Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Trvalý pobyt na území ČR

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na české státní občanství ani na držení cestovního pasu České republiky.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a změn, je občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, povinen mít občanský průkaz.

Podle § 10 odst. 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, může občan trvalý pobyt na území České republiky ukončit. Tuto skutečnost sdělí ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá žádný vliv na české státní občanství ani na držení cestovního pasu České republiky.

Sdělení může podat:
-          občan České republiky starší 15 let
-          zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
-          zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
-          zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:
-          osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas
-          v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem občana
-          formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem
-          prostřednictvím datové schránky

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, email: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.

Formulář k ukončení trvalého pobytu

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR. Trvalý pobyt bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto občanům u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Podrobné informace k vyřizování trvalého pobytu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

 

 

přílohy

Ukonceni_TP.pdf 11 KB PDF (Acrobat dokument) 6.10.2014