Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Rodný list

Zápis narození dítěte do české matriky (a vystavení českého rodného listu)

Dítě, které se narodí v zahraničí, nabývá státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

Zápis o narození můžete provést naším prostřednictvím, můžete se také osobně obrátit přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, abyste nás předem kontaktovali pro ověření, zda disponujete všemi doklady pro vyřízení věci přímo v ČR.

Postup vyřízení žádosti prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kodani

Vyplňte a podepište následující formuláře:

Zápis o narození
Prohlášení za nezletilou osobu
Prohlášení za rodiče
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (pokud máte zájem o uvedení příjmení bez koncovky -ová)

K vyplněným formulářům přiložte:

· originál dánského rodného listu dítěte ověřený apostilou dánského Ministerstva zahraničních věcí a následně přeložený do češtiny. Pro vyřízení apostily nesmí být rodný list starší 3 měsíců. Vyřízení apostily je možné na dánském Ministerstvu zahraničních věcí za poplatek 185 DKK.

· kopie rodných listů rodičů (nemusí být ověřené, případně přineste originály, kopie si uděláme a originály vrátíme)
. kopii českého oddacího listu rodičů
·
kopie cestovních dokladů rodičů dítěte
·
kopie kartičky pojištění s adresou v Dánsku
· kontaktní informace (e-mail, telefon, adresa)

Poznámka
·
V případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni, opatří si doklad Uznání otcovství (Omsorg- og ansvarserklæring). Originál nebo kopii vydanou církevním úřadem (pastorátem) je nutné nechat opatřit apostilou dánského Ministerstva zahraničních věcí a přeložit do češtiny.

· V případě, že dítě získalo narozením i občanství jiného státu EU (většinou tehdy, je-li druhý rodič občanem některé ze zemí EU), může být nově od 1.1.2014 proveden zápis jmen a příjmení do českého rodného listu v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU. Tedy v zásadě tak, jak jsou jména a příjmení zapsána v cizozemském rodném listě dítěte, i když tato forma neodpovídá právní úpravě platné v ČR. Příslušný formulář musí být podepsán oběma rodiči. Současně je třeba listinou (s apostilou a překladem) nebo cestovním pasem dítěte doložit jeho státní příslušnost k jiné zemi EU.

Zápis jména a příjmení dítěte v podobě užívané v jiném členském státu EU lze učinit i zpětně nebo pro dospělou osobu.

Formulář pro dítě
Formulář pro dospělou osobu

Poplatky
Ověření překladu rodného listu cca. 50,- DKK
Ověření kopie rodného listu cca. 50,- DKK
Poplatek za zápis do zvláštní matriky Brno: cca. 60,- DKK
Vydání osvědčení o občanství ČR cca. 50,- DKK
Překlad do jazyka českého cca. 180,- DKK za každou započatou stranu.

Tyto poplatky se mění každý měsíc podle aktuálního valutového kurzu - pro zjištění platných sazeb kontaktujte konzulární oddělení.

Úhrada poplatků je možná pouze v hotovosti, šekem nebo poštovní poukázkou.

Pro bližší informace kontaktuje konzulární oddělení.

 

 

přílohy

doplneny_formular_od_1._1._2014.pdf 1 MB PDF (Acrobat dokument) 19.12.2013

prohlaseni_prijmeni_EU.doc 39 KB DOC (Word dokument) 7.3.2014

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_RL.doc 28 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014

Prohlaseni_za_nezletilou_osobu.doc 28 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014

Prohlaseni_za_rodice.doc 27 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014