Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Uzavření sňatku v Dánsku

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku

Pro účely uzavření sňatku na území cizího státu je většinou cizinec požádán, aby cizozemské matrice předložil tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento dokument vydává česká matrika v místě trvalého bydliště českého občana nebo v místě jeho posledního trvalého bydliště a je možné si o něj zažádat prostřednictvím zastupitelského úřadu. Dokument je vydáván ve vícejazyčné verzi, přesto doporučujeme ověřit si, zda matrika v cizině nebude vyžadovat jeho ověření apostilou a překlad do dánského jazyka.

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se provádí na základě předložení vyplněné žádosti a následujících dokumentů:  

  • platný cestovní pas ČR/ občanský průkaz ČR k prokázání totožnosti žadatele
  • český rodný list
  • potvrzení o trvalém pobytu v Dánsku (žlutá kartička zdravotního pojištění)
  • doklad, kterými se prokazují údaje o jméně a příjmení snoubence/snoubenky, např. jeho/její platný cestovní pas
  • je-li žadatel rozvedený, předloží

platný občanský průkaz ČR, kde je uvedeno "rodinný stav" – rozvedený
nebo
český oddací list minulého manželství s poznámkou o rozvodu tohoto manželství
nebo
český rozvodový rozsudek.

  • je-li žadatel ovdovělý, předloží český úmrtní list manžela/manželky (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • český úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení (originál nebo úředně ověřená kopie), není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů

Cizozemské doklady musí být - po udělení apostilní doložky - úředně přeloženy do českého jazyka. Za podání žádosti se platí správní poplatek.