Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Vznik a ztráta státního občanství se posuzuje vždy podle zákonů platných v době, kdy k rozhodné události došlo. Zodpovězení otázky, zda osoba státní občanství nabývá (nabyla), pozbývá (pozbyla) či má, závisí nejen na znění zákonů České republiky, ale i na znění zákonů  toho kterého státu, jehož státní příslušnost hodlá český občan přijmout, případně tak již učinil (např. jeden stát více občanství toleruje a druhý stát toto vylučuje).

České zastupitelské úřady v zahraničí mohou k této problematice proto pouze poskytovat konzultace a přijímat žádosti, které dále zasílají k rozhodnutí příslušným úřadům do České republiky. Pro prvotní orientaci uvádíme níže základní informace k právní úpravě institutu státního občanství v českém právním řádu.

Dnem 1.1. 2014 vstoupila v ČR v platnost nová právní úprava v oblasti státního občanství. Zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky přináší dvě průlomové změny:                                        

1/ opouští princip jediného státního občanství a umožňuje existenci dvojího (či vícerého) státního občanství

Od 1.1.2014 již tudíž není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám tato nová právní norma umožňuje v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

2/ umožňuje osobám, které české státní občanství v minulosti pozbyli, české občanství znovu nabýt.

„Prohlášením o nabytí státního občanství ČR“ učiněném na zastupitelském úřadě ČR  mohou státní občanství ČR nabýt fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství před 1.1.2014. Většinou se jedná o bývalé české občany, kteří v předchozích letech získali na základě vlastní vůle cizí státní občanství, čímž do konce roku 2013 pozbyli automaticky, v souladu se zněním předchozího zákona č. 40/1993 Sb., občanství české.

Dále upozorňujeme na dvě ustanovení nového zákona, týkající se možnosti nabytí státního občanství ČR, jejichž využití je zákonem časově omezeno propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. prohlášení lze podat jen do 1.1.2015).

Jedná se o ustanovení § 33 (umožňuje nabytí státního občanství ČR za splnění další podmínky u osob, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky) a § 72 (popisuje možnosti občanů Slovenské republiky ohledně prohlášení o nabytí státního občanství České republiky).


Ve specifických podmínkách Dánského království je třeba brát zřetel na skutečnost, že dánské státoobčanské zákony, stejně jako předchozí zákon český, více než jedno občanství v zásadě neumožňují. Navrácením českého státního občanství by se tedy žadatel mohl dostat do rozporu s dánským právním řádem a eventuálně dánské občanství tímto úkonem ztratit. Tuto skutečnost je třeba si u dánských úřadů předem ověřit.

 
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat konzulární úsek zastupitelského úřadu.