Velvyslanectví České republiky v Kodani

česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 26.10.2013 / 15:00.)

Kdy: 25.10.2013 14:00 - 26.10.2013 14:00, Kde: Velvyslanectví ČR v Kodani

V pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013 se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dne 28. srpna 2013 rozpustil prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, bude hlasování probíhat i mimo území ČR, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví České republiky v Kodani.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 26. října 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.             

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Volič obdrží hlasovací lístky v den hlasování ve volební místnosti.

Podrobné informace o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra.

Na 113. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo dne 2. října 2013, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do PSP ČR.

Výsledky losování můžete dohledat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Doba hlasování v Dánsku:

  • v pátek 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22.00 hodin místního času
  • v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin místního času

Místo hlasování v Dánsku:

Velvyslanectví České republiky v Kodani
Ryvangs Allé 14-16, 2100 København Ø
(VOLEBNÍ MÍSTNOST bude výrazně označena)

Způsob hlasování v Dánsku:

Zájemci o účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Dánsku mohou hlasovat dvojím způsobem:

1. na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím České republiky v Kodani

2. na voličský průkaz vydaný buď obecním úřadem v místě trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů je zájemce zapsán, nebo jiným zastupitelským úřadem, např. Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu apod.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu při samotném aktu hlasování po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu do výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi.

Praktické informace:

Žijete-li dlouhodobě v Dánsku a nejste u nás zapsaní z předchozích voleb, můžete požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Kodani. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 15. září 2013 do 16 hodin (velvyslanectví bude v sobotu 14. a v neděli 15. září otevřeno od 8 do 16 hodin). Vzhledem ke krátkým lhůtám Vám doporučujeme provést zápis bezodkladně. Žádost o zápis nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doložíte originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu Velvyslanectví. Podpis na žádosti nemusí být ověřen.

Totožnost prokážete platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců. Doklad potvrzující bydliště v Dánsku je zejména žlutá karta (sundhedskort). Další možnosti s námi, prosím, konzultujte.

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, budete ve stanoveném termínu automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR). Pokud se z Dánska v budoucnu odstěhujete, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu máte na území České republiky trvalý pobyt, nebo na Velvyslanectví ČR v zemi, kde se usadíte. O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů od nás dostanete POTVRZENÍ, které je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné toto potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu). Žádost o vyškrtnutí nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

Pokud v době předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebudete v územním obvodu kodaňského velvyslanectví (budete mimo území Dánska), můžeme Vám na základě Vaší žádosti vydat voličský průkaz. Voličský průkaz Vás opravňuje hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (na velvyslanectvích ČR) a také v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu k nám můžete podat již ode dne vyhlášení voleb, a to písemně s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 18. října, nebo osobně do 23. října do 16.00 hodin. Velvyslanectví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle (v žádosti tedy uvádějte adresu, kam si případně přejete voličský průkaz zaslat). Žádost o vydání voličského průkazu nemá předepsaný formulář, můžete však využít formuláře v příloze.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější hlasovat na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který vydá obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů jste dosud byli zapsáni.

S případnými dotazy se obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kodani:

adresa: Ryvangs Allé 13, 2100 København Ø
Tel.: +45-39101818, 39101819
Fax: +45-39101828
E-mail: consulate_copenhagen@mzv.cz


PŘÍLOHY:
Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_seznamu_volicu.doc 23 KB DOC (Word dokument) 9.10.2013

Zadost_o_volicsky_prukaz.doc 24 KB DOC (Word dokument) 9.10.2013

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_seznamu.doc 22 KB DOC (Word dokument) 9.10.2013