Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o cestovních pasech

Přijímání žádostí o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

Žadatel je povinen být osobně přítomen jak při podání žádosti tak i při převzetí vyhotoveného cestovního pasu. Zastupování na základě plné moci je vyloučeno. Cestovní pas s biometrickými údaji je možné převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Žadatel při podávání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky nevyplňuje tiskopis žádosti.

Při podání žádosti je žadatel povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Pravdivost údajů uváděných v žádosti se prokazuje doklady podle zvláštních právních předpisů.

K žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji je žadatel povinen doložit :
a) doklad totožnosti žadatele (cestovní pas, diplomatický nebo služební pas, občanský průkaz);

b) doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (např. občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR,český matriční doklad);

c) doklad o státním občanství ČR (dokladem prokazujícím státní občanství České republiky se rozumí:platný občanský průkaz ČR, platný cestovní doklad ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je li v něm údaj o státním občanství ČR uveden);

d) doklad o rodném čísle (dokladem o přiděleném rodném čísle se rozumí: rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla, samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, pokud je v něm uvedeno rodné číslo);

e) doklady prokazující oprávnění k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;

f) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů;

g) správní poplatek (mění se v závislosti na kurzu platném v době podání žádosti);

h) 1 fotografii (viz níže).

Fotografie určená pro cestovní pas s biometrickými prvky musí splňovat stanovené parametry. Je třeba předem upozornit, že fotografie bude určena pro cestovní pas ČR s biometrickými prvky (Czech biometric passport). Následující fotostudia zhotoví odpovídající fotografie:

Photoweb- Grants
33 Upper Baggot Street
Dublin 4
www.photoweb.ie
Tel: 01 660 4288

EDMUND ROSS photography
Iveagh Court
Charlemont street/Harcourt road
Dublin 2
www.edmundross.com
Tel: 01 411 9894
Otevírací doba: Po - So 10.00 - 17.00

Další informace o cestovních pasech s biometrickými údaji:
Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené tímto zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Od 1. 4. 2009 se vydávají cestovní doklady se 2 biometrickými údaji - zobrazení obličeje a otisky prstů. Občanům mladším 12 let se vydávají cestovní doklady bez biometrického údaje otisku prstů.

Platnost cestovních pasů s biometrickými údaji:
- 5 let (pasy vydávané občanům mladším 15 let)
- 10 let (pasy vydávané občanům starším 15 let)

Žadatelé ve věku 15 - 18 let musí předložit souhlas svého zákonného zástupce (typicky jeden z rodičů) s podáním žádosti o vydání nového cestovního pasu. Tento souhlas může rodič učinit přímo na úřadě. Pokud je souhlas podepsán mimo úřad, musí být podpis ověřen notářem.

Cestovní doklad obsahující biometrické údaje se vydává ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, a ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Biometrický pas lze převzít pouze u toho úřadu, u něhož byla žádost o jeho vydání podána.

Další informace o cestovních pasech :
Není možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství. Žadatel si musí nejprve vyřídit potřebné podkladové materiály pro vydání cestovního pasu (doklad o státním občanství, matriční doklad) a teprve poté může požádat o nový cestovní pas.

Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se řídí vydávání cestovních dokladů, stanovil nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Cestovní doklady vydané před 1.9.2006 zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.

Podrobné informace o agendě cestovních dokladů naleznete zde .