Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup a pobyt v zemi

Upozorňujeme, že níže uvedené informace mají informativní charakter, a vzhledem k možným změnám doporučujeme ověřit si jejich aktuálnost u příslušných orgánů Irské republiky. Závazné informace o podmínkách vstupu do Irska mohou poskytovat pouze Velvyslanectví Irské republiky.

Upozorňujeme, že níže uvedené informace mají informativní charakter, a vzhledem k možným změnám doporučujeme ověřit si jejich aktuálnost u příslušných orgánů Irské republiky.
Závazné informace o podmínkách vstupu do Irska mohou poskytovat pouze Velvyslanectví Irské republiky.

Doklady

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým je i průkaz totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Podmínky vstupu

• při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka;

• po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y);

• občané ČR nejsou povinni žádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku;

• občané ČR jsou oprávněni požádat o povolení k trvalému pobytu v Irsku (Residence Permit); v případě, že se rozhodnou požádat v Irsku o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci občana ČR (jakékoliv státní příslušnosti) mají rovněž právo pobývat v Irsku. Rodinnými příslušníky jsou míněni partneři a děti do 21 let, pokud nejsou výdělečně činné. Pokud rodinní příslušníci nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EHP") jsou povinni se zaregistrovat u irské policie, jestliže budou mít v úmyslu pobývat v Irsku déle než 90 dnů. Žádosti o povolení k pobytu se podávají na registračním oddělení Garda/y Síochána/y v místě bydliště.

Řidičské průkazy

Držitelé řidičských průkazů vydaných členským státem EU nebo EHP jsou oprávněni v Irsku řídit motorové vozidlo v souladu s platností jejich národního řidičského průkazu. Po dobu pobytu v Irsku mohou užívat tento průkaz nebo mohou požádat o vydání irského řidičského průkazu, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí. Pro provoz osobních automobilů či jiných motorových vozidel uznávají místní policejní orgány novou verzi řidičského průkazu ČR (formát karta). Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat "zelenou kartou".

Registrace vozidel dovezených ze zahraničí

Cizinci, kteří hodlají v Irsku trvale pobývat, jsou povinni svůj automobil dovezený ze zahraničí přihlásit na irské značky. Trvalým pobytem se rozumí doba přesahující 185 dnů v roce. Majitel vozu je v tom případě povinen přihlásit automobil do konce následujícího pracovního dne po dovozu vozidla do Irska, a to u Revenue Commissioners/Vehicle Registration Office podle místa bydliště. S registrací je spojen poplatek a následné pojištění vozidla u irské pojišťovny. Více informaci lze nalézt na webových stránkách www.revenue.ie.

Povolení k pobytu v Irsku - Residence Permit

Občan ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je zde na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než 3 měsíce, může požádat o povolení k pobytu - Residence Permit.

Podpůrné doklady pro žádost o povolení k pobytu - Residence Permit

• za účelem zaměstnání je nutné předložit prohlášení podepsané zaměstnavatelem nebo v případě podnikání - doklad potvrzující, že žadatel samostatně podniká;

• za účelem studia je nezbytné doložit potvrzení školy o studiu a doklad o zdravotním pojištění; současně je nutné prokázat vlastnictví finančních prostředků pro krytí nákladů pobytu žadatele a členů jeho rodiny, kteří jsou na něm finančně závislí;

• pokud žádá o povolení k pobytu občan v penzi nebo občan nezaměstnaný, musí doložit zdravotní pojištění a finanční prostředky na pobyt;

• ve všech případech žádostí o povolení k pobytu je třeba se prokázat cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Výjimky z práva na pobyt v Irsku

Povolení k pobytu může být žadateli odmítnuto nebo může být požádán, aby opustil Irsko, pokud je důvodné podezření, že by mohl ohrozit veřejný pořádek nebo bezpečnost. Povolení k pobytu může být také odmítnuto z důvodu ochrany zdraví veřejnosti.

Přes výše uvedené zjednodušení možnosti cestovat do Irska a pracovat zde bez pracovního povolení se doporučuje českým občanům:

• cestovat do Irska s nepoškozeným cestovním pasem ČR, jehož platnost bude pokrývat zamýšlenou dobu pobytu v Irsku nebo s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji;

• mít znalost angličtiny na úrovni odpovídající účelu pobytu v Irsku;

• pokud bude účelem pobytu v Irsku zaměstnání, mít pracovní místo a ubytování zajištěno již před cestou;

• mít dostatečnou finanční rezervu, umožňující pobyt v Irsku a případný návrat do České republiky.

Podrobné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách www.citizensinformation.ie.

Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webu Department of Justice, Equality and Law Reform - www.justice.ie.

Další praktické turistické informace lze nalézt na webových stránkách www.ireland.ie.

Celní a devizové předpisy

Pro občany České republiky jsou stanoveny následující horní limity na osobu na bezcelní dovoz zboží do Irska s podmínkou, že zboží je určeno k osobní spotřebě:

  • 800 kusů cigaret
  • 400 kusů doutníčků
  • 200 kusů doutníků
  • 1 kg tabáku
  • 10 litrů destilátu (např. whisky, gin, vodka)
  • 20 litrů jiných alkoholických nápojů, nepřesahujících 22% objemového alkoholu (např. portské víno, sherry, likéry)
  • 90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů šumivého)
  • 110 litrů piva

Maximální hotovost, kterou lze do Irska dovézt či z Irska vyvézt, odpovídá částce 6348,69 EUR.

Doporučuje se mít u zboží stvrzenky, potvrzující jeho nákup v jiné členské zemi EU. Podrobnější informace lze  nalézt zde.

Cestující z členských států EU mohou do Irsku dovážet do 10 kg potravin živočišného původu. Podmínkou je, aby tyto potraviny byly v neporušeném originálním balení od výrobce a byly určeny výhradně pro osobní spotřebu. Aktuální informace o podmínkách dovozu potravin do Irska jsou uvedeny na webových stránkách Department of Agriculture and Food www.agriculture.gov.ie.

Dnem 1. 5. 2004 zanikla možnost žádat o vrácení VAT na zboží zakoupené v Irsku.V Irsku je možné platit v hotovosti pouze v EUR. Běžně jsou přijímány všechny mezinárodní platební karty.

Dovoz zvířat a rostlin

Podrobné informace o podmínkách dovozu malých domácích zvířat lze nalézt na webových stránkách Department of Agriculture and Food http://www.agriculture.gov.ie/pets. S konkrétními dotazy se lze obrátit na Special Project Unit tel. 00353 1 6072827, popřípadě před odjezdem do Irska kontaktovat pets@agriculture.gov.ie.

Dovoz rostlin je přísně zakázán, výjimku lze povolit pouze za předpokladu ověřeného certifikátu, ve kterém je prokázán původ a absence výskytu nakažlivých přenosných chorob rostlin.

Zdravotnictví

Před plánovanou turistickou cestou do Irska je nutné si vyzvednout u příslušné zdravotní pojišťovny v ČR Evropskou kartu zdravotního pojištění (European Health Insurance Card), na jejímž základě budou žadateli refundovány eventuelní náklady na nutnou zdravotní péči poskytnutou v Irsku. S Evropskou kartou zdravotního pojištění se občan ČR v případě potřeby obrátí na smluvního lékaře nebo nemocnici v Irsku; adresy je možné získat v pobočkách irského zdravotního úřadu (Health Board). Pokud občan ČR uhradí lékařskou péči nebo léky v hotovosti, obrátí se s originály dokladů o úhradě na pobočku své české zdravotní pojišťovny (pro informaci: za běžnou konzultaci u lékaře je účtována částka 45,- EUR, stejná částka je účtována za jednu noc pobytu ve státní nemocnici).
Pro občany ČR, kteří hodlají v Irsku pracovat je stanovena povinnost oznámit zdravotní pojišťovně v ČR zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. Současné právní předpisy EU stanoví, že občané členského státu mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě. Tímto státem pak je stát jejich výdělečné činnosti. Neplnění oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně má za následek uplatnění sankce vůči pojištěnci. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz. Případné konkrétní dotazy lze zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu info@cmu.cz.

Pracujícím občanům v Irsku je měsíčně z platu strháván tzv. PRSI Tax, z něhož 4% je sociální pojištění a 2% zdravotní pojištění. Na základě odvádění těchto dávek je možné si požádat na Health Board v místě bydliště o vydání irské EHIC - European Health Insurance Card. Na jejím základě jim však v ČR bude poskytnuta pouze nutná zdravotní péče a ostatní lékařské úkony budou muset uhradit. Z irského zdravotního pojištění jim zpravidla nebude refundována celá částka vynaložená za ošetření a to z toho důvodu, že řada zdravotnických úkonů není v Irsku ze zákonného zdravotního pojištění hrazena.

Za mnohé úkony, které jsou v ČR hrazeny zdravotní pojišťovnou, musí pacienti v Irsku připlácet poměrně vysoké částky. Pokud má pojištěnec irského zdravotního systému zájem o vyšší spoluúčast pojišťovny na úhradě lékařské péče, případně o vyšší úroveň poskytovaných služeb, může se připojistit u komerčních zdravotních pojišťoven. Může si zvolit například jednu ze dvou největších zdravotních pojišťoven: VHI nebo QUINN-healthcare. Více informací o podmínkách zdravotního připojištění lze získat na webových stránkách uvedených pojišťoven www.vhi.ie a www.quinn-healthcare.com.

Další potřebné informaci o zdravotnictví v Irsku lze nalézt na webových stránkách www.doh.ie nebo www.hsa.ie.


Sociální zabezpečení

Členové všech zemí EU a EEA mohou požádat o sociální podporu v Irsku až po dvouletém pobytu v zemi. Informace o systému sociálních dávek v Irsku lze nalézt na webu Department of Social and Family Affairs www.welfare.ie . Každý zájemce o práci v Irsku musí předem požádat o vydání Personal Public Service Number (PPS Number) na Social Welfare Office (dostavit se osobně) v místě bydliště. K žádosti se přikládá platný cestovní pas (nebo národní ID Card, tj.občanský průkaz ČR), doklad o bydlišti v Irsku (může být formou účtu za plyn, elektřinu, telefon - vystavený na jméno žadatele) popřípadě doklad o zaměstnání. Za podání žádosti není vybírán správní poplatek. Na základě PPS Number jsou zaměstnavatelem odváděny sociální a zdravotní dávky tzv. PRSI Tax z platu zaměstnance.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Department of Social and Family Affairs http://www.welfare.ie.

Důležitá telefonní čísla

• předvolba pro telefonní spojení do ČR: 00420/ dále kód města a číslo volané stanice

• linky tísňového volání: lékařská pohotovost - Garda Síochána (policie) - požárníci - horská záchranná služba - jeskyňářská záchranná služba - pobřežní hlídky tel.: 999 nebo 112

Služba turistům v nouzi:

Irish Tourist Assistance Service
Bloc 1 Garda Headquarter
Hartcourt SquareHartcourt Street, Dublin 2

Tel.: (01) 478 5295 Fax: (01) 4785187
24 hod. linka pomoci: 1850 - 661 771
e-mail: info@itas.iehttp://www.itas.ie

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Situace pro turisty v Irsku je vcelku příznivá, zvláštní nebezpečí turistům nehrozí. Doporučuje se však dbát na základní pravidla bezpečnosti, zejména chránit příruční zavazadla s cestovními dokumenty a finančními prostředky, parkovat na vyhrazených a bezpečných místech, nenechávat ve vozidle cenné věci, využít možnosti hotelového trezoru a nezanechávat cenné předměty, finanční prostředky a cestovní doklady v hotelovém pokoji, netábořit mimo vyhrazená místa.Obecně v Irsku neexistují dálniční poplatky. Za průjezd určitými úseky dálnic a za přejezd některých mostů je však vybíráno mýtné. Více informací lze nalézt na stránkách National Roads Authority.