Velvyslanectví České republiky v Dublinu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014

(Archivní článek, platnost skončena 30.05.2014 / 12:45.)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území Irské republiky konat pouze v pátek 23. května 2014. Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že:

-          nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-          nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,

-          je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Občané České republiky žijící v Irsku

I.    Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tedy chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v Dublinu, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v Dublinu:

 1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale).

O vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu v Dublinu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

 1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Dublinu (volič se napříště bude zdržovat na území ČR).

Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území ČR nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v Dublinu:

 2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území ČR, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Dublinu.

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

Na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Dublinu, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán.

Tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území ČR, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území ČR, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

II.     Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v Irsku, tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany Irské republiky. V tomto případě může občan ČR hlasovat na území Irské republiky. Volby do Evropského parlamentu budou v Irsku probíhat dne 23. května 2014.

V případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území Irska, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené irským právním předpisem.

Informace o těchto podmínkách jsou obsaženy v příloze „Jak volit irské kandidáty do EP“.

přílohy

Harmonogram úkolů a lhůt 160 KB DOC (Word dokument) 13.3.2014

Jak volit irské kandidáty do EP 352 KB PDF (Acrobat dokument) 13.3.2014