česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výzva k účasti firemního sektoru na B2B match-making akci "EU Turkey Global Bridge Building Initiative 2013" (20. - 23.2.2013, Antalya - Turecko)

(Archivní článek, platnost skončena 14.11.2013.)

Delegace EU v Ankaře (DEU) spolu s Ministerstvem hospodářství Turecké republiky, Ústředním svazem obchodních a průmyslových komor a komoditních burz Turecké republiky (TOBB) a za aktivního přispění jednotlivých ekonomických úseků zastupitelských úřadů členských států EU v těchto dnech oficiálně spustila ambiciózní projekt s názvem „EU-Turkey Global Business Bridges Iniciatives 2013“.

Delegace EU v Ankaře (DEU) spolu s Ministerstvem hospodářství Turecké republiky, Ústředním svazem obchodních a průmyslových komor a komoditních burz Turecké republiky (TOBB) a za aktivního přispění jednotlivých ekonomických úseků zastupitelských úřadů členských států EU v těchto dnech oficiálně spustila ambiciózní projekt s názvem „EU-Turkey Global Business Bridges Iniciatives 2013“. 

Jedná se o trilaterální projekt, jehož cílem je vhodně propojit synergické vazby mezi podnikatelskou sférou v zemích EU a tureckými partnery s cílem penetrace třetích trhů a maximalizace možných exportních a investičních záměrů, realizovaných v konsorcionálním přístupu mezi euro-tureckých obchodních partnery. Projekt, financovaný EK s přispěním turecké strany, lze považovat za pilotní iniciativu tohoto druhu. V první fázi se zaměřuje na Egypt, Tunisko a Palestinská území, v následujících fázích, v dané chvíli bez časového upřesnění, se nejspíše bude jednat o perspektivní trhy Iráku či Turkických republik. S ohledem a identifikované země projektu předurčuje pozitivní vnímání Turecka, jakožto tradičního obchodního partnera na těchto trzích, a českých exportérů, jakožto nositelů know-how, vyspělých technologií a inovativních produktů, k možnostem penetrace nových trhů, a to zejm. s přesahem na třetí trhy daných zemích. 

 Hrubé kontury projektu byly představeny na konferenci dne 1.10.2002 v Istanbulu, kde byly prezentovány dílčí výsledky průzkumu trhu ve výše uvedených zemích, na jejichž základě byly identifikovány sektory, jež jsou pro předmětné země klíčové a jsou zároveň nositeli obchodních či investičních příležitostí pro evropské a turecké firmy. Zdrojem informací a subjektem, který zpracoval marketingový průzkum v jednotlivých zemích, je prestižní výzkumný a poradenský turecký ekonomický think-tank „TEPAV“.

V současné fázi, po vypořádání připomínek DEU a jednotlivých ekonomických úseků zastupitelských zemí EU, vč. DEK ZÚ Ankara, stran prioritních sektorů, je projekt ve fázi akvizice potencionálních účastníků na obou stranách. Precizací prvotního materiálu tedy byly identifikovány následující sektory s uvedením jednotlivých zemí:

  • obnovitelné zdroje energie  - Egypt, Tunis
  • maloobchod, franchising a výstavba obchodních center – Egypt
  • potravinářsko-agrární sektor – Egypt, Tunis a Palestinská území
  • produkce stavebních materiálů, plastů a textilu – Palestinská území
  • doprava a logistika – Egypt
  • ICT, Engineering – Tunis, Palestinská území
  • turistický ruch – Egypt, Tunis

Oblast spolupráce mezi evropskými, resp. českými a tureckými subjekty na výše uvedených třetích trzích není omezena jen na předmětné prioritní sektory, ale na celé tzv. „value chains“ v rámci těchto sektorů (detailní informace k jednotlivým prioritním sektorům a „value chains“, jakož i exportním příležitostem viz příloha).

V této souvislosti vyzýváme české podnikatelské subjekty se zájmem o nalezení nových exportních trhů a obchodních, příp. investičních příležitostí ve výše uvedených zemích a sektorech, aby prostřednictvím HK ČR či SPaD či přímo k rukám DEK ZÚ Ankara Arnošta Kareše na commerce_ankara@mzv.cz),zaslaly požadované údaje, resp. přihlášku k B2B match-making akci s tureckými partnery v Antalyi od 20. do 23.2.2013, (viz. příloha) a to v termínu 30.11.2012. Vzhledem ke skutečnosti, že počet účastníků je značně limitován (celkový počet firem ze zemí EU a Turecka je max. 250), bude výběr účastníků svěřen nezávislým konzultantům najatým DEU Ankara, kteří provedou, na základě zaslaných profilů firem a identifikovaných prioritních sektorů „pre match-making“ s tureckými partnery. S ohledem na angažovanost mezinárodních konzultantů bude „jednacím“ jazykem napříč celým projektem jazyk anglický, tzn. že i zaslané materiály v příloze a předmětné přihlášky jsou v tomto jazyce.

Participující subjekty match-makingu v Antalyi budou benefitovat z přímého přístupu ke konkrétním exportním a investičním příležitostem v daných třech zemích, informační podpory stran průzkumu trhu a legislativy a maximální součinnosti ZÚ Ankara. Účast na B2B match-makingové akci a služby mezinárodních konzultantů po celou dobu trvání projektu jsou pro kvalifikující se firmy zdarma.Účastníci hradí cestovní výlohy, tj. hotel a dopravu do místa konání akce. Součástí B2B match-makingu v Antalyi je i návštěva mezinárodního potravinářského veletrhu „ANFAS Antala 2013“ (pro zájemce z řad firem v agro-potravinářském sektoru). Detailní program akce je obsažen v příloze.

Na základě úspěšného match-makingu mezi českými subjekty a tureckými partnery v Antalyi poté budou zorganizovány další kola B2B akcí, a to již v jednotlivých zemích za účasti místních firem – nositelů obchodních a investičních příležitostí a asociací, jakožto katalyzátorů obchodní výměny.

Věříme, že tato pilotní ambiciózní iniciativa bude vhodnou platformou pro české podnikatelské subjekty jak úspěšně, např. v konsorcionálním přístupu s tureckými partnery,  vstoupit na trhy v třetích zemích - nyní v Egyptě, Tunisu a Palestinských územích. ZÚ Ankara a GK Istanbul je připraven poskytnou maximální součinnost českých účastníkům tohoto projektu.

Přílohy: dle textu

DEK ZÚ Ankara

přílohy

Operational Document Matchmaking events 2013_k zaslání 300 KB DOC (Word dokument) 13.11.2012