česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Účast zástupce OEÚ na mezinárodním semináři k masu a masným výrobkům konaný v Pekingu

Dne 14. května 2008 se konal v Pekingu mezinárodní seminář k masu a masným výrobkům. V následujících dnech pak ve stejném městě probíhala mezinárodní výstava masného průmyslu (6th China International Meat Industry Exhibition). Semináře se zúčastnili odborníci a zástupci masného průmyslu z Číny a ze zahraničí.

Dne 14. května 2008 se konal v Pekingu mezinárodní seminář k masu a masným výrobkům, na který navazovala 6. mezinárodní výstava masného průmyslu. Organizátory semináře i výstavy byli mezinárodní sekretariát masného průmyslu (International Meat Secretariat - IMS) a Čínská asociace masného průmyslu (China Meat Association - CMA). Semináře se zúčastnili odborníci a zástupci masného průmyslu z Číny a ze zahraničí.

Na úvod semináře vystoupila místopředsedkyně stálého výboru NPC a zároveň čestná prezidentka CMA (He Luli). Ve své úvodní řeči zdůraznila důležitost masa v životě čínských lidí. Poukázala na rychlý vývoj a významné změny tohoto sektoru v ČLR po období několika desetiletí, ale zároveň i na rozdíly ve výrobní struktuře a bezpečnosti těchto výrobků, které existují mezi ČLR a rozvinutými zeměmi. Čínská vláda se snaží zajistit bezpečnost těchto komodit a jejím cílem je, aby ČLR se stala největším producentem, ale i prodejcem masa.

O vývoji masného průmyslu v ČLR přednášel stálý místopředseda a generální sekretář čínské asociace (CMA) pan Deng Fujiang (DF). Rok 2007 označil za mimořádný rok pro masný průmysl v ČLR díky růstu tohoto sektoru a také šokům a obtížím, kterým musel čelit. Maso bylo čínskou vládou pozvednuto na strategickou komoditu. Za důvody, které zapříčinily růst cen potravin, označil způsoby hospodaření a chovu zvířat, nemoci zvířat, systém krmení, pěstování plodin pro průmyslové účely a změny stravovacích návyků. Strukturální problémy jsou hlavním důvodem pro růst cen, staré produkční metody jsou neudržitelné.

V roce 2007 činila produkce masa (včetně drůbeže) 4,7% hodnoty HDP ČLR, v kvantitativním vyjádření pak produkce dosáhla 68,65 mil. tun, což znamenalo pokles o 3,2% oproti roku 2006 (z toho produkce vepřového masa poklesla o 7,8% na 42,87 mil. tun). Vzhledem k počtu městského obyvatelstva (uvádí 45% z celkového počtu obyvatel ČLR) se domnívá, že poptávka po masných produktech bude stále růst (jen u 10% obyvatel z městské populace poklesla spotřeba masa). Dle prezentovaných dat existuje velký potenciál pro spotřebu masa v ČLR (očekává se, že spotřeba masa i na venkově se v budoucnu zdvojnásobí).

Bezpečnost potravin je nyní problematikou širokého zájmu a citlivosti a dotýká se i mezinárodní komunity. V této souvislosti čínská vláda urychluje vydávání příslušné legislativy, kterou má však na starosti více institucí v ČLR (Ministerstvo obchodu ČLR, Ministerstvo zemědělství ČLR, Ministerstvo zdravotnictví ČLR, Ministerstvo veřejné bezpečnosti ČLR, AQSIQ [1] ). Kroky vlády v této oblasti byly podloženy několika údaji:

- za rok 2007 se provedlo 145 880 inspekcí na jatkách;

- 1304 jatek bylo zavřeno, protože nebyly způsobilé ke své činnosti;

- 423 jatek bylo zavřeno, protože pracovaly ilegálně atd.

Čína se stala dovozcem masa a masných produktů. Dovoz v roce 2007 dosáhl 134,7 mil. tun (růst o 57%), z toho růst dovozu vepřového masa činil 116,22%. Vývoz masa a masných produktů naopak poklesl o 15% na 91,9 mil. tun (z toho vývoz vepřového masa poklesl o 37,3%).
Problémy, kterým čínský masný sektor čelí:

- růst cen potravin ve světě (o 75%), přičemž předpokládá, že vysoké ceny budou nějakou dobu pokračovat;

- nedostatek kapitálu na nákup surovin;

- SME potřebují vybudovat kapacity, restrukturalizovat způsoby chovu zvířat;

- chybí klíčové technologie a zařízení, při výrobě se spotřebovává velké množství vody a energie;

- je potřeba zvýšit povědomí o čínských značkách (v tomto sektoru existuje 49 známých značek na národní úrovni, 37 proslulých ochranných známek - nejsou však uznávány ve světě);

- dodávky surového materiálu jsou stále nestabilní;

- produkce výrobků s vysokou přidanou hodnotou je stále nízká;

- ve světě existuje mnoho nepředvídatelných událostí.

V roce 2007 počet zpracovatelských společností poklesl o 7.000 na 23.000 společností, o 42% však vzrostl počet velkých jatek a zpracovatelských firem (ve srovnání s rokem 2003). Do velkých zpracovatelů masa se počítá 2.847 firem, ty dosáhly zisku 13,5 mld. RMB (růst o 28,6%). Z těchto společností jen 12% má dobré strojové vybavení, v ostatních firmách je jen částečná automatizace (využívá se především lidská práce).

Největší potenciál pro růst produkce masa v ČLR v období 11. pětiletky (2006 - 2011) je v regionech severovýchod, severní část ČLR, severozápad a jihozápad. V tomto období se plánují postavit zpracovatelské základny v následujících oblastech ČLR:

- pro vepřové maso - východ, jihozápad, sever a severovýchod;

- pro hovězí maso - střed ČLR a severovýchod;

- jehněčí maso - severozápad, Vnitřní Mongolsko, sever provincie Hebei, střed ČLR a jihozápad;

- pro drůbež - střed a východ ČLR.

Hlavním cílem vlády v masném průmyslu je zajistit bezpečnost a stabilitu dodávek produktů z masa, vláda tohoto chce dosáhnout následovně:

- změnit strukturu výrobky vzhledem ke změně struktury spotřeby;

- podpořit výrobu hotových výrobků, výrobků zpracovávaných za nízké teploty, bioprodukty atd.;

- použít informační technologie;

- vybudovat systém kontroly bezpečnosti potravin;

- učit se z mezinárodních zkušeností;

- zaměřit se na výzkum,

- vybudovat technologie na rychlou inspekci a vyhodnocení rizik,

- zvýšit celkovou kvalitu průmyslu;

- zajistit rozumné využití zdrojů.


Do roku 2010 chce ČLR vyprodukovat 84 mil. tun masa (v poměru 60% vepřového, 20% hovězího a jehněčího masa a 20% drůbežího masa), z toho celková produkce masných výrobků by se měla podílet na celkové produkci masa 13,1%. Přednášející zapochyboval, zda ČLR uvedeného cíle dosáhne (v roce 2007 produkce činila 68,65 mil. tun při poklesu výroby).

Přednášku o standardizaci v čínském potravinářském (zvláště masném) průmyslu vedl odborník z bývalého úřadu pro vstupní a výstupní inspekci a karanténu ČLR, pan Pei Shan [2] . O problémech čínského systému standardizace mluvil překvapivě zcela otevřeně. ČLR v nedávné době přijala systém nařízení k bezpečnosti na základě ruského systému. V oblasti regulace je prostor pro zlepšení:

- ČLR má relativně nízkou úroveň norem (zvláště ve srovnání se zeměmi jako je EU, USA, Japonsko, Rusko);

- v ČLR je nedostatek odborných zákonů a nařízení v masném průmyslu, opatření týkajících se škodlivých organizmů, přepravy zboží;

- systém není koordinovaný (např. v oblasti bezpečnosti masa, ve zpracovatelském sektoru, hygieně atd.);

- ČLR nemá systém nařízení GMP (Good Manufacturing Practice, zavedený např. v USA, v Kanadě)

-

je spousta nařízení, která se překrývají;
- nařízení jsou příliš obecná;

Díky výše uvedeným problémů navíc nelze nařízení používat jako technické překážky obchodu. PS zcela otevřeně přiznal (na mezinárodní konferenci!), že je potřeba nařízení použít jako nástroj na omezení dovozu výrobků a ochranu čínských firem (přidat do norem další požadavky na inspekci, komplikovanější požadavky na kontrolu a označování zboží, tím se zvýší náklady na zpracování produktů a kontrolu bezpečnosti a hygieny).
Obecně doporučil systém zlepšit:

- zavedením norem pro statistickou kontrolu kvality;

- zavedením systému řízení celkové kvality;

- zvýšením povědomosti o potřebě bezpečných potravin (a celkově výrobků);

- zaměřením se také na ochranu životního prostředí (eliminovat úkony, které škodí životnímu prostředí);

- zaměřením se rovněž na zajištění bezpečnosti všech výrobků ve výrobním řetězci.

Svou přednášku ukončil apelem na čínské firmy, že pokud chtějí dělat zahraniční obchod a zvýšit svůj obchod na zahraničních trzích, musí znát mezinárodní standardy (a tím vlastně udělal reklamu na své služby - služby konzultanta).

Problematiku spotřeby masa v ČLR prezentoval profesor rozvojového a výzkumného centra Státní rady ČLR, pan Pan Yaoguo. Městští obyvatelé spotřebovávají více masa než obyvatelé venkova. Data však uvádějí, že migrující pracovníci se také stávají významnými spotřebiteli masa (hlavně mladší generace). Zajímavým poznatkem je, že firmy by se měly zaměřit na zaneprázdněné a líné lidi (přičemž podle něj se hlavně jedná o bohaté lidi - zajímavý přístup v duchu socialismu), kteří jsou hlavními spotřebiteli masa a masných produktů dle profesora. Další příležitostí pro firmy je zvýšená sezónní poptávka po mase na venkově (především v období čínského Nového roku) [3] a turismus. Firmy by rovněž neměly opominout rozdílné zvyklosti v jednotlivých regionech ČLR (např. na jihu ČLR se na spotřebě významným způsobem podílí konzervované maso).

Prezident IMS (Patrick J. Moore) představil poslední vývoj na globálním trhu masem a masnými výrobky:

- celková výroba masa roste ročně 2,5% (za období 1998 - 2008), nejvíce se na této produkci podílí vepřové a drůbeží maso;

- u produkce hovězího masa nejvíce vzrostl podíl na celkové globální výrobě v Latinské Americe (z 19% v roce 2000 na 23% v roce 2007) a v Asii (z 12% na 16%);

- u vývozu hovězího masa existuje jen malý počet klíčových vývozců: Austrálie (ve srovnání s rokem 2000 vývoz v roce 2007 klesl díky suchu), USA (vývoz klesl díky japonským restrikcím), Brazílie (vývoz prudce vzrostl, podíl na celkovém vývozu v roce 2000 dosahoval kolem 7%, v roce 2007 už 27%), Argentina (má velký potenciál), Indie (nepředvídatelná);

- Blízký východ a Rusko se začínají nejvíce podílet na dovozu hovězího masa;

- na produkci vepřového masa se nejvíce podílejí ČLR (49%) a EU (23%);

- ve vývozu vepřového masa dominují EU (i když podíl již klesá) a Kanada (v současné době vede žebříček);

- v dovozu vepřového masa převládá Dálný východ (41%)

- produkce drůbežího masa vzrostla o téměř 4% v roce 2007, hlavním producentem je USA (27%). V Brazílii však produkce vzrostla o 70% oproti roku 2000;

- největším vývozcem drůbežího je Brazílie (podíl 45%), proti roku 2000 se vývoz více než zdvojnásobil, dalším významným exportérem je USA (33%), vývoz EU klesá;

- produkce jehněčího vzrostla o 2% v roce 2007, Austrálie získává podíl ve vývozu jehněčího na úkor Nového Zélandu;

- světová produkce masa bude ročně růst o 1,7% do roku 2016 (hlavně v ČLR, Brazílii a Indii);

- 80% růst globální poptávky bude vycházet z rozvojových zemích (především Asie a Blízký východ), poptávka po vepřovém masu se bude nejvíce podílet na růstu poptávky, hlavními vývozci masa budou Brazílie (až 28%ní podíl), USA, Kanada, Argentina a Austrálie);

-

OECD očekává omezený růst světových cen masa.

Pozitivní vlivy na globální trh masem:

- růst světové populace;

- migrace (ovlivní ekonomiku i společnost, její stravovací návyky, tudíž i potravinářský průmysl);

- stárnutí populace;

- rostoucí disponibilní příjem (19% čínských obyvatel souhlasí s větou "mám všechny materiální věci, které potřebuji k životu, Italové 31%, USA 58%, SRN 69%);

- urbanizace.


Zato mezi výzvy, které mohou negativně ovlivnit vývoj, patří: vývoj politik, měna (očekává se, že USD zůstane slabý, což ale podpoří konkurenční schopnost US vývozů), náklady na krmiva (především problémem pro producenty drůbežího a vepřového masa), klimatické podmínky (sucha), produkce biopaliv (25% americké kukuřice směřuje na produkci biopaliv v USA), obchodní restrikce.[1] Společná správa pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou ČLR

[2] Nyní je již v důchodu a nyní působí jako konzultant pro tuto oblast.

[3] Dle jeho propočtů se v období čínského Nového roku zvýší počet obyvatel na venkově na 1 mld. lidí.

zpět na přehled zpět na aktivity