česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Listopadová návštěva mise MMF

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2013.)

Ve dnech 13.-20. listopadu 2012 navštívila Bělehrad mise Mezinárodního měnového fondu. Tématem jednání byl aktuální ekonomický vývoj Srbska a možnosti, které by vedly k uzavření dalšího programu podpory MMF. Jednání budou pokračovat na jaře příštího roku, přičemž srbská strana předpokládá možné uzavření nové stand-by dohody s tříletou lhůtou.

Na závěr návštěvy poskytla vedoucí mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) Zuzana Murgasová prohlášení, které akcentovalo zejména následující:

Fiskální deficit Srbska dosáhl neudržitelné výše. Současně došlo k významnému nárůstu veřejného dluhu, inflace a nezaměstnanosti. Fiskální konsolidace je naléhavou prioritou, což vnímají i srbské úřady. V případě, že podle současného odhadu srbské strany bude celkový fiskální deficit v r. 2012 nižší, než bylo projektováno revizí rozpočtu, je klíčové zachovat tento přebytek.

Mise se dále domnívá, že stanovená opatření možná nebudou dostačující pro úplnou konsolidaci v příštím roce a projektovaný limit rozpočtového deficitu za r. 2013 považuje za příliš ambiciózní.

Mise vítá část fiskálních opatření, kterými byla zahájena fiskální konsolidace, nicméně existuje prostor pro zlepšení kvality návrhu rozpočtu na r. 2013. V střednědobém měřítku je nutné implementovat opatření, která zajistí snížení veřejného dluhu pod 45% HDP, a to se zaměřením na racionalizaci výdajů.

Tým MMF vítá přísnější monetární politiku zavedenou v posledních měsících, která zamezila růstu inflačních očekávání. To by spolu s fiskální konsolidací mělo napomoci ke snížení inflace v r. 2013. Mise též zdůraznila nutnost včasné implementace reforem uvedených v návrhu fiskální strategie srbských úřadů.

Ministr financí a hospodářství Srbska M. Dinkić (MD), uvedl, že vláda Srbska je spokojena s jednáním. Strany se dohodly, že teprve až budou známé konečné výsledky rozpočtu v tomto roce, lze přesněji projektovat rozpočet na r. 2013. V každém případě některé návrhy mise MMF budou zařazeny do nového návrhu rozpočtu na r. 2013.

Srbská strana však neakceptovala m.j. návrh zrušení převodů úřadům místní samosprávy. Podle MMF zaměstnaly místní úřady v loňském roce nepřiměřeně vysoký počet osob a masově překročily mzdové náklady. MD na to reagoval, že nelze lineárně trestat všechny.

Srbská strana navrhuje vypracování příslušné zákonné normy, na jejímž základě budou převody zrušeny úřadům, které prokazatelně nesou odpovědnost za neracionální čerpání finančních prostředků. Tam, kde jsou prostředky vynaloženy na kapitálové investice a zlepšení životní úrovně obyvatelstva, by převody byly zachovány.        

Předmětem jednání nebylo postavení Národní banky Srbska (NBS). Přitom novela zákona o NBS, přijatá počátkem srpna tohoto roku byla důrazně kritizována ze strany Evropské komise a MMF, které vyjádřily obavy, že tato změna ohrožuje nezávislost centrální banky.

Ovšem dne 5. listopadu přijal srbský parlament další novelu zákona, jejímž hlavním cílem byla harmonizace tohoto zákona s předpisy EU a zajištění kontinuity činnosti této instituce.

Podle současného znění zákona je stanoveno rozdílné trvání funkčního období činitelů NBS. Při prvním zvolení členů rady NBS je předseda rady volen na 5 let a další členové na 4,3,2 a 1 rok. Každé další zvolení předsedy a členů rady NBS bude na 5 let. Při prvním zvolení je ředitel správy pro supervizi finančních institucí volen na 5 let a poté na 6 let.

Komentář ZÚ:

Jelikož koncem října dosáhl veřejný dluh Srbska výše 57,5% HDP, je výslovně uvedená podmínka jeho snížení pod 45% HDP velice obtížně splnitelná. Letos se očekává deficit státního rozpočtu ve výši 6,2% HDP, návrh rozpočtu na příští rok (projednaný srbskou vládou dne 25.10.2012) počítá se schodkem 3,6% HDP. Ovšem fiskální rada považuje přijatá opatření za nedostatečná a očekává schodek na úrovni 4,3% HDP.

Návrh srbského státního rozpočtu počítá pro rok 2013 s růstem HDP o 2% (po letošním poklesu v rozsahu 1-1,5%) a to při snížení schodku státního rozpočtu o 2,6 p.b. Za této situace je celkem pochopitelné, že novou stand-by dohodu je podle názoru MMF možné projednat až poté, co se fiskální situace Srbska poněkud vyjasní.

To, že výsledek jednání je ze srbské strany prezentován jako úspěch („Srbsko MMF nepotřebuje pro stabilizaci rozpočtu, pouze pro zvýšení kredibility pro zahraniční investory“) poněkud kontrastuje s dřívějšími vyjádřeními, že získání úvěru od MMF je podmínkou stabilizace veřejných financí.

Přestože po přijetí srpnové novely zákona o NBS srbská vláda a nové vedení NBS kategoricky odmítly veškerou kritiku je skutečnost, že samá NBS iniciovala druhou novelu a její následné schválení v urychleném řízení, vnímána jako nevyslovené uznání že předchozí změny byly skutečně sporné.

To, že mise MMF výslovně nenapadla novelizaci zákona o NBS lze vnímat jako vítězství srbské vlády. Operace totiž dosáhla svého cíle – dřívější nevyhovující guvernér byl odstaven a nové (již vyhovující) vedení NBS „zabetonováno“ ve svých pozicích.