česky 

rozšířené vyhledávání

Vzájemný obchod

Následující text informuje o vývoji vzájemného česko-egyptského obchodu a uvádí údaje za rok 2013

Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Česko - egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi. Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany, což je předmětem kritiky ze strany egyptských představitelů. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí),  z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří cca 0,6% celkového egyptského dovozu.

V roce 2001 byla zřízena pobočka obchodního úseku zastupitelského úřadu ČR v Alexandrii. Pobočka v současnosti funguje formou pravidelných konzultačních dní a ad hoc akcí realizovaných obchodně ekonomickým úsekem zastupitelského úřadu v Káhiře. Hlavním záměrem tohoto kroku je zmapování potřeb tamní podnikatelské komunity, která neprávem žije stále ve stínu Káhiry, jakožto obchodního centra Egypta. Oblast Alexandrie však v současné době představuje přibližně 40 % veškerého egyptského průmyslu a disponuje největším námořním přístavem ve Středomoří. Na základě probíhajícího průzkumu tamního trhu je možné konstatovat, že Alexandrie, město známé doposud především průmyslem petrochemickým a textilním, disponuje poptávkou, která může být zajímavá pro české exportéry.

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta bylo zřízení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízela českým exportérům přímé asistenční služby a poskytovala základní informace typu celních sazeb, podmínek pro firemní registraci, zastupování místními agenty, popisovala charakteristiku a specifika trhu, obchodní zvyklosti, monitorovala trh a napomáhala firmám k průniku na něj. Významnou aktivitou kanceláře byla pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb. Kancelář byla v úvodu roku 2011 utlumena, ale po zklidnění politické situace byl její provoz v září 2012 obnoven.

 Rok 2013 byl poznamenán značnými obavami zahraničních investorů a též v oblasti obchodu přetrvávaly obavy z neschopnosti egyptských odběratelů hradit jejich závazky. Poněkud překvapivě to byla právě česká firma Pegas Nonwovens, která přinesla do porevolučního Egypta v roce 2011 první významnější zahraniční investici. Továrna již spustila zkušební provoz, oficiální otevření je plánováno na podzim 2014.

Navzdory ne příliš stabilní politické a bezpečnostní situaci v Egyptě dosáhla obchodní výměna mezi ČR a Egyptem v uplynulém roce rekordních 7,427 mld Kč (379 655,- tis USD), což je nejvíce od roku 1993, kdy se statistiky evidují. Egypt se tímto zařadil n amísto třetího nejdůležitějšího obchodního partnera ČR v regionu za Izrael (16,664 mld Kč) a Spojené arabské emiráty (14,435 mld Kč).

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tisících USD

 
  2009 2010 2011 2012 2013
Dovoz z EAR 36 751 39 442 76 830 74 102 93 180
meziroční změna v % -0,9 7,3 94,8 96,4 25,75
Vývoz do EAR 212 128 252 473 195 945 222 402 286 475
meziroční změna v % -8,2 19,0 -22,4 13,5 28,81
Bilance 175 377 213 031 119 115 148 299 193 295
meziroční změna v % -8,1 21,5 -44,1 24,5 30,36
Obrat 248 879 291 916 272 775 296 504 379 655
meziroční změna v % -8,4 17,3 -6,6 8,6 28,04

Zdroj: ČSÚ

Komoditní struktura českého vývozu a dovozu

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého vývozu do Egypta za roky 2011, 2012 a 2013 v tisících USD a jejich podíl z celku:

 
  2011 Podíl v % 2012 Podíl v % 2013 Podíl v %
Celkem 195 945 100% 222 402 100% 286 475 100%
Vozidla motorová traktory kola 49 907 25,45 76 581 34,43 107 089 37,39
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 55 030 28,08 41 598 18,70 40 006 13,97
Přístoje záznamu a reprodukce 23 276 11,87 18 676 8,39 20 314 7,09
Výrobky ze železa a oceli 7 854 4,00 17 501 7,86 13 627 4,76
Plasty a výrobky z nich 6 796 3,46 12 106 5,44 11 866 4,14
Sklo a výrobky skleněné 9 942 5,07 11 243 5,05 11 854 4,14
Zbraně střelivo části součásti příslušenství 4 933 2,51 8 321 3,74 33 273 11,62
Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné 5 846 2,98 4 363 1,96 - -
Kaučuk a výrobky z něj 3 633 1,85 4 030 1,81 3 950 1,38
Cukr a cukrovinky 222 0,11 3 439 1,54 - -
Lokomotivy vozy zařízení dopravní mech - - - - 8 602 3,00
Přístroje optické foto kinem lékař.chirurg.ap - - - - 5 412 1,89

V následující tabulce je uvedeno 10 nejdůležitějších položek českého dovozu z Egypta za rok 2011, 2012 a 2013:

 
  2011 Podíl v % 2012 Podíl v % 2013 Podíl v %
Cellkem 76 830 100% 74 102 100% 93 180 100%
Vlna, zvířecí chlupy, tkaniny - - 20 566 27,75 21 509 23,08
Přístroje záznamu a reprodukce 13 997 18,21 12 910 17,42 14 123 15,16
Bavlna 12 009 15,63 8 020 10,82 8 657 9,30
Oděvy a doplňky, pletené  a háčkované 9 313 12,12 6 855 9,25 4 898 5,26
Ovoce, ořechy, jedlé slupky 2 871 3,73 3 226 4,35 5 463 5,86
Koberce a podlahové krytiny 2 211 2,87 2 588 3,49 2 619 2,81
Oděvy a doplňky jiné než pletené a háčkované 3 304 4,30 2 259 3,04 3 173 3,41
Zelenina, rostliny, poživatelné kořeny 3 787 4,92 2 231 3,01 - -
Výrobky chemické, různé 965 1,25 2 059 2,77 7 991 8,56
Vlákna střižová, chemická (umělá) 2 292 2,98 1 978 2,66 4 289 4,60
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické - - - - 5 131 5,51