česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Založení neziskové organizace v New Yorku

Základní návod jak postupovat při zakládání organizací s neziskovým účelem v USA

Česká společnost "XYZ" požádala OEÚ GKNY o informaci jak založit v New Yorku neziskovou organizaci, která by propagovala české moderní výtvarné umění. Společnost disponuje prostory v Brooklynu v nichž může působit a které by se stalo centrem těchto propagačních a kulturních aktivit.

Jednotlivé kroky při zakládání v New Yorku působící „non-for-profit" organizace (NFP) lze rozdělit do tří oblastí: založení společnosti v příslušném U.S. státě, získání daňové úlevy od federální daňové správy (IRS - Internal Revenue Service) a provozování aktivit, spojených s plněním pravidelných povinností vůči státním (tj. v „našem" případě státu New York) a federálním (IRS) úřadům.

Založení NFP: společnost se zakládá vždy podle příslušných předpisů daného U.S. státu. Veškeré níže uvedené informace se proto vztahují ke státu NY. Zde se společnosti zakládají prostřednictvím firemního oddělení úřad státního tajemníka (New York State Department of State, Division of Corporation). U tohoto úřadu se předloží vyplněný doklad o založení společnosti „Certificate of Incorporation" (poštou, osobně či faxem). Někdy státní úřady poskytují určité šablony, je potřeba se zeptat zda úřad státního tajemníka NY může takové vodítko poskytnout. Vyplnění dokumentu je základním krokem který ovlivní všechny další kroky U.S. úřadů vůči novému subjektu. Proto důrazně doporučujeme nespoléhat se na vlastní schopnosti či známé a přátele a najmout si právníka s prokazatelnou historií asistence neziskovému sektoru v New Yorku. Formulář Certificate of Incorporation pro stát New York zasíláme v příloze 1. Zde upozorňujeme, že se nejedná o povinnou podobu dokumentu nýbrž pomůcku ze strany státu NY.

Dále je potřeba sepsat a schválit stanovy („bylaws"), vybrat ředitele, uspořádat první zasedání, pojistit svoji činnost (v NY téměř základní nutnost) a zavést systém účetnictví. U kulturních institucí stát NY upozorňuje, že NFP na podporu umění musí obdržet kladné stanovisko ministerstva školství státu NY (Department of Education, Office of Counsel). Při podání Certificate of Incorporation (CoI) se platí poplatek (75 USD). Je možné si připlatit za urychlené vyřízení úkonu, např. za dalších 150 USD) úřad slibuje záležitost vyřídit do 2 hodin od obdržení žádosti.

Zahraniční neziskové organizace mohou požádat stát New York o povolení vykonávat činnost prostřednictvím tzv. „Application for Autority". Cena za podání žádosti je 135 USD, místo podání je totožné s CoI. Nepodařilo se nám zjistit je Application for Autority nahrazuje nebo pouze doplňuje CoI, vzhledem ke svátkům jsme nemohli obdržet informaci před koncem roku. Tuto informaci je třeba vyjasnit, nejlépe opět s právníkem. Application for Autority ve státě NY je přílohou č. 2 zprávy.

O přijetí žádosti vydá stát NY potvrzení („official filling receipt"). Je to dokument stvrzující podání žádosti a její přijetí ze strany státu NY. Zde upozorňujeme na nutnost uchování potvrzení po celou dobu trvání organizace, náhradní doklady při ztrátě nebo poškození se nevydávají. O samotném založení organizace se žadatelé dozvědí prostřednictvím webové stránky www.dos.state.ny.us (Corporation and Business Entity Database).

Získání daňové úlevy: získává se prostřednictvím federální daňové správy IRS. To se řídí ustanoveními daňového zákona (Internal Revenue Code, článek 501(c)(3)). Ve všech publikovaných informacích se zdůrazňuje, že oproštění od daní není nárokové a je výsostným rozhodnutím IRS zda takové zvýhodnění udělí. IRS má také právo vyžádat si dodatečné informace pokud má pocit že poskytnuté údaje nejsou pro vydání rozhodnutí dostatečné. Daňové zvýhodnění není trvalé. V případě, že IRS nabude dojmu že se činnost organizace odchýlila od původně deklarovaného cíle, daňové zvýhodnění zruší (seznam revokovaných rozhodnutí o daňovém zvýhodnění publikuje na svých webových stránkách).

U IRS je třeba vyplnit několik formulářů. Daňové číslo se získává prostřednictvím formuláře SS-4 Application for Employer Identification Number. Tzv. EIN se po udělení bezdaňového statutu stává číslem daňového osvobození (tax exemption number) a uvádí se při přijímání všech darů a dotací. Zároveň se přes něj vystavuje potvrzuje potvrzení pro sponzory, které jim umožňuje zahrnout sponzorské příspěvky do svého účetnictví jako daňově odečitatelné položky. Bez EIN si také organizace nebude moci otevřít bankovní účet. EIN se někdy označuje také jako Tax Identification Number, je to devítimístné číslo.

Formulář 1023 je samotnou žádostí o daňové osvobození - „Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code" (příloha 3). NFP organizace, které získají daňové osvobození, jsou označovány jako Private Foundations (dalšími typy jsou např. církevní, politické aj. organizace). Bude-li žadatele někdo před IRS zastupovat, vyplňuje se také formulář 2848 - „Power of Attorney and Declaration of Representative".

Webová stránka IRS v části Charities&Non-profits - Private Foundations nabízí množství rad a doporučení jak postupovat v jednotlivých situacích. IRS také vydala publikaci Tax Exempt Statut for Your Organization (příloha 5). Stále platným doporučením je sledovat průběžně všechny informační zdroje, podle konzultovaných právníků dochází v oblasti regulace a zdanění NFP často ke změnám. Celkový postup zahrnuje publikace IRS „Applying for 501 (c) (3) Tax-Exempt Status" (příloha 6).

Příjmy nad 1.000 USD ročně jež nepocházejí z hlavní deklarované činnosti mohou být předmětem běžného zdanění (tzv. unrelated business income, formulář 990-T).

Jakékoliv daňové zvýhodnění se vztahuje pouze na daň z příjmu. Daňové povinnosti vyplývající z federálního zdanění mezd zaměstnanců (srážky ze mzdy, jejich odvody a výkaznictví), pojištění (FICA - Federal Insurance Contributions Act tax) a sociálního pojištění (FUTA - Federal Unemployment Tax Act) jsou výše uvedenými výhodami ze strany IRS nedotčeny.

Běžná činnost: každoroční povinností je podání vyplněného formuláře 990-PF o příjmech organizace („Return of Private Foundation", příloha 4). 990-PF je nutno předložit do 15. dne 5. měsíce po ukončení předešlého účetního období organizace. IRS upozorňuje že některé zahraniční NFP mohou podléhat zdanění určitých příjmů z činnosti na území Spojených států. Podrobnosti jsou uvedeny v „Form 990-PF instructions". Formuláře 1023 a 990-PF jsou zveřejňované listiny a organizace je musí žadateli na požádání poskytnout.

Právní pomoc: oblast s takovým množství prostředků a zároveň silně regulovaná je samozřejmě zdrojem zájmu právníků a konzultantů. „Balíčky" tj. založení NFP organizace se nabízejí ve velkém cenovém rozpětí: od 325 USD (např. na www.amerilawyer.com) až po 3.000 - 3.500 USD. Vzhledem k tomu že např. v New Yorku je hodinová sazba skutečně kvalitního právníka okolo 300-350 USD/hodinu, jeví se nám první nabídka jako poněkud pochybná, spíše půjde o prodej standardních informací bez ohledu na detaily jednotlivých případů. Druhou nabídku pro informaci zasíláme v příloze (př. 7), v žádném případě se ale nejedná o reklamu této firmy (jedná se o standardní nabídku, získanou prostřednictvím internetu). Za užitečný ale považujeme výčet všech úkonů které je v této záležitosti potřeba vykonat.

V New Yorku také působí dobrovolná organizace právníků pro umění „Volunteer Lawyers for the Arts", na níž městští úředníci přímo odkazují žadatele o informace. Na naše dvě zprávy se žádostí o kontakt se nám bohužel nedostalo odpovědi. Přesto doporučujeme se o kontakt pokoušet i nadále. V případě zájmu můžeme zprostředkovat kontakt s právníkem se kterým náš úřad občas spolupracuje a s jehož službami jsme byli vždy spokojeni. Na internetu lze také nalézt internetová fóra na nichž právníci odpovídají na konkrétní dotazy (např. sekci Nonprofit na serveru About.com).Tyto informace však vzhledem k volnosti vkládání odpovědí na web v žádném případě nemohou sloužit jako hlavní podklad pro rozhodování. Také knih je na trhu velké množství např. www.nolo.com - How to Form a Nonprofit Corporation a další.

Další zdroje informací na webu: Department of State New York www.dos.state.ny.us; Department of Taxation anf Finace New York www.tax.ny.gov; IRS www.irs.gov a www.stayexempt.org; Foundation Center www.foundationcenter.org; Volunteer Lawyers for the Arts www.vlany.org; Nonprofit na About.com - www.nonprofit.about.com.

Závěr: Všichni konzultovaní právníci nás upozorňovali na složitost systému, zároveň ale poukazovali na množství dostupných informačních zdrojů. Naše zkušenosti tyto informace potvrzují. Zároveň také znovu opakujeme naši dřívější informaci a nabídku na využití České národní budovy v níž kromě generálního konzulátu působí také České centrum se kterým je možno také jednat o společných projektech v oblasti propagace českých umělců. Také krajanská organizace BBLA je dle našeho názoru vhodným partnerem pro jednání, navíc krajané mají několik neziskových organizací zřízených podle 501(c)(3) a jsou připraveni poskytnout rady, informace a kontakty. GK také uvítá další informace o krocích společnosti FUTURA na americkém trhu.

Přílohy:

1 - Certificate of Incorporation státu New York
2 - Application for Autority
3 - IRS - Form 1023
4 - IRS - Form 990-PF
5 - IRS - Publication 557
6 - IRS - Apllying for 501 (c) (3) Tax-Exempt Status
7 - Nabídka firmy T.S. Wrobel & Associates

přílohy

_08_12_30___NFP___priloha_1___dos1511.pdf 368 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___NFP___priloha_2___dos1555.pdf 378 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___NFP___priloha_3___f1023.pdf 788 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___NFP___priloha_4___f990pf.pdf 694 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___NFP___priloha_5___p557.pdf 1 MB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___priloha_6___p4220.pdf 232 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2013

_08_12_30___NFP___priloha_7___T.S._Wrobel.doc 100 KB DOC (Word dokument) 27.3.2013