česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

MALAWI - ekonomická charakteristika země

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď na další rokMalawi patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím světa. Hospodářství má takřka výhradně agrární charakter Značná je závislost na přisunu peněz z mezinárodní hospodářské pomoci poskytovaných Světovou bankou, Mezinárodním

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď na další rok
Malawi patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím světa. Hospodářství má takřka výhradně agrární charakter Značná je závislost na přisunu peněz z mezinárodní hospodářské pomoci poskytovaných Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a jednotlivými donorskými zeměmi. Překážkami v rozvoji země je stále ještě rozbujelá byrokracie, korupce, nedostatečná infrastruktura (silnice, voda, elektřina). Problematická je takřka výhradní orientace ekonomiky na export zemědělských komodit, která ji činí značně zranitelnou vůči externím vlivům (sucho) a její výkonnost závislou na cenách příslušných produktů na světových trzích, které však sama nemůže ovlivňovat. Malawi rovněž musí dovážet 100 % pohonných hmot.
S účastí Světové banky a MMF probíhá v zemi již delší dobu jistá forma reformy a restrukturalizace hospodářství s cílem stimulovat soukromý sektor: eliminována byla kontrola cen, zjednodušena procedura udělování licencí v některých odvětvích, liberalizován byl obchod a devizový trh, řada státních podniků již byla nebo v dohledné době má být privatizována. Vzhledem k připravenosti současné vlády úzce spolupracovat se světovými bankovními institucemi a mezinárodními donory na ozdravění malawiského hospodářství bylo Malawi zařazeno v roce 2000 do programu pomoci Vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC).

Základní makroekonomické ukazatele
Výše HDP činí 1,9 mld. USD, tj. cca 180 USD na hlavu; tempo růstu se v průměru posledních let pohybuje kolem 2 %, inflace poklesla v průběhu posledních let z dvouciferných čísel na jednociferná; zahraniční zadluženost činí 2,9 mld. USD.

Rok

1998

1999

2000

2001

2002

HDP na obyvatele (v USD)

168

180

Přírůstek HDP (%)

3,1

3,6

2,1

1,8

Roční míra inflace (%)

36

8

Kurs (MWK/USD)

32

46

47

68

83Průmysl - struktura, tempa růstu průmyslové výroby v nosných oborech
Hlavním odvětvím domácího průmyslu je potravinářství, které je však doposud jen velmi málo rozvinuté. Podílí se 29% na HDP.
Vzhledem k existenci doposud málo exploatovaných zásob některých minerálů (uhlí, uran, bauxit, zlato, platina) není možné do budoucna vyloučit postupný nárůst významu důlního průmyslu.

Stavebnictví
Doposud málo rozvinuté.

Zemědělství
Zemědělství je nejvýznamnějším odvětvím malawiského hospodářství: produkuje cca 36% HDP a 85% exportu. V zemědělství je zaměstnáno asi 80% práceschopného obyvatelstva). Malawi je po Zimbabwe druhým největším exportérem tabáku, roste význam pěstování kukuřice a chovu dobytka.


Služby
V Malawi se nachází celá řada velmi atraktivních lokalit (jezero Malawi, náhorní plošina kolem města Zomba, okolí hory Mulanje u hranic s Mosambikem), investice do velmi slibného sektoru turistického ruchu však doposud nejsou dostatečné: potenciál růstu významu tohoto odvětví je však značný.

Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika)
Malawi je vnitrozemská země, která je závislá na letecké, železniční a silniční dopravě. Silniční síť je vcelku dostatečná, byť řada silnic je stále ještě nevalné kvality. Hlavní silniční tahy však již byly rekonstruovány a jsou (prozatím) velmi dobře sjízdné. Pro transport lodní dopravou jsou využívány hlavně mosambické přístavy Nacala a Beira.
Vcelku omezené služby zatím poskytuje železniční doprava. Malawiské železnice byly privatizovány v roce 1999 společností Central East African Railway Company Ltd. (konsorcium mosambické železniční společnosit SDCN/CFM a americké Rail Development Corporation). Osobní doprava funguje jen v jižní části země, prioritou zatím zůstává doprava nákladní, a to mezi dvěma ústředními městy (Lilongwe - Blantyre) a doprava zboží do mosambického přístavu Nacala.
V Malawi se nachází dvě mezinárodní letiště (Lilongwe a Blantyre) - kromě domácí společnosti Air Malawi v zemi operuje několik zahraničních leteckých společností (Kenya Airways, British Airways, South African Airways, Air Zimbabwe, Air Tanzania, Ethiopian Airlines).
Chod komunikačních služeb byl v posledních letech liberalizován, hlavním telekomunikačním operátorem však zůstává státem vlastněná společnost Malawi Telecommunications Limited (MTL). Celulární síť GSM je ve výstavbě, v zemi působí nyní již tři operátoři: Celtel Malawi, Telekom Networks Malawi (TNM) a NetOne Malawi. Jako regulační orgán působí od roku 1999 Malawi Communication Regulatory Authority (MACRA).
Poštovní spojení je pokrýváno sítí poštovních úřadů státní společnosti Malawi Posts Corporation (MPC), kromě této společnosti v Malawi působí ještě několik soukromých kurýrních služeb (DHL, TNT, Fed-Ex).
Malawi je zcela závislé na dovozu pohonným hmot. Elektřinu zajišťuje síť tepelných a vodních elektráren společnosti Electricity Supply Commission of Malawi (ESCOM).
V Malawi existuje jedna národní televizní stanice (Television Malawi), dvě státní a dvě soukromé radiostanice (Malawi Broadcasting Corporation 1 a 2, Capital Radio a FM 101 Power).

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
Malawi je příjemcem značné rozvojové pomoci. Největšími donory jsou EU (jako celek), Velká Británie, Francie, Kanada, USA, Německo, Norsko a Japonsko. Malawi aktivně spolupracuje se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem.

Platební bilance, devizové rezervy

Rok

1996

1997

1998

1999

2000

Běžný účet (mil. USD)

Kapitálový účet (mil.USD)

Dev. Rezervy (mil. USD)

226

163

270

251

247
Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Malawi patří dlouhodobě mezi velmi zadlužené země. Na počátku 80. let dosáhla dluhová služba částky 114 mil. USD (což odpovídalo 36% zisků z exportu a služeb). Přestože Malawi dosáhlo následně určitých úlev v rámci Pařížského a Londýnského klubu věřitelů, činil na počátku 90. let zahraniční dluh téměř 2 mld. USD s dluhovou službou na úrovni 26%. V roce 2000 získala Malawi podporu MMF a bylo zahrnuto do iniciativy Světové banky vůči nejzadluženějším zemím světa (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC).

Bankovní soustava (hlavní banky a pojišťovny)
V zemi působí 3 komerční banky, které jsou pod dohledem centrální Reserve Bank of Malawi (se sídlem v Lilongwe 3, tel. +265-780600, fax 782752, e-mail gov@malawi.net).

Komerční banky:
Commercial Bank of Malawi Ltd.
P. O. Box 1111, Blantyre
Tel.: +265-620144, fax: 620360
e-mail: combank@malawi.net

Finance Bank of Malawi
P. O. Box 421, Blantyre
Tel.: +265-624799, fax: 622957
e-mail: makhan@malawi.net

National Bank of Malawi
P. O. Box 945, Blantyre
Tel.: +265-620622, fax: 620606
e-mail: natbank@malawi.net

Další významnější bankovní instituce:
Investment and Development Bank of Malawi Ltd
(půjčky na podporu projektů v zemědělství, transportu, turistice)
P.O. Box 358, Blantyre
Tel.: +265-620055, fax: 623353
e-mail: indebank@malawi.net

Daňový systém
Malawiský daňový systém zahrnuje daň z příjmu, daň spotřební a daň majetkovou. Běžná podniková daň činí 35 % a je snížena na 0 % u firem registrovaných v Exportní výrobní zóně (Export Processing Zone, EPZ) v případě firem vyrábějících výhradně na vývoz. Daň z přidané hodnoty činí 20%.

Obchodní bilance - vývoz, dovoz a saldo (v mil. USD)

Rok

1998

1999

2000

Celkový vývoz (mil. USD)

377,2

446,2

504,1

Celkový dovoz (mil. USD)

446,1

663,6

796,3

Viditelná bilance

-68,9

-217,4

-292,2Teritoriální struktura

Vývoz (1999, v mil. USD):
SRN 73,5
USA 61,5
JAR 51,7
Velká Británie 41,1
Japonsko 29,0

Dovoz (1999, v mil USD):
JAR 208,9
Velká Británie 101,4
Zimbabwe 67,3
SRN 36,8
Japonsko 29,2

Komoditní struktura
Vývoz (1999, v mil MKwacha) :
Tabák - 11996,2
Čaj - 2088,2
Cukr - 1082,5
Bavlna - 271,4

Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu
Zahraniční obchod je v současné době liberalizován, dovozní nebo vývozní licence je vyžadována jen na omezený počet položek.

Dovoz:
- oděvy a uniformy pro vojenské, námořní, letecké a policejní využití
- radioaktivní látky
- sítě pro lov zvěře a ptactva
- divoká zvířata, trofeje z divokých zvířat a výrobky z divoké zvěře (včetně ptáků a plazů)
- živé ryby, včetně jiker a potěru
- některá živočišná krmiva
- vejce a drůbež
- maso

Vývoz:
- výrobky zbrojního průmyslu a strategické hodnoty
- beryl, kobalt, tantalum, uran, lithium, nikl a některé další suroviny
- výrobky rafinérské
- divoká zvířata a trofeje, včetně plazů a ptáků a jejich vajec
- výrobky z kukuřice
- surový tabák
- čaj

Dovozní a vývozní licence vydává malawiské ministerstvo průmyslu a obchodu. Vydané licence jsou platné po dobu 6 měsíců od data vystavení, jejich prodloužení není automatické.
Dovozce zvířat a živočišných produktů je povinen před realizací dovozu přeložit platný veterinární certifikát vydaný v zemi původu dodávky. V případě exportu živočichů a živočišných produktů z Malawi vydává příslušný certifikát veterinární odbor Ministerstva zemědělství.

Na zboží v transitním prostoru, použité předměty osobní potřeby, předměty dočasně importované, zboží v hodnotě nižší než 2000 Mk, vzorky a propagační materiály se licenční systém nevztahuje a je možné je dovézt do země bezcelně.
Nejvyšší dovozní clo je 25 %, clo na dovážené suroviny činí 10 %.
Informace k dovozu konkrétního druhu zboží lze získat na následující adrese:
The Commissioner General,
Malawi Revenue Authority,
Private Bag 247,
Blantyre,
Malawi
Tel. +265-622588
fax +265-620202.

Ochrana domácího trhu
Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami na dovážené zboží neexistují žádné další administrativní překážky mající za cíl omezení dovozů. Současná vláda postupně ustupuje od ochrany domácího trhu prostřednictvím dovozních cel. Dovozní cla jsou různá, podle země původu dováženého zboží. Recipročně preferenční přístup na malawiský trh mají státy SADC a COMESA, Malawi má dále bilaterální smlouvy s Jihoafrickou republikou a Zimbabwe o bezcelním dovozu a vývozu z těchto zemí.

Zóny volného obchodu
Malawi je od října 2000 jedním z devíti zakládajících členů zóny volného obchodu v rámci COMESA (dalšími členy jsou Džibuti, Egypt, Keňa, Madagaskar, Mauritius, Súdán, Zambie a Zimbabwe).
Firmy vyrábějící výhradně na vývoz mohou požádat o registraci do "Exportně-výrobní zóny" (Export Processing Zone - EPZ). Výhody registrace do EPZ jsou:
· nulová firemní daň
· dividendy nejsou zdaněny
· nulové clo na dovoz výrobního zařízení a surovin
· nulové daně při nákupu surovin a balícího materiálu malawiského původu
· nulová daň z přidané hodnoty
· státní příspěvek na mezinárodní dopravu ve výši 25 %.
Firmy, které vyrábějí pro export, avšak nikoliv výhradně, mohou požádat o registraci do systému "Manifacturing Under Bond" (MUB). Na takové firmy se sice vztahuje 35% podniková daň, mohou však čerpat dovozní offsety ve výši 12% (s výjimkou exportu tabáku, čaje, cukru a kávy), 25% příspěvek na zahraniční dopravu, nulové clo na dovoz výrobního zařízení, surovin a nulovou daň na nákup surovin a balícího materiálů malawiského původu.

Distribuční a prodejní kanály, další faktory ovlivňující prodej
Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Většina výrobců proto nabízí své zboží prostřednictvím místní velkoobchodní sítě.

Podmínky zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
Malawiská vláda oficiálně podporuje zahraniční firmy, které mají zájem o zřízení kanceláře, pobočky nebo joint-venture. Aktuální informace je možné získat prostřednictvím Malawi Investment Promotion Agency (MIPA)

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
Nejrozšířenější formou prezentace výrobku je rozhlasová reklama (Malawi Broadcasting Corporation) nebo placený inzerát v novinách (nejrozšířenější noviny jsou The Nation a The Daily Times).

Způsoby řešení obchodních sporů
Malawi je členem Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID a obecně přijímá rozhodnutí mezinárodních arbitráží v investičních sporech mezi zahraničními investory a vládou. Malawiský soudní systém je nezávislý na státu a je založen na britském právním systému.

Režim zadávání veřejných zakázek
Malawiská vláda vypisuje v domácím a zahraničním tisku na vládní zakázky tendry a to vesměs ve lhůtách 15-90 dní před konáním vlastního konkurzu. Nabídky a stanovený depozit jsou obvykle zasílány na adresu:
The Secretary,
Malawi Government Central Tender Board (MGCTB),
Kirkcaldy House,
Livingstone Avenue,
P.O. Box 51300,
Limbe,
Blantyre,
Malawi

Problémy a rizika místního trhu
Na malawiském cenově orientovaném trhu je obtížné čelit konkurenci jednak relativně levných výrobků pocházejících z celně preferovaných oblastí (SADC, zejména JAR), jednak sice dražších, ale dobře zavedených, hlavně britských a amerických firem.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Nejobvyklejšími platebními podmínkami je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. S platební morálkou soukromého sektoru nebývají vážné problémy.

Významné veletrhy a výstavy v zemi
Malawi International Trade Fair - koná se každoročně v Blantyre, obvykle v období květen - červen

Podmínky vstupu zahraničního kapitálu
Malawi je otevřené jak domácím tak zahraničním investicím, přičemž ve velké většině případů není mezi domácími a zahraničními investory činěn žádný rozdíl, stejně jako neexistují restrikce na velikost investice, zdroje financí a destinaci finálních výrobků. Jisté rozdíly existují v případě účasti investora na oficiálním malawiském privatizačním programu, kde je stanoven 49% limit jako maximální výše zahraniční investice.
Malawi dlouhodobě nabízí investiční pobídky ve formě 35% podnikové daně, která může být ve specifických případech dále snížena, případně po jistou dobu zcela prominuta. Zvláštní pobídky jdou směrem k producentům vyrábějícím výhradně nebo alespoň částečně na vývoz (viz bod 6.6)
Zisky mohou zahraniční investoři bez restrikcí vyvézt ze země: podmínkou je zde však registraci zahraničního investora u malawiské centrální banky (Reserve Bank of Malawi).

S cílem asistovat případným investorům byla v roce 1991 vytvořena vládní agentura Malawi Investment Promotion Angency (MIPA). Tato agentura zajišťuje na písemnou žádost distribuci informačních tiskovin (Investing in Malawi ... a Smart Choice - obecné informace; Roadmap for Investors - detailnější dokument; The Malawi Investor - publikován čtvrtletně (leden, duben, červenec, říjen), cca dvacetistránkový věstník přinášející aktuální informace o investičních podmínkách a příležitostech.
MIPA,
First Floor,
Aquarius House,
Private Bag 302,
Lilongwe 3,
Malawi
tel. +265-770800,
fax +265-771781,
email: mipa@eo.wm.apc.org, mipall@malawi.net,
webová adresa: mipa.malawi.net.

Přímé zahraniční investice (odvětvová a teritoriální struktura)
Přímé investice jdou v současné době zejména do nově se rozvíjející průmyslové výroby (textil, chemické výrobky).

Rizika investování
Jistým problémem Malawi je stále korupce a pomalá státní byrokracie.

Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
V roce 2004 mají proběhnout parlamentní a prezidentské volby. Žádné zvláštní dopady na ekonomickou sféru země či výraznější změnu nastoleného kurzu ve smyslu budování otevřeného hospodářství a investičního prostředí však nejsou očekávány.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Sváteční dny:
1. leden - Nový Rok (New Year's Day)
15. leden - John Chilembwe Day (výročí protikoloniálního povstání)
3. březen - Den mučedníků (Martyr's day)
velikonoce - Velký pátek , sobota a pondělí Velikonoční (Good Friday, Easter Saturday & Easter Monday) - v roce 2004 připadá na 14. - 17. dubna
1. květen - Den pracujících (Labour Day)
14. červen - Svátek nezávislosti (Freedom Day)
6. červenec - Den republiky (Republic Day)
2. pondělí v říjnu - Den matek (Mother's Day)
25. prosince - vánoční svátek
26. prosince - druhý vánoční svátek (Boxing Day)

Pracovní doba:
Banky: 08:00-14:00 (Po-Pá)
Úřady: 07:30-17:00 (Po-Pá)
Obchody: 08:00-17:00 (Po-So)

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů
Reserve Bank of Malawi
P.O. Box 30063
Lilongwe 3
tel. +265-770600
fax. +265-772752

Malawi Investment Promotion Angency (MIPA)
First Floor, Aquarius House,
Private Bag 302, Lilongwe 3,
tel. +265-770800, fax +265-771781,
e-mail: mipa@eo.wm.apc.org, mipall@malwi.net,
webová adresa: mipa.malawi.net.

Malawi Government Central Tender Board (MGCTB)
Kirkcaldy House, Livingstone Avenue,
P.O. Box 51300,
Blantyre

Malawi Chamber of Commerce and Industry
P.O. Box 258
Blantyre
tel. +265-671988
fax +265-671147
e-mail: mcci@eo.wn.apc.org

Malawi Development Corporation
P.O. Box 566
Blantyre
tel. +265-620100
fax +265-620584

Development of Malawian Enterprise Trust
P.O. Box 1540
Blantyre
tel. +265-612466
fax +265-636302

Malawi Enterpreneurship Development Institute
Private Bag 2
Mponela
tel. +265-286244
fax +265-286412

Nejdůležitější internetové zdroje informací o dané zemi (internetové adresy)
mipa.malawi.net Malawi Investment Promotion Agency
www.imf.org Mezinárodní měnový fond
www.worldbank.org Světová banka


leden 2004