česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

První účast ČR na Mezinárodním veletrhu inovačních technologií v Kuala Lumpur

(Archivní článek, platnost skončena 21.04.2014.)

Ve dnech 12.-14. listopadu 2013 proběhly v KL Světové fórum a veletrh inovačních technologií (World Innovation Forum Kuala Lumpur / WIFKL). Na veletrhu se letos podařilo zajistit samostatnou českou expozici. Tu realizoval náš ZÚ, přičemž osobně se zúčastnil management regionálního zastoupení pro JVA předního českého výrobce bezpečnostního softwaru Trustport.

Prostřednictvím katalogů byl kromě ICT představen technologický potenciál ČR v řadě dalších oborů, zahrnujících nanotechnologie (mj. byly prezentovány speciální nátěry na principu nanotechnologií pro stavebnictví apod.), biotechnologie, lékařský a farmaceutický výzkum, ekoinovace a obnovitelnou energetiku. Česká expozice o velikosti 36m2 byla umístěna na velmi dobře viditelném místě v mezinárodním pavilonu, což spolu s nepřehlédnutelnou vládní podporou veletrhu maximalizovalo její efekt. Kromě ČR byly na veletrhu zastoupeny státy Asie, některé země EU aj. Delegace EU na veletrhu prezentovala nejnovější programy EU na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Konference a veletrh inovačních technologií jsou již 3 roky největší akcí svého druhu v regionu JV Asie. Třídenní akce se zúčastnilo přes 12.000 návštěvníků z více než 50 zemí světa.

Zájem seznámit se s českými inovačními technologiemi a vzít je při realizaci národních rozvojových programů a priorit v úvahu projevili zástupci výzkumných institucí, univerzit, privátních firem, potenciálních investorů a zástupci z několika útvarů úřadu Premiéra Malajsie, odborů Ministerstva vědy, techniky a inovací / MOSTI / a agentur tohoto resortu.

Veletrh měl přímou podporu vlády. Jeho hlavními garanty a realizátory byly výše uvedené ministerstvo MOSTI a malajsijská nadace pro inovace (YIM). Osobně se zúčastnil nový malajsijský ministr vědy, techniky a inovací, Datuk Dr. Ewon Ebin, který akci za účasti mj. diplomatického sboru slavnostně zahájil a zdůraznil význam inovací v aktuální fázi ekonomického rozvoje Malajsie. Malajsie byla hostitelskou zemí 15. ministerského setkání k vědě a technologiím, které se konalo paralelně v tentýž týden. Ministerské setkání se koná každé dva roky a Malajsie nyní po Bruneji převzala (do konce r. 2014) roli předsednické země Výboru pro vědu a technologie ASEANu (Committee of Science and Technology, COST). Očekává se, že Malajsie bude hrát proaktivní roli při prosazování pozitivního prostředí pro inovace v regionu, zejména v souvislosti s budováním společného trhu ASEAN Economic Community /AEC do r. 2015. I v období poté se Malajsie chystá hrát klíčovou roli při realizaci akčního plánu, na základě kterého by se věda, technologie a inovace měly do r. 2020 stát důležitým pilířem AEC vedle společného trhu a výrobní základny. Cílem je také ve větším rozsahu využívat a posílit finanční fond pro podporu širšího spektra aktivit a iniciativ na podporu inovací. Kromě toho probíhal dialog s klíčovými partnery ASEANu  - Indií,  Ruskem, ČLR, Japonskem a Korejskou republikou. Výsledkem byly nové iniciativy (boj s malárií, vývoj funkčních potravin, mořské biotechnologie, výměnné programy pro mladé vědce aj.). 

Malajsie se v současnosti profiluje jako regionální lídr, pokud jde o transformaci ve znalostní ekonomiku taženou inovacemi. Tato pozice vyplývá z jejích nadprůměrných výsledků v mezinárodních srovnáních. Konkrétně v novém globálním inovačním indexu (Global Innovation Index 2013) přesvědčivě vynikla nad všemi ostatními zeměmi z kategorie vyšších středních příjmů. V kritériu kreativita výstupů se umístila před Indonésií i Singapurem; pozitivního hodnocení se dostalo také jejímu institucionálnímu zázemí a sofistikaci trhu. Malajsie však zároveň musí na cestě k dosažení vize 2020 (vyspělé země) překonat některé zpomalující faktory, které se nachází zejména v oblasti formování lidského kapitálu (relativně nízká produktivita práce).

Důraz na inovace je zakotven ve vládních strategiích, mj. v probíhajícím Ekonomickém transformačním programu premiéra Najiba Razaka, jehož cílem je podpora odvětví s vysokou přidanou hodnotou a směřování země k ekonomice, jejímž hlavním motorem budou inovace. Malajsie v této souvislosti projevuje zájem o zahraniční know-how, včetně ze států EU, a velmi vítá nové formy spolupráce se zahraničními partnery, zahrnující investice oběma směry, společný výzkum a vývoj, transfery technologií za úplatu apod. Dlouhodobý zájem Malajsie získávat ze zahraničí ty technologie, které vykazují vysokou technologickou úroveň, efektivitu a šetrnost mj. i ve vztahu k ŽP, byl patrný i v průběhu veletrhu. Malajsie inovace v rostoucí míře vnímá jako novou příležitost, novou konkurenční výhodu a nový trh. Inovace jsou na základě vládní rozvojové strategie prosazovány průřezově ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Trendem jsou eGovernment, eLearning, eHealth, eRecruitment apod. Důraz je kladen na kybernetickou i fyzickou bezpečnost, na což mnohé české firmy již dokázaly úspěšně reagovat.

V Malajsii podobně jako v ČR jsou nositeli inovací převážně malé a střední firmy, rýsují se tak příležitosti pro navazování nových obchodních kontaktů a spolupráci při komercializaci konkrétních výsledků výzkumu a vývoje. České firmy mohou ve spolupráci s místním partnerem prezentovat své nabídky i nadnárodním společnostem. Ve svých záměrech se mohou opřít o pobídky a nástroje, na které jejich místní partner v tom kterém případě dokáže dosáhnout a o dobré institucionální zázemí, jehož součástí je mj. Malajsijská agentura pro technologický rozvoj / MTDC, spolupracující s univerzitami a jejich výzkumnými útvary a vládní agentura pro progresivní high technologie / MiGHT, která je součástí úřadu premiéra a její činnost je zaměřena na několik vytipovaných oblastí včetně letectví a kosmického výzkumu, železniční dopravy, pokročilých materiálů, zpracování biomasy, elektroniky apod.

Velký důraz na inovace je patrný také ve státním rozpočtu pro r. 2014, který na konci října t.r. vyhlásil premiér Najib Razak. Ke zvýšení inovací a produktivity MSP byly vyčleněny prostředky ve výši 120 mil. RM (tj. cca 40 mil. USD). Dalších 50 mil. RM (tj. cca 16 mil. USD) bude přiděleno novému malajsijském centru pro globální inovaci a kreativitu (Malaysian Global Innovation and Creative Centre / MaGIC). Centrum bude sloužit k podpoře podniků a jejich start-upů, bude poskytovat asistenci při získávání úvěru a kapitálu, v řešení otázek průmyslového vlastnictví, ve vzdělávání a školení podnikatelů apod. Zaměřeno bude zejména na firmy v oblasti kreativních médií, výzkumu, správy dat apod.

Závěr:

Česká expozice se setkala s vysokým zájmem malajsijské odborné i obchodní komunity a rovněž ze strany zástupců státní správy a specializovaných agentur pro rozvoj inovačního prostředí v Malajsii. Zájemcům byl předán informační materiál v závislosti na jejich zájmu/sektoru, ve kterém působí. Spojení odpovídajících poptávek a nabídek v bilaterálních ekonomických vztazích povede k dalšímu růstu exportu (jeho úroveň z r. 2012 / 142 mil. USD / byla v letošním r. 2013 téměř dosažena již za období prvních tří čtvrtletí; Malajsie se také stala 2. největším odběratelem českého zboží v JVA), investic, ke společnému podnikání, společnému VaV a k dalším pokrokovým formám spolupráce. Záměrem účasti našeho ZÚ bylo rovněž, v širším pojetí, malajsijské veřejnosti (poslední třetí den byl určen veřejnosti, studentům apod.) představit ČR, její vysokou technickou úroveň, know-how, inovační potenciál a dále, s minimálními náklady, posílit pozitivní obraz ČR v teritoriu.

Účast na WIFKL do značné míry navazovala na projekt ekonomické diplomacie našeho ZÚ v oblasti zelených technologií, kdy součástí prezentace VŘ MŽP ČR na konferenci veletrhu IGEM 2013 bylo téma ekoinovace v ČR. Rovněž vystoupení sektorového specialisty CzechInvestu o těchto aspektech pojednávalo, přičemž česká účast na IGEMu v minulých letech byla přímo na inovace, resp. možnosti transferů technologií do značné míry vyprofilována (účast zástupců TC AV ČR). Z českých inovativních technologií zatím relativně nejvíce do Malajsie pronikla řešení v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně kybernetické (dodávky do Malajsie v minulých letech, otevírání regionálních zastoupení českých firem apod.). V tuto chvíli již začínají přípravy na 14. ročník výstavy obranné techniky DSA 2014 (14.-17. dubna 2014), kde byla schválena oficiální česká účast. Přihlásit se na akci doporučujeme nejen českým firmám z tradičních oborů obranného průmyslu, ale i firmám nabízejícím nové technologie na bázi ICT, nanotechnologií apod. Veletrh DSA bude díky jeho propracované organizaci další jedinečnou příležitostí pro získání kontaktů/uzavírání obchodů v malajsijských ozbrojených silách, dalších složkách státní správy a v malajsijské obchodní komunitě.