česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o vývoji ekonomiky Saúdské Arábie v roce 2013 a předpoklady jejího vývoje v roce 2014 + analýza rozpočtu království na rok 2014.

Král Abdulláh podepsal dne 23.12. 2013 státní rozpočet KSA na rok 2014. Jedná se o další expanzivní rozpočet s rekordními výdaji, který bude hrát klíčovou roli v podpoře rozvoje saúdské ekonomiky. Školství a zdravotnictví zůstanou i nadále hlavní oblastí vládních výdajů s podílem 37% na celkových výdajích rozpočtu. Plánované výdaje ve výši 228 mld. USD vzrostly oproti roku 2013 o 4%, výdaje na investice (zejména nové stavební projekty) však poklesly o 13%, aby s ohledem na předpokládanou nižší dynamiku na straně příjmů bylo možné udržet meziroční růst běžných výdajů na úrovni předchozích let ve výši 14% a pokračovat tak v rozvoji sociální oblasti. Rozpočet je sestaven poprvé v historii jako vyrovnaný, nicméně se předpokládá, že skončí přebytkem ve výši 38 mld. USD – 4,8% HDP. Výdaje na obranu dosáhnou v roce 2014 částky 80 mld. USD, což představuje 10,3 % HDP předpokládaného v roce 2014. Současně byly zveřejněny údaje plnění rozpočtu na rok 2013 a oficiální odhady výkonnosti saúdské ekonomiky v témže roce. Rozpočet na rok 2013 skončil přebytkem ve výši 55 mld. USD (7,4% HDP), což je o 51 mld. USD více, než byl plán. Přebytek bude použit na doplnění devizových rezerv a snížení veřejného dluhu ze 26 mld. USD na 20 mld. USD (2,7%HDP roku 2013). Dynamika růstu saúdské ekonomiky se s ohledem na pokles cen ropy a snížení její těžby v roce 2013 zpomalila, nicméně hospodářský růst bude zachován i v nejbližších letech. Reálný růst HDP v roce 2013 dosáhl 3,8%, platební bilance skončila přebytkem na běžném účtu ve výši 130 mld. USD (17,5% HDP) a devizové rezervy narostly na historických 712 mld. USD (96% HDP). Výhled reálného růstu HDP na rok 2014 činí 3,6%, Nejrychleji rostoucími odvětvími ekonomiky budou odvětví, která budou nejvíce profitovat z vládních výdajů, tedy stavebnictví, doprava a komunikace, maloobchod a veřejné služby.

 Podrobná analýza:

Rozpočet na rok 2014

Vláda na svém zasedání dne 23.12.2013 schválila rozpočet království na rok 2014. Jedná se o další expanzivní rozpočet s rekordními výdaji, který bude hrát klíčovou roli v podpoře rozvoje saúdské ekonomiky. Podle ministra financí Assafa jsou prioritami dalšíhorozvojezvyšování úrovně vzdělanosti národa, kvality zdravotních a sociálních služeb a zajištění pracovních míst pro saúdské občany. Král ve svém letošním poselství k národu, které pronesl ústy vedoucího kabinetu vlády, v souvislosti s novým rozpočtem uvedl, že masivní výdaje budou směrovány především do odvětví, která zajisti udržitelný rozvoj a vytvoří nová pracovní místa.

            Příjmy rozpočtu jsou stanoveny na 855 mld. SR (228 mld. USD) a představují nárůst o 3% oproti plánovaným příjmům rozpočtu roku 2013, jejichž plánovaný meziroční růst 2013/2012 byl stanoven na 18% a skutečný růst oproti plánu činil 36%. Příjmy z ropy tvoří 90% příjmů saúdského státního rozpočtu, a proto jejich odhad závisí především na odhadu prodejních cen saúdské ropy. Doposud byl tento odhad výrazně podhodnocen a rozdíl mezi odhadovanou cenou a skutečností činil téměř 70%. Ačkoli vláda nezveřejnila, na jaké odhadované průměrné roční prodejní ceně saúdské ropy je rozpočet na rok 2014 koncipován, analytici se domnívají, že to bude 67 USD/barel (odpovídá 71USD ropy Brent), při odhadované těžbě ve výši 9,4 mil. barelů ročně. Skutečnost by nicméně mohla být 100 USD (104 USD ropy Brent), což je o 50% více. Vzhledem k tomu, že objem těžby saúdské ropy a její prodejní ceny v roce 2014 v meziročním srovnání mírně poklesnou (těžba poklesne z 9,6 mil. b/d na 9,4 mil. b/d a cena ropy ze 104 USD/b na 100 USD/b) není meziroční navýšení plánovaných příjmů již tak výrazné, jako v předchozích letech. Ve skutečnosti by však měly být plánované příjmy překročeny o cca 25%, pokud nedojde k mimořádnému výpadku těžby či nenadálému poklesu světových cen ropy.

            Rozpočet počítá s celkovými výdaji ve výši 855 mld. SR (cca 228 mld. USD), což představuje nárůst o 4% oproti rozpočtu roku 2013, který byl též historicky nejvyšším s nárůstem výdajů o 19% oproti roku 2012. Letošní čtyřprocentní plánovaný nárůst výdajů je nejmenší relativní meziroční nárůst od r. 2002 a v absolutní hodnotě představuje nejmenší navýšení rozpočtu od roku 2007. Tato výdajová opatrnost logicky odráží nižší odhady růstu na příjmové stránce rozpočtu. Poprvé od roku 2005 je rozpočet koncipován jako vyrovnaný.

            Po výdajích na obranu (viz níže) je nejvíce výdajů je alokováno na nové projekty (248 mld. SR = 66 mld. USD). Podíl těchto, tzv. investičních výdajů na celkových výdajích činí 29%. V meziročním srovnání celkové plánované investiční výdaje poklesly oproti roku 2013 o 13%, což představuje první pokles investičních výdajů od roku 2002!. Tento pokles kompenzuje udržení úrovně růstu běžných výdajů na úrovni předchozích let při současném snížení výhledu příjmů způsobeným klesajícími cenami ropy. Navíc investiční výdaje rostly během posledních 10 let o 15% ročně, takže za posledních 5 let vzrostla absolutní hodnota investic o 81%. Proto muselo ke snížení masivního investování do nových projektů jednou dojít. Vláda blíže nespecifikovala rozdělení investičních výdajů do jednotlivých sektorů hospodářství, nicméně jejich hlavní součástí jsou projekty nových ekonomických měst, 27 industriálních zón a projekty dopravní infrastruktury (železnice, metro, přístavy, letiště).

 Běžné výdaje ve výši 607 mld. SR( = 162 mld USD) jsou hlavní položkou výdajové stránky rozpočtu království s podílem71% na celkových výdajích. Jejich nárůst oproti roku 2013 činí14% (meziroční nárůst 2012/13 činil též 14%) a je způsoben zejména nárůstem položky mzdy a platy zaměstnanců státní správy.

Z pohledu rezortního zaměřenícelkové výdajové alokace (zahrnující běžné i investiční výdaje) největší podíl tvoří výdaje na vzdělání a rekvalifikaci pracovních sil (210 mld. SR = 56 mld. USD - 24,5% podíl na celkových výdajích, nárůst oproti předchozímu roku o 3% (v předchozím roce došlo k nárůstu o 21%, tj. nevyššímu nárůstu od roku 2008!). Výdaje zahrnují zejména výstavbu 465 nových škol a uvedení do provozu 1 544 rozpracovaných projektů škol a oprav 1 500 stávajících škol. Dále dokončení 8 nových universit a renovaci dívčích fakult na stávajících vysokých školách. Významnou částí rozpočtu je i King Abdullah Scolarship Program, na základě kterého studuje na vysokých školách v zahraničí  již 185 tis. studentů (zejména USA a GB, ale též přibližně stovka studentů v ČR). Rozpočet vyčlenil na tento program částku 22 mld. SR = 5,9 mld. USD, což představuje 32 tis. USD na jednoho stipendistu na 1 rok (platí se nejen školné, ale veškeré náklady spojené s pobytem studenta a doprovodu rodinného příslušníka v případě žen).

Druhou největší výdajovou oblastí rozpočtu je zdravotnictví a sociální rozvoj (108 mld. SR = 28,8 mld. USD – 12,6% podíl na celkových výdajích, nárůst oproti předchozímu roku o 8%). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 2 zdravotních měst, 11 nových nemocnic a 11 zdravotních středisek a uvedení do provozu 132 rozpracovaných projektů. Sociální projekty zahrnují výstavbu 20 nových sportovních středisek a 16 sociálních a rehabilitačních středisek.

Třetí největší položkou jsou výdaje na dopravu a telekomunikace (67 mld. SR = 17,9 mld. USD – 8% podíl na celkových výdajích, nárůst oproti předchozímu roku o 3%). Nové projekty zahrnují zejména zahájení prací na 3.500 km nových silnic, dokončení projektů a přípravy výstavby dalších 1.360 km silnic, modernizaci přístavů a pokračující projekty výstavby nových železnic.

Na čtvrtém místě jsou vodní zdroje, zemědělství a související infrastruktura (61 mld. SR = 16,3 mld. USD – 7,1% podíl na celkových výdajích, nárůst oproti předchozímu roku o 7%). Navýšení se týká zejména nových projektů na odsolování a distribuci pitné vody, čištění odpadních vod a výstavby nových sil na obilí.

Největší meziroční nárůst výdajů zaznamenala oblast komunálních služeb (39 mld. SR = 10,4 mld. USD – 4,6% podíl na celkových výdajích, nárůst oproti předchozímu roku o 9%), která se co do absolutního podílu na celkových výdajích umístila na pátem místě.

Zveřejněný rozpočet na rok 2013 neuvádí výdaje na obranu a bezpečnost (rozpočet ministerstva obrany, vnitra a dalších ozbrojených složek). Podle Saudi Arabian Monetary Agency však výdaje na obranu a bezpečnost v roce 2013 tvořily31% plánovaných rozpočtových výdajů, což činí cca 71 mld. USD a představuje nejvyšší podíl vládních výdajů s nárůstem 24,6% oproti předchozímu roku. Toto číslo odpovídá 9,5 % HDP za rok 2013 (v běžných cenách). V této souvislosti je však nezbytné zmínit, že údaj zveřejněný SAMA jsou plánované rozpočtové výdaje, skutečnost je vždy vyšší (vláda za posledních 10 let překračovala vzhledem k „polštáři“ na straně příjmů rozpočtové výdaje o 24%, v roce 2013 nicméně došlo ke snížení tohoto trendu a překročení pouze o 13%). Pokud bychom toto číslo navýšili jen o „pouhých“ 10%, dostaneme se na částku 80 mld. USD, což představuje 10,3 % HDP předpokládaného v roce 2014. Skutečné výdaje však mohou být ještě vyšší, neboť řada velkých vojenských zakázek je placena přímo ropou na základě dvojstranných dohod mimo oficiální rozpočet a kontrolu ministerstvem financí a spadá přímo pod zvláštní gesci ministerstva obrany (např. rámcový kontrakt Yammama s GB s rámcem 600.000 barelů ropy denně výměnou za dlouhodobý letecký program BAE Systems – stíhačky Tornádo, bitevníky Typhoon Eurofighter). Pro srovnání: vyspělé země věnují na svůj obranný rozpočet cca 3-5% svého HDP, v roce 2012 činily vojenské výdaje Francie 60 mld. USD, Velké Británie 61 mld. USD, Ruska 90 mld. USD).

Výsledek plnění rozpočtu 2013

Celková výše skutečných příjmů státního rozpočtu na rok 2013 dosáhla 1.131 mld SR (302 mld. USD), což je o 36% více, než představoval plánovaný rozpočet s příjmy ve výši 829 mld. SR (221 mld. USD). Důvodem překročení je již výše zmiňovaný rozdíl mezi v rozpočtu plánovanou prodejní cenou saúdské ropy a její skutečnou cenou. Rozpočet roku 2013 byl založen na plánované ceně saúdské ropy 66 USD/barel, kdežto skutečnost činila průměrných 104 USD/barel (109 USD ropy Brent). Na rozdíl však od roku 2012, kdy kromě nárůstu skutečných prodejních cen ropy došlo i ke zvýšení těžby z plánovaných 8,8 milionů barelů denně na skutečných 9,6 mil. barelů denně, nedošlo v roce 2013 k nárůstu těžby nad plánovaný výhled 9,6 milionů barelů denně. Proto výše skutečných příjmů za rok 2013 je o 8,7 % nižší, než byly skutečné příjmy rozpočtu za rok 2012.

Na straně výdajů došlo k nárůstuo 13 %oproti plánu, z plánovaných 820 mld. SR na skutečných 925 mld. SR (247 mld. USD). Nárůst výdajů představuje zejména posunutí realizace některých infrastrukturních projektů a zvýšení sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti. Výše skutečných výdajů za rok 2013 je o 8,4 % vyšší, než byly skutečné výdaje rozpočtu za rok 2012, nicméně již nedosáhla trendu posledních 5 let, kdy skutečné výdaje rostly v meziročním srovnání o 14%.

Rozpočet skončil přebytkem ve výši 206 mld. SR (55 mld. USD – 7,4% HDP). Část přebytku rozpočtu na rok 2013 byla použita na snížení veřejného dluhu z 98 mld. SR (26 mld. USD) na 75 mld. SR (20 mld. USD). Veřejný dluh, který je celý domácím dluhem, bude po tomto snížení představovat 2,7 % HDP předpokládaného na rok 2013 (745 mld. USD v nominální hodnotě) oproti dluhu ve výši 3,6 % HDP v roce 2012.

Výhled plnění rozpočtu na rok 2014

Vzhledem k „polštáři“ na straně příjmů ve formě rozpočtem stanovené prodejní ceny saúdské ropy ve výši 67 USD/barel oproti pravděpodobným 100 USD/barel (cca 50% rezervní „polštář“), je velmi reálný předpoklad, že rozpočet na rok 2014 skončí opět přebytkem. Podle odhadů analytiků se bude tento přebytek pohybovat kolem 38 mld. USD – 4,8 % HDP. Toto číslo počítá s nárůstem příjmů oproti plánu o 25 % a výdajů oproti plánu o 10%.  Ačkoli v průběhu minulých 10 let docházelo k překračování příjmů i výdajů o cca 24%, v roce 2013 to bylo jen o 13%, neboť dosavadní robustní růst investičních výdajů již dosáhl svého limitu a je za současného nepříznivého výhledu na straně příjmů v dosavadní výši neudržitelný. Vláda si uvědomuje, že s klesajícími cenami ropy přijde dříve či později období, kdy bude muset být rozpočet částečně financován z devizových rezerv, které zatím vzhledem k jejich výši 712 mld. USD (cca 96% HPD, stav k 11/2013)mohou pokrýt každoroční rozpočtové deficity nejméně ve střednědobém období.

Výkonnost ekonomiky v roce 2013

Podle ministra financí Assafa HDP za rok 2013 dosáhne hodnoty 2.795 bilionů SR (745 mld. USD) v běžných cenách, což je v nominální hodnotě nárůst o 1,5% oproti předchozímu roku. Výrazný meziroční pokles tempa růstu HDP oproti 8,6% nominálnímu růstu v 2012/2011 byl způsoben stagnací objemu těžby saúdské ropy (v roce 2012 došlo k tak vysokému meziročnímu růstu zvýšením těžby z 8,8 mil. b/d na 9,6 mil. b/d) a poklesu jejich průměrných cen z 106 USD/b na 104 USD/b. HDP v neropném sektoru vzrostl o 5% a v neropném soukromém sektoru dokonce o 5,5 % z čehož stavebnictví o 8,1%, doprava a komunikace o 7,2%, obchod a hotelové služby o 6,1% a finanční služby o 4,4%. Stavebnictví, doprava a komunikace a maloobchod a služby byly v roce 2013 nejrychleji rostoucími odvětvími ekonomiky.

Reálný růst HDP na rok 2013 dosáhl výše 3,8%, což představuje též pokles jeho dynamiky růstu oproti 2012/11, kdy HDP v reálné výši narostl o 6,8%. Takováto výše reálného růstu však nemohla být dlouhodobě udržitelná, neboť byla způsobena nárůstem těžby saúdské ropy na hranici svého limitu a zvýšením světových cen, které v současné době klesají. Ropný sektor zaznamenal v meziročním srovnání pokles o 0,5%, neropný soukromý sektor narostl o 5,5%.

Platební bilance zaznamenala přebytek na běžném účtuve výši 130 mld. USD – 17,5% HDP, což znamená sice pokles o 27% oproti 178 mld. USD – 24% HDP v roce 2012, ale i přesto je to výrazně kladný ukazatel. Meziroční pokles byl způsoben poklesem objemu vývozu ropy a jejich cen. Příjmy z prodeje ropy tvoří 85% příjmů na běžném účtu.

 Inflace se v roce 2013 zvýšila na 3,35% (z 2,9% v roce 2012), což bylo způsobeno zejména růstem cen potravin o 6%.

Devizové rezervy narostly na historických 712 mld. USD, což je 96% HDP (stav ke konci 11/2013) a jsou schopny pokrýt veškeré dovozy království nejméně po dobu 5 let, stejně jako velmi nízkou úroveň zadlužení ve výši 20 mld. USD.

Výhled výkonnosti ekonomiky v roce 2014

            Na rok 2014 se předpokládá hospodářský růst kolem 3,6 %, a to vzhledem k nižší předpokládané těžbě ropy, než v roce 2013 (o cca 2% - průměrný roční předpoklad činí 9,4 mil. barelů denně oproti 9,6 v roce 2013) a nižší prodejní ceně (též o cca 4% - 100 USD/barel oproti 104 v roce 2013). Motorem růstu neropného sektoru (cca 50% podílu na HDP) budou zejména robustní investiční vládní výdaje v oblasti infrastruktury, vyšší úvěrová angažovanost bankovního sektoru a rostoucí spotřebitelská poptávka způsobená zvyšováním mezd ve státním sektoru. V ropném sektoru se předpokládá reálný růst HDP ve výši 4%, v neropném soukromém sektoru pak 5,2%. Nejrychleji rostoucími odvětvími ekonomiky budou odvětví, která budou nejvíce profitovat z vládních výdajů, tedy stavebnictví, doprava a komunikace a maloobchod a veřejné služby.

           Inflace se předpokládá ve výši 3,4%, běžný účet platební bilance vykáže opět přebytek i když nižší než v roce 2013, předpoklad je 11,6% HDP.

Závěr ZÚ:

            Rozpočet na rok 2014 opět (obdobně jako rozpočty předchozích tří let) dokladuje odhodlání vlády pokračovat ve stimulaci ekonomiky a zvyšování životní úrovně obyvatel. Z rozpočtu 2014 je nicméně patrná větší obezřetnost na straně výdajů, než tomu bylo v předchozích dvou letech. Pokles plánovaných investičních výdajů o 13% svědčí o dosažení růstového limitu v této oblasti. Přesto však budou investiční výdaje i nadále hlavním motorem růstu neropného sektoru. Zachování růstu běžných výdajů na úrovni předchozích let (14% ročně) vyjadřuje snahu vlády o rozvoj sociální oblasti a udržení spokojenosti obyvatel. Sektorové priority v oblasti školství a zdravotnictví navazují na cíle pětiletého plánu 2010-14 , který počítá v prvé řadě s řešením sociálních výzev spojených s téměř tříprocentním meziročním přírůstkem populace a současně vytváří předpoklady pro postupnou restrukturalizaci ekonomiky a snížení její závislosti na ropě. Masivní výdaje v sociální oblasti (programy rekvalifikace a zaměstnanosti, výstavba sociálních bytů) poslouží současně jako prevence proti možné eskalaci protivládních nálad ze strany frustrované mládeže sociálně slabších vrstev.

Vypracoval: Ing. Petr Vlk, ekonomický rada ZÚ Rijád, 01/2014