česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Sektorová studie vodohospodářství Saúdské Arábie

Sektorová studie vodohospodářství Saúdské Arábie pojednává o státním systému řízení tohoto sektoru, vypisování příslušných státních zakázek, struktuře sektoru, hlavních trendech a možných úskalích pro české firmy. Současně poskytuje informace o konkurenci na trhu, hlavních plánech státu do budoucna a příležitostech pro české firmy z nich vyplývajících.

A. Systém řízení/decizní sféra

            Vrcholným orgánem je Ministry of Water and Electricity (MOWE) (www.mowe.gov.sa), které vykonává činnost plánovací, koordinační a dohlížecí. Současně spravuje prostřednictvím svých regionálních ředitelství i distribuční a kanalizační sítě a čističky odpadních vod v jednotlivých provinciích (celkem 13 – kromě několika velkých měst, kde je správa předána NWC). Některé čističky však fungují na privátní bázi, neboť byly postaveny na bázi BOT. V oblasti zemědělství se některé činnosti MOWE překrývají s Ministry of Agriculture. (www.moa.gov.sa).

            V KSA se cca 60% vody připravuje pomocí odsolování vody mořské. Výrobu vody zajišťuje Saline Water Conversion Corporation (SWCC) (www.swcc.com.sa), která spravuje 30 odsolovacích stanic na pobřeží. SWCC dále zajišťuje přívod vody do městských aglomerací pomocí dálkových přivaděčů. V KSA existuje i 5 soukromých odsolovaích stanic postavených na bázi BOT.

            Ve velkých městských aglomeracích vodní hospodářství postupně přebírá z iniciativy ministerstva vody a elektřiny v roce 2009 nově založená National Water Company (NWC) - (www.nwc.com.sa). Ta v současné době spravuje vodní zdroje, distribuční síť a čištění odpadních vod ve 4 velkých městech KSA (Rijád, Džidda, Mekka a Taif). NWC současně z pověření MOWE provádí privatizaci distribučních sítí na principu PPP (dlouhodobé kontrakty na pronájem těchto sítí soukromým investorům). V Rijádu tak převzala správu sítě francouzská firma Veolia, v Džiddě francouzská firma Suez a v Mekce a Taifu konsorcium francouzské firmy SURE a saúdské Al Zamil Holding Group. V současné době se připravuje privatizace sítí v dalších velkých městech: Medina, Al Khobar a Dammam.

B. Tendry

            Příslušné tendry z oblasti vodohospodářství jsou vypisovány všemi shora zmíněnými subjekty, tedy  www.mowe.gov.sa, www.moa.gov.sa, www.swcc.com.sa a www.nwc.com.sa. Pro účast v tendrech je však nezbytná předchozí prekvalifikace na vedor list vypisovatele tendru, a to i pro subdodavatele. Převážná většina tendrů má navíc podmínku, že firma musí mít místní obchodní registraci, tzv. CR (Commercial Registration) u Ministerstva obchodu a průmyslu, tedy mít v KSA pobočku či joint-venture. U veřejných prací musí kontraktor získat i příslušný stupeň kvalifikace (třídu) u Ministry of Municipality and Rural Affairs.

            Konzultanty vypisovaných tendrů jsou v převážné většině zahraniční konzultační společnosti (např. francouzské firmy dělají u NWC konzultanta na výstavbu čističek odpadních vod.).

            Zakázky z oblasti vodohospodářství jsou téměř vždy spojeny s poskytováním služeb (projekčních, stavebních, montážních), kde si nelze finální produkt ověřit dopředu, např. vzorkem. Proto je v této oblasti pro zdejší státní orgány a společnosti, které vypisují státní zakázky, důležitá spolehlivost firmy, její přítomnost na trhu (pro případ reklamací) a místní reference.

            Pro účast v tendrech je z tohoto důvodu požadována registrace zahraniční firmy v místě, nejlépe formou společného podniku s místním partnerem, který je pro stát zárukou spolehlivosti. Jen tak lze uspět v široké mezinárodní konkurenci firem, které jsou po řadu let na trhu takto přítomné (např. v KSA je registrováno cca 130 britských a 200 amerických firem).

C. Přehled/problémy/rizika

            KSA v současné době spotřebovává cca 7 mil m3 vody denně (cca 250 litrů na hlavu). Čímž se řadí na 3. místo na světě ve spotřebě vody na hlavu. V roce 2015 to bude 9 mil , poptávka v současné době roste tempem cca 8% ročně, vzhledem k plánovaným úsporám a omezování zemědělství se však má tempo růstu poptávky postupně snižovat: v roce 2024 má činit 10 mil., v roce 2040 má dosáhnout 13 mil. m3 denně.

            Cca 60 % vody je získáváno pomocí odsolovaní vody mořské, 40% je z hlubinných studní a 10% z povrchových zdrojů.

            Odsolování zajišťuje 30 stanic ve vlastnictví SWCC a 5 soukromých odsolovacích stanic, které dohromady produkují 3,3 mil. m3 vody denně. Produkce roste průběžně meziročně o 2 - 2,5 %. KSA je největším výrobcem odsolené vody na světě a SWCC je největší firmou v tomto oboru. Kromě výroby vody SWCC zajišťuje i přívod vody do velkých měst a zemědělských oblastí potrubními přivaděči o celkové délce 4.500 km. Vzhledem růstu poptávky má SWCC v současné době ve výstavbě 3 velké odsolovaní stanice a dalších 6 je v plánu.

            Hladina spodní vody z důvodu jejího masového odčerpávání stále klesá, za posledních 25 let klesla v průměru o 150 m..Tato voda se používá zejména na zavlažování. V oázách a městských aglomeracích, kde není voda tak hluboko a je výrazně slaná, se po následné úpravě pomocí reverzní osmózy používá částečně též pro distribuci do vodovodních sítí.

            V KSA je nedostatek srážek (pouze 100mm za rok), a proto zde nejsou řeky (pouze vádí, která se v době zimních srážek dočasně naplní) ani jezera, povrchová voda je tedy zachycována pouze v malé míře a jak popsáno výše, její podíl na zdrojích tvoří pouze 10%.

            Problémem distribuce jsou velké ztráty v distribuční maloodběratelské sítí, které v současnosti představují 20% (cca 1 mil m3 denně). Cílem ministerstva je tyto ztráty snížit na 5%. Přetrvávajícím problémem jsou i sezónní záplavy, zejména ve velkých městech, kde je nedostatečná nebo nefunkční dešťová kanalizace. Opakované záplavy v Džiddě, které si každoročně vyžádali řadu obětí, přiměly vládu, aby vybudovala kolem města systém kaskád na záchyt a odvod povrchové vody z blízkých hor.

            Poslední dobou se na zavlažování v oblasti městských aglomerací používá recyklovaná voda z čističek. Podíl této vody má do budoucna narůstat – viz kap. D.

            Pokud jde o rizika vyplývající pro české firmy, tak jak je popsáno výše v kap. B, je nezbytné, aby v případě státních zakázek byla firma registrována v KSA, nejlépe ve formě joint-venture s místním partnerem. Silný místní partner může hodně napomoci v orientaci v místní nepřehledné legislativě a propojení rodinných a kmenových zájmů se strukturami státní správy, neboť klíčová místní obchodní spojení jsou založena na rodinných vazbách, dlouhodobých známostech a blízkosti k širší královské rodině. V zemi existuje několik velkých rodinných holdingů, které získávají rozhodující zakázky. Na tyto vlivné firmy jsou napojeny přední zahraniční společnosti, které mají v zemi své pobočky již řadu let.. Za těchto podmínek je proto vstup českých firem na zdejší trh v oblasti státních zakázek značně rizikový a je nutno počítat s velkými finančními náklady a počátečným neúspěchem.

            Ačkoli KSA zaujala v roce 2012 v oblasti transparentnosti investičního prostředí celkově 12. místo (zpráva Světové banky "Ease of Doing Business"), v kritériu vymahatelnosti uzavřených kontraktů je stále na místě 140. Je to způsobeno zejména nepřehledným právním systémem, ve kterém neexistuje transparentní obchodní právo, a kde je řada sporů řešena podle islámského práva Šarijá a islámskými soudci, kteří mají díky legislativnímu vakuu značný prostor pro subjektivní rozhodování. Místní právní poradce je proto při uzavírání důležitějších obchodních vztahů nezbytný, neboť i kvalitně sepsaný kontrakt v evropském pojetí se může v konečné fázi před místním soudem projevit jako zbytečný a v rozporu s místním pojetím islámského práva.

D. Vládní (investiční) programy rozvoje/reforma

Pětiletý plán rozvoje Saúdské Arábie na léta 2010-14 počítá do roku 2014 s investicemi ve výši 385 mld. USD napříč všemi sektory ekonomiky. V oblasti vodohospodářství plán počítá se zdvojnásobením kapacit odsolovacích zařízení na výrobu pitné vody a zvýšení podílu recyklované vody o 50%.

Do roku 2025 má být v oblasti vodního hospodářství investováno 53 mld. USD, z čehož 70% investic půjde do recyklace vody.

NWC hodlá takto v příštích 5 letech ve spolupráci se soukromým sektorem investovat 2,67 mld. USD do čističek odpadních vod, které mají být převážně stavěné na bázi BOT nebo BOO.

Rozpočet na rok 2013 udává jako 4 největší výdajovou skupinu vodní zdroje, zemědělství a související infrastrukturu, na které jsou vyčleněny prostředky ve výši 15,2 mld. USD, což činí 7% podíl na celkových výdajích rozpočtu a představuje nárůst oproti předchozímu roku o 11%. Navýšení se týká zejména nových projektů na přípravu a distribuci pitné vody a výstavby nových sil na obilí.

Reforma vodohospodářského sektoru byla vyhlášena v roce 2009, kdy se z ministerstva vody a elektřiny vyčlenila National Water Company, jejíž hlavním úkolem byla „privatizace“ distribučních sítí cestou PPP (Public Private Partnership) se soukromými firmami. Takto byly převedeny do soukromé správy distribuční sítě v Rijádu, Džiddě, Taifu, Mekce a připravuje se též „privatizace“ sítí v Damámu a Medině. NWC sice správou distribučních sítí a prodejem vody obyvatelstvu pověřilo soukromé firmy, nicméně pokud jde o rozšíření sítí, tak i nadále vypisuje tendry na různé projekty v oblasti vodních zdrojů v těchto městech, tedy na výstavbu záchytných nádrží pro povrchovou vodu, studní, úpraven a čističek. Ve velkých městech mají být vybudovány rovněž strategické zásobníky s kapacitou pokrývající až 6 denní potřebu měst.

E. Místní firmy/konkurence

            Výstavbu odsolovacích stanic zajišťuje převážně korejská firma Doosan. Výstavbu dálkových přivaděčů provádějí různé místní i zahraniční stavební firmy (Arabian Company for Pipes Project, Indian Jihand Project Ltd., Saudi Group 5 Company for Pipes, Bin Laden Group, Bemco, Al Rashid…).

            Privatizace distribučních sítí ve velkých městech ve formě PPP do rukou francouzských firem Veolia, Suez a SURE, kterou provedla National Water Company svědčí o silné pozici francouzských firem v této oblasti na místním trhu. V boji o kontrakty na správu vodovodních sítí neuspěly ani španělské firmy Aqualia a Aqbar, britské British United Utilities a Severn Trent, či německé GelsenWasser.

            Na projektech protipovodňových opatření v Džidě (zejména výstavby přehradových kaskád) se podílejí stavební firmy: Nesma, China Communications and Construction Company.

            Jako konzultační společnosti se na projektech vodohospodářství podílejí zahraniční (převážně britské a americké) firmy Parsons, AICOM, Bechtel, .Tetra Tech, Jacobs, MWH Global, URS Corporation.

            Na dalších projektech, např. úpravnách vody pomocí reverzní osmózy, se podílejí téměř výhradně konsorcia místních a zahraničních firem: Korean Saudi Dingo, Nisma Global Water and Energy Technologies International, Saudi Electrical and Mechanical Works, Daijerimont (France), Ivon (US), Argon (UK), HGBD Arabia.

F. Problémy a výzvy

            Hlavním problémem a současně i výzvou pro KSA je růst poptávky po vodě ve výši 8% ročně, který je způsoben růstem počtu obyvatel a probíhající industrializací země a stavebním boomem.

            Vzhledem k tomu, že vodné je státem silně dotováno - 1m3 stojí pro malospotřebitele 12 halala (=60 hal.) a stočné je zdarma, přičemž náklady na výrobu činí 8 SR (40 Kč), nemají lidé motivaci k úsporám. Zdražení vody však nebude v brzké budoucnosti na pořadu dne (obava z možných negativních reakcí veřejnosti), a proto souběžně s růstem výroby probíhá osvěta s cílem snížit zbytečnou spotřebu. Stát se dále zaměřuje na snížení ztrát v distribuční síti a černých odběrů. Z tohoto důvodu dochází k postupné privatizaci distribučních sítí do rukou zkušených zahraničních společností, které by měly distribuční sítě postupně zrekonstruovat a hospodaření s vodou zefektivnit.

            V roce 2008 upustila KSA od extenzivního rozvoje zemědělství, které se ukázalo vzhledem k nákladům na zavlažování, jako velmi neefektivní. Do roku 2016 by měla být veškerá potřeba obilí zajištěna dovozem, což se výrazně projeví na úsporách spotřeby vody.

            Vzhledem ke značné energetické náročnosti odsolovacích zařízení, se připravuje první projekt solární elektrárny o výkonu 10MW, která by zabezpečila energii na odsolování vody pomocí reverzní osmózy pro stanici o výkonu 30.000m3. Toto odsolovaní zařízení by mělo zabezpečit vodu pro 100.000 obyvatel. Pokud bude projekt úspěšný tak do 10-20 let by měla být údajně veškerá voda v království zabezpečena pomocí solární energie. Souběžné probíhají úvahy o odsolovacích stanicích na bázi jaderných elektráren.

G. Perspektivy a příležitosti pro české firmy

            Vodní hospodářství patří spolu s energetikou, dopravní infrastrukturou a komunikacemi mezi současné priority rozvoje Saúdské Arábie, neboť se podobně jako školství (1. priorita) a zdravotnictví (2. priorita) přímo dotýká kvality života obyvatel.

            Vzhledem k důvodům popsaným výše (po desetiletí na trhu etablovaná konkurence, složitý proces zadávání státních zakázek) nejsou šance pro české firmy v této oblasti velké. S postupnou privatizací distribučních sítí do rukou zahraničních subjektů (Veolia, Suez,…) se mohou naskýtat možnosti v subdodávkách pro tyto firmy na základě předchozích kontaktů z jiných trhů, včetně českého (např. dodávky potrubí, vodoměrů, projekční práce apod.). Perspektivu mají i čističky odpadních vod, neboť 70 % investic v příštích 15 letech má být v oblasti recyklace vody. Vzhledem k politice NWC v této oblasti zajistit investice ze soukromých zdrojů formou projektů na bázi BOT nebo BOO nebude ze strany českých firem o podnikání v tak náročném teritoriu, jakým KSA bezpochybně je, velký zájem. Šance by však mohly být ve spolupráci s  možným investorem, pokud on sám nebude i dodavatelem příslušné technologie.

Vypracoval: ing. Petr Vlk, ZÚ Rijád – 27.3.2013