česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Bilaterální smlouvy s BaH

Informaci o bilaterárních smlouvách mezi ČR a BaH


1. Přehled bilaterálních smluv s ČR

Celý smluvní systém mezi ČR a BaH se opírá o staré smlouvy mezi ČSSR (resp. ČSFR) a SFRJ, do nichž obě země sukcedovaly. Tyto smlouvy však nutně potřebují revizi, neboť v mnoha případech již nevyhovují dnešním podmínkám. Některé bilaterální smlouvy byly vypovězeny v souvislosti se vstupem ČR do EU k 1.5.2004 z důvodu neslučitelnosti s právem EU. Základním předpokladem pro negociace o dalších bilaterálních smlouvách je vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi bosenských institucí (stát, entity, případně kantony).

2. Smluvní základna

Dne 22.5.1998 byla podepsána první bilaterální smlouva mezi ČR a BaH - obchodní dohoda. Dohoda vstoupila v platnost 11.10.2001 a byla zveřejněna ve Sbírce zákonů BaH a Sbírce mezinárodních smluv ČR. Její obsah je však neslučitelný se závazky ČR vůči EU, a proto byla její platnost ukončena dohodou stran k 1.5.2004. Totéž se týká i následujících smluv: Obchodní a plavební smlouva mezi Republikou Československou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 14.11.1928 a Ujednání o spolupráci při odhalování případů porušování celních a devizových předpisů mezi ČSSR a SFRJ ze dne 12.11.1976. Platnost dalších smluvních dokumentů byla ukončena z téhož důvodu k 1.5.2004 jednostrannou výpovědí ze strany ČR. Týká se to: Ujednání o poštovních a telekomunikačních službách mezi ČSSR a SFRJ ze dne 24.10.1975, Dodatkové dohody ze dne 10.4.1948 k výše zmíněné Obchodní a plavební smlouvě z 14.11.1928, Dohody mezi vládou ČSR a vládou FLRJ o spolupráci ve veterinární oblasti ze dne 21.6.1957 a Dohody mezi Československou socialistickou republikou a vládou Socialistické republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 16.6.1965.

Ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění proběhlo druhé kolo jednání expertních týmů v Praze ve dnech 4. - 7.10.2004. Usnesením vlády ČR č. 172 ze dne 9.2.2005 bylo schváleno sjednání smlouvy a česká strana oznámila připravenost k podpisu smlouvy. Dohoda o podpoře a ochraně investic byla podepsána 17.4.2002 v Sarajevu a na obou stranách byl do konce roku 2003 završen proces ratifikace, dohoda pak vstoupila v platnost na základě vzájemné notifikace dne 30.5.2004. Proběhly výměny vzorových textů smlouvy o mezinárodní silniční přepravě, přepravě cestujících a zboží a smlouvy o spolupráci v letecké dopravě. První expertní jednání ke smlouvě o spolupráci v letecké dopravě bylo zastaveno EU kvůli záměru vytvořit jednotný přístup EU vůči zemím západního Balkánu v této problematice. Je rovněž připravována nová bilaterální dohoda mezi ČR a BaH o bezplatném poskytování neodkladné zdravotní péče na území druhého státu a nové dohody o spolupráci v rostlinolékařské oblasti a v oblasti veterinární, avšak příprava jednání na expertní úrovni se zpožďuje jednak pro nevyjasněnost kompetencí na bh straně, jednak i proto, že probíhá příprava regulace těchto oblastí na úrovni EU.