česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora ekonomických zájmů ČR v zahraničí

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách postupující globalizace a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit její hospodářské zájmy ve světě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pokládá posílení úlohy diplomacie při podpoře vnějších ekonomických zájmů ČR za jeden ze svých prioritních cílů. Nutnost věnovat mimořádnou pozornost této oblasti vyplývá nejen z celkové odpovědnosti MZV za realizaci zahraniční politiky ČR, ale stejně tak i z charakteru potřeb českého státu jako výrazně exportně orientované ekonomiky. Prohlubování vzájemné propojenosti světa a narůstající provázanost bilaterálních a multilaterálních ekonomických zájmů jsou dnes už neoddiskutovatelným trendem, kterému je průběžně přizpůsobován i charakter a obsah české diplomacie.

Podpora ekonomických zájmů země musí mít jasnou vizi a orientaci, být účelně uspořádána, vybavena dostatečnými lidskými i finančními zdroji, pojímána jako aktivní součást zahraniční a hospodářské politiky státu, realizována v partnerství s podnikatelskou sférou a být založena na reálné poptávce českých firem po jejích službách.

MZV má pro naplnění své role v oblasti vnějších ekonomických vztahů řadu základních předpokladů a komparativních výhod:

  • nese celkovou odpovědnost za ochranu a prosazování  zájmů ČR v zahraničí, včetně konečné odpovědnosti tituláře za zastupování zájmů státu v teritoriu,
  • disponuje širokou sítí zastupitelských úřadů (ZÚ) a tedy fyzickou přítomností v teritoriu,
  • má vytvořený fungující systém provozování, řízení a koordinace činností ZÚ,
  • je vybaveno diplomatickým statutem misí se všemi z toho vyplývajícími privilegii, výhodami a právy (i limity),
  • má kvalitní lidské zdroje pro efektivní činnost v zahraniční službě, dostatečně kvalifikované na to, aby byla možná jejich vzájemná zastupitelnost a kumulace agend, čímž se vytváří možnost značných úspor proti modelu úzce specializovaných odborníků pouze na určitou část agendy.

Rozvoj lidských zdrojů

Efektivní diplomacii nelze budovat bez odborně a profesně zdatných, tj. bez vzdělaných, schopných, samostatných a aktivních zástupců státu. Těmto hlavním měřítkům je podřízen personální výběr ekonomických diplomatů pro práci v zahraničí.

Zvyšování ekonomických znalostí, obchodních dovedností a manažerských schopností ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade zajišťuje Exportní akademie, jejíž vzdělávací programy připravuje a provádí MPO ve spolupráci s MZV a VŠE. Provozovatelem Exportní akademie je agentura CzechTrade. Komplementární i samostatné vzdělávací programy nabízí i Diplomatická akademie MZV. Vedení MZV počítá se zvyšování ekonomické odbornosti svých zaměstnanců na všech úrovních.

Ekonomičtí diplomaté a rovněž pracovníci zahraničních kanceláří agentur musí v podmínkách omezených rozpočtových zdrojů působit především v zemích, kde jsou příležitosti pro český obchod a podnikání.

Jednotná prezentace ČR v zahraničí

S cílem zlepšovat prezentaci země naplňují všechny resorty Koncepci jednotné prezentace ČR, jejímž hlavním cílem je propagovat ČR jako moderní, vyspělou zemi se svébytnou kulturou a identitou, založenou na vědomostním a inovačním potenciálu, která je důvěryhodným partnerem ve světovém společenství. V rámci jednotné prezentace jsou vytvářeny co nejlepší podmínky pro realizaci ekonomické diplomacie. Koordinátorem a gestorem jednotné zahraniční prezentace je MZV.

Společné plánování významných prezentačních akcí ČR v zahraničí koordinuje MZV prostřednictvím Komise pro prezentaci ČR, jejíhož zasedání se účastní nejen všechna kompetentní ministerstva, ale i agentury CzechTrade, CzechInvest, Česká centra a CzechTourism, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny PČR a Asociace krajů ČR. Komise rovněž zajišťuje plnění úkolů, obsažených v usnesení vlády č. 74 z 19. ledna 2005. Všechny krátkodobé úkoly již byly splněny, střednědobé úkoly jsou průběžně projednány na  zasedáních Komise.

Významným subjektem pro koordinaci prezentace ČR v zahraničí je i Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch, která je vrcholným poradním orgánem ministra pro místní rozvoj v otázkách cestovního ruchu. V této komisi jsou na úrovni náměstků ministrů zastoupeny všechny resorty, jež se svojí činností dotýkají cestovního ruchu (mimo jiné Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství).

Významným komunikačním nástrojem jednotné prezentace ČR doma i v zahraničí je internetový portál Czech.cz.Portál je tematicky členěn do pěti sekcí v pěti jazykových mutací - v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a ruštině.

Jedním ze segmentů proexportní politiky státu a prezentace v zahraničí jsou účasti ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách, finančně zvýhodněné pro české vystavovatele. V koncepci, kterou připravilo MPO, je kladen důraz na podporu účasti v teritoriích, kde se české firmy obtížně prosazují samy. Dále dochází k administrativnímu a organizačnímu zjednodušení procesů přípravy a ke zvýšení účinnosti a kvality prezentace včetně zabezpečení zpětné vazby z pohledu efektivnosti účasti.

Významným prvkem koncepce prezentace ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách je zavedení finanční pomoci na tuzemských veletržních akcích především pro začínající exportéry a malé a střední podniky. MPO v daleko větší míře kooperuje s českou podnikatelskou sférou prostřednictvím oborových svazů a sektorových asociací, SPaD ČR, HK ČR, a to formou rozhodujícího podílu při výběru veletržních akcí a o jejich podobě.

Kromě nezbytné koordinace činností při tvorbě koncepcí a plánů všech subjektů, které se věnují propagaci ČR v zahraničí na domácí půdě, je nutné zvýšenou pozornost věnovat i spolupráci při implementaci těchto plánů a aktivit v zahraničí.