česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora MZV podnikatelským subjektům

Ekonomika České republiky /ČR/ je charakteristická svou otevřeností a závislostí na exportu a dalších vnějších ekonomických vztazích. Přibližně 80% českého HDP vzniká v souvislosti se zahraničními finančními, obchodními a dalšími ekonomickými operacemi. Česká vláda proto stanovila prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí za svou prioritu.

Ekonomické poslání MZV 

Ministerstvo zahraničních věcí /MZV/ realizuje, resp. koordinuje vládní zahraniční politiku ČR. Její neoddělitelnou součástí jsou i vnější ekonomické vztahy. Ty zahrnují zahraniční vztahy všech ekonomických resortů ČR včetně vztahů obchodních, přičemž obchodní politika a zahraniční obchod jsou v resortní kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu /MPaO/. Po vstupu ČR do EU řada národních kompetencí v obchodní politice a v dalších ekonomických oblastech ČR přechází na Evropskou komisi.

K prosazování zahraniční politiky České republiky využívá MZV síť diplomatických misí, resp. zastupitelských úřadů (velvyslanectví, generálních konzulátů, stálých misí a honorárních konzulátů) ČR v zahraničí.

V zájmu koordinovaného prosazování ekonomických zájmů ČR uvnitř EU a vůči třetím zemím (mimo EU) a s cílem podpořit ekonomické zájmy českých firem uzavřelo MZV a MPaO  dne 30.6.2011 Dohodu o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem“. Významnou roli při realizaci této dohody bude hrát agentura CzechTrade, která je příspěvkovou organizací MPaO zaměřenou na podporu exportujícím firmám.

Tato Dohoda poprvé reflektuje princip specializace. Na přípravu (od zaměření exportní produkce po zkušenosti s vývozními operacemi) a detailní praktickou podporu českým firmám v jejich exportních aktivitách (B2B  /česká firma-zahr. firma/) je vhodné využívat výše zmíněné agentury CzechTrade s její vlastní sítí zahraničních kanceláří a školených pracovníků. Naproti tomu při prosazování ekonomických zájmů ČR na mezivládní úrovni (G2G /vláda-vláda/ a B2G /české firmy-vládní zakázky v zahraničí/) je optimální využívat zavedených diplomatických misí ČR v zahraničí, které mají přístup do zahraničních vládních orgánů, ministerstev a institucí.

Tyto dvě složky nyní postupují v oblasti vnějších ekonomických vztahů a podpory exportu zcela koordinovaně a sdílí své ekonomické informační zdroje a kapacity k dosažení výše uvedených cílů.

Poskytovaná podpora MZV

MZV vytváří v zahraničí vhodné podmínky pro působení českých firem a dalších ekonomických subjektů. Konkrétně se zabývá zejména těmito úkoly:

A. Na vládní úrovni (G2G)

 • usiluje o odstraňování tarifních a netarifních překážek ve vzájemném obchodě,
 • lobuje za ekonomické zájmy ČR v zahraničních vládních a municipálních orgánech a institucích a v mezinárodních a mezivládních institucích v zahraničí.

B. Poskytuje standardní ekonomické služby zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, jako například:

 • působí v médiích a na veřejných akcích, vytváří dobré jméno ČR v jednotlivých zemích a vytváří pozitivní „branding“ českých výrobků v těchto zemích
 • monitorují podnikatelské prostředí, identifikují a na vládní úrovni odstraňují diskriminační překážky omezující pronikání českých ekonomických subjektů do teritoria
 • vyhledávají obchodní příležitosti pro české firmy ve veřejných zakázkách daných zemí a zajišťují podporu českým zájemcům o účast v těchto tendrech
 • monitorují nové trendy ve vědě, technologiích, tvorbě nových výrobků a služeb důležité pro perspektivní exportní zaměření českých firem
 • vyhodnocují makroekonomické trendy v teritoriích s dopadem na ČR a na globální ekonomický vývoj
 • z výše uvedených informací zpracovávají průběžné informace a Souhrnné teritoriální informace /STI/, jež pravidelně aktualizují a pro potřeby českých firem tyto zveřejňují na webu (www.businessinfo.cz)

C. V závislosti na velikosti zastupitelského úřadu zajišťuje MZV pro české podnikatele různou hloubku dalších informací a služeb.

Pozn.: V přibližně 60 zemích světa je na české ambasádě převážně jeden diplomat s primárně ekonomickou agendu /DEK/, v dalších 40 zemích se touto agendou zabývá diplomat, který má jen částečně ekonomickou náplň /ALL/. Ve zbývajících zemích naše zastupitelské úřady nemáme,  anebo je úřad tak malý, že zde působí pouze diplomat s převážně jinou, než ekonomickou náplní (např. konzulární služby českým občanům) anebo v těchto zemích působíme nerezidentně – přiakreditací z okolních ambasád.

DEK na zastupitelských úřadech nad rámec standardních ekonomických služeb (dle bodu B.) dále poskytují:

 • detailnější informace o podnikatelském prostředí v teritoriu
 • konzultace k podnikatelským záměrům českých firem v teritoriu
 • konzultace k řešení problematických situací českých firem v zahraničí.
 • spolupráci při organizaci podnikatelských misí, vládních a parlamentních delegací ČR do teritoria a jejich ekonomický program
 • přípravu účasti českých subjektů na výstavách a veletrzích a s tím spojené propagační akce aliancí firem, sektorových asociací a svazů českých firem v teritoriu
 • vyvíjí další aktivity na podporu ekonomických zájmů ČR - vhodných pro konkrétní teritoria.

Na vybraných zastupitelských úřadech ČR v zahraničí naleznete i služby CzechPointu, které zajišťují kontakt českých podnikatelů působících v zahraničí s českou státní správou při realizaci podnikatelských aktivit v zahraničí (výpisy z katastru nemovitostí ČR, výpisy z rejstříku trestů ČR apod.).

přílohy

Dohoda o garantované úrovni služeb 244 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2011