česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Systém řízení a institucionální uspořádání

Jedním z klíčových předpokladů pro vybudování efektivního systému podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí je zlepšení spolupráce mezi MZV a MPO. V oblasti podpory vnějších ekonomických aktivit mají oba resorty společné cíle v rámci stanovených kompetencí.

Podpora ekonomických zájmů je úkolem, na jehož plnění se musí podílet všichni diplomatičtí pracovníci, včetně vedoucích ZÚ. Postavení vedoucích ZÚ je přitom klíčové a jejich úloha při prosazování ekonomických cílů je nezastupitelná. Tato skutečnost je a bude čím dál více zohledňována při výběru a přípravě vedoucích ZÚ na vyslání do daného teritoria.

Systém řízení služeb státu v zahraničí

Za účelem zlepšení koordinace všech složek státu v zahraničí a zkvalitnění jejich řízení bude dále rozvíjen a zjednodušován systém řízení služeb státu v zahraničí v oblasti podpory exportu, investic a obchodní politiky. Systém musí v první řadě respektovat princip jednotné zahraniční služby.

Zároveň jsou postupně realizovány další kroky vedoucí k zefektivnění podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí. Projekt postupného slučování služeb CzechTrade a CzechInvestv zahraničí, který prohloubí koordinaci poskytovaných služeb obou agentur, povede k úspoře nákladů a zvýší účinnost marketingových a propagačních akcí při zachování již vybudované sítě kontaktů a kontinuity agendy.

Strategické řízení MZV

V rámci projektu „Strategického řízení MZV“ je ekonomická a veřejná diplomacie zařazena mezi jednu ze šesti základních strategických priorit (oblastí) činnosti MZV, a tedy automaticky i české zahraniční politiky. Ekonomická a veřejná diplomacie jako strategická priorita (oblast) má definovány konkrétní cíle, jimiž jsou:

  • účinná proexportní politika;
  • vybudování komunikační strategie MZV v ČR;
  • efektivní spolupráce státních institucí;
  • koncepční prezentace ČR v zahraničí.

V souladu s novým systémem strategického řízení MZV je další zkvalitňování personální politiky, což je rovněž strategickou prioritou (oblastí) činnosti MZV. V rámci této oblasti se počítá se zvyšováním kvalifikace a odbornosti zaměstnanců v souladu se zahraničně-politickou strategií MZV i s vybudováním funkčního systému pravidelného hodnocení zaměstnanců MZV.

Institucionální uspořádání

Nezastupitelnou úlohu v realizaci ekonomické diplomacie mají Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jejichž činnost je definována tzv. kompetenčním zákonem 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

MZV je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje vnější ekonomické vztahy.  MPO je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, zahraniční obchod a podporu exportu.

Na vybudování efektivní ekonomické diplomacie se podílí i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále MMR), které má kompetence v oblasti cestovního ruchu a v rámci EU zastřešuje zájmy územních samosprávných celků. Cestovní ruch se podílí na tvorbě HDP více než 3 procenty a devizové příjmy z cestovního ruchu překračují 100 mld Kč ročně. Velmi významné funkce MMR zabezpečuje i ve vztahu k realizaci regionální a strukturální a kohezní politiky Evropské unie, tzv. politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a také při čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU. Ministerstvo zemědělství ČR jako ústřední orgán státní správy pro zemědělství realizuje marketingové aktivity na podporu českých zemědělských výrobků. Ministerstvo životního prostředí ČR sleduje hospodářské procesy z hlediska dopadů na životní prostředí. Prostřednictvím programů zahraniční rozvojové spolupráce propaguje v zahraničí české technologie a know-how, a to především v méně vyspělých zemích. Ministerstvo mimo jiné provozuje Databázi českých environmentálních technologií a služeb. Obecně platí, že činnost každého ústředního orgánu státní správy má ve větší či menší míře zahraniční prvek, díky němuž se vůči ekonomické diplomacii dostává do role jejího spolutvůrce či uživatele. Příkladem je Ministerstvo kultury, které samo a také prostřednictvím kulturních institucí propaguje Českou republiku v zahraničí a napomáhá tak  podpoře hospodářských zájmů ČR v zahraničí.

Honorární konzuláty České republiky

MZV využívá v současnosti také služeb honorárních konzulátů, jejichž počet je postupně navyšován. MZV organizuje každoročně setkání honorárních konzulů ČR v Praze. Jednou z výzev, které při těchto setkáních jsou akcentovány, je snaha o širší zapojení honorárních konzulů do prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR. Při výběru a jmenování nových honorárních konzulů se klade důraz na jejich roli při prosazování a hájení českých zájmů v ekonomické oblasti a jsou žádáni o intenzivní zapojení se do aktivit a akcí na podporu českých firem a na propagaci ČR.