česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vrchní ředitel Jukl zahájil seminář k závěrům konference Rio+20

(Archivní článek, platnost skončena 23.11.2014 / 15:35.)

Vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí Ivan Jukl zahájil dne 19. listopadu 2012 v Černínském paláci seminář o zhodnocení výstupů konference Rio+20 v návaznosti na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a proexportní strategii. Semináře se zúčastnily české vládní i nevládní organizace a podnikatelské subjekty.

Dne 19. listopadu 2012 se uskutečnil seminář k naplňování mnohostranných environmentálních smluv z Ria v kontextu závěrů konference Rio+20, zahraniční rozvojové spolupráce a proexportní strategie České republiky za účasti zástupců resortů, resortních organizací a nevládní i akademické sféry. Diskuse se zaměřila na východiska, principy a různé perspektivy pro implementaci Rio úmluv a zejména na doporučení pro další činnost.

Konference OSN o udržitelném rozvoji (nazývaná také „Rio+20“ jako připomínka 20. výročí Summitu Země), která se uskutečnila ve dnech 20.-22. června 2012 v brazilském Rio de Janeiru, vybízí v kontextu svých závěrů k diskusi a adekvátnímu přehodnocení řady aktivit na národní úrovni, a to z hlediska jejich účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Významnou součást implementace mezinárodní agendy na národní úrovni tvoří tři tzv. Rio úmluvy, tj. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Úmluva o biologické rozmanitosti a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci.

Závěry a doporučení vyplývající ze semináře:

Rozvojové aspekty:

1)      Posilovat spolupráci a kontinuální vzájemnou informovanost národních kontaktních osob Rio úmluv a příslušných resortů, včetně resortních organizací a expertů, o přípravě a přijetí všech relevantních rozhodnutí konference smluvních stran Rio úmluv, které se dotýkají zahraniční rozvojové spolupráce ČR;

2)      V rámci reportingové povinnosti Rio úmluv klást důraz na vykazování rozvojových aktivit, které přinášejí přínosy v kontextu více než jedné úmluvy; v tomto smyslu stavět na zkušenostech z dosavadního vykazování rozvojové spolupráce ČR a dle potřeby je zlepšit;

3)      Prosazovat synergie mezi Rio úmluvami, včetně zohlednění průřezových agend, které se nějakým způsobem dotýkají zaměření Rio úmluv, jako je např. omezování následků katastrof aj.

4)      Působit z pozice ČR na mezinárodních fórech na partnerské země, které přijímají rozvojovou pomoc, aby při definování svých potřeb a projektů adekvátně zohledňovaly principy a cíle Rio úmluv; v této souvislosti jsou důležité národní koordinační mechanismy v partnerských zemích;

5)      Podporovat na mezinárodních jednáních, aby při přijímání rozhodnutí byla zohledňována faktická hospodářská situace států a nikoli konzervováno tradiční rozdělení na rozvinuté a rozvojové země.

Ekonomicko-environmentální aspekty:

6)      Podporovat šíření dobrého jména českých podnikatelských subjektů s využitím stávajících koncepčních dokumentů a příkladů nejlepší praxe;

7)      Vyhledávat a předávat informace o možnostech zapojení českých podnikatelských subjektů v oblasti čistých a environmentálně šetrných technologií v zahraničí a využívat v této souvislosti také kapacit aplikovaného výzkumu, který je v ČR na vysoké úrovni;

8)      Posilovat vzájemnou informovanost na národní úrovni o subjektech, které se zabývají čistými a environmentálně šetrnými technologiemi;

9)      Podporovat na mezinárodních jednáních přijetí používání vhodných ekonomických nástrojů, které usnadní implementaci Rio úmluv;

10)  Podporovat rozšíření používání takových indikátorů, které by přispěly k lepší implementaci Rio úmluv prostřednictvím informovaného rozhodování.

Institucionální aspekty:

11)  Prosazovat v mezivládních procesech navazujících na konferenci Rio+20 takové úpravy Programu OSN pro životní prostředí a nastavení fungování politického fóra pro udržitelný rozvoj na vysoké úrovni, které minimalizují duplikace v činnosti a naopak využijí přidanou hodnotu různých institucí pro implementaci deklarace z Rio+20, včetně naplňování Rio úmluv;

12)  Usilovat o efektivnější využití prostředků vkládaných na činnost institucí v systému OSN prostřednictvím snižování administrativy a posílení praktické implementace;

13)  Upřednostňovat z hlediska ČR využití již ustavených institucí pro synergické propojení agendy Rio úmluv, jako je např. Mezivládní platforma pro biodiversitu a ekosystémové služby, před zřizováním dalších institucí, které by proces synergií oslabovaly;

14)  Podporovat vytvoření jedné sady Cílů udržitelného rozvoje, které by po roce 2015 poskytovaly orientaci pro aktivity mezinárodního společenství a přispěly by mj. také k implementaci Rio úmluv.

Prezentace jednotlivých řečníků jsou přiloženy níže.

přílohy

MPO_Exportní strategie 64 KB PPTX (FILE_TYPE_PPTX) 23.11.2012

COZP UK indikatory 2 MB PPT (Prezentace) 23.11.2012

MZP_UNFCCC Kjoto 1 MB PPTX (FILE_TYPE_PPTX) 23.11.2012

MZP_SFZP 790 KB PPTX (FILE_TYPE_PPTX) 23.11.2012

MZP_CBD 733 KB PPT (Prezentace) 23.11.2012

MZP_institut aspekty 255 KB PPT (Prezentace) 23.11.2012

MZP_ UNCCD 3 MB PPT (Prezentace) 23.11.2012

CRA prezentace_RIO 1 MB PPT (Prezentace) 23.11.2012