Velvyslanectví České republiky v Haagu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Činnost České republiky v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní

Na činnosti Přípravné komise OPCW a posléze OPCW se ČR aktivně podílela od samého počátku. V období 1993-1997 se její aktivity soustředily na zapojení českých odborníků do činnosti pracovních skupin Přípravné komise a na vytváření podmínek a přípravu relevantní národní legislativy.

Na činnosti Přípravné komise OPCW a posléze OPCW se ČR aktivně podílela od samého počátku. V období 1993-1997 se její aktivity soustředily na zapojení českých odborníků do činnosti pracovních skupin Přípravné komise a na vytváření podmínek a přípravu relevantní národní legislativy pro im­plementaci Úmluvy v ČR. Od vzniku OPCW v dubnu 1997 spočívá činnost ČR především v důsledné implementaci Úmluvy v ČR, aktivním zapojení do práce orgánů a pracovních skupin OPCW a podpoře aktivit OPCW. Významnou součástí podpory činnosti OPCW je úzká spolupráce ČR s OPCW v oblasti pomoci a ochrany proti chemickým zbraním, která vyústila mj. v řadu odborných kurzů připravených ve spolupráci ČR s Technickým sekretariátem pro odborníky ze smluvních států nebo inspektory OPCW uspořádaných v ČR.

Členství České republiky v orgánech OPCW, podpůrných orgánech a expertních skupinách

Z hlediska účasti ČR na činnosti orgánů OPCW a expertních pracovních skupin je nejvýznamnější členství ČR ve Výkonné radě OPCW (5/1998-5/2000, 5/2003-5/2005, 5/2007-5/2009, 5/2012-5/2014) a předsednictví ČR ve Výkon­né radě OPCW (5/2003-5/2004). ČR byla dlouhodobě zastoupena ve Vědeckém poradním sboru (předseda, členství prof. Jiřího Matouška skončilo ke dni 16. srpna 2007), je zastoupena v Důvěrnostní komisi (členství pana Jana Cháry, který byl opětovně zvolen na další dvouleté funkční období počínající dnem 1. ledna 2013), Poradním orgánu pro administrativní a finanční otázky (členství pana Milana Kerbera, jenž byl opětovně zvolen na další tříleté funkční období počínající v únoru 2012), Síti odborníků na ochranu proti chemickým zbraním, Síti právních odborníků, Pra­covní skupině pro hodnocení spekter chemických látek relevantních z hlediska Úmluvy a nabídla rovněž odborníky pro vyšetřování možného použití chemických zbraní. V rámci 8. Konference smluvních států působila ČR jako člen Výboru pro pověřovací listiny a Řídícího výboru. Členem Výboru pro pověřovací listiny byla ČR i během 9., 10. a 12. Konference smluvních stran. Během zasedání 2. hodnotící konference Úmluvy (7. – 18. dubna 2008) byla Česká republika zvolena jedním z místopředsedů konference. V prosinci 2008 byla zvolena místopředsedou 13. Konference smluvních stran. Od května 2007 do prosince 2008 byla ČR koordinátorem Východoevropské regionální skupiny. V prvním pololetí roku 2009 vystupovala ČR v rámci OPCW funkci předsednické země EU.


Činnost České republiky podle článku X Úmluvy

Česká republika nevlastní chemické zbraně a při své činnosti chce hrát aktivní roli zejména při im­plementaci článku X Úmluvy zaměřeného na pomoc a ochranu proti chemickým zbraním. Každoročně notifikuje národní programy ochrany proti chemickým zbraním, připravuje podklady do da­tabanky OPCW obsahující volně dostupné informace týkající se různých prostředků ochrany proti chemickým zbraním, organizuje každoroční kurzy ochrany proti chemickým zbraním a notifikova­la experty do sítě odborníků pro ochranu proti chemickým zbraním. Původní nabídka pomoci, kte­rou ČR notifikovala v říjnu 1997, obsahovala prostředky pro detekci a dekontaminaci bojových che­mických látek a mobilní chemickou laboratoř. ČR připravila aktualizovanou verzi nabídky pomoci, která zahrnuje:

.                      • tým analytických specialistů s mobilní chemickou laboratoří

.                      • vybavení pro ochranu proti chemickým zbraní (ochranné masky a ochranné vaky)

.                      • vybavení pro detekci a dekontaminaci bojových chemických látek

.                      • další formy pomoci podle požadavku generálního ředitele (testování ochranných prostředků v toxikologické komoře, testování osob v ochranných prostředcích v klimatické komoře, výcvik specialistů s bojovými chemickými látkami a další odborné kurzy).

V letech 2007 – 2008 alternátka Stálého představitele ČR při OPCW Jitka Brodská facilitovala neformální konzultace Výkonné rady k pomoci a ochraně proti chemickým zbraním.

Výcvikové kurzy, semináře, podpora regionální spolupráce

Ve spolupráci s Technickým sekretariátem se ČR (prostřednictvím svého národního orgánu) dlouhodobě podílí na zlepšení kapacit Technického sekretariátu OPCW a smluvních států v oblasti po­moci a ochrany proti chemickým zbraním (mj. 2-3 kurzy ročně) a na posílení regionální spolupráce národních orgánů zodpovědných za implementaci Úmluvy.

Činnost ČR v období 1997-2002 zahrnula zabezpečení jedné etapy výcviku mezinárodních inspektorů v a.s. Synthesia Pardubice ve dnech 17. – 24. 5. 1997, výcvik inspektorů OPCW a vybraných expertů ze smluvních států pro případ vyšetřování údajného použití chemických zbraní ve dnech 9. – 24. 4. 1999 v Ústavu pro expertizy a řešení mimořádných situací Příbram a ve Vojenském technic­kém ústavu ochrany Brno, výcvik specialistů smluvních států v ochraně proti chemickým zbraním ve dnech 9. – 15. 8. 1999 a 25. 2. – 1. 3. 2002 v Institutu civilní ochrany Lázně Bohdaneč, první cvičení inspektorů OPCW pro případ vyšetřování údajného použití chemických zbraní ve dnech 16. – 21. 10. 1999 ve Vojenské akademii Vyškov a Vojenském technickém ústavu ochrany Brno a zkušeb­ní výcvik inspektorů OPCW pro práci s bojovými chemickými látkami v říjnu 2000 a v dubnu 2002 ve Vojenském technickém ústavu ochrany Brno.

Řada aktivit se uskutečnila především v roce 2003, v době předsednictví ČR ve Výkonné radě. V tomto roce uspořádala ČR ve spolupráci s Technickým sekretariátem 2 výcvikové kurzy zaměřené na ochranu proti chemickým zbraním, zorganizovala setkání národních orgánů Východoevrop­ské regionální skupiny a spolupodílela se na organizaci mezinárodní konference k problematice che­mického odzbrojení.

Ve dnech 28. 3. – 4. 4. 2003 proběhlo ve výcvikovém prostoru Armády ČR ve Vyškově cvičení k pro­blematice údajného použití chemických zbraní (Investigation of Alleged Use, IAU). Předmětem cvičení bylo vyšetření údajného použití chemických zbraní nesmluvním státem Úmluvy na žádost smluvního státu v souladu s čl. X odst. 9 Úmluvy. Cvičení se zúčastnilo 31 inspektorů OPCW a za českou stranu více než 50 osob. Průběh cvičení byl hodnocen velmi pozitivně jak po stránce organizační, tak z hlediska praktického výcviku.

Ve dnech 12. – 16. 5. 2003 se v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč uskutečnil kurz civilní ochrany proti chemickým zbraním (Chemical Weapons Civil Defence Training Course). Kurz byl určen pro specialisty a experty smluvních států z rozvojových zemí a poskytl základní informa­ce o ochraně proti chemickým zbraním, detekci a dekontaminaci bojových chemických látek. Celkem se kurzu zúčastnilo 18 expertů ze 14 smluvních států Úmluvy.

Ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2003 uspořádala ČR ve spolupráci s Technickým sekretariátem OPCW v rám­ci podpory regionální spolupráce národních orgánů zodpovědných za implementaci Úmluvy 2. set­kání zástupců národních orgánů zemí východní a střední Evropy. Setkání proběhlo v Řeži u Prahy a jeho hlavním předmětem byla diskuze a výměna informací o národní implementaci v zemích Vý­chodoevropské regionální skupiny, o roli národních orgánů a podpůrných projektech v této souvis­losti a o potřebných krocích k implementaci závěrů První hodnotící konference týkajících se imple­mentace Úmluvy na národní úrovni. Součástí setkání byla i návštěva Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Příbrami, kde byli účastníci seznámeni s koncepcí poskytování po­moci Českou republikou podle čl. X Úmluvy. Setkání se vedle zástupců národních orgánů Východo­evropské regionální skupiny a Technického sekretariátu zúčastnil rovněž předseda Všeobecného vý­boru První hodnotící konference a zástupci národních orgánů zemí západní Evropy a USA. Všichni účastníci setkání ocenili jako významný příspěvek ke zlepšení implementace Úmluvy a výměně zku­šeností v této oblasti.

Ve dnech 20. – 23. 5. 2003 se v Praze uskutečnil pátý ročník International Chemical Weapons Demilitarisation Conference zaměřené na problematiku chemického odzbrojení. Konferenci pořádala organizace Defence Science and Technology Laboratory Ministerstva obrany Velké Británie, Porton Down, za aktivní pomoci SÚJB, Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva obrany ČR. Konference se zúčastnil rovněž generální ředitel Technického sekretariátu OPCW Rogelio Pfirter, který při té­to příležitosti vykonal rovněž bilaterální návštěvu České republiky.

Ve dnech 16. - 20. 5. 2005 byl v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč společně s Technickým sekretariátem OPCW organizován výcvikový kurz "Chemical Weapons Civil Defence Training Course". Kurzu se zúčastnilo 15 specialistů ze 14 smluvních států Úmluvy. Kurz poskytl základní informace o ochraně proti chemickým zbraním a detekci a dekontaminaci bojových chemických látek. Náklady na konání kurzu hradila česká strana a lektory byli specialisté České republiky a OPCW. VOP-026 Šternberk, s.p., divize Vojenský technický ústav ochrany Brno zabezpečoval ve dnech 28. 8. - 3. 9. 2005 výcvik inspektorů Technického sekretariátu OPCW s reálnými bojovými chemickými látkami. Výcviku se zúčastnilo celkem 25 inspektorů a byly procvičovány úlohy detekce, identifikace a dekontaminace bojových chemických látek.Experti České republiky se rovněž zúčastnili cvičení "Joint Assistance 2005" na Ukrajině jako pozorovatelé.

V roce 2006 Česká republika opět zajistila výcvik expertů smluvních států OPCW v ochraně proti chemickým zbraním (Chemical Weapons Civil Defence Training Course pro 19 specialistů smluvních států, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč) a další cyklus výcviku inspektorů Technického sekretariátu OPCW při práci s reálnými bojovými chemickými látkami (výcvik 25 inspektorů, VTÚO Brno).

V květnu 2007 uspořádal Insitut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč pokročilou podobu tradičního kurzu ochrany proti chemickým zbraním  (Chemical Weapons Civil Defence Training Course).

V dubnu 2008 se v Praze uskutečnil pravidelný workshop k otázkám koordinace poskytované asistence. Workshop byl spoluorganizován národním orgánem Úmluvy, SÚJB. Základní a pokročilý kurz ochrany proti chemickým zbraním se v květnu 2008 uskutečnil ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Příbrami a v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, účastnili se jej zástupci východoafrického regionu. V prosinci 2008 Česká republika uspořádala výcvik inspektorů s ostrými bojovými látkami.

Ve dnech 25. – 29. května 2009 se v Lázních Bohdaneč uskutečnil již tradiční mezinárodní kurz ochrany proti chemickým zbraním.

Účast výzkumných ústavů České republiky na činnosti OPCW

Výzkumné ústavy České republiky se účastní řady odborných aktivit OPCW – srovnávacích testů analytických laboratoří, doplňování centrální analytické databáze OPCW a testování prostředků ochrany před účinky bojových chemických látek. Nabídky výrobků některých firem byly zařazeny do výbavy mezinárodních inspekčních týmů.

Dobrovolný finanční příspěvek ČR do Fondu OPCW pro implementaci čl. X Úmluvy - Asistence a ochrana

V rámci své dlouhodobé aktivní podpory zlepšování kapacit OPCW v oblasti pomoci a ochrany proti chemickým zbraním poskytla ČR poprvé v r. 2004 dobrovolný finanční příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč do Fondu OPCW pro implementaci čl. X Úmluvy - Asistence a ochrana. Stejná částka byla poskytnuta i v r. 2005. Příspěvek z r. 2006 (ve výši 2 mil. Kč) umožnil zahájit dlouhodobý capacity-building projekt ochrany proti chemickým zbraním pro východoafrické země - první, plánovací setkání se uskutečnilo v červnu roku 2007 v Nairobi a bylo následováno workshopem organizovaným v říjnu r. 2007 v Kampale, Uganda a praktickým tréninkem v květnu 2008 v České republice (Příbram a Lázně Bohdaneč).
V roce 2008 Česká republika poskytla svůj další dobrovolný příspěvek, opět ve výši 2 mil. Kč. Z uvedených prostředků byl mj. financován mezinárodní seminář k národní implementaci závazků nešíření: OPCW jako příklad efektivní asistence při národní implementaci Úmluvy, který se uskutečnil v červnu 2009 v Bosně a Hercegovině. V závěru roku 2012 ČR dobrovolně finančně přispěla částkou 9873 eur do Dobrovolného fondu pomoci OPCW, zřízeného na základě článku X, odstavce 7 (a) úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Finanční příspěvek na likvidaci chemických zbraní v Ruské federaci

V r. 2003 ČR nad rámec výše uvedeného poprvé poskytla finanční příspěvek 2 mil. Kč na likvidaci chemických zbraní v RF (prostřednictvím spolupráce s Velkou Británií) a připojila se tak k ostatním donorským zemím pomáhajícím RF s likvidací jejích chemických zbraní. Příspěvek byl určen na vý­stavbu elektrické trafostanice v budovaném objektu pro likvidaci chemických zbraní ve Ščučje, ve kterém by měla být zničena podstatná část ruských chemických zbraní kategorie 1 (tj. bojové che­mické látky). Ruské straně byl poskytnut prostřednictvím Ministerstva obrany Velké Británie, resp. bilaterální dohody mezi Velkou Británií a RF o pomoci při likvidaci chemických zbraní v RF (stej­ným způsobem je do projektu zapojeno mj. Norsko). Informace o poskytnutí příspěvku ČR se obje­vila několikrát v odborném tisku, např. v „The CBW Conventions Bulletin“, „The G8 Global Part­nership“ nebo ve zprávě „Delays in Implementing the Chemical Weapons Convention Raise Concerns About Proliferation“ vydané US General Accounting Office. Příspěvek ve stejné výši byl poskytnut i v r. 2004, 2005 a 2006. 

Finanční příspěvek na podporu činnosti SAB a jeho dočasných pracovních skupin

V červenci 2008 vláda ČR přispěla částkou 700 000 Kč na činnost dočasné pracovní skupiny SAB k otázkám Sampling and Analysis.