Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí v roce 2014

Vláda ČR schválila pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2014. Jeho významnou součástí jsou nabízená stipendia a krátkodobé kurzy v České republice v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním změřením na  obory podporující udržení a rozvoj znalostí českého jazyka a literatury: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v České republice. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500.- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům-občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen DZS). V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Krajané. Vyplněnou přihlášku ve dvou výtiscích uchazeč spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku předá Velvyslanectví ČR v Helsinkách následovně:

·    pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2014/2015 (tj. od září 2014 do února 2015) a pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2014/2015 (tj. od září 2014 do června 2015) do 7. března 2014;

·    pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2014/2015 (od února do června 2015) do 8. srpna 2014.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium, resp. 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany   -  25. 7. - 22. 8.2014

Čtyřtýdenní letní kurs českého jazyka zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve výukových skupinách rozdělených podle vstupní úrovně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku doručí Velvyslanectví ČR v Helsinkách  do 7. března 2014.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující  - 25. 8. - 5. 9.2014

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování českého jazyka. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. V letošním roce bude do kursu vybráno celkem dvacet kandidátů.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku doručí Velvyslanectví ČR Helsinkách  do 7. března 2014.

Účastníkům je plně hrazeny doprava, ubytování a stravování v místě kursu. Dále obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Účastník kurzu musí být starší 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR.

Podrobné informace o kurzech, termínech konání a dalších náležitostech účasti lze vyhledat na webových stránkách  Domu zahraničních služeb.