Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Narození dítěte v zahraničí

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky. Dříve než můžete pro své dítě získat český cestovní pas, je nutné nechat dítěti vystavit český rodný list a osvědčení o státním občanství České republiky. Povinnost předložení českého rodného listu k žádosti o český cestovní pas je zakotvena v § 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Český rodný list pro dítě narozené mimo území České republiky vydává Úřad městské části Brno-střed, odbor Zvláštní matriky (Husova 3, Brno).

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro dítě narozené mimo území České republiky je nutné předložit následující dokumenty:

a) žádost o zápis narození ;

b) originál cizozemského rodného listu, který musí být opatřen předepsaným ověřením, a to apostilní ověřovací doložkou nebo superlegalizací,

 • Pozn.: Indonésie, Singapur a Východní Timor – je požadována superlegalizace (o superlegalizaci rodného listu se žádá ministerstvo zahraničních věcí příslušného státu). Sultanát Brunej – je požadována apostilní ověřovací doložka (k jejímu vydání je příslušný Brunei High Court Registry)

c) překlad rodného listu - překlad rodného listu můžete vyhotovit sám/sama, není nutné předkládat překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu bude provedeno na našem konzulárním oddělení. Překlad, prosíme, vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Rukou psané překlady budou vráceny k přepracování;

d) doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněný dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (Příloha);

e) u dětí narozených za trvání manželství oddací list rodičů,

 • Pozn.: pokud máte k dispozici pouze cizozemský oddací list, je potřeba doložit i podklady k provedení zápisu o uzavření manželství a k vydání českého oddacího listu

f) u dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními § 776 až 784 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předložit:

 • fa)  je-li matka dítěte rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • fb)  je-li matka dítěte vdovou, úmrtní list manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci a rodný list matky;
 • fc)  je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte je otec uveden, cizozemskou veřejnou listinu vydanou příslušným orgánem cizího státu, z níž vyplývá otázka otcovství (obdoba tzv. souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, případně výpis z matriky narození, doslovný výpis apod.); pokud toto nelze pro závažnou překážku předložit, učiní rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě, s poznámkou, před kterým cizozemským úřadem a kdy bylo prohlášení rodičů o otcovství učiněno. Toto prohlášení nečiní, předloží-li rozhodnutí cizozemského soudu o určení otcovství platné na území ČR. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list;
 • fd)  je-li matka svobodná nebo nejsou-li rodiče manželé a na cizozemském rodném listu dítěte není otec uveden, je třeba, aby bylo sepsáno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občan/é ČR přikládají rodný list,

g) u dětí osvojených pravomocný rozsudek soudu o osvojení, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, příp. sdělení údajů o nich formou dalšího zápisu o narození (dle situace a možnosti žadatelů)[1],

h) případně žádost o zápis příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví do knihy narození v mužském tvaru (dle konkrétní situace viz příloha A, B, C nebo D).

 

Podání žádosti

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě se podává buď prostřednictvím našeho konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Jakartě nebo přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR.

 • Pozn: v případě žadatelů ze Singapuru je nám možné rovněž žádost zaslat poštou za předpokladu předchozího ověření podpisů na formulářích prostřednictvím Honorárního konzulátu ČR v Singapuru

Po zpracování je žádost odeslána na Úřad městské části Praha 1, kde pro dítě vystaví osvědčení o státním občanství ČR a následně žádost postoupí na Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika, k provedení zápisu o narození a k vydání českého rodného listu. Vašemu dítěti bude provedením zápisu o narození přiděleno i rodné číslo, není tedy nutné o jeho přidělení žádat zvlášť.

Vystavené osvědčení a český rodný list můžete osobně převzít na velvyslanectví, nebo mohou být zaslány na Vaši poštovní adresu v zahraničí. Pokud si budete přát je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).


Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním českého rodného listu a osvědčení o st. obč. ČR

Celková výše zaplacených poplatků při podání žádosti závisí od množství požadovaných ověření. Některé poplatky, především za matriční úkony týkající se zejména Zvláštní matriky jsou sníženy, pokud je žádost podávána prostřednictvím zastupiteského úřadu, viz.:

 • poplatek za provedení zápisu do zvláštní matriky    200,- Kč
 • poplatek za vydání osvědčení o st. občanství  ČR   150,- Kč
 • ověření kopie pro zvláštní matriku (za stránku)    150,- Kč
 • ověření správnosti překladu  pro zvl. matriku (za stránku)  150,- Kč
 • superlegalizace ZÚ ČR  pro zvl. matriku    300,- Kč

V případě nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.[1] )  § 16 a § 63  zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

přílohy

Zapis_o_narozeni.doc 40 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014

Dotaznik_ke_zjisteni_st._obcanstvi_do_15_let.doc 40 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014

Priloha_A_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 29 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014

Priloha_B_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 27 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014

Priloha_C_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 29 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014

Priloha_D_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_.doc 27 KB DOC (Word dokument) 10.10.2014