Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Narození dítěte v zahraničí

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky. Dříve než můžete pro své dítě získat český cestovní pas, je nutné nechat dítěti vystavit český rodný list a osvědčení o státním občanství České republiky. Povinnost předložení českého rodného listu k žádosti o český cestovní pas je zakotvena v § 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Český rodný list pro dítě narozené mimo území České republiky vydává Úřad městské části Brno-střed, odbor Zvláštní matriky (Husova 3, Brno).

 

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené mimo území České republiky je nutné předložit následující:

1) Originál cizozemského rodného listu, který musí být opatřen předepsaným ověřením,   a to apostilní ověřovací doložkou nebo superlegalizací:

·         Indonésie, Singapur a Východní Timor – je požadována superlegalizace (o superlegalizaci rodného listu se žádá ministerstvo zahraničních věcí příslušného státu)

·         Sultanát Brunej – je požadována apostilní ověřovací doložka (k jejímu vydání je příslušný Brunei High Court Registry)

2)  Překlad rodného listu - překlad rodného listu můžete vyhotovit sám/sama, není nutné předkládat překlad vyhotovený oficiálním překladatelem - ověření správnosti překladu bude provedeno na našem konzulárním oddělení. Překlad prosím vyhotovte buď na počítači nebo na psacím stroji. Rukou psané překlady budou vráceny k přepracování;

 3) Platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR jednoho z rodičů dítěte.

 • Jsou-li oba rodiče dítěte občané ČR a pokud nejsou oddáni, je zapotřebí předložit pasy nebo občanské průkazy či osvědčení od obou rodičů.
 • Je-li jeden z rodičů cizinec je též nutné předložit cestovní pas, popř. jiný doklad totožnosti a doklad prokazujícího jeho/její státní občanství.

Upozornění
Pokud je Váš cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemáte ani vystavené osvědčení o státním občanství České republiky, je potřeba nejprve podat žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR.

4) Originál českého rodného listu jednoho z rodičů dítěte

 • Je možné doložit kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR,
 • nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že je jeden z rodičů cizinec (od cizích státních příslušníků je postačující předložit pouze neověřenou fotokopii rodného listu);

5) Originál českého oddacího listu rodičů

 • je možné doložit kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR,
 • pokud máte k dispozici pouze cizozemský oddací list, je potřeba doložit i podklady k provedení zápisu o uzavření manželství a k vydání českého oddacího listu,
 • nejsou-li rodiče dítěte oddáni je nutný doklad o uznání otcovství vydaný příslušnými úřady státu, kde se dítě narodilo (viz bod f).

  6) Vyplněné následující formuláře:

Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů. Datum vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete, tzv. middle name, prosíme o jeho vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmeno.


a) Zápis o narození dítěte


se vyplňuje na jméno Vašeho dítěte. Pokud je dítě nezletilé, zápis podepisuje jeden z rodičů (ten, který má české státní občanství). V případě, že je dítě již starší 18 let, podepisuje si zápis samo za sebe.

Poznámka: První dva řádky formuláře nevyplňujte, slouží pro úřední potřebu.


b) 2x prohlášení o státním občanství (1x rodič, 1x dítě)

Prohlášení o státním občanství musí učinit rodič i dítě, tj.:

 1. v jednom prohlášení (formulář "Prohlášení" ) vyplňuje na své jméno a podepisuje ten z rodičů dítěte, který má české st. občanství a který podává žádost ,
 2. druhé prohlášení je třeba vyplnit na jméno dítěte (formulář  "Prohlášení v případě nezletilé osoby"), podepisuje rodič, který má české st. občanství.
 • Pokud je dítě již zletilou osobou, použije toto stejný formulář "Prohlášení", jako rodič.

Poznámka: Věnujte prosíme pozornost tomu, abyste vyplnili správný typ formuláře dle toho, zda osoba, na kterou je formulář vyplňován, je zletilá či nezletilá.

 

c) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR.

 • Vyplňuje se na jméno dítěte, podepisuje se rodič,
 • do kolonky "účel vydaného osvědčení" vypište "žádost o český rodný list",
 • kolonky, které se nevyplňují (jako např. "bývalá domovská příslušnost") prosím proškrtejte.


d) Prohlášení o zápisu jména (jmén) dítěte s českou diakritikou

 • Dokládá se pouze v případě, pokud rodiče žádají o zápis jména (jmen) dítěte v českém tvaru s diakritikou. Prohlášení se píše volnou formou a musí je podepsat oba rodiče.


e) Žádost o zápis nepřechýleného příjmení (vyberte příslušnou jednu variantu formuláře - viz. přílohy níže)

 • Žádost  o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru při narození dítěte první zápis do ZM  
 • Žádost  o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru nezletilé dítě dodatečný záznam do ZM narození
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná osoba první zápis do ZM narození
 • Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná osoba dodatečný záznam do ZM  narození

Tuto žádost vyplníte v případě, že si nepřejete, aby příjmení Vaší dcery bylo do české matriky zapsáno dle pravidel české mluvnice, tedy s koncovkou -ová. Žádost musí podepsat oba rodiče.


f) Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů

 • V případě, že v cizozemském rodném listu není uveden otec dítěte, protože rodiče dítěte nejsou oddáni a nebo uzavřeli manželství až po narození dítěte, je nutno doložit rodné listy obou rodičů a kopie platných cestovních pasů obou rodičů. Jsou-li oba rodiče občané ČR, pak musí oba doložit vyplněné a podepsané prohlášení (viz bod b)).
 • V případě, že je v cizozemském rodném listu otec dítěte uveden, je nezbytně nutné doložit " dobrovolné uznání otcovství" ( „Voluntary Acknowledgment of Paternity“), které oba rodiče podepsali před příslušnými úřady státu, kde se dítě narodilo. Tento doklad také musí být opatřen požadovaným ověřením (apostilní ověřovací doložkou nebo superlegalizací) a překladem do českého jazyka.

*) Podrobnější informaci k otázce uznání otcovství naleznete v dodatku níže.

 

Podání žádosti

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě se podává buď prostřednictvím našeho konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Jakartě nebo přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR.

(Pozn: v případě žadatelů ze Singapuru je nám možné rovněž žádost zaslat poštou za předpokladu předchozího ověření podpisů na formulářích prostřednictvím Honorárního konzulátu ČR v Singapuru).

Po zpracování je žádost odeslána na Úřad městské části Praha 1, kde pro dítě vystaví osvědčení o státním občanství ČR a následně žádost postoupí na Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matrika, k provedení zápisu o narození a k vydání českého rodného listu. Vašemu dítěti bude provedením zápisu o narození přiděleno i rodné číslo, není tedy nutné o jeho přidělení žádat zvlášť.

Vystavené osvědčení a český rodný list můžete osobně převzít na velvyslanectví, nebo mohou být zaslány na Vaši poštovní adresu v zahraničí. Pokud si budete přát je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).


Správní poplatky související se zápisem narození a vydáním českého rodného listu a osvědčení o st. obč. ČR

Celková výše zaplacených poplatků při podání žádosti závisí od množství požadovaných ověření. Některé poplatky, především za matriční úkony týkající se zejména Zvláštní matriky jsou sníženy, pokud je žádost podávána prostřednictvím zastupiteského úřadu, viz.:

- poplatek za provedení zápisu do zvláštní matriky    200,- Kč

- poplatek za vydání osvědčení o st. občanství  ČR   150,- Kč

- ověření kopie pro zvláštní matriku (za stránku)    150,- Kč

- ověření správnosti překladu  pro zvl. matriku (za stránku)  150,- Kč

- superlegalizace ZÚ ČR  pro zvl. matriku    300,- Kč

V případě nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Dodatek - podrobnější informace k otázce uznání otcovství

Pokud není v cizozemském rodném listu uveden otec dítěte z důvodu, že nebylo možné, aby otec podepsal před místními úřady tiskopis dobrovolného uznání otcovství, je možné uvedený doklad nahradit dvěma doklady, přičemž otec dítěte vyplní a podepíše prohlášení otce o otcovství dítěte a matka dítěte vyplní a podepíše prohlášení matky o otcovství dítěte.

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám, anebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty), anebo otcovství určí český nebo i cizí soud. V takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci.

Dále:

- Byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

- Byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit právoplatný rozsudek soudu o osvojení, dále oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situace a možnosti žadatelů.

Uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje pro rozhodnutí, která nabyla právní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990. Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací. U těchto zemí je třeba zjistit datum, od kterého smlouvy platí. Pokud máte rozhodnutí vydané některým z uvedených států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a my Vám sdělíme, zda je třeba žádoat o uznání dokladu Nejvyšším soudem ČR či nikoliv.

 

 

přílohy

zadost o zapis narozeni ditete 34 KB DOC (Word dokument) 8.5.2013

Osvědčení o státním občanství - Žádost a dotazník 34 KB DOC (Word dokument) 5.1.2012

Prohlášení o občanství (nezletilá osoba). 25 KB DOC (Word dokument) 5.1.2012

Prohlášení o občanství 31 KB DOC (Word dokument) 5.1.2012

Žádost o zápis uzavření manželství 46 KB DOC (Word dokument) 5.1.2012

Form_zapis_urceni_otcovstvi_ditete 23 KB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2012

Form_prohlaseni_otcovstvi_otec. 21 KB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2012

Form_N6m_prohlaseni_otcovstvi_matka 22 KB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2012

žádost o vydání duplikátu matričního dokladu 28 KB DOC (Word dokument) 18.1.2012

příjmení dítěte mužský tvar - první zápis ZM 26 KB DOC (Word dokument) 8.5.2013

prijmeni ditete muzsky tvar dodatecny zapis ZM 28 KB DOC (Word dokument) 8.5.2013

prijmeni muzsky tvar zletila osoba 1 26 KB DOC (Word dokument) 8.5.2013

prijmeni muzsky tvar zletila osoba 2 25 KB DOC (Word dokument) 8.5.2013