Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25-26.října 2013

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2013.)

Občané ČR mohou volit do Poslanecké sněmovny na velvyslanectví v Jakartě v pátek 25. října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin místního času. Podmínkou volby na velvyslanectví je zápis ve zvláštním seznamu voličů nebo předložení voličského průkazu. Lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů končí 15. září 2013.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který Státní volební komise určila losem jako volební kraj, pod nějž jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky.

Hlasování se na Velvyslanectví ČR v Jakartě bude konat ve dvou dnech, kterými jsou

  • pátek 25.října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin místního času
  • sobota 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin místního času

Volební místnost bude umístěna v budově velvyslanectví na adrese Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta ve vchodu vlevo od hlavní brány, normálně určeném pro žadatele o víza.

Voliči dlouhodobě žijící v Indonésii, Singapuru, Bruneji a Východním Timoru mohou hlasovat na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů, vedeném při Velvyslanectví ČR v Jakartě. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána velvyslanectví nejpozději do neděle 15. září 2013. Voliči zapsaní dříve, například před volbou prezidenta, se znovu zapisovat nemusí.

Voliči na krátkodobé návštěvě Indonésie mohou na velvyslanectví volit s voličským průkazem, vydaným v místě svého trvalého bydliště nebo zastupitelským úřadem, v jehož seznamu voličů jsou vedeni.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možno sepsat volně nebo využít formuláře a je nutno ji doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost, státní občanství ČR a bydliště na území Indonésie, Singapuru, Bruneje, Východního Timoru. (Podle zákona o ověřování ovšem nelze ověřovat kopie občanského průkazu ani cestovního pasu.)

V případě osobní návštěvy můžete žádost o zápis podat na konzulárním oddělení velvyslanectví v úředních hodinách; doporučujeme předem si domluvit schůzku s příslušným konzulárním pracovníkem. To platí i v případě žádosti o vyškrtnutí ze seznamu voličů, případně žádosti o vydání voličského průkazu, popsaných níže.

Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut(a) ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, budete muset požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá vám ho obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu v ČR nebo zastupitelský úřad ČR, v jehož seznamu voličů jste zapsán(a). S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního nebo zastupitelského úřadu, kde je zapsán v seznamu voličů, a to buď osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. do 23. října 2013 do 16 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Pro podání žádosti o voličský průkaz na našem velvyslanectví je možno využít formulář.

Jste-li veden(a) v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Další informace o volbách v zahraničí naleznete na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

přílohy

zapis do seznamu volicu 42 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013

Informace o souvislostech vyskrtnuti ze seznamu volicu 25 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013

Žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů 45 KB DOC (Word dokument) 4.9.2013

zadost o vystaveni volicskeho prukazu 30 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013