Velvyslanectví České republiky v Jakartě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 22. do 25. května 2014 se na území států Evropské unie uskuteční volby do Evropského parlamentu. Na území ČR se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014.

Na území ČR se dne 23. května 2014 (pátek) bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování český zákon v současné době neumožňuje. Při hlasování volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

-          nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-          nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

-          je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

V případě, že se občan České republiky dlouhodobě zdržuje na území státu, jenž není členským státem Evropské unie, a přitom chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, (tzn., že chce dát hlas kandidátům, jež jsou zpravidla občany ČR), může tak učinit pouze na území České republiky. Postup se liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

Voliči zapsaní ve Zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Jakartě mohou požádat o vydání voličského průkazu a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Takto vydaný Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.  

Občané ČR dlouhodobě žijící v zahraničí, kteří dosud nejsou zapsaní v seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Jakartě a chtěli by při nadcházejících volbách do Evropského parlamentu volit na voličský průkaz na území ČR, mohou písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Takováto žádost o zápis do seznamu voličů musí být s ověřeným podpisem doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

Podrobnější  informace k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu přikládáme níže v příloze.

přílohy

informace o volbach do EP 58 KB DOC (Word dokument) 17.3.2014