Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obstarání matričních dokumentů

 

Obstarání rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Obstarání matričních dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.
04. Základní informace k životní situaci
 

Občané si mohou žádat  prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí o vystavení a zaslání českého matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list).

Vydání českého matričního dokladu, pokud se matriční událost stala v zahraničí,  předchází zápis příslušné matriční události do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
  V případě zápisu narození rodič dítěte, v případě sňatku manželé, v případě úmrtí pozůstalý.
U dalších věcí ten, kdo má na věci zájem.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

V případě nové matriční události vám úřad cizího státu, pověřený vydáním matričních dokladů, vystaví matriční doklad cizího státu. Na základě tohoto dokladu zastupitelský úřad ČR sepíše zápis o narození, zápis o uzavření manželství nebo zápis  o úmrtí, ke kterému došlo v cizině. Zapisováním těchto matričních událostí je pověřená Zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed.

V případě dalších žádostí, např. o vystavení a zaslání duplikátu českého matričního dokladu, o povolení změny jména a příjmení a o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se může občan v cizině obrátit na zastupitelský úřad ČR, který poskytne konkrétní informace k jednotlivým řízením.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Je možno se obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR a dotázat se na doporučení vhodného postupu.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
 

U matričního úřadu cizího státu, který vydává matriční doklady (cizozemský rodný, oddací nebo úmrtní list). Dále je zapotřebí cizí matriční doklad opatřit náležitými ověřeními a zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka. Potom se občan dostaví na zastupitelský úřad ČR, kde bude žádat o vystavení českého matričního dokladu.

V případě žádostí o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR obraťte se přímo na zastupitelský úřad ČR.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Věc se řeší s úřadem cizího státu, pověřeným vydáním matričních dokladů a s pracovníky konzulárního úseku zastupitelského úřadu ČR.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
 

Platný doklad totožnosti, např. český pas nebo občanský průkaz.
Cizozemský matriční doklad řádně ověřený a úředně přeložený do českého jazyka.

Ostatní matriční doklady osoby (osob), které se zápis o matriční události týká, příp. jiné dokumenty (např. pravomocný a v ČR platný rozvodový rozsudek).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře, jsou-li předepsány, jsou k dispozici na zastupitelském úřadě ČR. 
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  První vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu nepodléhá poplatku. Poplatky se jinak hradí při podání žádosti zpravidla v místní měně. Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Doba vyřízení se mění podle konkrétního případu a závisí na rychlosti vyřízení příslušným úřadem v ČR. Zastupitelský úřad ČR pouze zprostředkovává podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Záleží na konkrétním případu.
15. Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na konkrétním případu
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
 

Internetové stránky MZV ČR: www.mzv.cz - vybrat příslušný stát v kapitole "Státy a území", téma "Kontaktní český úřad".

www.stred.brno.cz - Úřad městské části Brno-střed

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Důležitý je právní řád cizího státu a české právní předpisy vztahující se k narození, uzavření manželství, úmrtí a státnímu občanství, zejména zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy
 

Zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná pod č. 32/1969 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě zamítnutí žádosti o vystavení matričního dokladu bude v rozhodnutí uvedena možnost opravného prostředku.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
   
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
  Bližší informace lze obdržet na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR, na Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno-střed nebo na místně příslušném matričním úřadě.
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Internetové stránky MZV ČR: http://www.mzv.cz/ nebo MV ČR: http://www.mvcr.cz/ .
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Uzavření manželství.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností  MZV ČR.
26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Kdy byl naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
   
.