Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Péče o děti a ochrana jejich práv v zahraničí

 

Čeští občané se v současné době stále častěji usazují v zahraničí. Přemístěním svého obvyklého bydliště do jiné země se však podrobují jurisdikci místních orgánů v zahraničí, a to i pokud jde o plnění rodičovských povinností ve vztahu k nezletilým dětem.

V případě neplnění těchto povinností mohou příslušné místní orgány zahájit řízení o odebrání dítěte.V této souvislosti je třeba zdůraznit, že příslušnost orgánů sociální péče a následně i soudů je dána místem obvyklého bydliště dítěte, nikoliv jeho státním občanstvím.

Respektování skutečnosti, že řešení případů je v prvé řadě věcí soudů v místě obvyklého bydliště rodin, je odrazem toho, že cizí státy jsou na svém území svrchovanými suverény. Tomu odpovídají i omezené právní nástroje pro intervenci, a to jak v oblasti působnosti zastupitelských úřadů, tak Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

V České republice je odpovědným státním orgánem pro danou problematiku Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který ale nemůže bez dalšího působit a zasahovat na území jiného státu. Tento úřad nemá rovněž pravomoc rozhodovat v soudních věcech. Více informací je k dispozici na webové stránce tohoto úřadu www.umpod.cz.

Z právního hlediska se angažovanost zastupitelských úřadů opírá o Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z roku 1963, publikovanou vyhláškou č. 32/1969 Sb., či platné dvoustranné konzulární úmluvy, uzavřené Českou republikou s některými státy. V rámci Evropské unie postupují soudy členského státu v souladu s nařízeními Rady (ES) 2201/2003 z 27.11.2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým rodičům žijícím v zahraničí, aby se důkladně seznámili s podmínkami života v dané zemi, příslušnými právními předpisy a zejména kulturními a sociálními zvyklostmi. V případě, že se orgány péče o dítě již začnou o jejich děti zajímat, je nezbytné s těmito orgány komunikovat a spolupracovat. V případě pochybností se rodiče mohou obrátit o radu na velvyslanectví ČR v dané zemi a rovněž konzultovat další postup s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí může napomoci rodičům najít vhodnou místní instituci, která se zabývá pokud možno bezplatným poskytováním právního poradenství v rodinných otázkách a bezplatným poskytováním mediačních služeb a pomoci při navázání kontaktu s touto institucí. Dále může najít a doporučit vhodného právního zástupce, který bude schopen vést řízení u místního soudu. Náklady právního zastoupení však zastupitelský úřad hradit nemůže. Zastupitelský úřad též nemůže zvrátit rozhodnutí místních orgánů.

.