Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Soud a jednání s úřady cizí země

 

Pro jednání před soudy a jinými orgány cizího státu je podstatný především jeho právní řád, který je nutno respektovat a řídit se jím.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Jednání před soudem a dalšími úřady cizího státu.
04. Základní informace k životní situaci
  Poskytnutí informace či doporučení zastupitelského úřadu České republiky v souvislosti s řízením před soudem či úřady cizího státu; zjištění stavu projednávané věci týkající se nepřítomné osoby u soudu či jiných úřadů; zabezpečení právního zastoupení nepřítomné osoby.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)
  Fyzická osoba (český státní občan), právnická osoba (se sídlem v České republice) nebo zmocněná osoba (např. advokát).
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Jednání před soudy a úřady cizího státu se řídí právním řádem tohoto státu. Tento je nutno respektovat a řídit se jím. Jedná se např. o záležitosti týkající se výživného, dědictví, založení společnosti, dopravní nehody, policejního vyšetřování trestných činů, soudní projednání spáchaných trestných činů atd.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Je možno se telefonicky nebo jiným vhodným způsobem obrátit na příslušný zastupitelský úřad České republiky a dotázat se na doporučení vhodného postupu. V závažných případech zastupitelský úřad poskytne pomoc při komunikaci se soudem či úřadem cizího státu, resp. pomoc v případě nesrovnalostí v řízení. Může doporučit či zprostředkovat kontakt na právní služby pro zastupování v řízení před cizím soudem či úřadem.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
  Osoba komunikuje především přímo (nebo prostřednictvím svého právního zástupce) se soudem či úřadem cizího státu, který vede řízení. Osoba jednající před soudem či úřadem cizího státu by měla být poučena o svých právech a povinnostech vyplývajících z jejího postavení v řízení, event. o postihu či sankci, která hrozí při nesplnění těchto povinností. Jedná se např. o právo na tlumočníka, právo odepřít výpověď, povinnost zaplatit poplatek za zahájení řízení, povinnost podání svědectví
atd., v rozsahu, jak to právní řád daného státu stanoví.
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Vzniklou situaci je nutno projednat s pracovníky soudu či úřadu cizího státu, u kterého je vedeno řízení, případně ji konzultovat s pracovníky konzulárního úseku zastupitelského úřadu a se svým právní zástupcem (advokátem).
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  Platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost a další doklady žádané soudem či úřadem cizího státu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou vždy stanoveny, záleží na tom, s jakým soudem či úřadem a v jaké věci má být jednáno.
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Zastupitelský úřad České republiky nevybírá žádný poplatek.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím příslušného soudu či úřadu, s nímž má být jednáno.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Záleží na konkrétním případu, který má být projednáván a na příslušných ustanoveních relevantních právních předpisů cizího státu. Mohou to být např. další účastníci řízení (protistrana), svědci, tlumočník a další.
15. Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno předložení příslušných dokladů, podání vysvětlení, relevantních informací apod.
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
  Internetové stránky MZV ČR: www.mzv.cz - vybrat příslušný stát v kapitole "Státy a území", téma "Kontaktní český úřad".
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Příslušný obecně závazný právní předpis cizího státu, který upravuje řízení před soudem či úřadem cizího státu, a problematiku, která je předmětem projednání.
18. Jaké jsou související předpisy
  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích soudů a úřadů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu (např. pokuta, omezení osobní svobody, obecně prospěšné práce atd.).
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
 

Může zastupitelský úřad České republiky zastupovat osoby v řízení před soudem a dalšími úřady cizího státu?

Zastupitelský úřad České republiky, resp. příslušný konzulární pracovník konzulárního úseku, má právo zastupovat fyzické osoby (státní příslušníky České republiky) anebo právnické osoby (se sídlem v České republice) před soudy a jinými úřady cizího státu nebo zajistit jejich právní zastoupení. Může tak však činit pouze v případech, kdy si tyto osoby pro svou nepřítomnost nebo z jiných důvodů (např. nemoc, zatčení) nemohou samy včas zajistit ochranu svých práv a zájmů. Konzulární úředník nepotřebuje zvláštní plnou moc, jeho zmocnění vyplývá z jeho funkce. Provádění příslušných úkonů konzulárním úředníkem v řízení musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy cizího státu. Účelem těchto úkonů je pouze dosažení prozatímního řešení situace, nejde tedy o opatření, která by měnila práva a povinnosti zastoupených osob. Úkony provedené konzulárním úředníkem mají tedy dočasnou působnost a končí tím, že se dotčená osoba ujme hájení svých práv a zájmů buď přímo nebo prostřednictvím právního zástupce na základě plné moci.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
  Konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 

www.cak.cz

- Advokátní komora České republiky (k právnímu zastupování v řízení před úřady v cizině)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Pokuty uložené orgánem cizího státu
Trestná činnost
Omezení osobní svobody v zahraničí
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky za určitých okolností obrátit i na zastupitelský úřad některého z jiných členských států EU v místě.
.