Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Úmrtí občana ČR v zahraničí

 

Zajištění pohřbení nebo zpopelnění osoby v místě úmrtí nebo přeprava lidských ostatků do České republiky,

03. Pojmenování (název) životní situace
  Úmrtí občana České republiky v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Úkony spojené s pohřbením osoby (zajištění kremace nebo pohřbení osoby v místě úmrtí, přeprava lidských ostatků do České republiky apod.).
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Záležitosti zemřelé osoby vyřizuje fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení (zejména osoba žijící se zemřelým ve společné domácnosti, osoba blízká, v případě služební cesty vysílající organizace).
Zastupitelský úřad České republiky, který má působnost pro daný stát, či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky informují blízké osoby a poskytnou jim informace a doporučení k dalšímu postupu.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Osoba, která zajišťuje záležitosti zemřelého, by měla v mezích svých možností zjistit, zda zemřelá osoba měla sjednáno pojištění pokrývající případ úmrtí v cizině, a následně kontaktovat pojišťovnu, s kterou byla sjednána smlouva, případně její asistenční službu. Pokud nebylo sjednáno pojištění, je vhodné kontaktovat pohřební službu v České republice, a to nejlépe pohřební službu mající zkušenosti s působením v zahraničí. V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.
V ostatních případech je nutné neprodleně kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v zahraničí či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Dle konkrétní situace kontaktujte:

1. pojišťovnu, s kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu
2. pohřební službu v České republice
3. cestovní kancelář, se kterou zemřelá osoba cestovala
4. konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k úmrtí došlo či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Situaci je vhodné řešit s místy uvedenými ad 08 neprodleně. Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Je třeba mít informaci o úmrtí osoby, popř. informaci o místu a kontaktu na instituci, kde se lidské pozůstatky či lidské ostatky nacházejí.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 

Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů České republiky.

Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Pokud nebylo sjednáno pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré náklady spojené s převozem lidských pozůstatků či lidských ostatků do České republiky či pohřbení v místě úmrtí. Náklady jsou závislé na vzdálenosti místa a na cenách místních služeb.
Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Případné lhůty stanoví právní řád státu, kde došlo k úmrtí.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
  Závisí na konkrétním případu. Mohou to být policisté, státní zástupce, pracovníci nemocnice, ústavu soudního lékařství, pohřební služby, matričních úřadů a další.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanoveních právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání relevantních informací k zemřelé osobě apod.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazný předpis cizího státu, kde došlo k úmrtí.
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy
 

Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín, 10. 2. 1937), publikováno ve Sbírce zákonů č. 44/1938 Sb.
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou
ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (Bern, 9.5.1980), publikována vyhláškou
ve Sbírce zákonů č 8/1985 Sb. Změna: č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996
Sb. (COTIF)

Letecký a přepravní řád a mezinárodní manuál TACT (The Air Cargo Tariff) - mají k dispozici pobočky všech leteckých společností

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
21. Nejčastější dotazy
 

Jaké jsou druhy převozu zemřelého do České republiky?
Tělo zemřelého může být zpopelněno ve státě, kde došlo k úmrtí, pokud to umožňují právní předpisy cizího státu, a schránka s popelem zaslána do České republiky. Jinak je tělo převáženo v rakvi určené k přepravě.

Jaký je způsob úhrady převozu zemřelé osoby do České republiky, resp. zpopelnění a zaslání schránky s popelem do České republiky?
Pokud náklady nejsou hrazeny pojišťovnou, s kterou bylo sjednáno příslušné pojištění, náklady hradí osoba, která zajišťuje pohřeb. Způsob úhrady je sjednán s pohřební službou, případně zastupitelským úřadem, zpravidla se jedná o bankovní převod příslušné částky či o zaslání částky složenkou.

22. Další informace
  Další informace můžete nalézt také v životní situaci „Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně, nebo se můžete obrátit na pohřební služby, pojišťovací instituce, konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  www.pohrebnictvi.cz - Sdružení pohřebnictví (poskytuje základní přehled o poskytování služeb v pohřebnictví)
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Dědictví v zahraničí
Obstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  10.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  10.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.