Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Angola Lvice
Angola Angola

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

1.2. Rozloha

 • 1 246 700 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: cca 18 mil. - odhad 2012

Hustota na km2: 14,8 ob.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 45 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek: 2,2 %. Cca 70 % obyvatelstva žije v chudobě, 32,6% obyvatel starších 15 let je negramotných.

1.5. Národnostní složení

Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga, míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

1.6. Náboženské složení

 • sťané - až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční církve
 • tradiční animisté - v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
 • ostatní - roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk: portugalština

Domorodé jazyky: nejrozšířenějšími jsou umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe, ovambo, fiote a některé další bantuské jazyky

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Angola se dělí na 18 provincií (Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire).

Hlavní město: Luanda (cca 5,5 mil. obyvatel) - dělí se na 9 městských čtvrtí (Cacuaco, Cazenga, Ingombota, Kilamba Kiaxi, Maianga, Rangel, Samba, Sambizanga a Viana).

Další velká města: Huambo (400 tis. obyvatel), Benguela (300 tis.), Cabinda, Kuito, Lobito, Lubango, Malanje

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měna: angolská kwanza - AOA, v místě označována Kz

1 USD =  95,937 AOA (průměrný kurz dle angolské národní banky v lednu 2013)
100 AOA = 20,964 Kč (indikativní kurz ČNB k 29.3.2013)

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden - Nový rok
 • 4. leden - Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce 1961)
 • 25. leden - výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
 • 4. únor - Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
 • únor - Karneval (pohyblivý svátek)
 • 8. březen - Mezinárodní den žen
 • duben - Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
 • 1. květen - Svátek práce
 • 25. květen - Den Afriky
 • 1. červen - Mezinárodní den dětí
 • 17. září - Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí narození; 1922 - 1979)
 • 2. listopad - Památka zesnulých
 • 11. listopad - Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
 • 25. prosinec - Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší pracovní den.

Prodejní doba:

 • pondělí až pátek 8:00 – 18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra mají polední přestávku)
 • sobota 8:00 – 12:30, nákupní centra do 18:00
 • neděle 9:00 – 13:00 (pouze nákupní centra)

Bankovní hodiny:

 • pondělí až pátek 8:00 – 15:00
 • sobota 8:00 – 12:30

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Ve zvyklostech a způsobu jednání je stále patrný portugalský vliv, t.j. dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Angolská byrokracie je sice v zásadě funkční, ale rozhodovací procesy jsou velmi zdlouhavé a jsou provázeny korupcí či zájmy vlivných skupin. Angolané jsou velice hrdým národem a jejich projev může být pokládán za aroganci.

Obchodní zvyklosti: Zvyklosti a zákonitosti obchodních jednání jsou v Angole od evropských poměrů dramaticky odlišné a pouze jejich alespoň částečné zvládnutí či tolerování může vést k prosazení se na místním trhu. Angola prošla ve své historii velmi složitým vývojem. Po staletí trvající koloniální nadvládu vystřídala bezprostředně občanská válka a její důsledky se promítají, a ještě dlouho budou promítat, do všech oblastí života. Je nezbytné si být stávajících rizik a odlišností vědom, neboť toto povědomí je jedním z hlavních předpokladů úspěšného prosazování obchodních zájmů v teritoriu. Angolané drtivou většinu skutků, které se Evropanovi mohou jevit jako neseriózní, nekonají úmyslně, popř. je takto nevnímají. Jedná se o kombinaci nedostatečného vzdělání, absence zkušeností či válečného dědictví a kulturně podmíněného flexibilnějšího přístupu k faktoru času. Z toho plyne, že je sice nutné být dochvilný, avšak od angolského protějšku dochvilnost spíše neočekávat.

Obchodní jednání: Nutno konstatovat, že obchodní etika v zemi není souměřitelná s evropskými standardy. Výjimky v podobě některých vzdělaných vysokých státních úředníků či podnikatelů toto pravidlo pouze potvrzují. Je to důsledek desítky let trvající války, během které nepředstavitelně složité životní podmínky, zúžené často na holý boj o přežití, způsobily vypěstování návyku využít v maximální možné míře momentální situaci, bez ohledu na budoucí vývoj či partnery, natož pak etiku. Přístup k obchodním závazkům se postupně lepšuje v návaznosti na pokroky ve fungování soudnictví včetně obchodního.

Při snaze dosáhnout uzavření obchodu je třeba se připravit na to, že angolský subjekt v podstatě nezná kompromisní řešení. Asertivně se snaží prosadit svoji variantu a pokud se mu to nepodaří, bude hledat jiného partnera. Uvažuje přitom intuitivně. Na etiketu, která však s kvalitou a etikou jednání většinou vůbec nekoresponduje, je však poměrně překvapivě kladen velký důraz. Jediným univerzálním jednacím jazykem je portugalština, i když stále častěji lze při jednání se vzdělanějšími partnery použít francouzštinu či angličtinu (a díky své podobnosti s portugalštinou pak také španělštinu). Většina jednání je vedena od 9 - 12 a od 15 - 18 hodin. Vzhledem k vysokým teplotám, vánočnímu období i hlavním prázdninám  nejsou vhodnými jednacími měsíci prosinec a leden. Vizitky, pokud je ovšem nositel má k dispozici, mají standardní úpravu. Dary se předávají pouze výjimečně na nejvyšších úrovních, daleko běžnější je pozvání na oběd či večeři do restaurace.

Pracovní návyky: Postoj k práci, motivace i loajalita k podniku jsou přímo úměrné odměňování. Další stimuly, jako možnost seberealizace, možnost zvýšení vzdělání, společenská prestiž apod., jsou až na druhém místě. Je to dáno tím, že Angola je země s velmi vysokými životními náklady a v podstatě bez sociálního záchytného systému. Za peníze lze v zemi pořídit téměř všechno, bez nich téměř nic. Podniková kultura je významně vyšší v zahraničních firmách zaměstnávajících místní pracovníky či v joint ventures, kde se promítá zahraniční vliv, než v ryze angolských podnicích. I v nich má však jistou noblesu alespoň ředitel, v některých případech i širší vedení. Úroveň středních a nižších kádrů je mnohdy špatná. Pracovní doba ve státních institucích je nepřetržitá od 8 do 15 hodin, v soukromém sektoru od 8 do 12 hodin a po polední přestávce od 14 do 18 hodin.

Vztahy mezi lidmi: Největší význam má ve vztazích mezi lidmi rodina. Přirozená je úcta ke starším. V jistých kruzích je neméně důležité bohatství, kterému odpovídá i společenské postavení. Až na malé výjimky neexistují společensky významní lidé, kteří by byli chudí, a naopak. Příbuzenské vztahy mají velký vliv při rozdělování zakázek apod., naproti tomu pohlaví vliv na obchod nemá. Vztahy podřízeného a nadřízeného jsou velmi respektovány. Angolské firmy jsou značně hierarchizované. Význam osobních styků je v zemi důležitý zcela jedinečným způsobem.

Hodnoty a normy: V žebříčku hodnot je na prvním místě rodina a zdraví, poté finanční záležitosti a až na dalších místech zaměstnání, volný čas a kvalita života. Chápání pojmů čestnost, morálka, dobré mravy apod. je v zemi s rozbujelou korupcí na všech úrovních problémem.

Význam času: Dochvilnost je v Angole spíše výjimkou, velké zpoždění, ale i dostavení se o hodinu předem, není ničím výjimečným, stejně jako nedostavení se na smluvenou schůzku bez udání důvodu. Je vhodné schůzku sjednat ve značném předstihu, i několik týdnů předem, a telefonicky ověřit její platnost den před jednáním. Angolští aktéři se při obchodních jednáních zaměřují jednoznačně na přítomnost. Tradice byly v zemi zpřetrhány a budoucnost je pojem často velmi abstraktní. Úvod jednání bývá neformální, často bez představení ostatních nevedoucích členů delegací. Vlastní jednání bývají stručná a věcná, následná realizace uzavřených dohod však již bývá složitá. Český partner je Angolanem vnímán od počátku důvěryhodně, angolský partner na základě nabývaných zkušeností svého českého protějšku důvěryhodnost postupně ztrácí a musí ji pracně obnovovat.

Verbální a neverbální komunikace: Angolané se při jednáních vyjadřují stručně, jasně a věcně, což však nekoresponduje s budoucí realizací toho, co se podaří sjednat. Mimika, gestikulace, způsob vyjádření emocí či projevy souhlasu a nesouhlasu jsou po staletích portugalské nadvlády podobné evropským. Společenská konverzace bývá omezena na několik úvodních seznamovacích vět. První jednání probíhají ve formální atmosféře, až postupem času a pouze někdy dochází k používání křestních jmen. Smysl pro humor spíše ne, než ano.

Interpersonální vzdálenost: Účastníci jednání se v jeho průběhu zpravidla familiárně nedotýkají. Nejčastěji sedí na opačné straně stolu, osobní zóna partnera je výsostně respektována. Výjimkou je samozřejmě podání ruky při pozdravu a loučení a také africký zvyk vyjádření velké důvěry vedením se za ruce, byť se jedná o osoby stejného pohlaví.

Oblékání a vzhled: Angolané přijali evropský formální oděv. Vzhledem k vysokým teplotám je možno však hlavně ve vnitrozemí narazit i na odlehčené tzv. safari obleky či vzdušné, zdobené rozhalené košile. I tyto formy jsou však považovány za formální oděv. V zemi jsou používány výhradně drahé kvalitní značkové oděvy a doplňky včetně velkého množství zlata. Na zevnějšek se obecně velmi dbá.

Jídlo a stolování: Obchodní stolování se odehrává výhradně v restauracích, pozvání na jídlo připravené doma je velkou výjimkou a znamená zvýšení důvěry pořádajícího vůči hostovi. Pozvání do rodiny je však naopak běžné při velkých oslavách a událostech jako svatba, narozeniny či trachtace. V takové situaci se sluší přinést dar (na svatbu rozhodně věcný dar, na narozeniny věcný dar nebo květiny, sladkosti, víno, likér apod.). I když se situace v oblasti gastronomie po skončení občanské války lepší, počet restaurací v zemi je stále omezený, variace jídel rovněž a ceny jsou neúměrně vysoké. Jídlo bývá doprovázeno kvalitními dovozovými víny a likéry, na závěr kávou. Kuřáků je v Angole méně než v ČR. Hostitel se kromě placení do žádné zvláštní role nestylizuje. Nepříliš obvyklé jsou přípitky s proslovy. Vstřícnost hosta ke gastronomickým zvyklostem a místním specialitám není nutná, ale je vítaná. Kuchyně je však spíše mezinárodní než místní, takže nebezpečí nepříjemných situací není veliké. Nábožensky podložené kulinářské zákazy neexistují, na osobní preference je v omezené nabídce malý prostor.

Víra: Je pozitivní, že v zemi neexistuje náboženská nesnášenlivost. Zdaleka nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství (90 % všech věřících; z nich cca 70 % katolíků a 20 % protestantů). Z dob socialistického experimentu však přetrval rovněž ateizmus. Vliv víry na postoje a vztahy lidí je tedy souměřitelný s poměry v ČR, samozřejmě s výjimkou praktikování afrických náboženských kultů (cca 10 % všech věřících).

Angola je zemí kontrastů. Je to země nesmírně bohatých, ale i nepředstavitelně chudých lidí. Země blahobytu i hladomoru. Země úspěšných a dobře postavených, ale i země sirotků, válečných mrzáků a nevyléčitelně nemocných. Její potenciál je však v nejširším slova smyslu obrovský a nabízí mnoho příležitostí k ekonomickým aktivitám také pro české subjekty.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využití místní státní zdravotnické péče nelze doporučit. Čeští občané mohou za úhradu využívat služeb soukromých klinik. Ceny jsou ovšem vysoké, je proto prozíravé uzavřít před cestou zdravotní pojištění. Jakékoliv závažnější onemocnění je nutno řešit v JAR či v Evropě.

Očkování: Angola povinně formou přísné kontroly na hraničních přechodech vyžaduje očkování proti žluté zimnici. Doporučeny jsou nadto také vakcíny proti žloutence A a B, meningitidě a břišnímu tyfu. Je nutná antimalarická prevence (repelent a vhodný oděv již na letišti v Luandě; krátkodobým cestovatelům se doporučuje užívat vhodná antimalarika). Před cestou do země je důležité konzultovat kliniku cestovní medicíny. V Luandě poskytuje tolerovatelnou úroveň zdravotní péče několik soukromých klinik, avšak kvalita služeb státních nemocnic a dostupnost lékařské péče mimo hlavní město jsou špatné. Proto je vhodné vybavit se před cestou zdravotním pojištěním, nejlépe takovým, které v naléhavých případech zahrnuje letecký odvoz ze země.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi nejsou zastoupeny.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie:  113       
 • operační jednotka: 222 260472 / 222 337100 / 912 402982
 • kriminální policie: 222 261981                      
 • hasiči:  115                 
 • záchranná služba:  116                 
 • červený kříž:  222 333991                      
 • Clinica da Missão, R. da Missão 46, Ingombotas:  222 390025  
 • Clinica Sagrada Esperança, Av. Mortala Mohamed, Ilha:  222 309034
 • Policlínica Anglodente, R. Karipande 7, Maianga:  222 336445
 • Meditex, R. da Missão 52, Ingombotas:  222 392803

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

 • Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Largo do Kinaxixi 14, Luanda, tel.: +244 222 444 526, fax: +244 222 444 629, mail: dpc-ccia@hotmail.com, web: www.ccia.ebonet.net
 • Agência Nacional para o Investimento Privado, Ediffício do Ministério da Indústria, Rua Cerqueira Lukoki N° 25, 9 andar, Luanda, tel.: +244 222 391 434, fax: +244 222 332 956, web: www.anip.co.ao
 • Associação Industrial de Angola, Rua Manuel Fernando Caldeira 6, Luanda, tel.: +244 222 443 504, fax:  +244 222 392 241, mail: secretariado@aiaangola.com, web: http://aiaangola.com

                                

                         

.