Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Keňa žirafy
Keňa Keňa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

Základní podmínkou pro úspěšné proniknutí na keňský trh je pravidelný osobní kontakt s teritoriem. Je nereálné očekávat navrácení vložených prostředků již po první akviziční cestě. Zahraniční firmy těží ze své přítomnosti na trhu. Neznalost specifik místního trhu často znamená pro české firmy nesplněná očekávání a jejich předčasný odchod. Zásadní je také naleznutí spolehlivého místního partnera.

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy se často uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník. Přímé nákupy částečně uskutečňují maloobchodní řetězce jako např. Chandarana nebo Nakumatt.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Pro práci cizinců je nutné pracovní povolení, které se vydává na základě podkladů o vzdělání a praxi. Keňské zákony sice přímo nezakazují činnost cizinců v některých oborech, zpravidla se však pracovní povolení vydávají pouze specialistům (lékaři, poradci, vedoucí pracovníci firem s většinovým zahraničním kapitálem a různí experti).

Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě sporu podkladem pro eventuální soudní jednání.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Keňský právní systém vychází z anglického práva. Pro zřízení kanceláře, reprezentace firmy nebo společného podniku je nutná registrace v obchodním rejstříku.

Hlavní typy společností v Keni jsou:

  • obchodní společnost (Registered Company)
  • pobočky společností, zapsaných mimo Keňu (Branch Offices of Companies registered outside Kenya)
  • veřejná obchodní společnost (Partnership)
  • podnik jednotlivce (Sole proprietorship)
  • družstva (Cooperatives)

Pro právní úkony spojené se zřizováním zahraničních společností nebo jejich zastoupení se doporučuje využívat místních právníků.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Tyto požadavky jsou zpravidla domlouvány s příslušným zástupcem, který často žádá finanční podporu pro zavedení určitého výrobku na trh. Aspekt propagace jako takový, stejně jako jeho forma, která se neodlišuje od formy běžné ve vyspělých státech, jsou ze strany českých exportérů často podceňovány. Propagaci na místě nelze provádět bez anglických prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení je obvyklá propagace v médiích, zejména v tisku.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Obchodní právo vychází z anglického práva a zvyklostí. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s keňskými partnery. Vhodnější a ve svém výsledku méně finančně náročné je mimosoudní vyrovnání – lze očekávat zaujetí soudu ve prospěch keňských účastníků.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zásadně zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace a registrace zájemců, kteří, pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek.

Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku. Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže reálnou naději na úspěch mají většinou pouze ty firmy, které jsou v místě přímo fyzicky přítomny, nebo které zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány některými bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutno, aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky či agentury.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Keňa je v rámci regionu klasifikována stále jako země s vysokými riziky. Zásadním problémem je rozsáhlá korupce, která se neomezuje pouze na jednání se státními úřady.

Pro pojištění proti politickým rizikům byla za podpory Světové banky zřízena: 

African Trade Insurance Agency
P. O. Box 10620
Nairobi
Keňa
web: www.ati-ata.org

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jako i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V případě nových obchodních kontaktů se používá neodvolatelný dokumentární akreditiv, otevřený u renomované banky. Při menších zakázkách u nových odběratelů není neobvyklý plat předem. Postupně lze na základě zkušeností přejít na platbu proti dokumentům. Při styku s dlouhodobými partnery je běžná úvěrová platební podmínka.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Největším veletrhem v zemi je Nairobi International Show. Pořádající organizace je Agricultural Society of Kenya (www.nitf.ask.co.ke).

Zahraniční vystavovatelé dávají přednost specializovaným výstavám pořádaným většinou v Kenyatta International Conference Centre (KICC, výšková budova v centru Nairobi).

Menší specializované výstavy se dále pořádají v obchodních centrech Sarit a Village Market. Dále zde jsou realizovány národní výstavy (Turecko). Bylo by možné zde realizovat i představení České republiky, jako země, která má co nabídnout (více informací: www.biztradeshows.com/kenya ).

Informace o konaných veletrzích jsou pravidelně zveřejňovány na portálu Business Info.


.