Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Libérie kaučukovníky
Sierra Leone Sierra Leone

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

1.2. Rozloha

 • 71 740 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 6,1 mil. (odhad 2006)
 • Hustota obyvatel : 79,5 obyvatel / km2

Průměrná délka života:

 • muži: 38,36 roků
 • ženy: 42,87 roků

Věková struktura:

 • 0 –14let: 44,8 %
 • 15 – 64let: 52 %
 • nad 65 let: 3,8 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva : cca 1,5 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,3 %

1.5. Národnostní složení

V  zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 60 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende. Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní je libanonská a indická menšina.

1.6. Náboženské složení

 • sunitští muslimové 60 %
 • tradiční náboženství 20 %
 • křesťané 20 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

místní používané jazyky :

 • Temne
 • Mende
 • Krio (vycházející z angličtiny)

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

3 provincie, 1 oblast. Sierra Leone je tradičně dělena na 150 náčelnictví (chiefdoms), kterým vládne místní náčelník spolu s radou starších.

 • Hlavní město: Freetown (500 tis. obyvatel)
 • Další velká města: Bo, Kenema, Makeni, Koidu

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Leone = 100 centů. Běžně používanou měnou je USD. Na konci roku 2007 byl směnný kurs 2982,8 Le/USD, pro rok 2008 odhad 3200 Le/USD, odhad 2009 3420 Le/USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden,
 • 1. květen,
 • Velikonoce,
 • 9. srpen,
 • 25. a 26. prosinec,
 • Tabaski,
 • Mouloud,
 • Id al-Fitr.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Sierra Leone je angličtina. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech, je nutné mít u sebe finanční hotovost. Doporučujeme před cestou uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech se doporučuje odlet do ČR. 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

17. září 2007 vyhlásila Národní volební komise oficiálně vítězem prezidentských voleb v Sierra Leone 54 letého kandidáta Všelidového kongresu (APC) Ernesta Bai Koromu.

Přes určité zlepšení ekonomické situace zůstává Sierra Leone i v roce 2008 nadále jednou z nejchudších zemí světa a její ekonomika bude nadále silně závislá na podpoře mezinárodních donorů. Snadná dostupnost zbraní, slabost centrální vlády, neshody vedoucích představitelů země, rychle rostoucí korupce, špatná výkonnost státní správy, chudoba a vysoká nezaměstnanost zůstávají dlouhodobě hrozbou bezpečnosti a stability této země.

Prezident Koroma a jeho vládnoucí strana ACP mají pro nejbližší období nesnadný úkol zavést v zemi extensivní reformy do většiny oblastí života země. Mezi tyto cíle patří zvýšení výkonnosti vlády, boj s korupcí, obnova činnosti nezávislé antikorupční komise (ACC) a ekonomické reformy. Činnost státní správy je ochromena nízkou úrovní práce, endemickou korupcí a je prakticky nefunkční. Problémem je zároveň nedostatek kvalifikovaných pracovní sil.

Prezident Koroma zároveň vyzývá k nezbytné potřebě pokračovat v procesu národního usmíření.

Zmírňování chudoby je hlavní výzvou. Světové statisticky trvale uvádějí, že až 70 % obyvatel žije buď na hranicí bídy nebo pod její hranicí.

V době, kdy byl přijat Akční program pro nejméně rozvinuté země na roky 2001–2010 byla Sierra Leone ještě ve válečném konfliktu se všemi důsledky více než desetiletého trvání občanské války. Po oficiálním ukončení konfliktu v roce 2002 se země otevřela pro volný pohyb zboží a služeb, byl zahájen proces na obnovu nerostných zdrojů a na obnovu ekonomických a sociálních struktur. Pomocnými programy jsou pro Sierra Leone Brussels Programme of Action a Millenium Development Goals.

//-->

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Sierra Leone nemá zastoupení žádná česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

www.leonedirect.com

1.18. Internetové informační zdroje

www.sledic-sl.org, www.awarenesstimes.com, www.standardtimessl.com

1.19. Adresy významných institucí

www.leonedirect.com

.