Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Carthago-Tunisia
Tunisko Tunisko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Tuniská republika
 • Al Džumhúrija At Tunisia
 • La République Tunisienne

1.2. Rozloha

 • 162 155 km2 (z toho 25 000 km2 poušť)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 10 886 500 (r. 2013)
 • Hustota na 1 km2: 65,6 obyv. (na severu Tuniska), 140 obvy. (ostatní části země)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46,4 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,29 % (r. 2011)

Demografické složení obyvatelstva:

 • 0–4 roky: 8,2 %
 • 5–14 let: 15,3 %
 • 15-29: 27,9 %
 • 30–59 let: 38,5 %
 • 60 let a více: 10,1 %

1.5. Národnostní složení

 • Arabové 97 %
 • Berbeři 1 %
 • Evropané 1 %
 • Židé 1 %

1.6. Náboženské složení

 • 98 % muslimové (islám sunnitského ritu)
 • 1% křesťané
 • 1 % židé a ostatní

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • arabština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: francouzština, méně angličtina, italština a němčina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

 • 24 guvernorátů: Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine, Tataouine

Hlavní město:

 • Tunis (1,3 mil. obyv. v r. 2011), tzv. velký Tunis (2,5 mil. v r. 2011)

Další velká města:

 • Sfax (260 tis.)
 • Sousse (147 tis.)
 • Kairouan (114 tis.)
 • Bizerte (110 tis.)
 • Gabès (107 tis.)
 • Gafsa (79 tis.)
 • Monastir (57 tis.)
 • Nabeul (56 tis.)
 • Mahdia (43 tis.)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • tuniský dinár (TND) = 1 000 millimů
 • 1 TND = cca 12,50 CZK

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hlavní státní svátky:

 • 01.01. Nový rok
 • 14.01. Svátek revoluce a mládeže
 • 20.03  Den nezávislosti
 • 09.04. Den mučedníků
 • 01.05. Svátek práce
 • 25.07. Den republiky
 • 13.08. Den žen (rodiny)
 • 15.10. Den opuštění francouzských vojenských jednotek Tunisko

Náboženské svátky:

Kromě státních svátků Tunisko uznává muslimské pohyblivé svátky, závislé na lunárním kalendáři:

 • Mouled (1 den) - 13.01.2013
 • Aid Esseghir/El-Fitr (3 dny) - 28.07. - 30.07.2014
 • Aid El Kebir/El-Idha (2 dny) - 04.10 - 05.10.2014
 • Ras El Am/El Hijri (1 den) - 25.10.2014
 • Ramadán (1 měsíc) - 28.06. - 28.07.2014

Pozn.: Doporučujeme se informovat, buď na Velvyslanectví Tuniska v Praze nebo u svého tuniského partnera, zda v termínu předpokládané cesty do Tuniska nejsou v zemi dny pracovního klidu (svátky státní nebo náboženské), příp. jiná omezení pracovní aktivity (např. Ramadán).

Obvyklá pracovní doba a prodejní doba

Státní instituce, např. ministerstva mají v pondělí až pátek pracovní dobu podobnou pracovní době v České republice, tzn. v pondělí až čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod. a odpoledne od 14,00 do 18,00 hod. V sobotu  je pracovní doba v některých institucích stanovena od 9:00 hod. do 13:00 hod. Sobota je také dnem školní docházky. Další nestátní instituce, např. banky, pošta mají v pondělí až pátek pracovní dobu od 8,00 do 16,00, tuniská pošta také v sobotu od 8,00 od 12,00.

V letních měsících  (červenec a srpen)  je z důvodu extrémně vysokých teplot (40 až 50 stupňů Celsia) a také v průběhu postního měsíce Ramadánu zkrácena pracovní doba (z důvodu celodenního půstu) do 13:00 hodin.

Prodejní doba ve většině obchodů je do 19:00 hod, a to i v sobotu. V supermarketech (Carrefour) a hypermarketech (Géant) je prodejní doba srovnatelná s Evropou, tj. po celý týden od 9:00 hod. do 22:00 hod. (v postním měsíci Ramadánu je prodejní doba upravována, většinou od 9:00 nebo 10:00 hod. do západu slunce a pak, po hodinové přestávce, až do 23:00 nebo 24:00 hodin).

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Geografická poloha v blízkosti Evropy a bohatá historie řadí Tunisko mezi země, které byly po staletí ovlivňovány různými civilizačními proudy. Etnický základ dnešních Tunisanů tvoří Berbeři, kteří se během staletí mísili s Féničany, Římany, Byzantinci, Araby, Španěly, Turky, Italy a Francouzi. Ti všichni zde zanechali své stopy a více či méně ovlivnili vývoj.

K vyhlášení samostatné Tuniské republiky došlo v roce 1957 poté, co byl ukončen francouzský protektorát (1881 – 1956).  Samostatná tuniská společnost je proto mladá, ale platí, že tuniská klasická i moderní společnost lpí na rodinných tradicích a společenské hierarchii, v níž dominuje nejstarší člen rodiny. Na druhé straně nelze přehlédnout emancipovanost tuniských žen. Ty se na veřejnosti pohybují volně, běžně jsou uzavírána smíšená manželství. Tuniské ženy dnes mají volný přístup ke vzdělání a zastávají vysoké funkce v hospodářském i politickém životě. Je třeba k nim přistupovat s náležitým respektem a projevit jim minimálně tolik úcty jako mužům ve srovnatelném postavení.

Co do postavení žen ve společnosti a jejich uplatnění ve veřejném a profesním životě zaujímá Tunisko první místo nejen v Africe, ale i v celém arabském světě. Tuniské ženy jsou zastoupeny 72 % ve farmacii, 42 % v lékařských profesích, 40 % ve vysokém školství, 35 % ve vědě a výzkumu, 32 % v advokacii a 27 % v justici. Ve vládě jsou ženy zastoupeny 7 %.

V poslední době lze zaznamenat projevy zvýšené náboženské radikalizace, pro niž je charakteristická stoupající účast na modlitbách v průběhu dne, zejména v pátek v poledne a odpoledne. Postupný návrat k muslimským tradicím dokresluje i masovější nošení šátků, zakrývajících hlavy žen. Vzhledem k těmto zkušenostem je velmi těžké stanovit specifika platná pouze pro Tunisko, půjde spíše o specifika platná v arabském světě.

Obchodní jednání:

Český obchodní partner by měl především vědět, že:

 • profesní jednání a chování tuniského partnera vychází z tradic a je determinováno arabskou kulturou a muslimským náboženstvím;
 • česká strana musí být při jednání vyzbrojena trpělivostí, adaptabilitou k prostředí, v kritických okamžicích musí ovládat své reakce a zvládat psychologii tuniské společnosti a arabské mentality;
 • před zahájením jednání je vhodné získat (z věrohodných zdrojů místních či zahraničních) dostatek informací o svém protějšku, o jeho solventnosti a obchodních praktikách;
 • nejvyšší tuniské obchodní kruhy vznikaly po staletí, proto je třeba počítat s tím, že mnohé rodiny obchodníků jsou  v rámci zemí Maghrebu často propojené a vzájemně spřízněné, není proto vhodné poukazovat na negativní rysy, resp. problémy v jednáních s těmito národnostmi;
 • při sjednávání obchodních schůzek a jejich průběhu je třeba počítat ze strany tuniského partnera s velkým smyslem pro improvizaci a se změnou plánů a dohod na poslední chvíli;
 • tuniský obchodní partner rád vede dlouhé rozhovory, během nichž si prověřuje kvality svého protějšku, připravenost na jednání a postupně si tvoří celkový úsudek;
 • česká strana musí tolerovat náboženské vyznání partnera a jím dodržované zvyklosti, tj. návštěvu mešity v určeném čase, páteční účast na polední velké modlitbě a pracovní omezení v době Ramadánu, která bývají důvodem k přerušení obchodního jednání;
 • velká část jednání se odehrává v restauracích během oběda či večeře. Při konverzaci se lze dotázat na rodinu, děti, nevhodné jsou dotazy na životní partnery (manželku, manžela). Největším oceněním důvěry je pozvání k návštěvě tuniské rodiny. V tomto případě je třeba vědět, že:
 1. tuniská obchodní rodina je uzavřená a jednotliví členové dbají na její dobrou pověst, proto jakákoliv (i objektivní) kritika některého člena rodiny je považována za krajně nezdvořilou, útočící na čest rodiny;
 2. při návštěvě tuniské rodiny nelze podcenit svůj reprezentativní vzhled, samozřejmostí je čistota oděvu a obuvi, neopominutelný je i reprezentativní dar pro hostitele (není vhodné předávat alkoholické nápoje, byť luxusních značek);
 3. tuniské společenské styky vyžadují od evropských partnerů náležitou pozornost už při navazování kontaktů; základní zdvořilost, obřadnější pozdravy a podání ruky jsou pro Tunisana základem dojmu, který si vytváří o svém protějšku;
 4. obědy, zejména večeře (z náboženských důvodů neobsahují vepřové maso) se skládají z vícero chodů a jsou zakončeny podáváním kávy nebo čaje, poté je vhodné, aby se host taktně rozloučil a poděkoval za pohostinnost a to i v případě, že bude přemlouván, aby se ještě zdržel. Při loučení nesmí být opomenut žádný člen rodiny, větší pozornost je třeba věnovat starším rodinným příslušníkům.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Tuniskou republikou existuje dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Nicméně je rozdílně vykládána jak českou, tak tuniskou stranou.

Tuniská strana odmítá výklad, podle něhož by měla poskytovat bezplatnou zdravotní péči pro občany České republiky v případě jejich onemocnění nebo úrazu. Proto je pro české občany, cestující do Tuniské republiky, nezbytné vybavit se zdravotním připojištěním pro pobyt v zahraničí. Na druhé straně lze konstatovat, že lékařská péče v Tuniské republice je na dobré úrovni a poměrně dobře organizována, zvláště v soukromých klinikách. V případě hledání lékařské pomoci je nejvhodnější obrátit se na příslušný personál hotelu, který zajistí převoz do zdravotnického zařízení.

Zdravotní péče

Do Tuniska je třeba cestovat s řádným zdravotním a cestovním pojištěním. Tunisko disponuje státními i soukromými zdravotnickými zařízeními. V případě zdravotních obtíží se doporučuje žádat o radu a eventuální přivolání lékařské pomoci ubytovací zařízení (zprostředkuje zpravidla recepce v hotelu). V případě  hospitalizace mívají občané ČR problémy s komunikací s místním personálem. Partneři asistenčních služeb, kteří vyřizují pojistnou událost, většinou nejednají dostatečně operativně. Lékařský personál je většinou na dobré profesionální úrovni, soukromá i státní zařízení většinou disponují moderními zdravotnickými přístroji. V obou sektorech však zaostává péče středního zdravotnického a administrativního personálu.

Povinné očkování neexistuje, pouze se doporučuje očkování proti hepatitidě A a B a břišního tyfu.

Řidič  motorového vozidla  musí  při vstupu do Tuniska předložit potvrzení o vlastnictví motorového vozidla (příp. zmocnění od majitele vozidla), platný řidičský a mezinárodní řidičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění.

Pro turisty, ubytované v hotelech, není povinnost se na policii přihlašovat; turisté ubytovaní v soukromí jsou povinni tak učinit do tří dnů.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V současné době nemá žádná z výše uvedených českých institucí v Tunisku své zastoupení.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Praktická tel. čísla (město Tunis)

 • policie: 197
 • dopravní policie: 71 281 577; 71 284 420 (Police de circulation; Direction Générale)
 • hasiči: 198

U všech telefonních čísel je nutné použít mezinárodní předvolbu: +216

 • odtahová služba SOS Remorque: 801 211, 255 024
 • ambulance (SAMU): 190
 • rychlá zdravotní služba v Tunisu: 71 724 080, 71 725 555, 21 380 884
 • lékařská pohotovost 24 hod.: Clinique de la Liberté, 134, Avenue de la Liberté, 1002 Tunis, tel.: 71 800 288, Allo Docteur: 71 959 000, 71 959 884 nebo 71 750 700, 71 249 226.
 • převoz sanitkou: S. O. S. ambulance: 71 725 555, 71 599 900
 • taxislužba: 71 783 311, 71 840 840 
 • letiště Tunis-Carthage: 71 754 000; 71 755 000
 • přístav la Goulette: 71 735 300
 • přístav Rades: 71 449 300
 • informace: 1200

 

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Odkazy na některé instituce rovněž naleznete na webových stránkách ZÚ Tunis v sekci obchod a ekonomika.

Chambre de Commerce et d´Industrie de Tunis
1, Rue des Entrepreneurs, 100 Tunis
tel.: 00 216.71/242.810
fax: 354.744
e-mail: ccitunis@planet.tn
web: www.ccitunis.org.tn

Chambre de Commerce et d´Industrie du Nord
Rue du 1er Mai, 7000 Bizerte
tel.: 00216 72 431 044, 00216 72 443 011
fax: 00216 72 431 922
e-mail: ccine.biz@gnet.tn

Chambre de Commerce et d´Industrie du Centre
Rue Chedly Khaznadar, 4000 Sousse Medina
tel.: 00 216.73/225.044
fax: 224.227
e-mail: ccis.sousse@planet.tn

Chambre de Commerce et d´Industrie du Sud
10, Rue Hammadi Tej, 3000 Sfax
tel.: 00216 74 296 120
fax: 00216 74 296 122
e-mail: ccis@ccis.org.tn

UTICA - Union Tunisienne de l´Industrie, du Commerce et de l´Artisanat sdružení podniků a podnikatelů s celostátní působností
Cité Administrative, Lot No7, 1003 Cité El Khadra
tel.: 00216 71 142 00, 71 770 336
fax: 00216 71 142 100, web: www.utica.org.tn

API - Agence de Promotion de l´Industrie - vládní agentura sloužící k realizaci cílů státní strukturální politiky
63, Rue de Syrie, 1002 Tunis
tel.: 00 216.71/ 782.971
fax: 782.482
e-mail: api@api.com.tn
web: www.tunisieindustrie.nat.tn

APIE (nebo anglicky FIPA) - Agence de Promotion des Investissements Extérieurs agentura pro podporu zahraničních investic
Boulevard du 7 Novembre, 1004 Menzah
tel.: 00216 71 752 540, 71 230 450
fax: 00216 71 231 400, web: www.investintunisia.tn

CEPEX - Centre de Promotion des Exportations vládní organizace na podporu exportu
Centre Urbain Nord, Cité des Sciences, 1080 Tunis Cedex, web: www.tunisiaexport.tn

.