Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Pákistán Mešita
Pákistán Pákistán
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

a) platné smlouvy a dohody

  • Memorandum of Understanding o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace pák. obchodních a průmyslových komor (FPCCI), 9.5.2007, Islámábád

b) smlouvy v jednání

  • V současné době probíhá projednávání nového textu dohody mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, v souvislosti s návazností na evropskou legislativu.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění - česká a pákistánská strana zahájily expertní jednání o uzavření dohody v dubnu 2008. V říjnu 2012 proběhlo 2. kolo expertních jednání v Praze, kterého se za pákistánskou stranu zúčastnili zástupci Federal Board of Revenue of Pakistan z oddělení Inland Revenue Policy a International Taxes. Smlouvu se podařilo dojednat a odparafovat. Následně se očekává podpis smlouvy a její ratifikace.

 

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 

tis. USD Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2008 132266 86 229 218495 46037
2009 85407 56144 142151 28663
2010 34742 81811 116535 -47086
2011 35744 105272 141016 -69527
2012 33512 93251 126763

-59739

2012(I-VII) 18594 55043 73592

-36494

2013(I-VII) 24370 63807 88177

 -39437

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Přehled komoditní struktury českého vývozu dle nomenklatury SITC (hlavní položky)
ZbožíNázev zboží
84 Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické
48 Papír, karton, lepenka a výrobky
85 Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV, obrazu
90 Přístroje optické
93 Zbraně střelivo
73 Výrobky ze železa
32 Výtažky taniny, barvy, pigmenty
63 Výrobky textilní, jiné oděvy
39 Plasty
29 Výrobky chemické organické

Zdroj: webová stránka Celní správy ČR

Přehled komoditní struktury českého dovozu dle nomenklatury SITC(hlavní položky)
ZbožíNázev zboží
62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené
63 Výrobky textilní, jiné oděvy
52 Bavlna
61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované
42 Výrobky kožené sedlářské
39 Plasty
55 Vlákna střižová chemická
64 Obuv kamaše apod.
57 Koberce
95 Hračky

Zdroj: webová stránka Celní správy ČR

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Pákistán je země, která se průmyslově teprve rozvíjí, trh se vyznačuje velkou absorpční schopnostípři nízkých cenách zboží. Obchodní příležitosti pro české firmy je možné vyhledávat v řadě oborů od spotřebního zboží, přes kusové dodávky až po investiční celky. Aktuální v současné době jsou dodávky pro energetiku (tepelné, vodní a větrné elektrárny, těžební zařízení), chemie, farmacie, papírenské výrobky, sklo, automobilový průmysl. Vstupem naší země do EU se ČR se dostala do „zájmové skupiny, která pro Pákistán představuje jednu z priorit (politicky a ekonomicky)". ČR může jako členská země těžit z nástrojů prosazování vlivu EU v Pákistánu. Pákistán projevuje standardní zájem o hospodářskou spolupráci, daleko více na úrovni jednotlivých podniků a především obchodních společností než na úrovni vládní. Oblastí potenciálního zájmu vládních struktur Pákistánu je v oblasti speciálu a energetiky.Pákistán má velký zájem o dodávky technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (voda, slunce vítr) a také technologií na podzemní zplyňování povrchově netěžitelného uhlí - lignitu a následné výroby elektrické energie.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ČR nemá v Pákistánu žádnou významnou investici. Nejvýznamnější investiční aktivitou českého subjektu v Pákistánu byla do konce roku 2012 účast  a.s. Moravské naftové doly Hodonín /MND/ na nálezu významného ložiska zemního plynu v chajpúrském distriktu provincie Sindh. MND zde podnikala společně s firmou OMV, Agip, PPL a GHPL. Byla podílníkem využívání ložiska zemního plynu Sawan, kde byla držitelem 7,89 % licenčních práv Petroleum Concession Agreement for the South-West Miano Block (SW-Miano). Společně s těmito investicemi byly také prodána práva MND v partnerství s pákistánskými státními společnostmi Mari Gas a PPL na provádění průzkumu dalších plynových a naftových ložisek v provincii Balúčistán. Výnosy z těžby ropy, plynu a barevných kovů v Pákistánu obecně o několik řadů převyšují výnosy z dodávek například investičních celků, a proto by tomuto sektoru měla být z české strany i následně věnována pozornost.

Bývalý ČKD Export (původní Škodaexport) ve spolupráci s Českou exportní bankou realizoval v pákistánském Balloki 225 MW projekt paroplynové elektrárny v celkové hodnotě 147 mil. USD a  225 MW paroplynové elektrárny v oblasti Murídke v celkové hodnotě 150 mil. USD. Obě elektrárny jsou v provincii Pandžáb.  Z dalších společností aktivně působících v Pákistánu v oblasti exportu lze uvést společnosti Strojimport, ČKD Blansko, Tradimex, Sigma Lutín. České firmy jsou aktivní i v oblasti speciálu. V srpnu 2012 podepsala firma Wikov Wind předběžnou dohodu o dodávce soustavy větrných elektráren o celkovém výkonu 100 MW a v září firma Vítkovice předběžnou dohodu na výstavbu ocelárny v Karáčí. Z dalších firem zde dlouhodobě úspěšně podniká Aero Trade, Česká zbrojovka, Omnipol, Vítkovice Group a Sellier a Bellot.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Pákistánské firmy mají zájem o kontakty na české subjekty vyrábějící především strojírenské výrobky, chemikálie, generátory, výrobky papírenského průmyslu, zdravotnické nástroje a přístroje, apod. ZÚ zaznamenal zájem o zařízení do oceláren a válcoven plechu a výstavbu energetických projektů – vodní elektrárny, elektrárny na tuhá paliva.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

V souvislosti s ničivým zemětřesením v říjnu 2005 poskytla ČR Pákistánu humanitární pomoc v celkové výši 110 mil Kč. V oblastech postižených zemětřesením byly aktivní dvě nevládní organizace – Člověk v tísni (ČvT) a ADRA, které realizovaly ve městě Bágh v Ázád Kašmíru projekty výstavby škol z prostředků humanitární pomoci ČR. ČvT byla ve stejném místě realizátorem dalších projektů, které byly zaměřené na psychosociální pomoc lidem z postižených oblastí a odpadové hospodářství a byly  financovány z dalších zdrojů. V červnu 2007 uzavřel ZÚ Islámábád smlouvu s ČvT na realizaci výstavby objektu pro administrativu místní samosprávy ve městě Bágh. Tento projekt v hodnotě 500 000 Kč byl financován z rezervního fondu rozvojové spolupráce ČR. V Pákistánu je aktivní i další česká NGO – Czech Hospital – která realizuje projekt zdravotnického centra v oblasti Baltistánu. V roce  2009 vláda ČR vyčlenila částku 10 mil. Kč na pomoc pák. přesídlencům, kteří byli v důsledku bojů nuceni opustit své domovy v provinci NWFP a kmenových oblastí FATA. Částka byla využita skrze mechanismy UNHCR a UNICEF. V roce 2010 vláda ČR přispěla částkou 4 mil. Kč na obnovu oblastí postižených ničivými povodněmi, jejímž realizátorem se na základě výběrového řízení stala společnost Člověk v tísni. Člověk v tísni v souvislosti s povodněmi 2010 realizuje v provincii Chajbar Pachtuchva a Paňdžáb další projekty v hodnotě cca 90 mil. Kč financované z dalších zdrojů.

Rok Částka (Kč) Typ pomoci Specifikace (realizátor)
2005 110 000 000 humanitární zemětřesení -  působení záchranného/zdravotnického týmu, výstavba škol, zdravotnických jednotek (ČvT, ADRA) 
2007 496 203 rozvojová malý lokální projekt - výstavba budovy lokální administrativy (ČvT)
2007 1 613 599 rozvojová spolufinancování projektů EC, projekt odpadového hospodářství (ČvT)
2008 865 000 rozvojová spolufinancování projektů EC, projekt odpadového hospodářství (ČvT)
2009 5 000 000 humanitární UNHCR - pomoc civilním osobám postiženým ozbrojeným konfliktem 
2009 5 000 000 humanitární UNICEF - pomoc civilním osobám postiženým ozbrojeným konfliktem
2010 998 000 rozvojová Trilaterální projekt - Czech Hospital, Arandu, Gilgit-Baltistán
2010 4 000 000 humanitární povodně - ČvT
2010 5 000 000 humanitární povodně - IOM
2010 5 000 000 humanitární povodně - české nevládky
2010 30 000 000 humanitární povodně - humanitární lety NATO - SALIS
2011 600 000 humanitární "Czech Hospital" Obnova přístupových cest, mostů v regionu Arandu
2011 3 000 000 humanitární ZÚ Islamabád ve spolupráci s místními firmami a PiN
2011 3 125 000 humanitární Zlepšení životních podmínek a zdrojů obživy KPK - CHARITA
2011 3 500 000 humanitární Obnova obydlí a zdrojů pitné vody po záplavách, Sind - PiN
2011 400 000 rozvojová  Omezení otrocké práce v zemědělství, Karakoram - CZ Hospital
2012 1 800 000 humanitární Stavba přístřeší pro povodněmi postižené obyvatele Sindu - PiN
2012 280 000 rozvojová Rozšíření a oprava školy Gilgit-Baltistán - CZ Hospital
2012 2 720 000 humanitární Obnova komunit a škod po přírodních katastrofách a válečných konfliktech- IOM
2012 640 000 humanitární Obnova hygienických a zdravotnických zařízení po lavinách- CZ Hospital
2013 490 000 rozvojová Osvětový projekt "Dětsví a naděje" proti polévání kyselinou- Acid Survivors

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb a struktura exportu a importu služeb

V případě Pákistánu není vzhledem k zanedbatelné výměně v oblasti služeb dostupná statistika běžného účtu platební bilance u ČNB.

České firmy působící v oblasti služeb a zájem českých firem o poskytování služeb v teritoriu

Ze strany českých firem je zájem poskytovat služby v oblasti geologického průzkumu, IT, školení odborníků v oblasti těžby a dobývání ložisek nerostných surovin.

Poptávka po českých službách

ZÚ Islámábád zaznamenal zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem je o magisterské a doktorksé studium.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh

Špatný obraz o bezpečnostní situaci v Pákistánu.

Perspektivy českých firem v oblasti služeb

Povědomí v nejvyšších, západně vzdělaných vrstvách pákistánské společnosti o ČR jako atraktivní turistické destinaci vytváří možnosti v oblasti turistického ruchu, lázeňství a rehabilitace. Pákistán usiluje o rozšíření turistické infrastruktury a především pro zahraniční vysokohorské turisty a horolezce hornaté regiony severního Pákistánu představují oblíbený cíl a pro firmy z oblasti cestovního ruchu zajímavý prostor pro uplatnění zkušeností.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané pracující v Pákistánu jsou zaměstnáváni zahraničními firmami na základě kontraktu a také jsou zaměstnáni v pákistánských soukromých firmách. Podmínky pro zaměstnání jsou podobné britskému právnímu systému, který byl do pákistánské legislativy převzat a částečně upraven. Je nutno splnit vízové povinnosti.


.