Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

Vládní agentury a registrační proces

Vzhledem k tomu, že zahraniční investice mohou nabývat mnoha forem, mohou být do procesu registrace podnikání zapojeny různé vládní úřady.

Hlavním zodpovědnou institucí je The Department of Investment Services (DOIS), který je součástí Ministerstva pro ekonomické záležitosti (MOEA). Kromě vlasatních aktivit je také koordinačním místem pro oborové a profesní asociace, které podporují investice a pomáhají zahraničním investorům při realizaci jejich projektů.

Pokud se investiční záměr posune do stádia formálního založení podniku, vstupují do procesu schvalování a registrace zahraniční firmy dvě další vládní agentury. MOEA: Investiční komise (Investment Commission) a Ministerstvo obchodu (Department of Commerce). Investiční komise zodpovídá za prověřování a schvalování všech investičních projektů na Tchaj-wanu a je vždy účastníkem v prvních etapách vzniku zahraniční obchodní přítomnosti na ostrově. Na druhé straně Department of Commerce je zodpovědný za koordinaci a předběžné schvalování obchodních jmen a žádostí o jejich registraci před tím, než je podána oficiální žádost o povolení investovat a založit firmu na Tchaj-wanu. Rovněž obstarává celý registrační proces pro pobočky a reprezentační kanceláře zahraničních společností, stejně jako pro dceřiné společnosti a výhradní vlastníky v případě investice 100 mil. NTD a více.

Podle povahy navrhovaného podnikatelského záměru mohou do schvalovacích a registračních postupů vstupovat i další instituce podřízené MOEA, jako je Industrial Development Bureau, Bureau of Foreign Trade, a další specializované úřady na podporu průmyslového rozvoje. Za zvláštní zmínku stojí tzv. Export Processing Zone Administration Správa vědeckého parku Hsinchu, jejichž funkce spočívá především v koordinaci investičních aktivit a zakládání firem ve speciálně vymezených exportně-výrobních oblastech, resp. ve vědecko-průmyslových parcích.

MOEA zřídilo jednotnou internetovou platformu pro registraci a vyřizování žádostí (zde), která zjednodušuje a sjednocuje mnohé dosud vícekolejné procesy.

Pokud jde o menší podniky, jakmile je provedeno předběžné posouzení záměru a návrh investičního projektu je schválen Department of Commerce a Investment Commission, všechny zbývající kroky, spojené s registrací, udělením licence apod. jsou zpravidla vyřizovány prostřednictvím místně příslušných orgánů.

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

 

Investiční pobídky

Vláda Tchaj-wanu usiluje o nepřetržitou modernizaci ekomomiky a udržení jejího konkurenčního postavení. Proto vítá zahraniční investory a poskytuje jim pobídky pro kapitálové investice, výdaje na výzkum a vývoj a stále vzdělávání zaměstnanců. Politika investičních pobídek sleduje cíl vzájemné výhodnosti pro veřejný i soukromý sektor. S tímto cílem byl například definován Statut pro účast soukromého sektoru v infrastrukturních projektech, nebo Statut modernizace průmyslových odvětví.

Ministerstvo pro ekonomické záležitosti nabízí daňové úlevy v souladu s politikou vlády na podporu soukromých investic do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a aplikace nových zařízení a technologií tchajwanskými firmami. Tyto pobídky se ukázaly jako důležitý nástroj při růstu mnoha nových oborů i transformaci tradičních odvětví tchajwanského hospodářství a jejich vliv na modernizaci místního hospodářství nelze v žádném případě podceňovat.

Stručná charakteristika existujících daňových zvýhodnění

Podpora výzkumu a vývoje

Firma, založená v souladu s místními zákony může požádat daňový dobropis až do 30 % objemu prostředků, investovaných do výzkumu a vývoje pro odpovídající snížení základu výpočtu daně z příjmu. Tyto prostředky může firma odepisovat po dobu 5 let počínaje rokem, ve kterém byly výdaje uskutečněny. Uznatelné výdaje se musí týkat vývoje nových produktů nebo technologií společnosti, případně zlepšování stávajících výrobků nebo služeb, zavádění nových technologií nebo zdokonalování výrobního procesu.

Podpora vzdělávání zaměstnanců

Firma, založená v souladu s místními zákony může požádat daňový dobropis až do 30 % objemu prostředků, investovaných do výzkumu a vývoje pro odpovídající snížení základu výpočtu daně z příjmu. Tyto prostředky může firma odepisovat po dobu 5 let počínaje rokem, ve kterém byly výdaje uskutečněny. Uznatelné výdaje musí být vynaloženy na vzdělávání zaměstnanců, přímo vázaných na jejich pracovní činnost a múže se jednat jak o školení v rámci firmy, tak i o školení, pořádaná externími agenturami.

Podpora zavádění nových zařízení nebo technologií

Firma si může ze svých daňových závazků odečíst (a po dobu 5 let, počínaje rokem instalace nového zařízení nebo technologie odepisovat) 20–50 % prostředků, investovaných do těchto oblastí:

  • Investice do automatizovaného zařízení nebo technologie
  • Investice do recyklace a zařízení či technologií pro kontrolu znečišťování životního prostředí
  • Investice do zařízení nebo technologie pro využití nových zdrojů čisté energie, uchovávání energie a čištění odpadních vod
  • Investice do zařízení nebo technologií ke snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování efektivity využívání energií
  • Investice do hardware, software a/nebo technologií, které zvyšují schopnosti firmy v digitalizaci, jako např. zkvalitňování digitálních telekomunikací, plánování podnikových zdrojů, využití komunikačních a telekomunikačních produktů, elektroniky a audiovizuálních zařízení a produkce s digitálním obsahem

Sazby daňového zvýhodnění

Odvětví

Platí pro: automatizaci, snižování emisí skleníkových plynů, a zvyšování digitální efektivnosti podniku

 

Nové zařízení

Nová technologie

Minimální investice (NT$)

Telekomunikace, výroba, technické služby

11 %

10 %

600 000

Stavebnictví

8 %

5 %

2 000 000

Komunikace, výroba filmů, zemědělství, recyklace odpadů, velkoobchod a maloobchod

8 %

5 %

600 000

Postup při žádosti o investiční pobídku

Firma by měla požádat o schválení ze strany Industrial Development Bureau Ministerstva pro ekonomické záležitosti (MOEAIDB) nebo odpovídajícího schvalovacího orgánu do 6 měsíců od dodávky zařízení nebo technologie. V žádosti uvede navrhované datum uvedení do provozu. Geografické umístění instalace rozhoduje o tom, kterému schvalovacímu orgánu se žádost podává – viz následující přehled:

Místo instalace zařízení nebo technologie

 

Průmyslová výrobní zóna

Vědecko-průmyslový park

Ostatní

Schvalující orgán

Správa průmyslové výrobní zóny, MOEA

Správa vědecko-průmyslového parku

MOEAIDB

Preference pro investice zámořských Číňanů

Preferenční statut pro investice zámořských Číňanů byl vytvořen s cílem podpořit jejich investice na Tchaj-wanu. Toto zvýhodnění, týkající se dědické daně ve vazbě na objem uskutečněné investice, je posuzováno případ od případu Investiční komisí. Zámořským Číňanům, kteří jsou oprávnění investovat na Tchaj-wanu, takto vzniká nárok na 50% snížení dědické daně, počítané z odhadované hodnoty dědictví podle zákona o dědictví a darech (Inheritance and Gift Law).

Vědecké parky, průmyslové výrobní zóny, celní sklady

Firma je oprávněna požadovat určité nepřímé daňové zvýhodnění, pokud je lokalizována na území vědecko-průmyslového parku, průmyslové výrobní zóny, nebo založila celní sklad podle pravidel, vydaných Ministerstvem financí. Hlavní nepřímé daňové úlevy jsou :

Nepřímé daňové pobídky pro

Průmyslová výrobní zóna

Vědecko-průmyslový park

Celní sklad

Dovoz surovin, paliv, dodávek a polotovarů ze zahraničí

Bez cla a DPH

Bez cla a DPH

Bez cla a DPH

Dovoz strojů

Bez cla a DPH

Bez cla a DPH

5 % DPH, ale může být refundováno

Vývoz výrobků/služeb do zahraničí

0 % DPH

0 % VAT

0 % DPH

Nákup surovin, paliv, dodávky a polotovary, stroje z daňového území Tchaj-wan

0 % DPH

0 % VAT

0 % DPH

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Tchaj-wan po dlouhou dobu uplatňuje politiku stimulace přímých zahraničních investic (FDI) jako součást své růstové strategie, přestože tyto investice v čase podléhaly různým omezením. Nejvíce zjevná byla ochrana některých odvětví domácí ekonomiky, včetně strategických oborů těžkého průmyslu, přirozených monopolů, bankovnictví a pojišťovnictví. Primárním cílem Tchaj-wanského postoje k FDI bylo z počátku přilákat exportně orientované investice kvůli jejich konkurenční schopnosti dané vzdělaným a produktivním personálem. Později byl tento cíl modifikován a zaměřěn na získávání FDI do technologicky náročnějších  odvětví a na podporu aplikací nových technologií domácím průmyslem.

Příliv FDI na Tchaj-wan byl až do liberalizace investičního prostředí v polovině 80. let silně omezen na vybrané ekonomické aktivity. Stejně tak existovala omezení zahraničního vlastnictví, kontrola devizového režimu a transferu zisku do zahraničí. Roční FDI mezi lety 1970 a 1980 kolísaly od 100 do 300 mil. USD.  Významný podíl na investicích měli do roku 1980 zahraniční Číňané, zejména v základních odvětvích náročných na pracovní sílu jako je textilní a oděvní průmysl. Po liberalizaci podmínek pro FDI však podíl této skupiny investorů do tchajwanské ekonomiky postupně klesal.

Uvolnění omezení pro FDI v letech 1985-6 vedlo k okamžitému nárůstu rozsahu FDI, který doposud neopadl. Celkový objem se  zdvojnásobil ze 700 mil. USD v roce 1986 na 1,4 mld. v roce 1987 a tento příliv nadále pokračoval, aby v roce 2000 dosáhl 7,6 mld USD. Geograficky pochází většina FDI z USA, Japonska a Evropy, i když od počátku 90. let minulého století začal narůstat význam třetích, zejména asijských zemí jako je J. Korea nebo Malajsie. Nicméně hodnota přílivu FDI z hlavních industrializovaných oblastí světa má nadále vzrůstající tendenci, i když  se tempo jejího růstu ve srovnání s jinými zeměmi poněkud zpomalilo.

Vláda Tchaj-wanu věnuje v posledních letech velkou pozornost podpoře investic do odvětví služeb. Služby vytváří 73% HDP země, ale tvoří jen 64% ekonomiky. V tomto sektoru je zaměstnáno 58% pracovních sil Tchaj-wanu a toto číslo naznačuje, že pro investice do odvětví služeb na Tchaj-wanu existuje stále značný prostor. MOEA proto vytvořilo zvláštní pracovní skupinu, která se zaměřuje výhradně na formování strategie pro zvyšování FDI ve službách.

Podrobné statistické údaje o přílivu FDI poskytuje následující tabulka

 

Schválené přímé zahraniční investice podle let (tis. USD)
InvestořiZahraniční ČíňanéZahraniční ČíňanéOstatní zahraniční investořiOstatní zahraniční investořiCelkemCelkem
 PočetObjemPočetObjemPočetObjem
1952–20092 9374 053 42922 929103 064 95625 866107 118 385
2009 15 8 898 1696 4 788 993 1 711 4 797 891
2008 17 33 680 1 828 8 203 435 1 845 8 237 114
2007 29 20 949 2 238 15 340 224 2 267 15 361 173
2006 30 45 263,85 1 816 13 923 983,20 1 846 13 969 247,05
2005 12 10 318,29 1 119 4 217 749,59 1 131 4 228 067,89
2004 19 13 739,39 1 130 3 938 408,49 1 149 3 952 147,88
2003 22 14 916,61 1 056 3 560 757,11 1 078 3 575 673,72
2002 25 44 958,11 1 117 3 226 791,01 1 142 3 271 749,12
2001 33 47 223,21 1 145 5 081 294,68 1 178 5 128 517,89
2000 40 50 382,95 1 370 7 557 372,07 1 410 7 607 755,02
1999 36 132 380,00 1 053 4 099 024,00 1 068 4 185 403,00
1998 81 184 721,00 1 059 3 554 037,00 918 3 294 714,00
1997 44 387 463,00 639 3 879 166,00 683 4 266 629,00
1952–1996 2 534 3 054 684,00 5 663 21 667 095,00 8 197 24 721 779,00

Zdroj: Investment Commission, MOEA

Odvětvová struktura přímých zahraničních investic do tchajwanské ekonomiky
(1952 – 2009, tis. USD)
PrůmyslCelkový početSchválený objemPočet - zahr. ČíňanéPočet - ost. investoři
Celkem25 866107 118 3852 93722 929
Finance, pojišťovnictví a reality 2 542 29 485 959 121 2 421
Výroba elektronických součástí a dílů 1 734 15 691 533 20 1 714
Velkoobchod a maloobchod 6 627 9 772 638 241 6 386
Výroba počítačů, elektronických a optických produktů 1 376 6 232 567 34 1 342
Výroba elektrických zařízení 1 211 5 628 075 176 1 035
Informace a komunikace 1 136 5 376 429 30 1 106
Profesní, vědecké a technické služby 1 743 4 875 942 278 1 465
Výroba chemických materiálů 773 4 851 532 119 654
Výroba nekovových minerálních výrobků 296 3 775 113 104 192
Výroba základních a zpracovaných kovových produktů 1 000 4 337 912 112 888
Výroba strojů a zařízení 681 2 220 016 76 605
Ubytování a stravovací služby 1 560 1 862 138 459 1 101
Výroba potravin a nápojů 462 1 819 613 125 337
Stavebnictví 818 1 450 960 170 648
Doprava a skladování 443 1 418 918 98 345
Textilky 236 829 884 78 158
Výrobky z gumy a plastické hmoty 454 1 000 258 149 305
Zemědělská, lesní, rybářská a živočišná výroba 128 115 895 73 55
Ostatní 2 646 6 373 003 474 2 172

9.3. České investice v teritoriu

V roce 1993 byla na Tchaj-wanu založena dceřinná společnost české firmy Jablotron, která se zabývá m.j. výrobou vlastních produktů elektronického zabezpečení budov, telefonních přístrojů a dalších elektronických zařízení. Obchodní společnost Jablotron Taiwan Ltd. jablonecké společnosti napomáhala s marketingem v Asii a získáváním komponentů pro konečné výrobky firmy, rozhodla se však přesunout své sídlo do ČLR.

V r. 2010 otevřela svoji pobočku na Tchaj-wanu česká firma Koukaam a.s., která se zabývá komplexními softwarovými řešeními pro řízení systémů elektronického sledování a zabezpečení.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

K perspektivním odvětvím pro zahraniční investice patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky, biotechnologie a farmaceutka, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících, výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby. Aktualizovaný podrobný přehled investičních příležitostí v uvedených odvětvích tchajwanské ekonomiky lze získat zde.

9.5. Rizika investování v teritoriu

9.5.1. Lokalizace investice a zónování

Obdobně jako u nejvyspělejších zemí existují určitá omezení, pokud jde o možností lokalizace a investování do některých typů podnikání.

9.5.2. Negativní seznam

Ačkoliv Tchaj-wan liberalizoval většinu oblastí své ekonomiky a otevřel je zahraničním investicím, i nadále existují určitá odvětví, která jsou pro zahraniční investory včetně etnických Číňanů uzavřena.

K zakázaným odvětvím patří ta, která jsou spojena s národní bezpečností, veřejným pořádkem nebo veřejným zdravím, nebo obory zakázané zákonem, tj. agronomie, zemědělství, rybaření a lov, poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání.

Odvětví s omezeným přístupem jsou ta, ve kterých investice ze strany zámořských etnických Číňanů podléhají schválení úřady, tj. energetika a obchod s cennými papíry (portfoliové investice).

Investiční komise publikuje aktuální seznam odvětví s omezeným přístupem na svých internetových stránkách na této adrese.

 

9.5.3. Speciální odvětví

Obecné postupy pro založení firmy na Tchaj-wanu mohou být v případě některých odvětví určitým způsobem omezeny. Těmito odvětvími jsou telekomunikace, technologie a poradenství pro životní prostředí, distribuce farmaceutik a lékařských zařízení a kapitálový trh.

Odvětví telekomunikací je rozděleno na segmenty Typu I a Typu II.: Typ I zahrnuje služby pozemních telefonních operátorů, mobilní telekomunikace a služby satelitních komunikačních sítí; pro tato odvětví je stanoven pro zahraniční investory strop 60 %.

Typ II zahrnuje služby přenosu hlasu, databáze a služby přenosu videa a v této oblasti investiční omezení není stanoveno. Provozní licence pro služby Typu I a Typu II vydává Ministerstvo dopravy a komunikací (Ministry of Transportation and Communications).

Environmentální konzultační společnosti musí pro svou činnost požádat o zvláštní povolení. Kromě toho, že musí disponovat kvalifikovanými inženýry pro různé oblasti životního prostředí, musí splnit i požadavky zákona o nakládání a likvidaci odpadů, stejně jako i požadavky územních plánů místních orgánů. Povolení k činnosti těchto organizací vydává: Environmental Protection Administration a místní orgány pro ochranu životního prostředí.

Distributoři léků a lékařských zařízení musí splňovat několik požadavků, aby mohli na Tchaj-wanu legálně prodávat farmaceutka. O povolení k jejich distrubuci musí požádat kvalifikovaný farmaceut (pro distribuci přípravků tradiční čínské medicíny musí rovněž žádat osoba, která je kvalifikovaná v tomto oboru). Zvláštní povolení se vyžaduje též pro prodej lékařských zařízení, přičemž žádost musí obsahovat podrobnou informaci o kanceláři nebo prodejním místě žadatele. Tuto oblast činnosti reguluje a povolení k podnikání vydává Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health and Welfare).


.