Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Tchaj-wan hora
Tchaj-wan
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR je proniknutí na místní složitý trh bez místního zástupce, který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti tří českých firem, popsané v bodu 7.5. výše, jenom tuto skutečnost potvrzují

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Pobyt a pracovní povolení

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a a přistěhovalecký statut cizince. Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je však zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence tří orgánů státní správy: Council of Labour Affairs, Bureau of Consular Affairs, a  National Police Agency. Doporučuje se proto před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu ověřit si aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí.

 Pracovní povolení (Work Permits)

Zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat cizince na Tchaj-wanu, musí nejprve podat žádost u Ministerstva práce (Council of Labor Affairs) o pracovní povolení pro tohoto cizince. Žádost o pracovní povolení musí být podána v čínském jazyce. Dále jsou vyžadovány pasové fotografie budoucího zaměstnance a další podpůrné dokumenty, jako je fotokopie uchazečova životopisu, pas (kopie datové stránky s fotografií), smlouva o zaměstnání, lékařská zpráva z autorizované nemocnice, doklad o vzdělání a doklad o předcházející praxi. V případě všech cizojazyčných dokumentů jsou požadovány ověřené překlady do čínštiny. Proces schvalování pracovního povolení trvá zpravidla asi dva týdny. Jakmile je povolení schváleno, je vydán oficiální schvalovací dopis a zaslán doporučenou poštou zaměstnavateli. Tento dopis, který je dokladem o vydání pracovního povolení pro budoucího zaměstnance, je vyžadován rovněž při žádosti o povolení k pobytu na Tchaj-wanu.

Vízum k dlouhodobému pobytu

Po získání pracovního povolení musí budoucí zaměstnanec požádat o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání (resident visa). Pokud na Tchaj-wan přicestoval s krátkodobým turistickým vízem, je možno změnit jeho statut bez toho, aby opouštěl území Tchaj-wanu, pokud o to požádá Ministerstvo zahraničních věcí (Bureau of Consular Affairs at the Ministry of Foreign Affairs) v Tchaj-peji, Taichungu nebo v Kaohsiungu. Pokud se nenachází na Tchaj-wanu, musí požádat o vízum k dlouhodobému pobytu v nejbližší reprezentační kanceláři Tchaj-wanu. V případě, že dotyčný cizinec vstoupil na území Tchaj-wanu na základě letištního víza, musí zemi opět opustit za účelem podání žádosti o povolení pobytu v nejbližší reprezentační kanceláři.

Osvědčení o dlouhodobém pobytu (Alien Resident Certificate)

Po obdržení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání povolení je cizinec povinen požádat o osvědčení o statutu rezidenta (Alien Resident Certificate) prostřednictvím imigrační policie, která je složkou Národní policejní správy Ministerstva vnitra (National Police Administration of the Ministry of Interior).

Cizinci se statutem rezidenta na Tchaj-wanu

Pro zaměstnávání cizinců, kteří mají trvalý pobyt na Tchaj-wanu, platí odlišná pravidla. Například cizinec, který se na Tchaj-wanu oženil a získal platné povolení k trvalému pobytu, je oprávněn být zaměstnán i bez pracovního povolení. Jako držitelé povolení k trvalému pobytu mohou požádat o trvalé pracovní povolení přímo Ministerstvo práce (Council of Labor Affairs) a nemusejí o něj žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Se zaměstnáváním místních sil zahraničními firmami nejsou na Tchaj-wanu vážnější obtíže, v každém případě je však nutné, aby zaměstnavatel dodržoval místní zákony a nařízení, o kterých je pojednáno v kapitole 1.10. aj.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na Tchaj-wanu je možno založit některou z následujících obchodních jednotek:

  • Pobočka společnosti (Branch Office)
  • Dceřiná   společnost (Subsidiary)
  • Reprezentační kancelář (Representative Office)
  • Podnik jednoho vlastníka (Sole Proprietorship)

Podrobný postup (v angličtině) naleznete zde.

Potřebné formuláře lze stáhnout zde

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah uvažovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice.

Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vnodné zdůraznit, že společné podniky jako takové nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami, vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku. A ačkoliv mohou být vytvářeny i jiné právní formy společnosti, v dalším textu se zaměříme pouze na čtyři výše uvedené entity a postup při zakládání každé z nich.

Pobočky společností a dceřiné společnosti jsou nejobvykleji zakládány buď jako společnosti s ručením omezeným (limited copany – Ltd.), nebo společnosti omezené vlastnictvím akcií. Ltd. je společnost nejméně s 5 a nejvíce s 21 akcionáři s tím, že každý akcionář je odpovědný společnosti v rozsahu, který odpovídá rozsahu jím vloženého kapitálu. Společnost omezená vlastnictvím akcií je založena sedmi nebo více akcionáři s tím, že celkový kapitál společnosti je rozdělen na akcie a každý akcionář je zodpovědný společnosti podle množství upsaných akcií. Dva další druhy společností jsou tzv. neomezená společnost (unlimited copany) a společnost s omezenou odpovědností akcionářů (unlimited company with limited liability shareholders).

 

Poznámka k vyplňování žádostí a použitému jazyku:

Všechny žádosti musí být vyplněny v čínštině a k dokumentům, psaným v cizím jazyce (tj. v jiném, než čínštině) by měl být připojen překlad do čínského jazyka. V některých případech je akceptována dokumentace v angličtině. Většinou je také vyžadována legalizace dokumentů tchajwanskou zahraniční kanceláří v zemi žadatele.

Kapitálové trhy

Investiční fondy a poradenské firmy v oboru investování do cenných papírů mohou zakládat obchodní jednotky na Tchaj-wanu, ale musí požádat o zvláštní povolení, které vyžaduje podrobnou informaci o zamýšleném druhu obchodů. K získání takového povolení je nutné splnit stanovené akciové, manažerské a kapitálové požadavky. Pro vydávání těchto povolení je zmocněno Ministerstvo financí.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu příliš uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Tchaj-wan se v souvislosti s přípravou na vstup do WTO zavázal dodržovat ustanovení dohody WTO veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement – GPA). V rámci této přípravy byl přijat i nový zákon o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost uprostřed roku 1999. Tento zákon vytvořil rámec pro spravedlivou soutěž při získávání mnohamilionových veřejných projektů. V srpnu 2001 bylo podepsáno Memorandum of Understanding (MOU) o veřejných zakázkách mezi Tchaj-wanem a USA s cílem, aby Tchajwan důsledně dodržoval závazky, plynoucí z dohody GPA. Mnohé z těchto závazků byly implementovány s okamžitou platností a zbytek současně se vstupem Tchaj-wanu do WTO v roce 2002. Kromě toho Tchaj-wan souhlasil se zavedením nových postupů pro nezávislé posuzování stížností, které se vyskytují v procesu veřejných soutěží a se závaznou arbitráží v případě soudních sporů, týkajících se postupů při zadávání veřejných zakázek.

Webová adresa obsahující informace o vyhlašovaných veřejných zakázkách zde.

 

Vládní orgány, zodpovědné za plánování a zadávání velkých infrastrukturních projektů Tchaj-wan

Klíčovým orgánem, zodpovědným za celkovou koordinaci a plánování velkých veřejných projektů na Tchaj-wanu, je Council for Economic Planning and Development (CEPD) podléhající vládě (Executive Yuan). Většina z těchto projektů je z oboru dopravní infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí. Další velké plánované projekty se týkají výstavby účelových zařízení, jako jsou nemocnice, stadiony, muzea a výstavní haly. Dohledovým orgánem nad těmito projekty je Ministerstvo dopravy a komunikací (Ministry Of Transportation and Communications – MOTC), Ministerstvo ekonomických záležitostí (Ministry of Economic Affairs - MOEA), Ministerstvo životního prostředí (Environmental Protection Administration – EPA), a Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior).

Pro každý z velkých veřejných projektů musí odpovědné ministerstvo předložit návrh rozpočtu, časový plán a důvodovou zprávu CEPD. Ten návazně ověřuje proveditelnost a nezbytnost navrhovaných projektů, přiřadí jim prioritu a takto upravený seznam postoupí na Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) při vládě (Executive Juan) pro alokaci rozpočtových prostředků. V dalším kroku Executive Yuan předkládá návrh alokace prostředků Legislativnímu dvoru (Legislative Yuan) ke schválení. Po schválení zajišťují odpovědná ministerstva u daných projektů v souladu s postupy, stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (Government Procurement Act – GPA, nebo Government Procurement Law – GPL) veřejná výběrová řízení.

u

 

Postupy při výběrových řízeních a způsoby udělování kontraktů pro veřejné projekty

V současné době je vládním orgánem, který má hlavní zodpovědnost za provádění Zákona o veřejných zakázkách (Government Procurement Act – GPA), tj. za dohled nad jejich zadáváním, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů Ministerstvo veřejných prací (Public Construction Commission – PCC). I když ustanovení tchajwanského GPA jsou periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům.

Podle tchajwanského GPA má být dokumentace k projektu a výzva k účasti firem (Invitation to Bid – ITB) ITB, která obsahuje oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu, může být rovněž stažena z internetových stránek Ministerstva veřejných prací (Public Construction Commission – PCC) v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb.

V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud se prvního kola otevřené mezinárodní soutěže účastní méně, než 3 firmy, investorská organizace musí zrušit výběrové řízení a vypsat řízení nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3. Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo se dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Nicméně pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou udělovány ve stále větší míře firmám, které prezentují „nejvýhodnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenován hodnotící výbor, který stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící výbor podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre a na tomto základě rozhodne, komu bude kontrakt udělen.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Tchaj-wanský trh nemá výrazně specifická rizika. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) v rámci Ministerstva pro ekonomické záležitosti. Tchaj-wan se trvale pohybuje mezi předními zeměmi, které získávají patentová práva v USA (třetí za Japonskem a Německem).

Na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví zřídil Tchaj-wan v červnu 2005 specializovanou školící instituci, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA). Zaškolování prvních kandidátů bylo zahájeno v listopadu téhož roku a ročně je proškoleno asi 1000 odborníků v této oblasti.

Pro implementaci politiky ve sféře IPR napříč průmyslovým spektrem jsou pravidelně pořádány meziministerské koordinační schůzky. Byla zřízena zvláštní pracovní skupina pro kontrolu producentů optických disků a speciální složky policie přijímají opatření na potírání pirátské výroby. V květnu 2005 byla zahájena realizace plánu preventivních opatření proti porušování IPR na internetu. Současně s tím byla zavedena přísná kontrolní opatření na hranicích. Značné prostředky investuje vláda též do informační kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR pro dlouhodobý ekonomický a kulturní rozvoj země.

Cílem TIPO je mimo jiné docílit stavu, kdy Tchaj-wan bude vyjmut ze seznamu států porušujících autorská práva, který pod názvem „U.S. Special 301 Watch List of IPR-violating countries“ vydaly Spojené státy americké. Úsilí TIPO reflektuje skutečnost, že pro Tchaj-wan samotný je vážným problémem porušování autorských práv v oblasti digitálních technologií, neboť tchajwanský průmysl se v posledních desetiletích právě na tyto technologie přeorientoval.

Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující otázku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Ochrana práv duševního vlastnictví je tématem číslo jedna pro tchajwanský průmysl založený na vědomostech a duševním bohatství, který se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přestěhovala do jiných zemí, protože již nebyla konkurenceschopná. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků se stává terčem pirátství.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nabídky zboží se na Tchaj-wanu při mezinárodním obchodě standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístav Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaoshiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (zejména USD,). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných relativně stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan dosud patřil k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením, což mimo jiné odráží skutečnost, že úspěšně zvládl ekonomické obtíže, které se jako souběh několika faktorů projevily hlubokým propadem v roce 2001. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů ap.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Aktuální přehled mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na internetových stránkách tchajwanské vládní agentury na podporu exportu TAITRA .


.