Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Albánie Saranda
Albánie Albánie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Albánská republika (Republika e Shqipërisë)

1.2. Rozloha

 • 28 748 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

2 800 138  obyvatel  (97,4 obyvatel/km²)

Poznámka : Údaj odpovídá výsledkům sčítání lidu, které v Albánii proběhlo v roce 2011 (INSTAT prosinec 2012)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • pokles o 0,8 % ročně
 • věkový průměr 35,3 let, za posledních deset let vzrostl o 4,7 let

 Poznámka : Údaj odpovídá výsledkům sčítání lidu, které v Albánii proběhlo v roce 2011 (INSTAT prosinec 2012)

1.5. Národnostní složení

 • 98,767 % Albánci
 •   0,543 % Řekové
 •   0,159 % Makedonci
 •   0,144 % Romové
 •   0,025 % Turci

Poznámka : Údaj odpovídá výsledkům sčítání lidu, které v Albánii proběhlo v roce 2011 (INSTAT prosinec 2012)

1.6. Náboženské složení

 • 56,70 % muslimové
 •   2,09 % bektašisté (náboženská odnož islámu) 
 • 10,03 % katolíci
 •   6,75 % pravoslavní
 •   5,49 % věřící bez udání příslušnosti ke konkrétnímu náboženství
 •   2,50 % ateisté
 • 13,79 % využilo možnosti na dotaz nereflektovat

Poznámka : Údaj odpovídá výsledkům sčítání lidu, které v Albánii proběhlo v roce 2011 (INSTAT prosinec 2012)

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • albánština

Ostatní užívané jazyky:

 • italština
 • angličtina
 • starší generace ruština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Územní členění:

 • 12 krajů (prefektur), 36 okresů, 61 obcí

Místní výkonné orgány:

 • prefekti jsou jmenováni vládou; v čele měst a obcí je starosta volený přímo na čtyřleté volební období

Hlavní město:

 • Tirana (895 tis. obyvatel)

Významná města:

 • Durrës (303 tis. obyvatel)
 • Shkodër (246 tis. obyvatel)
 • Vlorë (181 tis. obyvatel)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 USD = 110,89 ALL  (30. 9. 2014)
 • 1 EUR = 139,89 ALL  (30. 9. 2014)

Albánský Lek(e) (ALL - mezinárodní označení měny) nemá další členění. V obchodech při placení se zaokrouhluje na 5 Lek(e) a tudíž jednolekové mince se prakticky neobjevují.

Bankovky: 5000, 2000, 1000, 500, 200 Lek(e)

Mince: 100, 50, 20, 10, 5, 1 Lek(e) 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. a 2. leden 2014 - Nový rok
 • 14. březen 2014 - Den jara
 • 22. březen 2014 - Nevruz
 • 20. duben 2014 - Velikonoce (katolické a ortodoxní) 
 • 1. květen 2014 - Svátek práce
 • 28. červenec 2014 - Velký Bajram
 • 4. říjen 2014 - Kurban Bajram 
 • 19. říjen 2014 - Den blahořečení Matky Terezy
 • 28. listopad 2014 - Den vlajky a nezávislosti
 • 29. listopad 2014 - Den osvobození
 • 8. prosinec 2014 - Národní den mládeže
 • 25. prosinec 2014 - Vánoce

Zdroj: Národní banka Albánie (BoA)

Obyvatelé Albánie slaví katolické, pravoslavné i muslimské církevní svátky bez ohledu na vyznání.

Obvyklá pracovní doba: Pondělí - pátek 8.00 - 16.00 (40 hodin týdně)

Prodejní doba: Obchody se otevítají od 7.00 až 9.00, zavírací doba: od 20.00 až 24.00 (supermarkety: 7.00-24.00)

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní a ekonomické aktivity vyžadují hodně trpělivosti. Silnou roli v ekonomice má stále stát a státní aparát. Potíže bývají s jazykovou bariérou.

Doporučujeme poskytnout partnerovi čas na vytvoření důvěry a obchod neuspěchat.

Je vítán pokus o oslovení partnerů v jejich mateřské řeči (např. Mirdita, si jeni? Dobrý den, jak se máte?). Jazyková vstřícnost obecně “otevírá dveře“ v navazování nových a dlouhodobých kontaktů.

Čeští podnikatelé se nemusí bát vstoupit na albánský trh. Základní podmínky podnikání se postupně zlepšují. Místní trh není nijak obzvláště problematický či nepřátelský při zachovávání základních pravidel obezřetnosti. Opatrnost je nezbytná při jednání s dosud neověřenými partnery. Většina albánských firem je malých s nepříliš silným kapitálovým zázemím. V případě, že se českému subjektu podaří proniknout na albánský trh, je reálné přepokládat, že se mu otevře prostor pro perspektivní a dlouhodobou spolupráci. Před zahájením podnikání doporučujeme krátký pobyt v Albánii.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Na albánském zdravotnictví se negativně projevil odchod kvalifikovaného personálu do zahraničí v 90. letech. Pouze ve větších městech fungují zdravotní střediska, která však nejsou dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Ve větších městech (Tirana, Durres, Vlora, Shkodra) vznikly soukromé polikliniky, které poskytují zdravotní péči, ale je třeba počítat s tím, že za provedené lékařské zákroky či operace je nutno platit v hotovosti. V Albánii (zejména ve větších městech) je dostatek lékáren vybavených dostatečným množstvím léků, za které je třeba platit v hotovosti. Na venkově a v horských oblastech často neexistuje vůbec žádná lékařská péče. Doporučujeme, aby cestovatelé měli s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Albánii nepůsobí žádná z výše uvedených institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Rychlá lékařská pomoc: 127 nebo +355 4 2253364
 • Policie intervenční: 129 nebo +355 4 2226801
 • Policie dopravní: 126 nebo +355 4 2234875
 • Hasičský záchranný sbor: 128 nebo +355 4 2223333

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstva a vládní instituce

 • Ministerstvo zahraničních věcí (Ministria e Punëve të Jashtme) www.mfa.gov.al
 • Ministerstvo pro hospodářský rozvoj, obchod a podnikání (Ministria Zhvillimit Ekonomik, Tregtishe dhe Sipërmarrjes) www.ekonomia.gov.al
 • Národní agentura pro energii (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare - KESH) www.kesh.com.al
 • Energetický regulační úřad (Enti Rregullator i Sektorit te Energjise Elektrike) www.ere.gov.al
 • Ministerstvo financí (Ministria e Financave) www.minfin.gov.al
 • Generální ředitelství cel (Administrata Doganore Shqiptare) www.dogana.gov.al
 • Ministerstvo vnitra (Ministria i Brendshëm) www.moi.gov.al
 • Ministerstvo obrany (Ministria e Mbrojtjes) www.mod.gov.al
 • Ministerstvo dopravy a infrastruktury (Ministria i Transportit dhe Infrastrukturës) www.mppt.gov.al
 • Ministerstvo zemědělství rozvoje venkova a vodního hospodářství (Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave) www.mbumk.gov.al
 • Ministerstvo energetiky a průmyslu (Ministria i Energjisë dhe Industrisë) www.energjia.gov.al
 • Ministerstvo evropské integrace (Ministria e Integrimit Europian) www.mie.gov.al
 • Ministerstvo školství a sportu (Ministria i Arsimit dhe Sportit) www.mash.gov.al
 • Ministerstvo sociálních věcí a mládeže (Ministria i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë) www.sociale.gov.al
 • Ministerstvo zdravotnictví (Ministria e Shëndetësisë) www.moh.gov.al
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a turistiku (Ministria i Zhvillimit Urban dhe Turizmit) www.turizmi.gov.al
 • Ministerstvo spravedlnosti (Ministria i Drejtësisë) www.justice.gov.al
 • Ministerstvo kultury (Ministria i Kulturës) www.kultura.gov.al
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministria i Mjedisit) www.moe.gov.al
 • Vládní investiční a rozvojová agentura  www.aida.gov.al
 • Statistický úřad www.instat.gov.al
 • Centrální banka Albánie (Banka e Shqipërisë) www.bankofalbania.org
 • Agentura pro veřejné zakázky (Agjencija e Prokurimit Publik) www.app.gov.al

Významné hospodářské instituce

 • Asociace zahraničních investorů (Foreign Investors Association of Albania) www.fiaalbania.com
 • Hospodářská obchodní a průmyslová komora Albánie (Dhoma e Tregtise dhe Industrise te Shqipërisë) www.cci.al
 • Svaz obchodních a průmyslových komor Albánie (Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqipërisë) - člen Asociace balkánských komor www.abcinfos.com

Úřady a mise mezinárodních organizací v Albánii

.