Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Belgie čokoláda
Belgie Belgie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Belgické království
 • Koninkrijk België (nizozemsky)
 • Royaume de Belgique (francouzsky)

1.2. Rozloha

  30 527,9 km2

z toho: 

 •            Vlámsko: 13 522,3 km2
 •            Valonsko: 16 844,3 km2
 •            Brusel: 165,6 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 11 161 642 (k 1. 1. 2013)
 • odhad vývoje: 2020 - 11,6, 2030 - 12,2 mil, 2050 - 13,1 mil. obyv.

Hustota na km2:         

   v průměru 364,3 obyv./km2  

  • ve Vlámsku: 475/km2 (2011)
  • ve Valonsku: 211/km2 (2011)
  • v Bruselu: 7131/km2 (2011)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Belgie vykazuje mírný růst obyvatelstva. V letech 2008 a 2009 měla natalita stagnující tendenci, avšak v roce 2010 se narodilo 129 173 dětí oproti necelým 121 tis. v roce 2007, v roce 2012 se narodilo 128 051 dětí.
 • Fertilita má klesající tendenci (1,79 - 2012).
 • Mortalita zůstává stabilní (109 076 úmrtí - 2012)
 • Median - 41,0 roků
 • Průměrná délka života - 79,8 roků (2011)
 • Populace se mírně zvyšuje také díky poměrně silné imigraci
 • Žen je více než mužů
 • Belgie se však potýká i přes příznivé výsledky v posledních letech s obdobným demografickým vývojem jako většina vyspělých evropských zemí, dochází ke stárnutí obyvatelstva a přírůstku je dosahováno především migrací, přirozený nárůst je zanedbatelný.

1.5. Národnostní složení

 • Vlámové (osoby žijící ve Vlámsku): 6 372 575 (2012) Belgičané + cizinci
 • Valoni (osoby žijící ve Valonsku): 3 562 827 (2012) Belgičané + cizinci
 • Region Brusel (dvojjazyčný) 1 159 448 (2012) Belgičané + cizinci

V Belgii žije německy hovořící menšina (tvořící germanofonní společenství) představující 75 222 obyvatel (k 1. 1. 2010).

Většina obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské jazykové příslušnosti, přibližně 15% k vlámské jazykové příslušnosti.

 Významnou složkou belgické populace jsou imigranti. V roce 2010 tvořily 13,9% celkové populace.  

Zdroj: Statistiky Belgie

1.6. Náboženské složení

Zhruba tři čtvrtiny Belgičanů se hlásí ke katolické víře, a sice:

 • ve Vlámsku 76 %
 • ve Valonsku 66 %
 • přibližně 10 % se prohlašuje za agnostiky a 12 % za „volnomyšlenkáře“.

Nejpočetnější náboženská menšina je muslimská, čítá přibližně 400 až 500 tis. osob a je soustředěna převážně ve velkých městech, hlavně v Bruselu a v Antverpách. Disponuje asi 280 mešitami a modlitebnami. Věřících protestantského vyznání je kolem 1 %, židovská náboženská menšina má zhruba 35 000 osob.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou nizozemština, francouzština a němčina.

Používání jazyků je poměrně citlivá záležitost. Znalost angličtiny je poměrně rozšířená, což způsobuje také silná komunita úředníků EU, kteří často mluví pouze anglicky. Ve Flandrech není francouzština oblíbená a je vhodné se při zahájení konverzace zeptat, zda místní osoba akceptuje francouzštinu. V Bruselu a ve velkých firmách bývá obvyklá podmínka, že zaměstnanci musí být dvojjazyční, (vlámsky a francouzsky). V centrálních úřadech v Bruselu je to dokonce stanoveno zákonem a protože mluví více Vlámů francouzsky než Valonů vlámsky, převládají na úřadech v Bruselu Vlámové.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

Belgie je z územního hlediska rozčleněná do 10 provincií a tří regionů: Vlámského, Valonského a Bruselského. Země čítá 589 obcí. Současně je země dělena na jazykovém principu na frankofonní, vlámské a germanofonní (německy mluvící) společenství.

Z hlediska národnostního a ekonomického členění je Belgie značně originální, prolíná se v něm kompetence federace, regionů a společenství. V pravomoci federace zůstávají zahraniční vztahy, obrana, finance, sociální zabezpečení, částečně zdravotnictví a vnitřní záležitosti.

Regiony i společenství mají své vlastní legislativní orgány – parlamenty (či rady) a vlastní exekutivy, tedy vlády. Vlámský region i Vlámské společenství mají jak parlament, tak vládu společnou. Valonský region má vlastní parlament i vládu, stejně tak i Francouzské (frankofonní) společenství. Vlastní parlament (radu) a vládu má i germanofonní společenství a Region Brusel. V Belgii tak zároveň působí 6 vlád – federální, vlámská, Valonského regionu, Regionu Brusel, Frankofonního společenství a Germanofonního společenství. Stejně tak 6 parlamentů – Federální parlament Belgie, Vlámský parlament, parlament Valonského regionu, Regionu Brusel, Frankofonního společenství a Germanofonního společenství.

V současné době dochází k dalšímu zintenzívnění tendencí k posilování autonomie regionů především ve Vlámsku (Flandry) a připravované reformy mohou vést až k státnímu uspořádání typu konfederace.

Předčasné volby do federálního shromáždění (13. 6. 2010) přinesly nové rozvržení politických sil v Belgii a jednání politických stran ukázala, že Belgie prochází další etapou reforem, které budou oslabovat federální moc a posilovat váhu regionů a společenství. Vítězná politická strana N-VA, která po dlouhých povolebních jednáních stanula v opozici, což ještě posílilo její aktuální preference, je nacionalistickou (vlámskou) stranou, v jejímž programu je jednoznačně stanovena přeměna Belgie na konfederaci, zřejmě jako mezistupeň k osamostatnění Vlámska a tedy rozpadu Belgie.

Region hlavního města:

 • Brusel: 1 089 tis. obyvatel (k 1. 1. 2010)

Další velká města:

 • Antverpy: 483 505 obyvatel (k 1. 1. 2010)
 • Gent: 243 366
 • Charleroi: 202 598
 • Liège: 192 504
 • Bruggy: 116 741
 • Namur : 108 950

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 EUR (€) = 100 centimů (jako oběživo od 1. 1. 2002)
 • Banky a směnárny akceptují i ostatní konvertibilní měny.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 1. 1. ledna (Nový rok) T

 1. 5. dubna (Velikonoční pondělí) P

 1. 1. května (Svátek práce) T

 1. 17. května Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích) P

 1. 28. května – Letnice (7. pondělí po Velikonocích) P

 1. 21. července – státní svátek T (1831, první belgický král Léopold složil ústavní přísahu)

 1. 15. srpna (Nanebevzetí panny Marie) T

 1. 1. listopadu (Všech svatých) T

 1. 11. listopadu (Den příměří – konec 1. svět. války 1918) T

 1. 15. listopadu – státní svátek (Den dynastie) T

 1. 25., 26. prosince (Vánoce) T

  Regionální svátky:

 1. 11. 7. Svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody  apod. nikoliv) T

 1. 27. 9. Svátek Francouzského společenství/Svátek valonského regionu (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T

 1. 15. 11. Svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno) T

 1. 16 .9. Svátek Valonského společenství (třetí neděle v září) P

 1. 8. 5. Svátek regionu Brusel T

  Poznámka: P = datum pohyblivé, T = datum trvalé

   

  Dny pracovního klidu 2014

Středa

 

01/01/2014

 

Nový Rok

 

Pondělí

 

21/04/2014

 

Velikonoční pondělí

 

Čtvrtek

 

01/05/2014

 

Svátek práce

 

Čtvrtek

 

29/05/2014

 

Nanebevstoupení Ježíše Krista

 

Neděle

 

08/06/2014

 

Letnice

 

Pondělí

 

09/06/2014

 

Letnice - Pondělí

 

Pátek

 

11/07/2014

 

Svátek Vlámského společenství  - Regionální svátek

 

Pondělí

 

21/07/2014

 

Státní svátek

 

Pátek

 

15/08/2014

 

Nanebevzetí Panny Marie

 

Sobota

 

27/09/2014

 

Svátek Francouzského společenství - Regionální svátek

 

Sobota

 

01/11/2014

 

Všichni svatí

 

Úterý

 

11/11/2014

 

Den příměří

 

Čtvrtek

 

25,26/12/2014

 

Vánoce

 

Zdroj: www.belgium.be

Pracovní a prodejní doba:

Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektorové vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat federální průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně.

Pracovní doba ve službách a obchodu je obvykle osmihodinová. Průměrná prodejní doba v belgických obchodních sítích je od 9 do 18:30 hod. (supermarketové sítě do 20:00 hod. a v pátek do 21:00 hod., v sobotu do 18:00 hod.). Některé supermarkety mají otevřeno i v neděli, ale pouze do 12:00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Naprostá většina belgických firem má bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem. Belgičané v jednáních postupují profesionálně a obchodně jsou velmi zruční. Zástupci firem si nezakládají na přílišných formalitách, jednají promyšleně s důrazem na dlouhodobější strategii a možnosti navázání trvalejších vztahů, pokud charakter obchodu či spolupráce takový postup umožňují. Jsou schopni dostatečné flexibility a jednání se snaží vést od počátku spíše v duchu „win-win situation“. Nevyznačují se agresivitou či arogancí, jsou však dostatečně sebevědomí a nároční. Projednané podmínky považují za závazné a vyžadují, aby byly plněny, zejména pokud jde o termíny, objemy, kvalitu a platební podmínky.

Belgičané jsou zvyklí přistupovat k jednání bez zvláštních okolků, efektivně a hospodárně. Je obvyklé, že jednání graduje a hlavní otázky přicházejí na pořad až v konečné fázi, nejlépe při nebo po pracovním obědě. Pracovní oběd je důležitou, samozřejmou a neopominutelnou součástí vyjednávání. Tento postup se odlišuje od tendence některých českých firem věci uspěchat a řešit obtížnější části jednání na začátku.

Belgické firmy se snaží vyhnout prostředníkům a preferují navázání obchodních styků přímo s výrobcem. O svém partnerovi se snaží získat maximum informací ještě před prvním jednáním. Belgičané si nepotrpí na používání titulů, s výjimkou akademických, (Doktor, Profesor atp.). Běžně a hojně se používají vizitky ve standardní úpravě. S ohledem na jazykovou rozdílnost je vhodné disponovat jak francouzskou, tak vlámskou, případně též anglickou mutací.

Pro úspěch obchodního jednání je důležité i jeho vhodné načasování, nejlépe v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:30 hod. a odpoledne od 14:00 do 18:00 hod. K nevhodným termínům patří pondělí (podnikové porady), období kolem Vánoc, Velikonoc a církevních svátků, jarních prázdnin, málo vhodné jsou i letní měsíce (zvláště srpen).

Specifickým rysem Belgie je určitá tenze mezi Vlámy a Valony, kterou je nutné vzít v úvahu i při přípravě obchodního jednání, především z hlediska zvolení komunikačního jazyka. Je dobré si vždy vyjasnit, zda váš partner je z té, či oné oblasti. Přestože se traduje, že více než 70 % Vlámů mluví francouzsky (a jen 30 % Valonů vlámsky), nemusí být taktické začínat rozhovor s Vlámy ve francouzštině. Ostatně se často lze setkat s tím, že pokud ve Flandrech oslovíte na veřejnosti někoho francouzsky, tak reaguje odmítavě. U větších firem se zaměřením na mezinárodní obchod a obzvláště se sídlem v hlavním městě Bruselu je běžné, že jsou spolupracovníci „bilingvní“ a sami nabízejí, zda chcete mluvit anglicky nebo francouzsky.

Vlámové ocení snahu, pokud cizinec pronese alespoň několik slov ve vlámštině (pozdravení, poděkování). Valoni očekávají, že pokud mluvíte francouzsky, tak mluvíte plynně, pokud cítí nejistotu v projevu, nabídnou, třeba i dost špatnou angličtinou, zda chcete raději mluvit anglicky.

Dalo by se očekávat, že se Valoni budou mentalitou více blížit charakteru Francouzů a Vlámové zase Němců nebo Holanďanů. Ve skutečnosti nejsou rozdíly až tak výrazné.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 mají čeští turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí se myslí péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je nutné, aby český občan kontaktoval pobočku své zdravotní pojišťovny a požádal o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění, kterou turista předkládá přímo v nemocnici, nebo u lékaře. Lze doporučit připojištění na cestu a pobyt, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nehody. Bližší informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad. Turista si rovněž může sjednat s příslušnou zdravotní pojišťovnou zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Vybrané instituce s působností v obchodní a hospodářské oblasti, v kultuře a při Evropské unii

České centrum (součást ZÚ)
Avenue Adolphe Buyl 150 - 152
B- 1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 32 2 641 89 48
E-mail: ccbrussels@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/brussels

CzechTourism Benelux
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Nizozemsko
Tel.: +31 615 69 68 75
E-mail: benelux@czechtourism.com
Web: www.CzechTourism.com, benelux.czechtourism.com

CEZ Representative Office
Zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR u BUSINESSEUROPE
60, rue du Trône
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 02/2139 490
Fax: 02/2139 491
Mobil: 0032(0)476/474 184
E-mail: cez.lukas@skynet.be
Web: www.cez.cz, www.spcr.cz

CEBRE  
Czech Business Representation (CEBRE)
Zastoupení HK ČR, SP ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnaneckých svazů ČR
60, rue du Trône
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: + 32 2/502 07 66, +32 2/502 80 91
Fax: +32 2/513 10 82
E-mail: brussels@cebre.cz
Web: www.cebre.cz

CzechTrade (již není součástí velvyslanectví, ale těsně s ním spolupracuje)
60, rue du Trône
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel. (mob.): +32 250 224 22
Fax: +32 2/513 10 82
E-mail: brussels@czechtrade.cz
Web: www.czechtradeoffices.com, www.czechtrade.be

CzechInvest, zahraniční kancelář agentury Czechtrade v Bruselu byla v roce 2009 zrušena.

CZELO
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
98, rue du Trône
B - 1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 02/514 66 72/73/74, 02 5000980
E-mail: voseckova@tc.cz
Web: www.czelo.cz

SN Consultancies
Boîte: 30
Avenue des Saisons100 – 102, box30
1050 Bruxelles
Tel.: 02/639 39 02
Fax: 02/639 39 11
E-mail: ludovit.balazs@sn-consultancies.com, info@sn-consultancies.com
Web: www.sn-consultancies.com

České dráhy, a.s.
Zastoupení u CER (Community of European Railways)
Avenue des Arts, 53
B 1000 - Bruxelles
Tel.: 02/213 08 84
Fax: 02/511 33 71
E-mail: cdraym@skynet.be

Zastoupení Agrární komory ČR
Karel Matoušek
876, Chaussée d'Alsemberg
1180 Bruxelles
Tel./fax: 02/376 10 81
Email: km.agri@skynet.be

V Bruselu působí také:

Stálé zastoupení České republiky při Evropské Unii
15, rue Caroly
1050 Bruxelles – Ixelles
Tel: (+322) 2130 111
Fax: (+322) 2130 185
Email: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.czechrep.be nebo www.mzv.cz

Dále má zastoupení:

Delegace hl. m. Prahy při EU, Zastoupení Středočeského, Jihočeského, Libereckého, Jihomoravského, Karlovarského, Královéhradeckého, Moravskoslezkého, Pardubického, Plzeňského, Ústeckého kraje a kraje Vysočina při Evropské unii.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • 100 Záchranná služba & požárníci
 • 101 Federální policie
 • 103 Dítě v tísni
 • 105 Belgický červený kříž
 • 106 Krizová linka
 • 110 Evropské centrum pro ztracené děti
 • 112 Evropská krizová linka
 • 1204 Informace o telefonních číslech v zahraničí (nizozemština)
 • 1207 Informace o telefonních číslech v Belgii (nizozemština)
 • 1304 Informace o telefonních číslech v zahraničí (francouzština)
 • 1307 Informace o telefonních číslech v Belgii (francouzština)
 • 070/344344 – ztracená nebo ukradená karta
 • 02/723323 – letiště v Bruselu (Zaventem)
 • 0900/700 00 (volání z Belgie) – letiště Zaventem – helpdesk
 • 0032 753 77 53 (volání ze zahraničí z pevné linky) – letiště Zaventem
 • 00420 239 007 141 – ČSA
 • 02/2139111 – Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu

Poznámka: Uvedená čísla se vytáčí přímo. Předvolba pro Belgii je 0032, pak následuje místní telefonní číslo bez nuly. V teritoriu se telefonní číslo vytáčí bez předvolby s nulou.

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva:

Podnikání a obchod:

Hospodářství – statistika:

Makroekonomické analýzy:

Obchodní příležitosti:

Obchodní rejstřík:

Finance a pojištění vývozu:

Firemní katalog:

Vybrané profesní asociace:

Veletrhy a výstavy:

Finance a kapitálový trh:

Burza:

Daně:

České subjekty v Bruselu:

Ostatní:

1.19. Adresy významných institucí

Typický pro Belgii je relativně veliký počet institucí, který je produktem federativního uspořádání Belgie, založeného na značné autonomii regionů.

Hlavní obchodní a průmyslové komory (celkem 16):

Belgian Chambers of Commerce and Industry (federace komor Belgi)
Avenue Louise 500 – 5th floor
B-1050 Brussels
Belgium
Tel.: 02/209 05 50
Fax: 02.209 05 68
Web: www.cci.be (přes tuto webovou stránku se lze dostat na komory v regionech )

Vereniging van Vlaamse kamers voor handel en nijverheid
Maetelaarslaan 41
B-9000 Gent

Association des chambres de commerce et d’industrie de Wallonie
Place Ryckmans 28
B-5000 Namur

BECI – Chambre de commerce et de l’industrie de Bruxelles
Avenue Louise 500
B-1050 Brussels
Tel.: 02/648 50 02
Fax: 02/640 93 28
Web: www.ccib.be

Hlavní podnikatelská sdružení:

FEB (Fédération des Entreprises de Belgique)
Sce des Rélations Econ. Extérieures
Rue Ravenstein 4
B-1000 Bruxelles
Tel.: 02/515 08 11
Fax: 02/ 515 09 99
E-mail: info@vbo-feb.be
Web: http://vbo-feb.be

VEV (Vlaams economisch verbond)
Koningsstraat 154-158
B-1000 Brussel
Tel.: 02 229 81 11
Fax: 02 229 81 00
E-mail: info@voka.be
Web: www.voka.be

VKW (Association of Christian Employers and Business executives)
Sneeuwbeslaan 20
2610 Antwerpen
Tel.: 03/8292509
Fax: 03/8297680
Web: www.vkw.be

UWE (Union wallonne des entreprises)
Chemin du Stockoy 1-3
B-1300 Wavre
Tel.: 010/471944
Fax: 010/453343
Web: www.uwe.be

UEB (Union des entreprises de Bruxelles)
rue Botanique 75
B-1210 Bruxelles

AGORIA (kovo, elektro, plasty, auto, obranný průmysl)
Bd. A. Reyers 80
1030 Bruxelles
Fax: 02/7067800
Fax: 02/7067801
E-mail: infor@agoria.be
Web: www.agoria.be

FEDICHEM
Sq. Marie-Louise 49
1000 Bruxelles
Fax: 0032.2/2311301
e-mail: postmaster@fedichem.be
Web: www.vbo-feb.be/chemistry

Hlavní instituce pro podporu zahraničního obchodu, zejména pak belgického vývozu:

ACE (Agence pour le commerce extérieur)
Rue Montoyer 3
B-1000 Bruxelles
Tel.: 02/206 35 11
Fax: 02/ 203 18 12
E-mail: info@abh-ace.org

Flanders Investment and Trade
Gaucheretstraat 90
BE-1030 Brussels – Belgium
Tel: 02/ 227 53 11
Fax: 02/ 227 53 10
E-mail: info@fitagency.be
Web: www.fitagency.be

AWEX (Agence Wallonne a l'Exportation)
2, Place Sinctellete
B-1080 Bruxelles
Tel.: 02/421 85 24
Fax: 02 /421 87 23
E-mail: mail@awex.wallonie.be
Web: www.wallonia-export.be

Brussels Export/BECI
Ministère de la Région
De Bruxelles-Capitale
Av. Louise 500/bte 4
1050 Bruxelles
Tel.: 02/645 25 67
Fax: 02 /645 25 70
E-mail: brusselsexport@mbrc.irisnet.be
Web: www.bruxelles-export.be

.