Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Rok 2012

Běloruskou ekonomiku se po valutové krizi (2011) podařilo víceméně stabilizovat. Pozitivně lze hodnotit peněžně-úvěrové politiku Národní banky Běloruska, která odolává populistickým požadavkům vlády na rychlé snižování refinanční sazby a emisní financování. Za své však vzal běloruský „exportní zázrak“ v podobě prodeje ropných výrobků vykazovaných jako rozpouštědla, ředidla a mazadla bez úplaty exportních cel do ruského rozpočtu. Nebyly podniknuty prakticky žádné kroky k nastartování strukturálních změn, liberalizaci podnikání, privatizaci, diverzifikaci exportu a tím vytváření podmínek pro posílení domácí konkurenceschopnosti, a to v situaci kdy i běloruští výrobci na sobě postupně pocíťují dopady vstupu RF do WTO. Direktivní zvyšování mezd bez odpovídajícího zvýšení produktivity práce je důkazem ignorace ekonomických zákonů, přičemž opakování stále stejných chyb vyčerpává ekonomiku a snižuje životní úroveň obyvatelstva. Odliv kvalifikovaných kádrů zejména do RF se pro ekonomiku stává závažným problémem. Kromě toho Bělorusko musí v roce 2013 splatit své závazky ve výši 3,2 mld. USD, přičemž ekonomika momentálně nedemonstruje schopnost situaci řešit vlastními silami. Stát tak bude muset sáhnout k dalším půjčkám (tranše EVRAZES, vydávání nových obligací), kterými bude financovat zhruba polovinu výplat plánovaných v příštím roce.

Se současnou makroekonomickou i peněžně-úvěrovou politikou země vyjádřil nesouhlas také MMF. Znepokojuje jej zejména stanovený cíl růstu HDP (8,5%), který může protiřečit cílovému ukazateli inflace. Vláda i národní banka (NBRB) by dle MMF měly provádět předvídatelnou makroekonomickou politiku, soustředit se na inflaci a snižování vnějších nerovnováh, což považuje MMF za klíčové v podmínkách zhoršené platební bilance země a značných výplat zahraničního dluhu. Vláda by měla rovněž snižovat dotace a úvěrování státních programů. Zdrženlivá politika v oblasti mezd má klíčový význam pro omezení poptávky a obnovení konkurenceschopnosti. Nárůst mezd v roce 2013 je přípustný na úrovni 12%, což odpovídá cílovému ukazateli inflace. NBRB by měla být připravena zvýšit refinanční sazbu, pokud nedojde ke snížení inflace v nejbližších měsících. Politika flexibilního měnového kursu by měla být národní bankou zachována. Růst úvěrů v zahraničních měnách by měl být pozorně sledován. Měl by být zachován dosud platný zákaz na úvěrování fyzických osob ve valutě. Pro dosažení stabilního růstu jsou klíčové hluboké strukturální reformy. Vládě se sice podařily reformy v některých oblastech, včetně reformování daňového systému a vypracování nového zákona o bankrotu, ale zásahy do liberalizace cen a zastavení privatizace tyto pozitivní tendence nivelizovaly. Kritizován byl rovněž nový návrh Zákona o privatizaci, který předpokládá výrazné vměšování státu do činnosti privatizovaných (včetně čistě soukromých) podniků.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Základní makroekonomické ukazatele

 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
HDP (mld. BYR)
65067
79267
97165
129791
137442
164476
297158
527385
   v % k předchozímu roku
9,4
10,0
8,6
10,2
0,2
7,7
5,5
1,5
HDP (mld. USD)
29,6
37,0
44,7
60,3 1
48,9 2
54,7
50,9
63,1
   Podíl výroby na HDP (%)
46,3
45,8
45,3
47,5
45,5
46,1
47,2
*
      z toho podíl průmyslu (%)
31,1
29,8
29,3
30,3
28,0
27,2
31,7
31,8
      z toho podíl zemědělství (%)
8,4
8,5
8,2
8,5
8,3
9,2
8,6
8,4
      z toho podíl stavebnictví (%)
6,7
7,4
7,7
8,6
9,1
9,6
6,8
6,9
   Podíl služeb na HDP (%)
40,8
42,0
42,1
39,6
43,2
44,3
42,9
*
HDP na 1 obyvatele (tis. BYR)
6656
8145
10015
13407
14457
17331
28953
55724
Investice do základního kapitálu (mld. USD)
7,0
9,0
11,7
16,7
15,42 2
17,9
10,8
18,2
Obrat zahraničního obchodu (mil. USD)

34693

44631

56557

77136

54282

66101

93694

100900

   Vývoz zboží a služeb (mil. USD)

17536

21569

26874

36245

24343

29296

46030

51900

   Dovoz zboží a služeb (mil. USD)

17156

23061

29683

40890

29938

36804

47664

49000

   Saldo zahraničního obchodu (mil. USD)
379,6
-1491
-2809
-4644
-5595
-7508
-1634
2900
Inflace (%)
8,0
6,6
12,1
13,3
10,1
9,9
108,7
21,8
Nezaměstnanost (tis. osob)
67,9
52,0
44,1
37,3
40,3
33,1
28,2
24,9
   Nezaměstnaných k ekon. aktivnímu obyv. (%)
1,5
1,1
1,0
0,8
0,9
0,7
0,6
0,5
Nominální průměrná měsíční mzda (tis. BYR)
463,7
582,2
694,0
868,2
981,6
1217,3
1899,8
3740,1
   Růst reálné mzdy v % k předchozímu roku
20,9
17,3
10,0
9,0
0,1
15,0
1,9
21,9
Průměrná měsíční penze (tis. BYR)
211,0
277,6
328,2
389,4
429,5
584,7
940,4
1885,5
   Růst reálné penze v % k předchozímu roku
13,2
23,4
5,4
4,7
0,2
23,9
-22,9
64,6
Maloobchodní obrat (mld. BYR)
23951
29488
36272
48202
52033
64865
112899
193706
   v % k předchozímu roku
20,0
17,4
14,8
19,2
8,0
27,3
7,1
14,1
Mezinárodní rezervní aktiva (mil. USD)
1297
1383
4182
3061
5653
5031
7916
8095
Kurz BYR/USD (ke konci roku)
2152
2140
2150
2200
2863
3000
8350
8570
Kurz BYR/EUR (ke konci roku)
2550
2817
3167
3077
4106
3973
10800
11340

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska, Výzkumný ústav IPM, Národní banka Běloruska
Poznámka: 1) průměrný kurz 2136,29 BYR/USD, 2) v roce 2009 po devalvaci 2792,54 BYR/USD
* k polovině roku
* momentálně nedostupné údaje

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Bělorusko bylo v době existence SSSR považováno za jeho „montovnu“, kdy se po druhé světové válce začaly v zemi budovat megapodniky s produkcí určenou pro trh SSSR a RVHP. Po rozpadu východního bloku naprostá většina z nich pocítila problémy s využíváním nadměrných kapacit.

Nosnými odvětvími běloruského průmyslu jsou:
-         těžba surovin;
-         petrochemie;
-         chemie;
-         strojírenství;
-         lehký průmysl, z něhož lze vyčlenit zejména oblast výroby textilu a oděvů, sklářský a obuvnický průmysl;
-         potravinářský průmysl;
-         vojensko-průmyslový komplex.  

Základní ukazatele průmyslu

 
2005
2010
2011
2012
Počet  průmyslových podniků
8484
11946
12479
*
Objem produkce (mld. BYR)

(mld. USD)

64502

(30,0)

166953

(55,7)

347655

(41,6)

621915

   v % k předchozímu roku
110,5
129,7
*
105,7
Střední počet zaměstnanců (v tis.)
1101
1075
1073
904
Tržby z realizované produkce (mld. BYR)

(mld. USD)

6898

(3,2)

13356

(4,5)

51305

(6,1)

*

Rentabilita realizované produkce (%)
10,8
6,9
12,7
*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: * momentálně nedostupné údaje

 

Podíl jednotlivých odvětví na celkovém objemu průmyslové výroby (%)

 
2005
2010
2011
2012
Celkově průmysl
100
100
100
100
   z toho těžební průmysl
2,5
0,8
1,5
1,4
               zpracovatelský průmysl
87,7
89,6
91,0
91,5
                     z toho palivový průmysl
19,0
17,5
21,2
22,8
                                metalurgie
5,9
7,0
6,9
7,0
                                chemická výroba
8,8
9,0
11,5
13,6
                                stroje a zařízení
9,4
9,1
7,9
10,3
                                el. zařízení, přístroje a optika
3,8
3,8
3,5
3,6
                                dopravní prostředky
5,9
4,5
5,5
4,8
                                zpracování dřeva
1,9
1,5
1,3
1,3
                                papírenský průmysl
1,9
1,9
1,6
1,4
                                stavební materiály
4,0
5,2
4,2
4,7
                                textilní a oděvní průmysl
4,0
3,4
3,1
3,2
                                kožedělný a obuvnický průmysl
0,9
0,8
0,8
0,8
                                potravinářský průmysl
17,6
20,1
17,6
20,0
                   výroba a distribuce el. energie, plynu a vody
9,8
9,6
7,6
7,1

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

těžebním průmyslu pracovalo v roce 2011 44 podniků. V zemi existují závody na těžbu draselné soli (BELARUSKALIJ) a kuchyňské soli, dále se těží písek, dolomit, křída, stavební kámen (RUPP GRANIT), hlína. V poslední době byly rovněž odkryty některé druhy netradičních užitkových nerostů jako železitý křemenec, fosfority, zeolitové silicidy, sádra, kaolín, grafit.

Z energetických surovin se na území Běloruska nachází naleziště ropy, hnědého uhlí, rašeliny a hořlavé břidlice. Zásoby kvalitní ropy jsou nevelké, odhadují se zhruba na 332 mil. tun. Každoročně Bělorusko těží necelých 1,7 mil. tun, tedy asi 20% své domácí potřeby (BELORUSNĚFŤ). Pokud jde o hnědé uhlí, jeho zásoby představují zhruba 1,3 mld. tun, nicméně není prakticky těženo. Významné postavení zaujímá rašelina, jejíž zásoby se odhadují na 3 mld. tun (BELTOPGAZ). Předběžně byla rovněž prozkoumána dvě naleziště hořlavých břidlic, přičemž odhadované zásoby do hloubky 600 mpředstavují 11 mld. tun. Veškerý domácí zemní plyn je získáván doprovodně při těžbě ropy, odhadované zásoby jsou 8,4 mld. m3.

Surovinový profil Běloruska
http://www.mzv.cz/public/f1/c0/fe/717585_623178_Surovinovy_profil_Beloruska__10_2011_.pdf

PO BELORUSNĚFŤ - těžba ropy
http://beloil.by

Státní koncern BELTOPGAZ - těžba rašeliny, distribuce plynu obyvatelstvu
http://www.topgas.by

V petrochemickém průmyslu se jedná zejména o zpracování ropy, ropných produktů a petrochemických surovin dodávaných z Ruské federace, které jsou na běloruských závodech (NAFTAN a MOZYRSKÝ NPZ, každý s kapacitou přepracování kolem 11 mil. tun ropy) přepracovávány na pohonné hmoty, chemická vlákna a další výrobky. Klíčové státní podniky petrochemického průmyslu jsou koncentrovány do státního koncernu BELNĚFTĚCHIM.

Výroba klíčových druhů ropných produktů petrochemického průmyslu (v tis. tunách)

 

1990

2005

2010

2011

6/2012

objem zpracované ropy

39442

19802

16455 1

20474

*

benzín

5064

3763

3477

3693

*

   - automobilový

4373

3330

3158

3135

1892

motorová nafta

7659

6426

5313

6709

5849

palivový mazut

16849

6313

4421

5589

3592

mazací oleje

*

*

*

*

48

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: 1) dovezený objem + domácí těžba (až na rok 2010 byla veškerá v Bělorusku vytěžená ropa vyvezena na export)

* momentálně nedostupné údaje

Státní koncern BELNĚFTĚCHIM - petrochemický a chemický průmysl
http://www.belneftekhim.by

Strojírenský průmysl představují především výrobci nakladačů a nákladních automobilů (BELAZ, MAZ), autobusů (MAZ), trolejbusů a tramvají (BELKOMMUNMAŠ), motorů (MMZ), traktorů (MTZ), kombajnů (GOMSELMAŠ). Na slušné úrovni je domácí optika, která se využívá jak ve fotoaparátech, dalekohledech, tak zejména jako komponenty ve vojenské technice. V závodě ATLANT se vyrábějí známé ledničky a mrazničky zn. Minsk.

S cílem lépe konkurovat na mezinárodních trzích přistoupilo Ministerstvo průmyslu Běloruska k vytváření oborových holdingů.

Přehled holdingů, které vznikly na bázi Ministerstva průmyslu Běloruska

Holding / zaměření

Řídící společnost

Sdružující

Vznik

БелОМО

optika, optiko-mechanika, laserové přístroje

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова» - управляющая компания холдинга БелОМО

5 podniků

 

02/2011

Горизонт

bytová technika, elektronika a development

«ОАО Управляющая компания холдинга Горизонт»

 

10 podniků

 

24.08.2011 na základě nařízení vlády č. 1131

 

Автокомпоненты

komponenty pro automobilový průmysl

ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

13 podniků

 

30.08.2011 na základě nařízení prezidenta č. 388

Амкодор

silniční a stavební technika

ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга

16 podniků

 

16.07.2012

БелавтоМАЗ

nákladní automobilový průmysl

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга БелавтоМАЗ

7 podniků

 

29.07.2012

Белстанкоинструмент

obráběcí stroje a nástroje

 

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга Белстанкоинструмент

16 podniků

14.08.2012

Белорусская металлургическая компания

metalurgie

 

ОАО «Белорусский металлургический завод» - управляющая компания холдинга Белорусская металлургическая компания»

13 podniků

24.08.2012

БелАЗ-холдинг

nakladače BELAZ, vagóny železniční

ОАО «Белаз»

6 podniků

ОАО «Белаз», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО «БелАЗ-Сервис», ОАО «Стародорожский механический завод», ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Слуцкий завод подьемно-транспортного оборудования»

25.09.2012

Лидсельмаш

zemědělská technika (agregáty)

ОАО «Лидсельмаш»

5 podniků

 

ОАО «Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин», «Волковысский машиностроительный завод», «Лидагропроммаш», «Мозырьсельмаш»

25.09.2012

Бобруйскагромаш

zemědelská technika

ОАО «Бобруйскагромаш

min. 7 podniků

ОАО «Бобруйсксельмаш»

ОАО «Оршаагропроммаш»

ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт»

ОАО «Технолит Полоцк»

ОАО «Молодечненский станкостроительный завод»

ОАО «НИИстромавтолиния»

ОАО «Агропромстроймаш»

19.10.2012 na základě nařízení vlády č. 948

Интеграл

elektronika, polovodičový průmysl

 

ОАО «Интеграл»

min. 3 podniky

 

ОАО «Интеграл»

ОАО «Электромодуль»

ОАО «Цветотрон»

19.12.2012 na základě nařízení vlády č. 1174

Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bělorusku

Průmyslové podniky v řízení Ministerstva průmyslu Běloruska
http://minprom.gov.by/organizacii

Vojensko-průmyslový komplex vyrábí těžké tahače pro raketová vojska a další druhy vojsk, dále obrněná vozidla pěchoty, ženijní vozidla atd. V Bělorusku se opravují a modernizují tanky, vrtulníky a jiná technika užívaná v SNS. Na vysoké úrovni je technika navádění řízených střel a různá optická a zaměřovací zařízení používaná v armádní výzbroji. Ve vývozu zbraní patří Bělorusko do první desítky na světě – nejčastěji je zařazováno na 7. místo.

Podniky vojensko-průmyslové komplexu
http://www.vpk.by/el_exib

Lehký průmysl je zaměřen na výrobu textilu (zejména ze lnu), který se v Bělorusku tradičně pěstuje, dále na výrobu vlněných látek, směsových tkanin a trikotáže. Běloruské konfekční závody získaly řadu zakázek na práci ve mzdě i od renomovaných západních konfekčních obchodních firem. V době krize se však odvětví dostalo do vážných problémů (vysoké náklady a zastaralé technologie). Podniky lehkého průmyslu jsou soustředěny v rámci státního koncernu BELLEGPROM.

V Gomelu se vyrábí ploché sklo metodou float (GOMELSTĚKLO), spotřební sklo zase ve sklárně Něman.

Státní koncern BELLEGPROM
http://www.bellegprom.by

Potravinářský průmysl

Státní koncern BELGOSPISHEPROM - potravinářský průmysl
http://www.bgp.by

Farmaceutický průmysl

Státní koncern BELBIOFARM - farmaceutický průmysl
http://www.belbiopharm.by

Dřevozpracující průmysl

Státní koncern BELLESBUMPROM - lesní, dřevozpracující a papírenský průmysl
http://www.bellesbumprom.by

4.4. Stavebnictví

Ve stavebnictví působilo k 1. lednu 2012 7280 stavebních společností, přičemž 428 bylo státních, 6344 soukromých a 81 zahraničních. 88% firem zaměstnávalo do 100 zaměstnanců, 7% od 101 do 200, 5% nad 200 zaměstnanců.

Základní ukazatele ve stavebnictví

 
2005
2010
2011
2012
Postavených bytů (v tis.)
43,3
84,8
69,8
55,5
   jejich průměrná plocha (m2)
87,5
78,3
78,6
80,8
Postavené bytové plochy (tis. m2)
3785,5
6629,9
5480,1
4484,7
   z toho panelové
1050,2
2170,2
1758,2
*
              cihlové
1892,0
3170,9
2451,7
*
              skeletové
63,9
254,4
279,8
*
              monolitické z betonu a železobetonu
63,2
257,0
309,3
*
              dřevěné nebo jiných stěnových materiálů
384
523,8
422,3
*
   z toho státní (%)
18,5
55,1
54,2
*
              soukromé
81,2
44,1
44,2
*
   z toho financováno ze státních zdrojů (%)
6,5
4,0
4,7
4,7
              vlastních prostředků stavebních firem
5,8
4,1
3,2
3,9
              prostředků obyvatelstva
50,8
37,6
39,3
47,2
              zahraničních zdrojů
0,1
0,2
0,8
1,2
              úvěrů bank
36,6
53,8
51,6
41,5

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

* momentálně nedostupné údaje

Objem výstavby se v roce 2011 snížil o 16,4% na 5,4 mil. m2. Původně přitom byla plánována výstavba v objemu 7,28 mil. m2 obytné plochy, z toho 80% se státní podporou. Průměrná cena jednoho m2 v roce 2011 dosáhla 283 USD (bez zahrnutí ceny u soukromých /elitních/ domů).

V roce 2012 je plánována výstavba 4,2 mil. m2 obytné plochy, z toho 45% se státní podporou, v příštím roce dokonce 6,4 mil. m2 obytné plochy.

Nařízení Rady ministrů k výstavbě bytové plochy pro rok 2013
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21201023&p1=1

Stavební materiály

V oblasti výroby stavebních materiálů působilo v roce 2011 v Bělorusku 935 společností. Ze základních stavebních materiálů bylo vyrobeno 4 604 tis. tun cementu, 3 727 tis. m3 železobetonových konstrukcí a výrobků, 956 mil. ks cihel, 187 mil. ks stěnových betonových a silikátových bloků, 43 mil. m2 měkkých střešních krytin a izolací, 153 mil. ks azbestocementových dlaždic, 793 tis. tun vápna, 43,8 mil. m3 nerudných surovin (písek, štěrk, kámen), 14 920 tis. m2 keramických dlaždic, 1 234 tis. ks sanitární keramiky.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Podnebí

Podnebí v Bělorusku je výrazně kontinentální. Vlhké s krátkým jarem a podzimem, studenou zimou a horkým létem. Průměrná teplota v lednu činí -4,2°C, v červnu +16°C. Největší množství srážek 600-700 mmročně spadne ve střední a severozápadní části republiky, nejméně 500-550 mmv Polesje. Podnebí je příznivé pro zemědělskou výrobu a dá se srovnat s podnebím severních částí České republiky. Půdy jsou však písčité, vlhké a chudé.

Zemědělská politika

Národní politika začala doslova řešením otázky potravinové bezpečnosti v situaci, kdy bylo Bělorusko postiženo Černobylskou jadernou katastrofou a po rozpadu SSSR bylo jejím primárním cílem zajištění potravinové soběstačnosti. V současné době je prioritou agrárního sektoru generovat finance pro státní rozpočet, a to prostřednictvím exportu potravin a vybraných zemědělských komodit. Potraviny jsou totiž zdrojem, které Bělorusko na rozdíl od nerostných surovin má a přitom je plně kontroluje. I z tohoto důvodu je zemědělství vedením země silně preferováno a finančně subvencováno (ze státního rozpočtu ve formě různých dotací a daňových úlev). Přesto zůstává stále nejslabším článkem národního hospodářství, nehledě na fakt, že do něho každoročně směřují značné finanční prostředky. V drtivé většině zemědělských hospodářství je značně technicky i morálně opotřebovaná technika. Svou roli zde sehrává také proces stěhování obyvatel z vesnic do měst, který započal v roce1980 aneustále pokračuje. Zadluženost zemědělského sektoru dosáhla k 1. červenci 2012 5,7 mld. USD. Lze předpokládat, že si stát v agrárním sektoru ponechá i do budoucna rozhodující roli a privatizace se podniků dotkne jen okrajově.

V případě zemědělských komodit a potravin platí, že země musí být potravinově plně soběstačná, přičemž má aktivně navyšovat výrobní potenciál na export do SNS (do RF již nyní směřuje 90% agrárního exportu BY) i třetích zemí. Bělorusko neskrývá své ambice proniknout se svými potravinami také na trh EU, k čemuž se intenzivně připravuje. V roce 2015 plánuje exportovat produkci za 7,2 mld. USD s přebytkem zahraničního obchodu 4 mld. USD. Bělorusko patří rovněž k významným výrobcům zemědělské techniky (traktory, kombajny, různé osevné agregáty), přičemž rozšiřuje svou přítomnost na třetích trzích (Afrika, Jižní Amerika, Asie) budováním tam montážních závodů. Cenově je velmi složité konkurovat domácím výrobkům (pro vnitřní trh jsou ceny některých potravin státem dotované), které jsou v řadě případů velmi kvalitní (zejména mlékárenská a masná produkce).

V Bělorusku stále existuje systém státního nákupu, nicméně s ohledem na růst objemu výroby postupně slábne, přičemž některé mechanismy jsou rušeny. Poslední rok lze pozorovat nový trend, kterým je sdružování podniků do velkých státních holdingů. Důvodem je příprava agrárního sektoru na rostoucí konkurenci jak v rámci JHP, tak i v podmínkách vyplívajících z členství RF ve WTO. Nejvíce je to patrné zejména u mlékárenského a masného průmyslu. V zemi existují ukázkové podniky, které výrobně vyhovují nejpřísnějším normám a z hlediska technického vybavení se plně vyrovnávají západoevropským provozům. V této souvislosti lze uvést, že počínaje 1. červencem 2012 čtyři běloruské mlékárenské závody obdržely povolení na vývoz své produkce do EU. Otázkou však zůstává praktická realizace – tedy postoj EU, stejně jako cenový faktor, kdy např. RF nakupuje mlékárenskou produkci za vyšší ceny, než jsou ochotni platit evropští spotřebitelé, vzhledem k neznalosti běloruské produkce a silné konkurenci na trzích EU. Obdobná situace platí také pro další komodity, kdy je hlavním dovozcem právě Rusko, což se však čas od času setkává s negativním ohlasem ruských producentů (příkladem jsou právě mlékárenské výrobky jejichž dovoz je sice administrativně regulován, prakticky však nekontrolován). Realizace na domácím trhu je rozvíjena několika způsoby: 1) zemědělská produkce je vykupována u obyvatelstva prostřednictvím organizace BELKOOPSOJUZ (http://www.bks.by), která ji následně zpracovává a přes svou síť prodává spotřebitelům, 2) přes Běloruskou univerzální komoditní burzu (http://www.butb.by/?page=28), 3) prostřednictvím vlastní obchodní sítě, kterou si jednotliví producenti v Minsku a regionech budují, 4) přímými dodávkami do supermarketů a hypermarketů.

Zemědělské půda

Z celkové rozlohy země představovala k 1. lednu 2012 zemědělská půda8,9 mil. ha (42,7%), z toho orná půda5,5 mil. ha a3,2 mil. ha pastviny. Lesy zaujímají8,1 mil. ha (39,1%). Na obyvatele připadá0,9 hazemědělských ploch a0,6 hapastvin. Zemědělské organizace obhospodařovaly7,6 mil. ha (86,3% celkových ploch), zemědělská družstva 127,5 tis. ha a individuální farmáři (obyvatelstvo) 902,4 tis. ha.

Pět oblastí Běloruska, o rozloze 23% z celkové plochy země, je zasaženo radioaktivním spadem po výbuchu v Černobylu a nehodí se zcela pro pěstování zdravotně nezávadných plodin, určených k výrobě potravin ani pro chov zdravých zemědělských zvířat.

Půdní reforma v Bělorusku neproběhla. V roce 1999 byl přijat nový Půdní kodex, který říká, že všechna půda zemědělské povahy patří do vlastnictví státu. Povoleno je pouze vlastnictví půdy, na které stojí nemovitost (max.0,15 ha) a na přilehlý pozemek, na kterém je pomocné hospodářství (do1 ha). Občané si mohou pronajímat max.2 ha půdy pro vlastní hospodářství a vlastnit do1 ha pozemku. Farmáři mohou získat do užívání, nikoli vlastnictví, do100 ha půdy. Nový návrh projektu (2012) předpokládá, že převod zemědělské půdy do jiné kategorie (za jiným účelem) bude možný pouze se souhlasem prezidenta.

Zemědělství zaujímá 8-9% HDP. Prioritou rozvoje agroprůmyslového komplexu Běloruska je živočišná výroba (mléko, maso), pěstování lnu, obilí, cukrové řepy a řepky olejky.

Produkce zemědělského sektoru

 

2000

2005

2010

2011

2012

Hospodářství všech kategorií (mld. BYR)

(mld. USD)

2748

12880

(6,0)

36131

(12,0)

55642

(6,7)

100785

(12,1)

   z toho rostlinná výroba (mld. BYR)

1491

6775

20248

29270

47232

              živočišná výroba (mld. BYR)

1257

6105

15883

26372

53553

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Velké zemědělské podniky produkovaly 70,9% zemědělské produkce, individuální farmáři (obyvatelstvo) 27,8% a družstva 1,3%.

Zemědělství se v roce 2012 podílelo na tvorbě HDP 8,5%. Celkově bylo vyprodukováno zemědělské produkce za 12,1 mld. USD. Zisk z realizované produkce dosáhl 1 mld. USD, čistý zisk pak514 mil. USD. Rentabilita dosáhla 13,8%. Celkově bylo na podporu zemědělské výroby vyčleněno ze všech rozpočtů 1,7 mld. USD, tedy 227 USD na1 ha. Organizace v podřízenosti Ministerstva zemědělství BY exportovaly produkce za 2,9 mld. USD, z toho 2,7 mld. USD směřovalo do Ruské federace.

Rostlinná výroba

Základ rostlinné výroby představují v obilnářství kultury ječmene, žita, ovsa, pšenice.

Bělorusko patří mezi 7 největších producentů brambor na světě (na jejich kvalitě to však není znát) a zaujímá 1. místo na světě v produkci na obyvatele. Hrubá výroba se pohybuje ročně mezi 7 až8 mil. tunami.

Významnou roli v zemědělství představuje pěstování lnu. Bělorusko vyrobí 1/3 produkce lněného vlákna z celkové produkce zemí SNS a řadí se svým objemem výroby mezi prvních pět zemí na světě.

Mezi hlavní zemědělské produkty patří pěstování cukrové řepy. Jejím zpracováním se zabývá více než 500 zemědělských podniků v 49 okresech brestské, grodněnské a minské oblasti, které spolu se 4 velkými cukrovary zpracují přibližně2 mil. tun řepy ročně. Produkce cukru dosahuje 480-500 tis. tun ročně.

Zelinářskou výrobou se zabývá 930 zemědělských organizací a1,5 milsoukromých vedlejších hospodářství, které vyprodukují asi 1 507 tis. tun zeleniny, na soukromé subjekty připadá 1 308 tis. tun (87 %).

Rostlinná výroba z orné půdy

 

1990

2000

2005

2010

2011

2012

Orná půda (tis. ha)

*

6155

5473

5599

5779

*

Obilniny v tis. tun

7035

4856

6421

6998

8375

9227

    z toho žito

2652

1360

1155

735

804

1082

 pšenice

381

966

1175

1739

2178

2554

 tritikále (žitovec)

*

311

1121

1254

1324

1819

 ječmen

2908

1378

1864

1966

2013

1917

 oves

806

495

609

442

448

*

 pohanka

11

18

7

18

45

*

 kukuřice (semena)

25

30

144

551

1213

*

 luštěniny

252

291

331

262

292

*

Len (vlákno)

52

37

50

46

46

51

Cukrová řepa

1479

1474

3065

3773

4485

4773

Řepka

69

73

150

375

379

704

Brambory

8590

8718

8185

7831

7721

6910

Zelenina

749

1379

2007

2335

1979

1581

Kukuřice na siláž (krmivo)

*

7723

9227

17849

25232

*

Krmné kultury (okopaniny)

*

2961

1714

1168

1328

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: * momentálně nedostupné údaje

Živočišná výroba

Podíl Běloruska na světovém exportu mléčnými výrobky v roce 2010 dosáhl 5%, přičemž se Bělorusko postupně dotahuje na vývozní velmoci jakými jsou Austrálie (7%) a USA (8%). V případě některých pozic jsou výsledky velmi působivé. Tak například dle evidence IDF (International Dairy Federation) Bělorusko zaujímá 4. místo na světě v exportu tvrdých sýrů (7% světového vývozu), 5. místo v exportu suchého beztučného mléka (6%)   a 6. místo v exportu suchého plnotučného mléka. Nejúspěšnější vývozní komoditou je pak máslo, kdy Bělorusko patří do první trojky jeho nejvýznamnějších exportérů s 86 tis. tunami (9% světového vývozu) spolu s Novým Zélandem (49%) a EU (16%).

Jednou z nejintenzivněji fungujících oblastí je drůbežářství  - výroba na obyvatele činí15 kgmasa a 320 ks vajec. V Bělorusku je rovněž rozvito rybářství, chov koní, včel a kožešinových zvířat.

Živočišná výroba       

 

1990

2000

2005

2010

2011

2012

Dobytek (tis. ks)

6975

4221

3980

4151

4247

4367

   z toho krávy (tis. ks)

2362

1845

1656

1445

1477

1521

Vepři (tis. ks)

5051

3431

3545

3782

3989

4243

Ovce a kozy (tis. ks)

445

154

121

127

125

133

Koně (tis. ks)

217

217

168

125

100

92

Drůbež (mil. ks)

50,6

27,4

28,5

34,1

39,9

42

Produkce skotu a drůbeže na porážku (tis. tun)

 

 

 

 

 

 

   z toho v živé váze

*

854

1024

1400

1464

1557

          po porážce

*

598

697

971

1020

1092

Mléko (tis. tun)

*

4490

5676

6624

6504

6767

Vejce (mil. kusů)

*

3288

3103

3536

3752

3846

Vlna /srst/ (tun)

*

184

92

84

86

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: * momentálně nedostupné údaje

Současný stav a perspektivy rozvoje

Vláda Běloruska stanovuje prakticky všechny výkupní ceny na zemědělskou produkci. Každoročně schvaluje program přímých státních investic do vybraných zemědělských podniků. Tyto investice jsou financovány z republikového rozpočtu a Fondu podpory zemědělských producentů (Фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции) a postupují k zemědělcům v souladu se Státním programem rozvoje vesnice. Mimo těchto investic vláda realizuje speciální investiční projekty, takové jako např. stavby nových mléčných farem. Dále vláda nabízí půjčky z rozpočtu a zabezpečení garancí bankovních úvěrů, kompenzaci části úroků, občasné odepsání dluhů. Pohonné hmoty jsou do zemědělského sektoru prodávány za zvýhodněné ceny. Dovoz zemědělské produkce je omezován.

Aktuálně pro zemědělský a potravinářský sektor existuje 20 přímých a dalších 8 nepřímých programů (rozvoj bioplynových stanic, vytvoření národní databanky rostlin, podpora inovací, apod.). Tyto programy mohou být vodítkem i pro české subjekty, které se tak mohou podrobněji seznámit s plánovanými opatřeními a financemi (zdroji) pro předmětné jednání s relevantními státními institucemi i konkrétními podniky. Prakticky každý program obsahuje kapitolu, která se týká možných zahraničních investic (úvěrů, přímých investic). Programy jsou k dispozici na Velvyslanectví ČR v Bělorusku.

Státní programy pro zemědělský a potravinářský sektor k srpnu 2012

1.

Státní program zachování a využití meliorizovaných půd na období 2011-2015

2.

Státní program „Inženýrská vodní opatření na ochranu obyvatelstva a zemědělských půd proti povodním v záplavových oblastech Polesí na období 2011-2015“

3.

Státní program rekonstrukce a opravy meliorizovaných systémů, podpory hydrologického režimu na území Národního parku «Беловежская пуща» na období 2011-2015

4.

Státní program rozvoje rybářství na období 2011-2015

5.

Státní komplexní program rozvoje produkce brambor, zeleniny a ovocnářství na období 2011-2015

6.

Republikový program vybavení moderní technikou a zařízením agropodniků, výstavby, opravy a modernizace výrobních objektů těchto organizací na období 2011-2015

7.

Republikový program výstavby nových a modernizace stávajících komplexů na čištění a sušení zrna na období 2011-2015

8.

Oborový program rozvoje podniků produkující pečivo na období 2011-2015

9.

Oborový program rozvoje podniků masného průmyslu na období 2011-2015

10.

Republikový program rekonstrukce, technické modernizace a výstavby vepřínů na období 2011-2015

11.

Republikový program rozvoje mlékárenského průmyslu Běloruska na období 2010-2015 (nařízení vlády č. 1678 ze dne 12.11.2012 s dodatkem vlády č. 725 ze dne 02.08.2012)

12.

Program rozvoje chovu drůbeže na období 2010-2015

13.

Komplexní program (byznys-plán) na rozvoj lnářského průmyslu na období 2011-2015

14.

Republikový program plemenářství na období 2011-2015

15.

Program rozvoje a podpory soukromých podpůrných hospodářství občanů na období 2011-2015

16.

Republikový program rozvoje výroby veterinárních preparátů na období 2010-2015

17.

Státní program Rašelina na období 2008-2010 až do roku 2020

18.

Program rozvoje semenářství a selekce obilnářských, luštěninových, technických a krmných kultur na období 2008-2013

19.

Státní program stabilního rozvoje vesnice na období 2011-2015

20.

Program výroby ovocnářsko-zelinářské konzervované produkce na období 2012-2015 (nařízení vlády č. 681 ze dne 25.07.2012)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství a potravinářství Běloruska

Republikový program rozvoje mlékárenského průmyslu BY na období 2010-2015 předpokládá značné navýšení výroby mléka a objemu jeho zpracování. Export mléčné produkce má být do roku 2015 více než zdvojnásoben na 2,7 mld. USD, mléka má být vyprodukováno10 mil. tun (v současnosti6,5 mil. tun). Aby zpracovatelské podniky mohly dosáhnout stanovených cílů musí modernizovat stávající a navýšit výrobní kapacity o 20-30% se zaměřením zejména na výrobu sýrů a suchého mléka

Osvojení zahraničních trhů je jedním z prioritních úkolů pro běloruský masný průmysl. V roce 2010 dosáhla výroba masa (v jateční váze) údajně 102 kgna 1 obyvatele, přičemž v zemích EU se pohybuje na úrovni 84 kg. Vývoz masa a masných výrobků poněkud zaostává za exportem mléčné produkce, nicméně rostoucí spotřeba masných výrobků v zahraničí (zejména RF) dává předpoklad pro navýšení exportního podílu do budoucna. Za tímto účelem byl zpracován oborový Program rozvoje podniků masného průmyslu na období 2011-2015. Ten předpokládá do roku 2015 navýšení objemu zpracování masa o 10-20%. Investice mají směřovat zejména do porážecích linek, skladišť, chladícího kompresorového zařízení apod.

Na bázi Oršanského lnářského závodu má být vybudován holding, který bude sdružovat 22 lnářských závodů, institut a další servisní organizace. Lnářské závody (zhruba 15) by měly být v nadcházejících letech modernizovány.

Ministerstvo zemědělství a potravinářství Běloruska
http://www.mshp.minsk.by

Nařízení prezidenta č. 256 ze dne 20.06.2011, kterým jsou garantovány úvěry a zvýhodněné podmínky na projekty v zemědělství
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31100256

4.6. Služby

Celkový objem placených služeb obyvatelstvem

 

2000

2005

2010

2011

2012

Placené služby ve faktických cenách (mld. BYR)

632,6

6776,2

15690,8

21519,7

*

   z toho bytové (mld. BYR)

108,4

839,1

2184,1

3411,7

*

Dle typu služeb (%)

100

100

100

100

100

   bytové (pro domácnosti)

17,1

12,4

13,9

15,9

14,8

   dopravní

28,1

16,5

13,3

14,2

13,9

   spojů

12,6

21,7

22,1

20,6

20,1

   komunální

14,2

28,0

24,9

22,3

17,6

   kultura

2,0

1,3

1,6

1,7

2,1

   turistické

1,2

0,5

3,0

2,7

3,9

   hotelové

2,1

1,3

0,8

0,8

1,1

   sport

0,5

0,5

1,0

1,1

1,2

   veterinární

*

0,1

*

*

*

   zdravotní

2,2

2,1

3,2

3,9

4,7

   sanatoria

7,6

3,9

1,3

1,4

1,6

   vzdělávání

8,5

8,5

8,9

8,3

8,3

   právní

*

0,3

0,3

0,3

*

   bankovní

*

1,0

3,4

4,2

*

   ostatní

3,9

1,9

2,3

2,6

10,7

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: * momentálně nedostupné údaje

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Dopravní infrastruktura země byla v roce 2011 tvořena5 503 kmželeznic (z nichž 899 bylo elektrifikováno), 86,5 tis. km silnic (z nichž 74,8 tis. km mělo pevné pokrytí),83,6 kmtramvajových,607,4 kmtrolejbusových a43,1 kmkolejí metra.

K letecké dopravě slouží především mezinárodní letiště Minsk-1 aMinsk-2. Dnes provozují lety na více než 20 mezinárodních trasách do Západní Evropy, Indočíny a Dálného a Středního východu. Z běloruské strany přepravu osob zajišťuje státní společnost BELAVIA, nákladní dopravu státní letecká společnost TRANSAVIAEXPORT.

Říční doprava disponuje sítí vnitřních vodních cest zejména po řece Dněpr, ústící do Černého moře. Činnost zajišťuje BĚLORUSKÁ ŘÍČNÍ PLAVBA.

Přes Bělorusko vedou dva významné železniční evropské koridory – dopravní koridor č. 2 spojující Západní a Střední Evropu s Ruskem a zeměmi Střední Asie (směr západ – východ) a dopravní koridor č. 9 spojující Skandinávské státy s Tureckem (směr sever – jih). Celková délka železničních tratí dosahuje5 551 km, z nichž897 km je elektrifikováno (dvojkolejná trať Brest-Minsk-hranice RF).

Bělorusko plánuje rozvíjet svou dopravní infrastrukturu, zejména obnovu vodního kanálu Dněpr-Visla-Odra, rozvoj 2. dopravního koridoru Berlín-Varšava-Minsk-Moskva, 9. koridoru Kaliningrad-Klaidepa-Vilnius-Minsk-Kyjev a koridoru Východ-Západ.

V Bělorusku existuje Program rozvoje logistického systému země do roku 2015. Jedním z úkolů je výstavba velkých dopravně-logistických center.

Přeprava nákladů všemi druhy dopravy mimo potrubní

 

2000

2005

2010

2011

2012

Celkem (mil. tun)

154,1
228,8
313,0

332,4

346,5

   z toho železnice (mil. tun)

  88,0

  125,1

  139,9

152,8

153,8

              automobilová doprava (mil. tun)

64,4

100,7

  166,9

172,9

188,6

              letecká doprava (tis. tun)

1,7

3,0

6,2

9,4

13,8

              říční (mil. tun)

*

*

*

6,7

4,0

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Poznámka: nedostupné údaje


Ministerstvo dopravy a spojů Běloruska
http://www.mintrans.by

Železniční přeprava

Přeprava nákladů železniční dopravou se v roce 2011 zvýšila o 6,9%, objem nakládky pak             o 9,2%.

Přeprava nákladu a objem přepravy po železnici

 

2000

2005

2010

2011

2012

Převezeno nákladu (tis. tun)

88000

125097

139937

152775

153843

   z toho mezinárodní

60245

90236

90376

108039

*

              dovoz

9628

11152

15122

17041

*

              vývoz

21806

35626

29640

40467

*

              tranzit

28810

50586

45612

50531

45600

              národní

27755

34861

49561

44736

*

Objem přepravy (mil. tun/km)

31425

43559

46224

49405

48451

   z toho mezinárodní

23425

33339

31667

36191

*

              dovoz

2822

3022

4046

4362

*

              vývoz

8587

12978

9121

11954

*

              tranzit

12015

17339

18499

19875

*

              národní

7999

10220

14557

13214

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

* momentálně nedostupné údaje

Dominantní podíl na železniční přepravě má Běloruská železnice (http://www.rw.by). Jedná se o státní společnost, která je podřízená Ministerstvu dopravy a spojů Běloruska, jejíž strukturu tvoří 66 podniků mající statut právnické osoby a 3 zastoupení. Nákladní přepravou se zabývá 6 regionálních oddělení Běloruské železnice, tedy Minské, Baranovičské, Brestské, Gomelské, Mogilevské a Vitebské oddělení. Operátorem spaciální mezinárodní kontejnerové přepravy vlaků „Viking“ (Klajpeda-Minsk-Oděsa), „Mongolský vektor“ (Brest-Ileck-Ulambátor) a „Zubr“ (Tallin-Riga-Minsk-Oděsa) je státní podnik Belintertrans (http://www.belint.by). Mezinárodní přepravou se zabývá rovněž samostatný strukturní útvar Ředitelství Běloruské železnice, konkrétně Služba nákladní a vnější ekonomické činnosti.

V rámci realizace Státního programu rozvoje železniční přepravy Běloruska na období 2011-2015 bylo v roce 2011 zakoupeno 2 068 nákladních vagónů, 5 městských a regionálních elektrovlaků, 3 motorové lokomotivy, 10 vagónů pro osobní přepravu. Současně bylo v rámci lokomotivního depa v Lidě zahájena výroba posunovacích lokomotiv ТМЭ a vyrobeno 12 ks.

Běloruská železnice
http://www.rw.by

Osobní přeprava


Osobní doprava všemi druhy dopravy

 

2000

2005

2010

2011

2012

Celkem (v mil. osob)

2830,6

2540,3

2390,2

2432,8

*

   z toho autobusem

1499,6

1509,9

1410,0

1440,3

*

              po železnici

167,8

104,5

83,6

89,0

*

              po řekách

0,1

0,2

0,2

0,3

*

              letecky
0,3
0,5
1,0

1,0

*

              trolejbusem
758,5
582,6
535,0

546,2

*

              tramvají
139,5
90,7
83,7

85,3

*

              metrem
258,2
250,4
273,6

268,0

*

              taxi
6,6
1,5
3,1

2,7

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

* momentálně nedostupné údaje

BELAVIA
http://belavia.by

Potrubní doprava

Na území Běloruska funguje systém dálkových ropovodů (DRUŽBA) i plynovodů (JAMAL-EVROPA), které přepravují ropu a plyn z Ruska dále do Evropy. Délka plynovodů představuje7 502 km, ropovodů2 983 kma ropných produktovodů750 km.

Potrubní dálková přeprava

 

2000

2005

2010

2011

2012

Celkem (v mil. tun)

131,3
164,6
143,0

142,8

137,4

   z toho plyn

  33,3

  48,7

   51,8

51,5

*

              ropy

91,2

106,8

   82,8

81,4

*

              ropné výrobky

6,8

9,1

    8,4

9,9

*

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

* momentálně nedostupné údaje

RUP GOMELTRANSNĚFŤ DRUŽBA, přeprava a tranzit ropy
http://www.transoil.by

BELTRANSGAZ, přeprava a tranzit plynu
http://www.btg.by

Spoje

K 1. lednu 2012 bylo registrováno 4 203 tis. telefonů připojených k veřejné síti (76,7% ve městech).

Ministerstvo spojů a informatiky Běloruska
http://www.mpt.gov.by

Mobilní síť měla ke konci roku 201210,676 mil. abonentů. U 8,2 tis. abonentů se jednalo             o standard IMT-MS-450, u drtivě většiny pak GSM (900/1800). Celkem je signálem pokryto 98,2% Běloruska. V současnosti v Bělorusku existují 4 operátoři mobilní sítě, konkrétně BST [Life] (GSM a UMTS), VELCOM (GSM), MTS (GSM) a BELSEL [Dialog] (standard CDMA2000).

Tržní podíl jednotlivých operátorů na začátek roku 2012 představoval 43% MTS, 40% VELCOM, 15% BST a 2% DIALOG.

Белорусская сеть телекоммуникаций (BST)
http://www.life.com.by

Велком
http://www.velcom.by

Мобильные ТелеСистемы (МТС Белоруссия)
http://www.mts.by

БелСел
http://diallog.by

Propustnost vnějších kanálů přístupu na internet činila 200 tis. Mb/s. Přístup k internetu mělo6,804 mil. abonentů, z toho6,062 mil. fyzických osob a 742,6 tis. právnických.

Počátkem roku 2011 Ministerstvo spojů a informatizace Běloruska přistoupilo k legalizaci VoIP, kterou tak mohou nabízet od 01.03.2011 také soukromé společnosti (internet provideři) - pouze však pro volání uvnitř země (оказание услуг телефонии по IP-протоколу (осуществляется – примечание автора) только в пределах действия местных телефонных сетей (данное требование не распространяется на национального оператора электросвязи)), přičemž první soukromá společnost získala licenci pro poskytování VoIP služeb v březnu 2011. Mezinárodní VoIP spojení poskytuje i nadále pouze státní BELTELEKOM, a to do 80 zemí světa.

Portál internetových providerů
http://providers.by

Přehled všech právnických osob a živnostníků, kteří mají licence příslušného ministerstva k poskytování elektronických i poštovních služeb k 01.07.2012 (ve specifikaci uvedena VoIP)
http://www.mpt.gov.by/ru/new_page_5_2_15100

Portál k VoIP v Bělorusku
http://call.by

Energetika

Palivo-energetický komplex Běloruska je prakticky zcela závislý na dovozu surovin z Ruské federace. Současná úroveň domácí těžby ropy uspokojuje vnitrostátní spotřebu pouze z 20%  a činí necelých1,7 mil. tun. Zásadním problémem běloruské energetiky zůstává zejména její závislost na přírodním plynu, který představuje základní zdroj výroby elektrické a teplené energie.

Pověřenou organizací pro oblast elektrické a tepelné energie a správu energetické soustavy země je od roku 2006 GPO BELENERGO (http://www.energo.by), které je podřízené Ministerstvu energetiky Běloruska. K základním činnostem podniku patří výroba, distribuce elektrické a tepelné energie, operačně-dispečerské řízení technologického procesu výroby a dodávek elektrické energie, dozor nad stavem elektráren, síťových objektů a sítí běloruské energetické soustavy, organizace prací, zabezpečující stabilní rozvoj včetně prognózování poptávky, investic, výstavby energetických objektů apod. Součástí BELENERGO jsou regionální pobočky (6), jednotné dispečerské řízení, stavební, montážní a servisní organizace.

Celková kapacita výrobních energetických zdrojů GPO BELENERGO k 1. lednu 2012 představovala 7895 MW (celkově kapacita 8 300 MW). Výroba elektrické energie dosáhla 32,2 mld. kWh (celková spotřeba 37,8 mld. kWh), tepelné energie pak34,6 mil. Kcal/hod.

V souladu se Strategií rozvoje energetického potenciálu Běloruska do roku 2020, kterou běloruská vláda stvrdila svým usnesením č. 1180 ze dne 09.08.2010, Bělorusko plánuje diverzifikaci paliva pro výrobu energie se snahou zvýšit podíl domácích zdrojů (zejména rašeliny, biopaliv, vodních a větrných zdrojů). I nadále bude prioritou navyšování energetického výkonu země, výstavba a modernizace existujících objektů (zejm. paroplynových cyklů, parních turbín tepláren), realizace programů energetických úspor a zvyšování efektivity využívaných palivových a alternativních zdrojů.

Základní indikátory rozvoje energetiky Běloruska do roku 2020

 

2009

2010

2015*

2020*

Snížení energetické náročnosti HDP k úrovni 2005 roku (%)

24,8

25,3

50,0

60,0

Podíl vlastních energetických zdrojů v bilanci paliva pro spalovaní /котельно-печное топливо/ (%)

20,3

20,6

28–30

32-34

Podíl přírodního plynu v bilanci pro spalování (%)

71,8

83

64,0

55,0

Opotřebení základních výrobních fondů organizací palivo-energetického komplexu (%)

54,3

56,3

48,3

43,0

Podíl dominantního dodavatele energetických zdrojů ve spotřebě palivo-energetických zdrojů (%)

82,3

77

70–71

64-57

Zabezpečení kapacit pro skladování zásob paliva pro spalování (plynu a mazutu) / dní

61,2

63,6

78,9

118,0

Zdroj: Belenergo

Poznámka: * plán

Akcionování energetického gigantu BELENERGO je plánováno v roce 2013. V letech 2013-2015 by pak mělo dojít k demonopolizaci trhu elektrické energie, a to přístupem na běloruský trh zahraničních investorů. S takovýmto scénářem počítá Program sociálně-ekonomického vývoje Běloruska pro období 2011-2015. Podle nezávislých expertů akcionování a privatizace BELENERGO bude politickým rozhodnutím. V první etapě se navíc předpokládá prodej generace, zatímco distribuce zůstane v rukou státu.

27. prosince 2010 byl přijat zákon č. 204-3 „O obnovitelných zdrojích energie“, díky kterému netradiční zdroje (voda, vítr, slunce, bio-zdroje) získaly legitimitu. Zákon by měl díky povinnému výkupu vyrobené energie ze strany státu a motivujícím výkupním cenám (koeficientům) po dobu 10 až 20 let stimulovat rozvoj alternativní energetiky.

Výstavba první jaderné elektrárny (JE) probíhá dle ruského projetu AES-2006. Generálním dodavatelem byla vybrána ruská společnost ZAO ATOMSTROJEXPORT, respektive OAO NIAEP. Výrobní kapacita JE má činit 2400 MW (2 bloky po 1200 MW). Místem pro výstavbu JE byla vybrána Ostrovecká plošina v Grodněnské oblasti. 18. července 2012 byl za účasti premiérů Běloruska a RF podepsán generální kontrakt na výstavbu JE.  Tato smlouva určuje povinnosti a odpovědnost obou stran, termíny realizace projektu, jeho přibližnou hodnotu (dle úvěrové smlouvy ve výši 10 mld. USD), podmínky plateb, dodávky zařízení, organizaci výstavby, příjem stavby a další podmínky. Architektonický projekt má být zpracován v květnu 2013, poté bude provedena státní expertíza odpovídajícími orgány na ruské i běloruské straně. Do zahájení výstavby v souladu s mezinárodními požadavky a běloruskou legislativou musí být příslušným regulujícím orgánem Běloruska vydána licence na stavbu JE. Dokončení prvního bloku se předpokládá v roce 2018, druhého v roce 2020. Od výstavby JE si Bělorusko slibuje úsporu 5 mld. m3 dováženého plynu.

Profil běloruské elektroenergetiky (09/2011)
http://www.mzv.cz/public/78/53/9e/717583_623174_Belorusko___elektroenergetika_web_.pdf

Ministerstvo energetiky Běloruska
http://www.minenergo.gov.by

GPO BELENERGO
http://www.energo.by

Ředitelství výstavby JE
http://www.dsae.by

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Oblastí humanitární pomoci se zabývá Odbor humanitární činnosti Úřadu prezidenta republiky. Předmětem činnosti je mj. zprostředkování pomoci v souvislosti s likvidací následků Černobylské havárie (hospodářská škoda se vyčísluje na 235 mld. USD) nebo bezplatná zahraniční pomoc na ozdravné pobyty běloruských dětí  v zahraničí.

Odkaz:


.