Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Ke klíčovým bilaterálním dohodám v hospodářské oblasti náleží:

  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku [podpis v Praze 14. 10. 1996,platnost 15.01.1998, účinnost 01.01.1999, 31/1998 Sb.]
  • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
    [podpis v Minsku 11.08.2010, platnost 31.05.2011, 99/2011 Sb.m.s.]
    Protokol přináší zlepšení podmínek pro podnikatelské subjekty obou zemí, jako třeba nižší zdanění příjmů z dividend nebo licenčních poplatků.
  • Dohoda mezi Českou republikoua Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic [podpis v Praze 14. 10. 1996, platnost 9. 4. 1998, 213/1998 Sb.]
  • Dohoda mezi vládou České republikya vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci [podpis v Minsku 22. 1. 2009]

Texty jednotlivých smluv jsou uvedeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka (do června 2008)
 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu (od 26.06.2008)

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní bilance zbožím mezi ČR a BY si za 12 měsíců loňského roku připsala v korunovém vyjádření další růst o 27,6% oproti analogickému období2011 a dosáhla 11,2 mld. Kč což je nejlepší výsledek v historii vzájemných obchodních vztahů. Vývoz si polepšil o 27,8%, dovoz o 27,1%. Bilance zahraničního obchodu vyzněla kladně ve prospěch ČR s přebytkem 4,6 mld. Kč (3,5 mld. v roce 2011).

Zatímco v I. čtvrtletí 2011 český export narostl až o 92% oproti stejnému období 2010, nejistota na valutovém trhu ve II. a III. čtvrtletí způsobená pasivním přístupem k řešení valutové krize, dále deficit valuty pro provádění zúčtovacích plateb do zahraničí, zavádění administrativních opatření zpřísňující podmínky pro dovoz, tak i zhoršení úvěrového ratingu země i klíčových běloruských bank (a tím i zhoršení přístupu k pojišťování exportních úvěrů do BY), to vše se negativně odrazilo na výsledcích českého exportu ve 2. pololetí. V korunovém vyjádření nakonec vývoz za 12 měsíců poklesl o 1,1% (+6,8% v USD). Hlavní podíl na dosaženém výsledku tak měl devalvací podpořený běloruský import (+26,6% v USD). Za stávajících podmínek bude vzájemný obchod v roce 2012 tažen především projekty s exportním financováním sjednanými v období 2010 až 1. pololetí 2011 a především pak běloruským importem do vyčerpání devalvačního polštáře.

Zahraniční obchod zbožím mezi ČR a Běloruskem (v tis. USD/CZK)

 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

Um.

CZK

USD

2007

176 800

43.

3 590 445

115 705

51.

2 349 735

292 505

51.

5 940 180

61 095

2008

300 886

38.

5 125 600

132 248

51.

2 252 846

433 134

49.

7 378 446

168 638

2009

194 214

43.

3 701 145

70 347

53.

1 340 605

264 561

53.

5 041 750

123 867

2010

326 994

36.

6 249 188

107 704

52.

2 058 339

434 698

46.

8 307 527

219 290

2011

349 276

40.

6 177 999

147 323

52.

2 605 842

496 599

49.

8 783 841

201 953

2011

348 850

40.

6 170 454

146 967

53.

2 599 551

495 817

49.

8 770 005

145 241

2012

402 547

39.

7 883 070

168 693

52.

3 303 508

571 240

46.

11 186 578

182 140

Zdroj: MPO ČR

Změny zahraničního obchodu zbožím (v %)

 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

% v USD

% v Kč

% v USD

% v Kč

% v USD

% v Kč

2007 / 2006

+ 53,6

+ 38,0

- 1,8

- 11,8

+ 25,6

+ 12,8

2009 / 2008

- 35,5

- 27,8

- 46,8

- 40,5

- 38,9

- 31,7

2010 / 2009

+ 68,4

+ 68,8

+ 53,1

+ 53,5

+ 64,3

+ 64,8

2011 / 2010

+ 6,8

- 1,1

+ 36,8

+ 26,6

+ 14,2

+ 5,7

2012 / 2011

+ 15,4

+ 27,8

+ 14,8

+ 27,1

+ 15,2

+ 27,6

Zdroj: MPO ČR

Informace o vývoji ZO v roce 2012
http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/zahranicni_obchod_cr_a_by_v_roce_2012.html

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz zboží do BY činil 7,88 mld. Kč oproti 6,17 mld. Kč dosažených v roce 2011. Export si tak polepšil o 27,8%. Z hlediska nejvýznamnějších vývozních destinací ČR se BY umístilo na 39. pozici. Ve struktuře vývozu dominovaly stroje a přepravní zařízení (68,9%), dále tržní výrobky dle materiálů (12,9%) a chemikálie (11,0%). K hlavním TOP 10 vývozním pozicím náležely zařízení k ohřevu a chlazení; zařízení k automatickému zpracování dat; čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly; stroje, zařízení pro ostatní průmyslová odvětví; automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob; vozidla železniční a zařízení související; přístroje elektrické ke spínání obvodů, odpory; čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory apod.; přístroje elektrické jiné; zařízení manipulační mechanická a díly k nim jiné.

Dovoz zboží do ČRzaznamenal růst o 27,1% na 3,3 mld. Kč. Ve struktuře dovozu převládaly minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály (39,3%), tržní výrobky dle materiálů (31,8%), dále suroviny nepoživatelné, bez paliv (11,5%). K hlavním TOP 10 dovozním pozicím náležely oleje ropné; dřevo surové nebo hrubě hraněné; příze textilní; dráty železné nebo ocelové; výrobky drátěné, pletivo; díly a příslušenství vozidel motorových; konstrukce včetně částí ze železa, oceli, hliníku; traktory; prostředky k rozvodu elektrické energie jiné; tyče, pruty, úhelníky, profily apod. železné, ocelové.

 Struktura vývozu a dovozu podle zbožových skupin SITC (v %)

   Nomenklatura SITC

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

    Celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 0 Potraviny a živá zvířata

1,8

2,9

2,5

3,6

2,9

0,8

0,9

1,0

0,2

0,3

 1 Nápoje a tabák

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv

0,4

0,6

0,7

0,7

0,8

11,5

9,8

9,6

1,9

1,1

 3 Min.paliva, mazadla a příbuzné mater.

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

39,3

19,8

2,4

1,3

3,0

 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

 5 Chemikálie

11,0

12,7

15,7

14,2

12,5

3,2

9,1

16,0

6,3

18,7

 6 Tržní výrobky dle materiálů

12,1

16,8

13,0

15,3

13,3

31,8

42,5

50,5

61,5

54,3

 7 Stroje a přepravní zařízení

68,9

61,1

60,8

58,9

61,9

10,8

14,7

15,8

22,5

17,5

 8 Různé průmyslové výrobky

5,4

5,4

6,9

6,8

8,4

2,6

2,9

4,3

5,9

4,8

 9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdroj: MPO ČR

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Bělorusko bylo tradičním obchodním partnerem Československa a po jeho rozdělení ČR, a to  v oblasti dodávek strojírenské techniky, potravin, polygrafických strojů, textilních strojů, dopravních prostředků, zařízení pro pivovary, sklárny atd.

Běloruský trh není velký, ale vzhledem k všeobecně nízké úrovni infrastruktury, omezené nabídkové škále moderních technologií a průmyslové produkce s vyšší přidanou hodnotou,  spotřebního zboží všeho druhu včetně nízké úrovně služeb prakticky ve všech sférách je příležitostí pro široce profilovanou nabídku českých podniků.

K perspektivním oborům patří energetika (budování generace) všech typů včetně obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, větrné elektrárny, zpracování biomasy na bázi rašeliny, dřevní štěpky, slámy do peletek nebo briket a jejich následný export), technologie a řešení pro energetickou úspornost, dodávky zařízení pro potravinářský průmysl (mlékárenský nebo masný), výstavbu živočišných farem, logistických center, dodávky strojů, zařízení a technologií pro různé obory (petrochemie, farmaceutický, papírenský, strojírenský průmysl apod.).

Přehled státních programů rozvoje jednotlivých oborů Běloruska na období 2011-2015
http://www.mzv.cz/minsk/cz/obchod_a_ekonomika/statni_a_republikove_programy_rozvoje.html

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů Ministerstva ekonomiky Běloruska působí v Bělorusku 96 společných česko-běloruských podniků a 73 s čistě českým kapitálem. 10 z nich podniká v rámci Zvláštních ekonomických zón. Řada dalších firem působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení (k 01.05.2013 bylo registrováno 23 zastoupení českých firem) nebo oficiálních distributorů. Rozsah oborů podnikání je široký.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Všechny poptávky běloruských podnikatelských subjektů (mimo těch, kde je přímo poptávána konkrétní společnost) jsou prostřednictvím SINPRO (sdílení informací CzechTrade) publikovány na stránkách BusinessInfo v teritoriální sekci Bělorusko. Stejným způsobem je postupováno v případě investičních nabídek a zájmu o výrobní kooperaci.

V některých případech provádí zastupitelský úřad monitoring výsledků jednání.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Realizátorem zahraniční rozvojové spolupráce ve vztahu k Bělorusku vystupuje Česká rozvojová agentura. Ta v rámci dvoustranné oficiální pomoci Bělorusku financovala v roce 2011 projekty v objemu 31,5 mil. Kč.

Česká rozvojová agentura
http://www.czda.cz

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní bilance službami dosáhla dle běloruských statistik92,2 mil. USD, tedy o 40% více než v roce 2011 (65,8 mil. USD). Na české straně dominovaly stavební služby (68,1%), na běloruské doprava (54,6%). Zatímco český vývoz vzrostl o 29,9%, běloruský dokonce o 49,4%. Saldo vyznělo kladně ve prospěch Běloruska, přičemž vyrostlo 3,6x na10,4 mil. USD.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Informace jsou uvedeny v kapitole 8.2.


.