Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

Běloruská republika (bělorusky Рэспублiка Беларусь, rusky Республика Беларусь, anglicky Republic of Belarus).

V kódovém označení států je pro Bělorusko používána zkratka BY.

1.2. Rozloha

Rozloha Běloruska činí 207,6 tis. km2.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

K 1. lednu 2014 žilo v Bělorusku 9,468 mil. obyvatel, což představuje necelých 46 obyvatel na 1 km2. V roce 2012 76,8% obyvatelstva žilo ve městech, zbylých 23,2% na vesnici.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva představoval v roce 2013 47,7%, tedy4,517 mil. obyvatel. V průmyslu pracovalo 25,5% obyvatel, obchodě a pohostinství 13,8%, zemědělství 10,2%, školství 10%, stavebnictví 7,9%, dopravě 7,4%, v ostatních sektorech 25,2%. Oficiální nezaměstnanost představovala ke konci roku 24,9 tis. obyvatel.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Za rok 2013 představoval roční úbytek obyvatelstva 7,4 tis. obyvatel. Narodilo se 118,5 tis. dětí, zemřelo 125,9 tis. osob. Čistý přírůstek zaznamenali imigranti (11,6 tis. osob), převážně ze zemí SNS.

1.5. Národnostní složení

Bělorusko je mnohonárodnostním státem, v němž žije více než 20 národností. Bělorusové dle údajů z roku 2009 tvoří 83,7% obyvatel, Rusové 8,3%, Poláci 3,1%, Ukrajinci 1,7% a Židé 0,1%. K ostatním národnostem náleží Arméni, Tataři, Romové, Litevci, Ázerbájdžánci, Němci, Moldavané, Gruzínci a další.

V devadesátých letech minulého století zesílil migrační proces. Tři milióny Bělorusů a jejich potomků žijí převážně v Rusku, na Ukrajině, v USA a Polsku, dále v Litvě, Lotyšsku, Kanadě a Argentině.

1.6. Náboženské složení

Nejrozšířenější náboženstvím v Bělorusku je křesťanství - pravoslavné (70%), katolické (8%), uniatské (15%) a protestantské. Dále je přítomen judaismus a islám. Celkem bylo k 1. lednu 2013 v Bělorusku registrováno 25 náboženských konfesí a 3416 náboženských obcí.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

V souladu s Ústavou Běloruska jsou oficiálními státními jazyky běloruština a ruština. Běžnějším komunikačním jazykem zůstává ruština, kterou používalo dle sčítání obyvatelstva z roku 1999 62,8 % obyvatel země.

Při obchodních jednáních se používá zásadně ruština. V některých předem dohodnutých případech lze použít angličtinu, méně již němčinu. Celkově však je v oficiálním styku znalost cizích jazyků v Bělorusku zcela nedostatečná. U mladší generace Bělorusů začíná být situace mírně lepší.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně je země rozdělena na šest oblastínesoucích názvy podle svých správních městských center. Oblasti se dále dělí na 118 okresů (rajonů), 113 měst, 24 okresů ve městech, 90 obcí městského typu, 23 251 vesnic.

Hlavní město:                        Minsk                             1 922 000 obyvatel (01.01.2014)

Další správní centra:              Gomel                               522 000 obyvatel

                                            Vitebsk                              371 000 obyvatel

                                            Mogilev                             371 000 obyvatel

                                            Grodno                              357 000 obyvatel

                                             Brest                                 331 000 obyvatel

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měnovou jednotkou je běloruský rubl (BYR), který se nedělí na nižší měnové jednotky. Používány jsou pouze papírové bankovky (200 000, 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 100, 50), mince nejsou emitovány.

Bankovky10 a20 rublů ukončilysvou platnost k 1. dubnu 2014, dnes však již nejsou přijímány v běžném platebním styku.

Kurz běloruského rublu k vybraným měnám vyhlášený Národní bankou Běloruska k 31.05.2014:
-         1 USD / 10 090 BYR
-         1 EUR / 13 730 BYR
-         1 RUB / 291 BYR
-         1 CZK / 499,59 BYR

V Bělorusku je měnová politika prováděna Národní bankou Běloruska, která podléhá prezidentovi. Dne 21.10.2011 se běloruský rubl přesunul z režimu fixního kurzu do režimu pohyblivého kurzu, respektive "dirty" floatingu (přípustné intervence centrální banky). Běloruský rubl je vázán na koš tří měn (EUR, USD a RUB).

Existují povolené výjimky používat ve vnitřním platebním styku jiné měny než běloruský rubl. Týká se to především realizace výrobků a služeb vůči fyzickým osobám - nerezidentům (PHM, lázeňské pobyty, zdravotní péče, ubytování apod.). Ve směnárnách je možno běžně směňovat hlavní zahraniční měny, dále ruský rubl, ukrajinský rubl, českou korunu a některé další měny. S ohledem na vysokou inflaci (v roce 2011 108,7%!, v roce 2012 21,8%, v roce 2013 16,5%) a nestabilitu měny se nevyplácí BYR delší dobu schraňovat.

Národní banka Běloruska deklarovala připravenost provést v roce 2014 denominaci běloruského rublu.

Aktuální kurzy Národní banky Běloruska
http://www.nbrb.by

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Časové pásmo

Od roku 2011 nedochází v Bělorusku ke změně letního času na čas zimní. Časový posun tak oproti ČR představuje +2 hodiny v zimním období, +1 hodina v letním období.

Státní svátky 2014 (pracovní volno)

01.01. - Nový rok
07.01. - Pravoslavné vánoce
08.03. - Den žen
29.04. - Pravoslavné dušičky (tzv. radunica)
01.05. - Svátek práce
09.05. - Den vítězství
03.07. - Den nezávislosti Běloruska
07.11. - Den říjnové revoluce
25.12. - Katolické vánoce

Pokud státní svátek vychází na víkend, je zvykem, že se volný den přesouvá na nejbližší pracovní den.

Obvyklá pracovní doba

Většina úřadů začíná pracovat od 9:00. Některá pracoviště dodržují zkrácenou pracovní dobu v pátek. Zkrácená doba se obvykle dodržuje také v den předcházející svátkům, připadají-li na pracovní den. Přestávka na oběd trvá hodinu a je striktně dodržována. Je třeba počítat s tím, že zpravidla od 13:00 do 14:00 nebudou pracovníci na svém pracovním místě. V daném časovém rozmezí je téměř vyloučené dovolat se do úřadů a většiny firem.

Pracovní doba nesmí přesáhnout 8 hodin denně + 1 hodinu na oběd. Pro některé kategorie zaměstnanců může existovat kratší pracovní doba. Pracovní týden má 5 dní (v některých případech může mít i 6 pracovních dní, avšak i zde celková pracovní doba předpokládá 40 hodin). Existují zvláštní normy, které upravují pracovní dobu ve večerních hodinách, o víkendech a svátečních dnech. Libovolný přesčas se vyplácí dodatečně.

Minimální dovolená je 24 dní v roce.

Obvyklá otevírací doba v obchodní síti

Obchodní domy a některé specializované obchody (zejména potravinářské) mají otevřeno také o víkendu. Obchody s průmyslovým zbožím pracují většinou jen v sobotu, od 10:00 do 18:00. Směnárny se obvykle nacházejí přímo vobchodních centrech.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Před cestou do Běloruska je třeba si termín jednání s běloruským partnerem dopředu dohodnout (v případe jednání na státních podnicích raději písemně).

Narozdíl od některých republik bývalého SSSR, je zvykem dodržovat termín dohodnutých schůzek a jednání, bez omluvy je akceptovatelných max. 5 minut.

Při představování je vhodné partnerovi předat vizitku (v ruském či anglickém jazyce). Při oslovování je obvyklé používat jméno a jméno po otci „otčestvo“ (např. Vladimir Vladimirovič). Pro české obchodníky může být někdy nezvyklé, že partner již při prvním setkání přejde na tykání. Mladší generace se při jednání již chová zcela evropsky.

Jednacím a komunikačním jazykem je v naprosté většině případů ruský jazyk. Po předchozí konkrétní dohodě s partnerem je možno komunikovat v jazyce anglickém, méně již v jazyce německém. V takovém případě je však třeba si zajistit tlumočení.

Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13:00 až 15:00, pracovní večeře začíná obvykle v 19:00. Průběh konzumace je doprovázen pravidelnými přípitky, očekává se od hostů přípitek na perspektivní spolupráci, na zdraví rodiny apod. Přípitky jsou málokdy stručné a jsou vždy ukázkou řečnického umění. Pouhé české strohé „na zdraví“ by mohlo být považováno za neuctivé. Pije se na povel a nejčastěji místní vodka, která je velmi dobré kvality.

Není neobvyklé, že je obchodní partner po určité době spolupráce pozván na chatu nebo do sauny. V tomto prostředí se často uzavírají klíčové dohody.

Často jsou zahraničním hostům předávány drobné dárky (vodka, publikace, lidový suvenýr atd.). Je třeba s tímto počítat a dárky si rovněž zajistit. Oblíbená je Becherovka, české pivo, předměty z broušeného skla atd.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V souladu s nařízením prezidenta Běloruska „O pojišťovací činnosti“ musí mít zahraniční občané povinně sjednánu smlouvu o zdravotním pojištění na sumu 5 000 USD, a to přímo s běloruskou pojišťovnou nebo prostřednictvím smluvní zahraniční pojišťovny (na pojistce musí být zřetelně uvedena běloruská pojišťovna). Při absenci pojištění a vzniku události vyžadující si zdravotní péči musí být tato péče uhrazena dotyčnou osobou nebo osobou (stranou), která cizince do země pozvala. V případě, že zahraniční občan má přiznán trvalý pobyt, je mu poskytována zdravotnická péče za podmínek jako občanům Běloruska.

Některá státní zdravotnocká centra:

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (onkologie
http://omr.by

РНПЦ "Кардиология" (kardiologie)
http://www.cardio.by

Республиканский центр медреабилитации и бальнеолечения (všeobecné)
http://makaenka17med.by

РНПЦ травматологии и ортопедии (traumatologie a ortopedie)
http://www.ortoped.by

РНПЦ "Мать и дитя" (pro matky s dětmi)
http://www.medcenter.by

РНПЦ оториноларингологии (ORL)
http://www.lor.by

Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника (stomatologie)
http://www.belstom.by

V Bělorusku existují pouze dvě pojišťovny, které jsou oprávněny poskytovat povinné zdravotní pojištění:

BELGOSSTRACH
http://www.belgosstrakh.by

BELEXIMGARANT
http://www.eximgarant.by

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Honorární konzulát ČR v Brestu

Dne 10. října 2012 byl slavnostně otevřen Honorární konzulát ČR v Brestu pod vedením honorárního konzula pana Uladzimira Mikuliče. Konzulát má působnost pro Brestskou oblast.

Honorární konzulát ČR v Brestu
b-r Kosmonavtov 75/1
224030Brest
Bělorusko

Tel.: +375 162 220527
E-mail: brest@honorary.mzv.cz

Provozní hodiny: úterý a čtvrtek 14-16 hod., jindy po předchozí domluvě.

Další zastoupení

V Bělorusku v současné době nemá své zastoupení CzechTrade, CzechInvest nebo jiná státní organizace. V oblasti cestovního ruchu spadá Bělorusko teritoriálně pod zahraniční kancelář CzechTourism v Moskvě.

Zahraniční kancelář CzechTourism v Moskvě
http://www.czechtourism.cz/zahr-zastoupeni/seznam-zahranicnich-zastoupeni/zahranicni-zastoupeni-v-rusku-s-pusobnosti-pro-belorusko-a-stredni-asii/

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Hasiči                                      (+375) 101
Policie                                                  102
Záchranná služba                              103
Plyn                                                       104
Železnice                                             105
Letiště                                                  106
Taxi                                                       107, 135, 152, 157, 158
Autobusová nádraží                          114
Telefonní čísla organizací               109
Předpověď počasí                             195
Informace o tel. číslech                    185

1.18. Internetové informační zdroje

Belarus.by - oficiální stránky Běloruska
http://www.belarus.by

Belta - běloruská tisková agentura
http://www.belta.by

Internetový portál TUT.by
http://www.tut.by

Internetový portál Open.by
http://www.open.by

Běloruský partyzán (opoziční)
http://www.belaruspartisan.org

Běloruská informační společnost BelaPAN
http://belapan.by

Internetový portál Naviny.BY (opoziční)
http://www.naviny.by

Internetové zpravodajství Charty 97 (opoziční)
http://www.charter97.org

Viasna - centrum obránců lidských práv (opoziční)
http://spring96.org

Další informační zdroje lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR v Bělorusku.

1.19. Adresy významných institucí

Prezident republiky
http://www.president.gov.by

Rada ministrů Běloruska
http://www.government.by

Ministerstvo architektury a stavebnictví Běloruska
http://www.mas.by

Ministerstvo zahraničních věcí Běloruska
http://www.mfa.gov.by

Ministerstvo bytového a komunálního hospodářství Běloruska
http://www.mjkx.gov.by

Ministerstvo zdravotnictví Běloruska
http://www.minzdrav.by

Ministerstvo vnitra Běloruska
http://www.mvd.gov.by

Ministerstvo informatiky Běloruska
http://www.mininform.gov.by

Ministerstvo kultury Běloruska
http://www.kultura.by

Ministerstvo lesního hospodářství Běloruska
http://www.mlh.by

Ministerstvo obrany Běloruska
http://www.mod.mil.by

Ministerstvo školství Běloruska
http://www.minedu.unibel.by

Ministerstvo daní a poplatků Běloruska
http://www.nalog.by

Ministerstvo pro mimořádné situace Běloruska
http://mchs.gov.by

Ministerstvo přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí Běloruska
http://www.minpriroda.by

Ministerstvo průmyslu Běloruska
http://www.minprom.gov.by

Ministerstvo spojů a informatizace Běloruska
http://www.mpt.gov.by

Ministerstvo zemědělství Běloruska
http://www.mshp.minsk.by

Ministerstvo sportu a turizmu Běloruska
http://www.mst.by

Ministerstvo obchodu Běloruska
http://www.mintorg.gov.by

Ministerstvo dopravy a komunikací Běloruska
http://www.mintrans.by

Ministerstvo práce a sociální ochrany Běloruska
http://www.mintrud.gov.by

Ministerstvo financí Běloruska
http://www.minfin.gov.by

Ministerstvo ekonomiky Běloruska
http://www.economy.gov.by

Ministerstvo energetiky Běloruska
http://www.minenergo.gov.by

Ministerstvo spravedlnosti Běloruska
http://www.minjust.by

Národní statistický výbor Běloruska
http://www.belstat.gov.by

Státní celní výbor Běloruska
http://www.gtk.gov.by

Státní výbor pro standardizaci Běloruska
http://www.gosstandart.gov.by

Státní výbor pro vědu a technologie Běloruska
http://www.gknt.org.by

Státní výbor majetku Běloruska
http://www.gki.gov.by

Státní vojensko-průmyslový výbor Běloruska
http://www.vpk.gov.by

Národní banka Běloruska
http://www.nbrb.by

Běloruská asociace autodopravců (BAMAP)
http://www.bairc.org

Běloruský svaz podnikatelů a zaměstnavatelů
http://bspn.by

Běloruský svaz podnikatelů
http://belsp.com

Běloruská vědecko-průmyslová asociace
http://www.bnpa.info

.