Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Bosna a Hercegovina Stari most
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on Cooperation in the Fight against Crime, in Particular Terrorism, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Organized Crime; Sporazum između Češke Republ...
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2013-09-12 Sarajevo
Platnost
Publikace č. 2014-07-24 40/2014

Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Implementing Protocol between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina to the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on the Readmission of Persons Residing without Aut...
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2012-09-18 Praha
Platnost pro ČR 2013-12-01
Publikace č. 2013-11-25 93/2013

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o medjunarodnom drumskom prevozu
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1962-10-22 Praha
Platnost 12.7.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1963-09-30 72/1963

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1967-05-17 Praha
Platnost 4.10.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1968-01-11 1/1968

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete izmedju vlade Čehoslovačke Republike i vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-01-29 Bělehrad
Platnost 28.11.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 4/1958

Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the amendments to the Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the Promotion and Protection of Investments signed on April 17, 2002 in Sarajevo
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2009-06-09 Sarajevo
Platnost
Publikace č. 2010-06-30 54/2010

Ujednání o bezplatném recipročním léčení pracovníků československých a jugoslávských diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Sporazum o besplatnom recipročnom lečenju službenika čehoslovačkih i jugoslovenskih diplomatskih misija i konzularnih predstavništava
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-09-19 Praha
Platnost 19.9.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1936-02-24 Praha
Platnost 25.1.1938
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1938-02-09 24/1938

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1956-02-11 Praha
Platnost 20.12.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1957-07-03 31/1957

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2007-11-20 Praha
Platnost
Publikace č. 2010-07-12 58/2010

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Platnost 9.5.1996
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o vazdušnom saobraćaju
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1956-02-28 Bělehrad
Platnost 2.11.1956
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-02-20 25/2006

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2010-04-28 Sarajevo
Platnost
Publikace č. 2011-06-28 64/2011

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1989-04-13 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konvencija o saradnji na polju socijalne politike izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Platnost 28.12.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 2/1958

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2010-03-18 Praha
Platnost
Publikace č. 2012-07-25 67/2012

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1981-12-10 Praha
Platnost 10.10.1982
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1983-04-28 42/1983

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Platnost 29.6.1963
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2006-02-20 25/2006

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Název v cizím jazyce Agreement on the Promotion and Protection of Investments between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-04-17 Sarajevo
Platnost
Publikace č. 2004-06-29 74/2004

Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Konvencija o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Platnost 1.12.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1958-02-20 3/1958

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1989-05-23 Praha
Platnost 27.10.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1990-11-14 473/1990

Správní dohoda o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Administrativni sporazum o sprovodjenju konvencije o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Platnost 1.12.1957
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o me...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izmenama i dopunama Sporazuma izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike ...
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-05-15 Praha
Platnost 14.10.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-01-23 1/1981

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1963-10-05 Bělehrad
Platnost 13.3.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-05-28 89/1964

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Platnost 2.8.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1964-12-24 207/1964

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Platnost 3.7.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1965-02-23 10/1965
.