Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

France Ilustrace
Francie Francie

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Francouzská republika (République française).

1.2. Rozloha

Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2. Včetně zámořských departementů a území pak Francie měří 675 417 km2.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel Francie včetně zámořských území dosáhl podle odhadů INSEE (FR statistický úřad) k 1.1.2011 65,03 milionů obyvatel, což ji řadí na 21. místo ve světě. Hustota obyvatel je 114,44 obyvatele/km2. Počet obyvatel vzrostl v roce 2010 o 358 000. Roční přírůstek byl v roce 2010 0,55%.

Podle statistik Eurostatu bylo ekonomicky aktivních v roce 2009 28 458,7 tisíc Francouzů, z toho 14 886,3 mužů a 13 572,1 žen. Tento počet řadí Francii na třetí místo v EU, po Německu a Velké Británii.

Podíl ekonomicky aktivních mužů činil 75,2 %, u žen pak 66,3 %. Celkově je podíl ekonomiky aktivních Francouzů 70,7 %.  

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva Francie patří v posledních letech k nejvyšším v Evropě.  V roce 2010 se jednalo včetně zámořských departementů podle odhadů INSEE o čistý přírůstek 358 000 obyvatel.

Francie- porodnost, 2010
počet narození 828 000
průměrný věk matky 30
Počet dětí narozených mimo manželství (v %) 54,8


Zdroj: INSEE, předběžná data za rok 2010

Přirozený přírůstek Francie činí 283 000 osob, migrační saldo je + 75 000 osob. Počet nově narozených dětí je tak téměř 4x vyšší než počet imigrantů. Ve většině EU 15 je tomu naopak. Mezi faktory podporující tento pozitivní vývoj můžeme počítat zejména aktivní politiku na podporu rodiny, mateřské školy přijímající děti již od dvou let, společensky neutrální postoj k dětem narozeným mimo manželství (54,8% v roce 2010) a relativně pozitivní vnímání pracujících matek

Zhruba 76% populace bydlí ve městech a městských zónách, přičemž dále pokračuje ”vylidňování” venkova. V letech 1960 – 1999 zaznamenalo úbytek populace 15 zemědělských departementů, přičemž v extrémním případě Creuse se jednalo o odliv 24% populace. Hlavní město Paříž má v současnosti 2 233 000  obyvatel , pařížská aglomerace čítá 11 836 000 miliónu obyvatel a je tak 23. největší aglomerací na světě a druhou v Evropě (po  Londýně).

Zdroj: INSEE, www.paris.fr

1.5. Národnostní složení

Francie je 6. zemí na světě s největším počtem imigrantů. V rámci Evropské unie se řadí na druhé místo po Německu. Odhaduje se, že v roce 2010 žilo na území Francie 6,7  milionů imigrantů. Celkově imigranti představují  zhruba 11% obyvatelstva Největší počet imigrantů pochází z Afriky (41,4%), zejména z Alžírska (12.9%) a Maroka (12,3%), a z Evropských zemí (38,9%).

Podle francouzské agentury pro imigraci (OFII), legální imigrace v roce 2010 stoupla o 10,6%; za nárůstem 188 780 osob stojí především vyšší počet zahraničních studentů (o 15 000 více, než předešlý rok). Bylo uděleno 81 100 povolení k pobytu z titulu rodinných příslušníků (nárůst 4%), 65 840 studentských povolení (nárůst 28,5%), 31 500 profesních povolení (stabilní vývoj) a 10 340 povolení azylu (stabilní vývoj).

Vývoj počtu imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii podle motivů imigrace:

  2005 2006 2007 2008 2009
Ekonomický motiv 24 293 24 780 26 732 32 897 31 154
Rodinný motiv 94 383 98 770 87 791 86 770 77 868
Azyl 12 002   9 078     6 703     7 647     9 278    
Studium 44 794 46 160 43 154 50 280    51 226
Jiné 10 516   10 661   9 400     8 889     10 179  
Celkem 188 988 189 449 173 780 186 483 179 705

4. 7. 2007 schválila francouzská vláda návrh zákona o imigraci, integraci a azylu, který upravuje podmínky pro získání dlouhodobého pobytu pro rodinné příslušníky legálních přistěhovalců. Zákon stanovuje cíle francouzské imigrační politiky včetně kvantitativních ukazatelů požadovaných výsledků. Jedním z cílů je 50% podíl ekonomických imigrantů na celkovém počtu udělených dlouhodobých pobytů (7 %. v r. 2006). Zákon upravuje podmínky pro udělování dlouhodobého pobytu pro rodinné příslušníky legálních imigrantů. V zájmu lepší integrace do francouzské společnosti je přijetí rodinných příslušníků podmíněno znalostí francouzštiny a „hodnot Francouzské republiky“. Pokud francouzské úřady v zemi původu usoudí, že žadatel o dlouhodobý pobyt ve Francii (včetně manželů/manželek francouzských občanů) nemá dostatečné znalosti francouzštiny a francouzských hodnot, žadatel musí podstoupit dvouměsíční kurs v zemi původu.

Legální přistěhovalec, který žádá o přistěhovalecká víza pro své rodinné příslušníky, kteří zůstali v zemi původu, musí prokázat dostatečné finanční prostředky na zaopatření celé rodiny. Náklady se vypočítávají podle počtu členů rodiny a jsou stanoveny v rozmezí 1-1,2 výše minimální mzdy. Rodiče dětí, kteří se takto legálně přistěhují do Francie, se navíc musí písemně zavázat, že zajistí „dobrou integraci“ svých dětí do francouzské společnosti (Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille), jinak soud může rozhodnout, že přídavky na dítě bude v zájmu dítěte spravovat třetí osoba. Dobrou integrací se zde rozumí především školní docházka. Rodiče musí absolvovat kurs o „právech a povinnostech rodičů ve Francii“, přičemž důraz bude kladen na rovnost mezi matkou a otcem z hlediska rodinného práva.

Dále zákon také upravuje pravidla pro získání občanství sňatkem. Cizinec může získat francouzské občanství po 4 letech manželství a nepřerušeným pobytem na území Francie po dobu tří let.
Pro podporu ekonomické imigrace, zákon zavádí kartu „Kompetence a talent“, opravňující k tříletému pobytu cizince, který je „způsobilý se významně a trvale podílet svými schopnostmi a talentem na rozvoji francouzské ekonomiky nebo ekonomiky země, ze které pochází.“ 
Zákon byl později doplněn zákony z 24. července 2006, který upravuje imigrační politiky v souladu s potřebami francouzské ekonomiky, a zákonem z 20. listopadu 2007, který dále pozměňuje Zákoník vstupu a pobytu cizinců a práva na azyl (Code de l´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile).

14. dubna 2011 schválil Senát návrh zákona o imigraci, integraci a francouzské národnosti. Zákon je zaměřen na boj s nelegálním přistěhovalectvím a má mimo jiné prodloužit lhůtu zadržení imigrantů ze 32 na 45 dní. Francie nicméně zůstává jednou ze zemí EU s nejkratší lhůtou zadržení. Zákon dále umožní vytvoření dočasných zón pro imigranty, kteří přestoupí hranice mimo hraniční přechody.

Záměrem současného ministra vnitra Claude Guéanta je omezit legální imigraci o 20 000 osob ročně. Legální migrace je cílena poprvé od Sarkozyho kampaně v roce 2007. Ministr vnitra chce snížit počet přistěhovalců, kteří přícházejí z titulu rodinné soudržnosti a kvůli pracovním příležitostem z 200 000 na 180 000 osob za rok.

V souvislosti s nedávným rozhodnutím Itálie udělit cca 20 000 přechodných povolení k pobytu imigrantům ze severní Afriky, jejichž většina následně odešla do Francie, se Francii podařilo prosadit dočasné obnovení hraničních kontrol uvnitř Schengenského prostoru. 

Francie se řadí mezi státy EU s nejvyšším přílivem nelegálních migrantů. Spolu s ES, IT, GB a DE je cílovou destinací pro 80 % všech migrantů do EU. Dvě třetiny migrantů do Francie pocházejí ze subsaharské Afriky a ze zemí Magrebu. Oficiální odhady mluví o 200 000 -400 000 nelegálních migrantů žijících na území Francie. Od roku 2007 už bylo vyhoštěno celkem 106 000 nelegálních imigrantů, během roku 2010 jich bylo 25 500 (údaj pochází z prosince 2010).

Francie je třetí země na světě s nejvyšším počtem žádostí o azyl, po Spojených státech a Kanadě, a první v Evropě. V roce 2010 OFPRA zaznamenala 52 478 žádostí o azyl, tedy nárůst o 10% oproti minulému roku.

Za svého předsednictví v Radě EU během podzimu 2008 Francie předložila Evropský pakt pro migraci a azyl, který harmonizuje pravidla pro udělování azylu na komunitární úrovni a zlepšuje spolupráci v oblasti migrace. Pakt byl během FR PRES přijatý všemi členskými státy EU.

Zdroje: OFII, OFPRA, Ministerstvo spravedlnosti, MIIINDS, Ministerstvo vnitra

Pro více informací se můžete obrátit na stránky agentury OFPRA, která je pověřena přijímat žásoti o azyl a a posuzovat je.

www.ofpra.gouv.fr  

 

1.6. Náboženské složení

Církev je od r. 1905 oddělena od státu. Oficiálně statistika náboženství není sledována. Uvádíme rozdělení podle dostupných statistik.

Náboženství
deklarované vyznání 1994 2009
katolické 67% 64%
protestantské 3% 3%
židovské 1% 1%
muslimské 2% 4%
bez vyznání 23% 28%

Zdroj: IFOP

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Francie je rozčleněna na 26 regionů (z toho 22 v metropoli, 4 zámořské), regiony se dělí na departementy. Departementů je ve Francii 100, z toho 4 zámořské – Martinique, Guadeloupe, Réunion a Francouzská Guyana.  Kromě toho má Francie zámořská území Mayotte, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miquelon, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a  Francouzská jižní a antarktická území.

Hlavní město je Paříž, další velké městské aglomerace jsou Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice, Toulon, Nantes, Grenoble, Rennes.

V březnu 2009 si v referendu obyvatelé souostroví Mayotte odhlasovali administrativní připojení k Francii. Od roku 2011 se tak Mayotte stane francouzským zámořským okresem.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je společná měna používaná v rámci Evropské měnové unie - Euro, které je také jediným platidlem.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Boží hod svatodušní, Nanebevstoupení, Nanebevzetí, svátek Všech svatých.

Obvyklá pracovní doba: 9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový pracovní týden zavedený od roku 2001. V současné době je toto opatření silně kritizováno jak ze strany francouzských podnikatelů, tak ze strany zahraničních investorů (např. 93% dotázaných členů Americké obchodní komory vidí 35 hodinový pracovní týden jako překážku konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, zejména v kontextu konkurenčního tlaku ostatních zemí). Po roce 2001 došlo k poklesu přímých zahraničních investic, který z části mohl být zapříčiněn jak atentáty z 11. září 2001 tak zavedením zkrácené pracovní doby. Zahraniční investice přestaly klesat až roku 2005.

Po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem Francie proběhly velké změny v oblasti pracovní doby. Zákon č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007 udává změny v povolených přesčasech. Pracovní doba stále trvá 35 hodin týdně, ale od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a navíc na ně není aplikována daň z příjmu FO.

Francouzi rádi využívají školních prázdnin (časté i během roku) a prodloužených víkendů (nejčastěji během května).

Obvyklá prodejní doba: 9 - 19 (20) hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při snaze o vstup na francouzský trh je třeba počítat se silnou konkurencí. Ve Francii dlouhodobě působí místní, zahraniční i nadnárodní společnosti, které již zde mají vybudované postavení a své teritorium si velice tvrdě brání. Tato situace ale není pro české podniky, většinou zvyklé na náročný německý trh, situací neznámou. Uspět však na francouzském trhu je výzva a pokud se vývozce rozhodne o tento trh usilovat, musí očekávat běh na dlouhou trať:  být připraven k dlouhým osobním jednáním, k překonávání náročné administrativy i prvků ochranářství. Na druhou stranu reference z francouzského trhu jsou právem vizitkou houževnatosti firmy a kvality jejích výrobků.

Přestože je francouzský trh trhem západoevropským, tedy nasyceným téměř ve všech směrech, mají české firmy šanci se zde prosadit. Je však třeba nesázet pouze na nižší cenu výroby a zaměřit se i další aspekty, které Francouzům dokáží, jakým pozitivním vývojem české firmy za poslední léta prošly.

Jakmile je již jednou dosaženo dohody, přistupují Francouzi ke smluvním závazkům obvykle seriózně. Je však dobré, když je dohoda co nejprecizněji zachycena písemně, protože jinak mají francouzští partneři tendenci vracet se k bodům, které pod záminkou perfekcionismu zkouší přizpůsobit. Písemné dohody ovlivňuje dlouholetá kultura psaného práva a postupně sedimentující administrativy. Vyjednávání mohou být dlouhá a vyčerpávající, ale nikoli nepříjemná. Francouzští partneři mívají zálibu v dlouhých sezeních u slavnostní tabule: u jídla tráví velkou část jednání. Večeře mívají privátní, exkluzivní charakter. Pracovní snídaně jsou běžnou součástí kalendáře. Konzumace alkoholu mimo jídelní stůl může mít spíše nelichotivý přídech alkoholismu: sednout si s někým „na skleničku“ lze jen mezi velmi dobrými přáteli. Dlouhé vybírání z jídelního lístku nepůsobí rušivě, naopak, stejně tak přerušování jídla a velká gestikulace u stolu je součástí zvyklostí. Veškeré odkazy na angličtinu, na USA či na anglosaskou tradici mohou působit rušivým dojmem: příslušníci francouzských elit žijí stále z pocitu vlastní bývalé velikosti kulturní, ekonomické i politické. Na jednání obvykle přicházejí dobře připraveni, často pozdě (v Paříži je běžné zpoždění dvacet minut), s patřičným množstvím podkladů a logicky připravených argumentů. V jejich vystupování se zpravidla projevuje, že jsou již od střední školy pečlivě připravováni na precizně strukturované diskuse na nejrůznější témata. Formální dokonalost mnohdy zastíní obsahovou průměrnost.

10 TIPŮ JAK USPĚT NA FRANCOUZSKÉM TRHU

 1. Připravte si reprezentativní dokumentaci a webové stránky, nejlépe ve francouzštině
 2. Při prvním kontaktu neposílejte e-mail ani fax, raději zatelefonujte, Francouzi preferují  osobní kontakt
 3. Pokud neovládáte francouzštinu, vezměte si raději pro první jednání tlumočníka
 4. Naučte se alespoň několik slov ve francouzštině
 5. Schůzku si domluvte dopředu, přijďte na ni včas, ale ne dříve (i když zpoždění 10-15 minut je považováno za normální)
 6. Vyjadřujte se strukturovaně, jasně argumentujte a navrhujte řešení
 7. Prokazujte svému partnerovi respekt, ale nenechte se jeho požadavky zatlačit do kouta
 8. Buďte trpěliví a vytrvalí, na reakci francouzské strany se obvykle čeká velmi dlouho
 9. Raději se chovejte formálně a nechte Váš protějšek udělat první krok k méně formálnímu jednání
 10. Nesnažte se francouzského partnera zastihnout mezi 12 a 14 hodinou, o Velikonocích, Vánocích, v srpnu, o všedním dnu mezi svátky, a raději ani v pátek později odpoledne, Francouzi totiž všeobecně ctí dobu oběda, dny volna, svátky i prázdniny

Ve společenské konverzaci neexistují žádné výrazné preference či tabu. Rozhovor je možné vést na různá běžná témata, velká záliba je v kultuře. Nedoporučuje se ale pouštět se do témat příliš osobních (rodina, víra, politické přesvědčení). Náboženství konkrétně je vnímáno jako velmi privátní téma (laicita, tedy nekonfesnost je zde vnímána velmi silně). I věřící lidé reagují na otázky tohoto typu nevstřícně. Délku zdvořilostní konverzace je vhodné ponechat na partnerovi.

Francouzi mají vyvinutý smysl pro slovo: projevy a slavnostní přípitky jsou nedílnou součástí každého jednání. Pečlivě pak jmenují všechny funkce přítomných, a to i opakovaně. Očekává se, že na projevy či přípitky se odpovídá. Francouzi snad mají smysl humor, ale jejich záliba v rafinovanosti a  kultuře je ve veřejném prostoru cítit ještě výrazněji. S ohledem na tradiční zdvořilost proto není příliš žádoucí začít s vtipkováním a neformálním vyjadřováním dříve, než se obchodní partneři poznají blíže.

Francouzi zpravidla nemají příliš velkou znalost o českém prostředí. Řada z nich ještě nezaregistrovala rozdělení Československa. Francouzi jsou také překvapeni, když se dozvědí jak je ČR geograficky blízko Francie a že Praha leží západněji než Vídeň.  Pojem Střední Evropa používají jen intelektuální špičky. Francouzi, kteří nenavštívili ČR nebo nemají osobní kontakt s českým prostředím, si představují ČR jako zemi s velmi nízkou životní úrovní.

Francouzi na českých partnerech  oceňují především jejich technické znalosti a dovednosti, spolehlivost, určitou germánským vlivem vypěstovanou disciplinu a odpovědnost. Rovněž oceňují vysokou úroveň kulturního života v ČR a zvyšující se jazykovou vybavenost i středních článků řízení.

Obchodní jednání bývají vedena na vysoké úrovni, neboť v centralisticky pojatém systému řízení, obvyklém pro většinu francouzských podniků, nebývá na nižší články delegováno dostatek pravomoci. Zpravidla nejtěžší bývá probojovat se na správné místo v hierarchii, vyšší funkce bývají dobře chráněny a odstíněny. Velkou roli hrají známosti a společně absolvované školy. Bývalí studenti spolu prostřednictvím asociací udržují velmi těsný vztah. Jednání na nižší úrovni pak obvykle nevede k okamžitým výsledkům, nýbrž jen k vymezením základních pojmů a podmínek. Obdobně francouzští partneři očekávají i od svých protějšků, že s nimi budou jednat na pokud možno nejvyšší úrovni. Výhodou v jednání je, když se partneři již znají a vědí, co od sebe mohou očekávat.

Francouzi často do poslední chvíle mění dlouho předem smluvené rámce jednání: nechávají se zastupovat v případě, že jednání nesplňuje jejich očekávání. Přísliby účastí na akcích jsou často z francouzské strany jen vyjednávací pozicí, aby z druhé strany dostali odpovídající úroveň zastoupení, nejsou tedy závazkem, který je třeba splnit beze zbytku.

Svou roli v jednáních mohou sehrát i regionální odchylky či vliv nefrancouzského původu jednajícího. Seveřané jsou spíše precizní a pragmatičtí, jižané jsou spíše pomalejší, více rituální. Na východě  je cítit silný germánský vliv. Lze však obecně říci, že se uplatňuje úcta, vzájemný respekt a zdvořilost. I při dramatickém průběhu diskuse dojde zpravidla k dohodě, která má obvykle podobu kompromisu přijatelného pro obě strany. Francouz bývá ve svém projevu velmi přesně strukturován. Uvažuje v konceptech a hierarchiích.

 Francouzská společnost je společností s dlouhými a bohatými demokratickými tradicemi. Nepotrpí si proto příliš na používání akademických titulů. Jinak ji však stále oslňují osobnosti se vznešeným původem. Obvykle zde vystačíte s oslovením Monsieur, Madame a Mademoiselle (pane, paní, slečno), ale pozor - bez příjmení (i když to dnes není pociťováno tak silně, je takové oslovení s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé). Výjimkou z uvedených jednoduchých oslovení jsou např. vojenské hodnosti (Mon général) a oslovení prefektů (Monsieur le préfet). Ve firemním prostředí se užívá často titulu PDG, tedy předsedy firmy, (obvykle plným titulem Président - Directeur Général, ve zkratce PDG).

Velkou sílu mají veřejné funkce: ministři, starostové, parlamentáři mají nárok na to být oslovováni doživotně svou nejvyšší funkcí.

Titul Docteur je ve Francii výhradně určen pro oslovení lékaře, advokát má nárok na oslovení Maitre (Mistře),  ingénieur je zde spíše povolání a nikoli titul. Akademické tituly se uvádějí prakticky výhradně písemně v akademických tiscích.

Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání osobního kontaktu.

Pokud jde o vizitky, není po obsahové ani formální a grafické stránce mezi zvyklostmi u nás a ve Francii příliš velký rozdíl. Jak již bylo konstatováno výše, nepoužívají se tituly, jinak je dnes z praktického hlediska vhodné a obvyklé přiměřeně velké logo i plné kontaktní údaje včetně e-mailové adresy. Jméno je doplněno funkcí zpravidla v obecné rovině (tj. většinou jen ředitel, ale občas i obchodní ředitel). Přirozeně lépe působí, je-li vizitka přímo ve francouzštině.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění (EHIC).

Lékařské ošetření
Každé ambulantní ošetření ve Francii si pacienti nejdříve musejí uhradit sami. Ošetření se platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření, tzv. "Feuille de Soins".
Stanovená cena konzultace se pohybuje v rozmezí zhruba 22 EUR u praktických lékařů, 25 EUR u jednotlivých druhů specialistů. Část lékařů muže účtovat ceny smluvní.
Pro úhradu nákladů je třeba obrátit se s vystaveným potrvzením ( Feuille de Soins) na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie- CPAM) nebo po návratu přímo na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Léky
Léky jsou dostupné v lékárnách na základě předložení receptu vystaveného lékařem. Léky je nutné uhradit na místě z vlastních prostředků, které budou následně proplaceny prostřednictvím CPAM.

Nemocniční péče
Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění.
V případě nemocničního ošetření se v hotovosti nic nehradí, kromě předepsané spoluúčasti.

Lékařské ošetření 30 % nákladů + 1EUR za návštěvu

Laboratorní testy 40 % nákladů + 1EUR

Léky 35- 85% nákladů+ 0,5 EUR za každou položku receptu

Nemocniční péče - hospitalizační paušál 16 EUR/den za stravu + 20% nákladů po dobu max. 30 dní (u vážných onemocnění bez spoluúčasti)

Repatriace
Repatriace na území ČR,  v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není  zahrnuta do nutné a neodkladné zdravotní péče. Pojištění v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž nekryje repatriaci ostatků ani převoz zraněného sanitkou. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: +33 (0)1 53 73 00 22, 25
F: +33 (0)1 53 73 00 27
E: ccparis@czech.cz
W: www.czechcentres.cz/paris www.centretcheque.org

CzechTourism
27, Avenue de l'Opéra, 75001 Paris
Tel: +33 1 53 73 00 34
Fax:+33 1 53 73 00 33
Email: info-fr@czechtourism.com
W: www.czechtourism.com

CzechTrade
149, rue Saint Honoré, 75001 Paris
Tel : +33 1 45 62 30 78-9
Email: paris@czechtrade.cz
W: www.czechtrade.fr

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • evropské telefonní číslo 112 v případě naléhavosti (na policii, požárníky a lékařskou pohotovost)
 • lékařská pohotovost je rovněž k dispozici na telefonu 15
 • policie na telefonu 17
 • požárníci na telefonu 18
 • informace o telefonních číslech 12
 • telefonování na účet volaného do ČR    0800 99 0421

1.18. Internetové informační zdroje

Základní právní předpisy Francie daně:

www.legifrance.gouv.fr

daně:

www.impots.gouv.fr

Agentura pro zahraniční investice:

www.afii.fr

Užitečné rady pro podnikatele:

www.apce.fr

www.portailpme.com

www.ubifrance.fr

www.coface.fr

Veřejné zakázky (více informací viz kapitola VIII)

http://www.lemoci.com/

http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do

http://www.lemoniteur-expert.com/

http://www.usinenouvelle.com/

www.largusdelassurance.com

Statistiky:

www.insee.fr

http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Portail_default.asp

Úřad průmyslového vlastnictví:

www.inpi.fr

Agentura na podporu inovací:

http://www.oseo.fr/

Franc. agentura pro normalizaci:

www.afnor.fr

Agentura pro dohled nad kvalitou potravin:

www.afssa.fr

Úřady práce:

Evropské stránky EURES

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs

Veřejné služby zaměstnanosti ANPE

www.pole-emploi.fr

www.pole-emploi-international.fr

 Agentury práce:

Cadremploi: www.cadremploi.fr

Cadreonline: www.cadresonline.com

Jobline: www.jobline.net

Jobsesame: www.jobsesame.com

Pageinterim: www.pageinterim.fr

Jobs+Adverts: www.jobpilot.fr

Monster: www.monster.fr

Recrut: www.recrut.com

Sezónní práce

www.jobs-in-the-alps.com
www.manpower.fr
www.adecco.fr

Au pair pobyty

CLUB TELI: www.teli.asso.fr

Práce studentů

http://www.campusfrance.org/en/node/87907

Databáze firem ve Francii

www.indexa.fr

www.apec.fr

1.19. Adresy významných institucí

 

 

Prezident republiky Présidence de la République
Palais de l`Elysée
55, rue de Faubourg Saint-Honoré
75008  Paris 
T:   +33 1 42 92 81 00
F:  +33 1 42 92 81 00
W: www.elysee.fr
Předseda vlády Premier ministre
Hôtel Matignon, 57, rue de Varenne
75700  Paris 
T:   +33 1 42 75 80 00
W: www.premier-ministre.gouv.fr
Ústavní rada Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001  Paris 
T:  +33 1 40 15 30 00
F:  +33 1 40 20 93 27
W: www.conseil-constitutionnel.fr
Poslanecká sněmovna Assemblée nationale
126, rue de l`Université
75355  Paris Cedex 07 SP 
T:   +33 1 40 63 60 00
W: www.assemblee-nationale.fr
Senát Sénat
Palais du Luxembourg,  15, rue de Vaugirard
75291  Paris Cedex 06 
T:   +33 1 42 34 20 00
W: www.senat.fr
Soudní dvůr Cour de justice de la République
21, rue de Constantine
75007  Paris 
T:  +33 1 44 11 31 00
F:  +33 1 44 11 31 39
E:courdejustice.courdecassation@justice.fr 
W : www.courdecassation.fr
Hospodářská a sociální rada, rada životního prostředí Conseil économique, social et environnemental (CESE)
9, place d`Iéna
75775  Paris Cedex 01
T:   +33 1 44 43 60 00
F : +33 1 40 20 80 08
E : secgen@ces.fr
W: www.lecese.fr
Státní rada Conseil d`Etat
Palais Royal
75100  Paris 01 SP 
T:   +33 1 40 20 80 00
W. www.conseil-etat.fr
Kasační soudní dvůr Cour de cassation
5, quai de l`Horloge
75055  Paris cedex 01 
T : 01.44.32.95.95 ou 01.44.32.95.59
W: www.courdecassation.fr
E: scom.courdecassation@justice.fr
Účetní dvůr Cour des comptes
13, rue Cambon
75100  Paris Cedex 01 
T:   +33 1 42 98 95 00
F:  +33 1 42 60 01 59
W: www.ccomptes.fr
Úřad pro kontrolu pojišťoven a pojišťovacích institucí Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM)
61, rue Taitbout
75436  Paris Cedex 09 
T:   +33 1 55 50 41 41
F:  +33 1 55 50 41 50
W. www.acam-france.fr
Úřad finančních trhů  Autorité des marchés financiers (AMF)
17, place de la Bourse
75082  Paris Cedex 02 
T:   +33 1 53 45 60 00
F:  +33 1 53 45 61 00
W: www.amf-france.org
Úřad pro regulaci elektronické komunikace a pošt Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
7, square Max-Hymans
75730  Paris Cedex 15 
T: +33 1 40 47 70 00
F: +33 1 40 47 71 98
E : courrier@arcep.fr
W: www.arcep.fr
Úřad pro jadernou bezpečnost Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
6, place du Colonel-Bourgoin
75012 Paris
T:   +33 1 40 19 86 00
F : +33 1 40 19 86 69
W. www.asn.fr
Národní výbor hodnocení veřejných institucí v oblastech vědy a kultury Comité national d`évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE)
43, rue de la Procession, entrée piétons 61-65 rue Dutot
75015  Paris 
T:   +33 1 55 55 60 97
F:  +33 1 55 55 63 94
W: www.cne-evaluation.fr
Národní komise pro informace Commission nationale de l`informatique et des libertés (CNIL)
8, rue Vivienne - CS30223
75083  Paris cedex 02 
T:  +33 1 53 73 22 22
F:  +33 1 53 73 22 00
W: www.cnil.fr
Energetická regulační komise Commission de régulation de l`énergie (CRE)
15, rue Pasquier
75379 Paris Cedex 08
T:   +33 1 44 50 41 00
F:  +33 1 44 50 41 11
W: www.cre.fr
Protikorupční komise Commission pour la transparence financière de la vie politique
Conseil d`État  - Place du Palais royal
75100 PARIS CEDEX 01
T:   +33 1 40 20 88 61
F:  +33 1 40 20 88 62
W: www.commission-transparence.fr
Vrchní rada pro regulaci vysílání Conseil supérieur de l`audiovisuel (CSA)
Tour Mirabeau 39-43 quai André-Citroën
75739  Paris Cedex 15 
T:   +33 1 40 58 38 00
F:  +33 1 45 79 00 06
W: www.csa.fr
Nejvyšší úřad pro rovnoprávnost a boj s diskriminací Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l`égalité (HALDE)
11, rue Saint-Georges
75009  Paris 
T:   +33 1 55 31 61 00
F:  +33 1 55 31 61 49
email: contact@halde.fr 
W: www.halde.fr
Nejvyšší zdravotní úřad Haute autorité de santé (HAS)
2 av. du Stade-de-France
93218  Saint-Denis-la-Plaine Cedex 
T:   +33 1 55 93 70 00
F:  +33 1 55 93 74 00
W: www.has-sante.fr

  

Předseda vlády Manuel VALLS Premier ministre Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris
T: +33 1 42 75 80 00
www.gouvernement.fr
Státní tajemník pověřený státními reformami a zjednodušováním Thierry MANDON Secrétaire d´Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale
32, rue de Babylone
75007 Paris
Tél. : 01 42 75 80 00
Místopředseda vlády, pověřený vztahy s parlamentem Jean-Marie LE GUEN Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des Relation avec le parlement
Hôtel de Clerrmont
69 rue de Varenne
75007 Paris
T: +33 1 42 75 80 00
www.gouvernement.fr
Ministr zahraničních věcí Laurent FABIUS Ministre des Affaires étrangères
37, quai d`Orsay
75007 Paris
T: +33 1 43 17 53 53
http://www.diplomatie.gouv.fr
Státní tajemník pro evropské záležitosti Harlem DESIR Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international
37, quai d`Orsay
75007 Paris
T: +33 1 43 17 53 53
http://www.diplomatie.gouv.fr
Státní tajemnice pro rozvoj a Francofonii Annick GIRARDIN Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international
27 rue de la Convention
75015 Paris
T: +33 1 43 17 53 53
http://www.diplomatie.gouv.fr
Státní tajemník pro zahraniční obchod a rovoj turistiky Thomas THEVENOUD Sécretaire d'Etat au Commerce extérieur au Développement du tourisme et aux Français de l'étranger, rattachée au ministre des Affaire étrangères
37, quai d`Orsay
75007 Paris
T: +33 1 43 17 53 53
http://www.diplomatie.gouv.fr
Ministr školství a vyššího vzdělání a výzkumu Najat VALLAUD-BELKACEM Ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
110, rue de Grenelle
750 07 Paris
T:+33 1 55 55 10 10
http;//www.education.gouv.fr  
Státní tajemnice pro školství, pro vyšší vzdělání a výzkum Geneviève FIORASO Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, rattachée au ministre de l'Education nationale
110 rue de Grenelle
75007 Paris
T: +33 1 55 55 10 10
http://www.education.gouv.fr/
Strážkyně pečeti, Ministryně spravedlnosti Christiane TAUBIRA Garde des Sceaux, ministre de la Justice
13 place Vendôme
75001 Paris
 T: +33 1 44 77 60 60
http://www.justice.gouv.fr/
Ministr financí  a veřejných účtů Michel SAPIN Ministre des Finance et des compte publics
139 rue de Bercy
75012 Paris
T: +33 1 40 04 04 04
http://www.economie.gouv.fr/
 Státní tajemník pro rozpočet  Christian ECKERT Secrétaire d'Etat chargé du Budget, rattaché au ministre des Finances
139 rue de Bercy
75012 Paris
T: +33 1 40 04 04 04
http://www.economie.gouv.fr/
Státní tajemník obchodu a drobného podnikání   Secrétaire d'Etat au Commerce, à l'Artisanat, de la Consommation, et de l'Economie sociale et solidaire, rataché au ministre de l'Economie
139 rue de Bercy
75012 Paris
T: +33 1 40 04 04 04
http://www.economie.gouv.fr/
Ministryně sociálních věcí a zdraví a práv žen Marisol TOURAINE Ministre des Affaires sociales et de la Santé
14 avenue Duquesne
 75007 Paris
 T: +33 1 40 56 60 00
http://www.social-sante.gouv.fr/
Státní tajemnice pověřená rodinou, seniory a autonomii Laurence ROSSIGNOL Secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des personnes âgées et de l'autonomie, ratachée au ministre de la Santé et des Affaires sociales
14, avenue Duquesne
75350 Paris SP 07
T: +33 1 40 56 60 00
http://www.social-sante.gouv.fr/
Státní tajemnice pověřená agendou práv žen Pascale BOISTARD Secrétaire d'État chargée des Droits des femmes
14, avenue Duquesne
75007 Paris
Tél. : 01 40 56 60 00
http://www.femme.gouv.fr
Státní tajemnice pro osoby s postižením a pro boj proti vyloučení Ségolène NEUVILLE Sécretaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, ratachée au ,inistre de la Santé et des Affaires sociales
22, avenue de Ségur
75007 Paris
T: +33 1 40 56 60 00
http://www.social-sante.gouv.fr
Ministrině bydlení a rovnosti teritorií Silvia PINEL
Ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité
72 rue de Varenne
75007 Paris
T: +33 1 40 81 21 22
http://www.territoires.gouv.fr/ 
Ministr vnitra Bernard CAZENEUVE Ministre de l'Intérieur
Place Beauvau
750 08 Paris
T: +33 1 49 27 49 27
http://www.interieru.gouv.fr/
Ministr hospodářství, ministr pro účinnou nápravu a digitální ekonomiky Emmanuel MACRON Ministr de l'Economie, du redressement productif et numerique 
139 rue de Bercy
75012 Paris
T: +33 1 40 04 04 04
http://www:economie.gouv.fr
Státní tajemnice digitální ekonomie Axelle LEMAIRE Secrétaire d'Etat chargée du Numerique, rattachée au ministre de l'Economie
139, rue de Bercy
75712 Paris
T: +33 1 40 04 04 04
http://www.economie.gouv.fr/
Ministrině životního prostředí, udržitelného rozvoje a energetiky Ségolène ROYAL Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
T : 01 49 27 49 27
http://www.interieur.gouv.fr/
Státní tajemník pro dopravu, moře a rybolov  Alain VIDALIES Secrétaire d'Etat aux Transport, à la mer et à la pêche, rattaché au ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
Hôtel de Roquelaure
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
T: +33 1 40 81 21 22
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Ministr práce, zaměstnanosti a sociálního dialogu François REBSAMEN Ministre du Travail, de l'Emploi et du dialogue social
101 rue de Grenelle 
75007 Paris
T: +33 1 40 56 60 00
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
Ministr obrany Jean-Yves LE DRIAN Ministre de la Défense
14 rue Saint-Dominique
75007 Paris
T: +33 1 80 50 14 00
http://www.defense.gouv.fr/
Státní tajemník pro válečné veterány Kader ARIF Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et à la mémoire, rattaché au ministre de la Défense
14, rue Saint-Dominique
75007 Paris
T: +33 1 44 42 10 02
http://www.defense.gouv.fr/
Ministrině kultury a komunikace Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication
3, rue de Valois
75001 Paris
T: +33 1 40 15 80 00
http://www/culturecommunication/gouv/fr/
Mluvčí vlády, ministr zemědelství, potravinářství a lesnictví Stéphane LE FOLL Porte-Parole du Gouvernement et Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Fôret Hôtel de Villeroy
78, rue de Varenne
 75007 Paris
Tél: +33 1 49 55 49 55
 http://agriculture.gouv.fr/
Ministrině reformy státu, decentralizace a veřejné funkce Marylise LEBRANCHU Ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique
80, rue de Lille
75007 Paris
Tél: +33 1 40 04 04 04
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
Ministr zámořských věcí George PAU-LANGEVIN
Ministre des Outre-Mer
27, rue Oudinot
75007 Paris
T: +33 1 49 27 49 27
http://www.outre-mer.gouv.fr/
 Státní tajemník pro teritoriální reformu André VALLINI Secrétaire d'Etat chargé de la Reforme territoriale, rattaché au ministre de la Décentralisation
80, rue de Lille 
75007 Paris
T: +33 1 44 87 17 10
http://www.fonction-publique.gouv.fr
 Státní tajemník pro rozvoj měst, mládeže a tělovýchovy Thierry BRAILLARD
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
35 rue Saint-Dominique
75700 Paris SP 07
T: +33 1 42 75 80 00
http://femmes/gouv/fr
                 
Státní tajemnice pověřená politikou měst Miriam EL KHOMRI
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Politique de la ville
40, rue du Bac
75007 Paris 
Tél. : 01 49 55 34 00

 

 

 

.