Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lucembursko Lucemburk
Lucembursko Lucembursko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Security Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on the Reciprocal Exchange and Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2011-04-11 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 2013-08-01
Publikace č. 2013-07-31 55/2013

Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention entre le Gouvernement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg tendant a eviter les doubles impositions et a prevenir la fraude fiscale en matiere d´impots sur le revenu et sur la f...
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-03-18 Lucemburk
Platnost 30.12.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1993-02-25 79/1993

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant les transports routiers internationaux de marchandises
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-07-15 Lucemburk
Platnost 1.1.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství

Název v cizím jazyce Accord Culturel entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-06-17 Lucemburk
Platnost 28.4.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-08-13 85/1979

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o přijímání stážistů

Název v cizím jazyce Accord entre le Gouvernement de la République Tcheque et le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg sur l´Admission des Stagiaires
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-11 Lucemburk
Platnost
Publikace č. 2001-05-22 42/2001

Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tcheque et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2000-11-17 Lucemburk
Platnost
Publikace č. 2002-03-05 18/2002

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Lucemburským velkovévodstvím

Název v cizím jazyce Accord relatif aux transports aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Grand-Duché de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1968-12-06 Praha
Platnost 17.3.1972
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1972-07-27 53/1972

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi Republikou československou a Velkovévodstvím lucemburským

Název v cizím jazyce Convention de conciliation, d´arbitrage et de reglement judiciaire entre la République Tchécoslovaque et le Grand-Duche de Luxembourg
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1929-09-18 Ženeva
Platnost 2.9.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1930-10-27 142/1930

Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční přepravě zboží

Název v cizím jazyce Protocole d´application a l´Accord conclu entre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et concernant les transports routiers internationaux
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-09-24 Lucemburk
Platnost 1.1.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque d´une part et la Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains interets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et Protocole annexe
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1952-09-30 Brusel
Platnost 23.1.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952

Název v cizím jazyce Avenant a l´Accord entre la République tchécoslovaque d´une part, et la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérets belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie et au Protocole Annexe, sig...
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1964-07-06 Praha
Platnost 23.1.1967
Platnost pro ČR 1993-01-01

Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la convention entre la République Tcheque et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale
Země a mez. organizace Lucembursko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-04-09 Praha
Platnost 9.4.2003
Publikace č. 2003-05-26 67/2003
.