Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Maďarsko budova parlamentu v Budapešti
Maďarsko Maďarsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1.1.2012 
  (předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság / Republic of Hungary  byl změněn v důsledku přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1.1.2012)
  (pozn.: dále používána zkratka HU)

1.2. Rozloha

 • 93 030 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel

 • 9 957 731 (údaj k 9.1.2013)

Demografické složení

 • ženy: 52,48 % - 5 226 007 žen (údaj k 9.1.2013)
 • muži: 47,52 % - 4 731 724 mužů

Hustota obyvatel na km2

 • 107,0 (údaj k 9.1.2013)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (údaj k 5.3.2013)

 • 4 279,9 tis. hospodářsky aktivních osob (míra zaměstnanosti v roce 2012 činila 60,0% (zvýšení o 1,6 % oproti roku 2011), počet zaměstnaných činil 3806,2 tis. osob, počet hospodářsky aktivních ve skupině lidí ve věku 15-74 let byla 3 877,9 tis. osob (zvýšení o 66 tis. osob oproti předchozímu roku), ve skupině 15-64 let to bylo 3842,8 tis. osob (zvýšení o 64 tis. osob oproti předchozímu roku)).
  (pozn.: Podíl zaměstnaných osob je v HU dlouhodobě pod průměrem EU. Zvýšení zaměstnanosti a dosažení minimálně průměru EU je proto jednou z hlavních priorit vlády Fidesz. V poslední době se jí počet zaměstnaných osob daří postupně zvyšovat, především díky programu veřejných prací).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Přírůstek obyvatelstva dosahuje v posledních letech záporných hodnot.

  
  Roční    úbytek obyvatelstva v Maďarsku  

2003

- 41 176

2004

- 37 355

2005

- 38 236

2006

- 31 650

2007

- 35 325

2008

- 30 800

2009

- 33 900

2010

- 40 100

2011

- 40 746

2012

- 39 200

I. 2013

-   3 600

 

1.5. Národnostní složení

 • Maďaři 98,6 %
 • ostatní 1,4 %

Pozn.: Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

1.6. Náboženské složení

Vyjádření, ke které církvi či náboženské společnosti se osoby hlásí, se při sčítání lidu zdrželo 27,2 % obyvatelstva.  

Mezi významné církve patří římskokatolická, ke které se hlásí 51,0 % obyvatelstva, reformovaná (15,9 %), evangelická (3,0 %), pravoslavná (0,2 %) a řeckokatolická (2,5 %). K judaismu (Izraelité) se hlásilo 0,2 %. Ateistů bylo 2,0 %.

Pozn.: Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem v Maďarsku je maďarština. Z cizích jazyků se prosazuje především používání angličtiny, dále pak v obchodní oblasti němčiny vzhledem k úzkým ekonomickým vazbám na Rakousko a Německo, za nimi následuje ruština, rumunština a francouzština.
(pozn.: znalost cizích jazyků v rámci populace je v Maďarsku nicméně na nižší úrovni, než je běžné v západní Evropě).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavním městem a zároveň ekonomickým a politickým centrem Maďarska je Budapešť, kde žije 1,740 mil. obyvatel (údaj k 1.1.2012 – novější informace ohledně počtu obyvatel v jednotlivých městech ještě nejsou k dispozici).

Maďarsko je rozděleno na 19 žup a hlavní město Budapešť, které má zvláštní statut. Od 1.1.2013 platí nové administrativně-správního členění země, které přineslo značné změny v dosavadním systému – vznikly tzv. okresy  (maďarsky „járások“, jsou to územně nižší správní celky než župy). V Maďarsku od roku 2013 funguje 175 okresních vládních úřadů a v hlavním městě 23 obvodních vládních úřadů. Systém maďarských okresů je na webové stránce http://jarasok.com/terkepek/jaras_terkep_magyarorszag02.jpg. Mapa žup je uvedena například na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Maďarské_župy. Dále je zde 23 velkých měst se župními pravomocemi. Z toho 5 největších měst kromě hlavního města: Debrecen (208 tis. obyvatel), Miskolc (167 tis. obyvatel), Szeged (170 tis. obyvatel), Pécs (157 tis. obyvatel), Győr (132 tis. obyvatel).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno, od 1.3.2008 byly zrušeny rovněž mince 1 a 2 Ft). Aktuálně v oběhu mince 5, 10, 20, 50, 100 a 200 HUF, bankovky 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 HUF. Forint byl zakotven jako národní měna i v nové maďarské ústavě platné od 1.1.2012.

Na používání cizích měn v obchodních stycích se vztahují obdobná pravidla jako v ČR. Po devizové liberalizaci z května roku 2001 podle zákona XCIII/2001 může devizový cizinec po dohodě s poskytovatelem služby za tuto službu zaplatit v devizách.

(Pozn.: Současná vláda se sice do budoucna obecně hlásí k zavedení EUR, nicméně premiér hovoří o přijetí ne dříve než v r. 2020 a s ohledem na vývoj v eurozóně).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2013:

 • 1. 1., úterý - Nový rok
 • 15.3., pátek - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49
 • 31.3., 1.4., neděle, pondělí - Velikonoce
 • 1.5., středa - Svátek práce
 • 19.5., 20.5., neděle, pondělí - Svatodušní svátky
 • 20. 8., úterý - Den sv. Štěpána, zakladatele státu
 • 23.10., středa - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v      roce 1989
 • 1.11., pátek - Všech svatých
 • 25. 12., středa - 1. svátek vánoční
 • 26.12., čtvrtek - 2. svátek vánoční
 • Když den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej tak s víkendem do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě. V roce 2013 bude 19.8. den volna a ten se napracuje 24.8., dále bude den volna 24.12. a 27.12. a tyto dny se napracují 7.12. a 21.12.

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V  rámci státní správy je využíván zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace s úřady.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Tisíciletá historie maďarského národa v soužití s ostatními národy Evropy určila jeho základní chování v mezilidské komunikaci, a proto i obchodní jednání vychází u Maďarů z evropských norem chování. Samozřejmě jako každý národ, i Maďaři mají svá specifika, která vycházejí z historických zkušeností národa.

Pro obchodní jednání Maďarů je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie a houževnatost. Pokud si Maďar sedne k obchodnímu jednání, očekává, že s partnerem dosáhne dohody. Je ochoten dělat kompromisy, které má ve variantách předem připravené. Pro styl jednání je u Maďara spíše charakteristická konformita a kolektivní spolupráce. Maďarsko je národ hrdých a sebevědomých občanů s určitou dávkou národovectví. Proto se u nich při jednáních projevuje velká míra asertivity. Jednání vedou spíše neformálně.

Maďaři jako jednací jazyk rádi preferují svoji mateřštinu. Jsou si vědomi důležitosti cizích jazyků, bohužel znalost cizích jazyků je nižší, než je tomu běžné např. v západní Evropě (mohou se proto vyskytnout někdy jazykové problémy, proto je třeba dopředu ověřit možnost komunikace v cizím jazyce). Z cizích jazyků je nejrozšířenější angličtina (především u mladších generací), s ohledem na silné obchodní vazby Maďarska s Rakouskem a Německem bývá v obchodním styku někdy možné využít i němčinu. Výuka ruštiny byla v Maďarsku dříve nutnou, nicméně formální záležitostí, a proto se jako jednací jazyk téměř nevyskytuje.

Používání titulů v oslovovánínení v Maďarsku příliš rozšířené.

Práce je považována za zdroj obživy. Řemeslo se necení natolik jako v Čechách. Fluktuace zaměstnanců nevybočuje z evropského průměru.

Ke vzdělání mají větší úctu než Češi. Společnost je více rozvrstvená. Existuje úzká vrstva bohatých lidí, nicméně vedle zužující se střední třídy je v Maďarsku ale i širší vrstva chudších obyvatel.

Dochvilnost pro Maďara při jednání bývá zpravidla samozřejmostí. Zpoždění ze strany obchodního partnera není rozhodně považována za “faux-pas”, který zásadním způsobem ovlivní průběh a výsledky obchodního jednání. Pokud by dané slovo z různých důvodů nemohlo být dodrženo, Maďar raději podá informaci nebo vysvětlení, eventuálně  včas vyvolá nové jednání. Má dobrou znalost trhu, zná zpravidla své konkurenty, cenovou úroveň na trhu pro projednávané zboží, málokdy blufuje, raději logickými argumenty podpoří, proč potřebuje právě takové podmínky pro obchod. Zpravidla má jasné představy do budoucna jak vydobýt na trhu pro projednávané zboží odpovídající místo. Ovšem je na místě tyto představy brát s rezervou neboť podmínky na trhu se neustále mění, partner může někdy záměrně nebo pouze z nedostatku informací přecenit své síly a možnosti. Ve vytváření důvěry dominuje osobní kontakt. Doporučuje se na začátku často partnera navštěvovat a také ho pozvat k sobě.

Maďaři se vyjadřují stručně a jasně, často argumentují. Nedělá jim potíže mluvit o nepříjemných věcech, naopak mají za to, že to pomůže zredukovat problémy vznikající při pozdějším obchodování.

Maďaři preferují v interpersonálních vztazích bližší kontakt. Odstup od partnera považují za projev pohrdání a nedůvěry. Toto chování může zkomplikovat i nadějně vypadající obchodní kontakty.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pro občany ze zemí EU je v Maďarsku platný jejich Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý průkaz), který je vydáván pojištěncům v členských zemích Evropské unie jejich národní zdravotní pojišťovnou. Pro případ potřeby ošetření v Maďarsku, je proto třeba tento průkaz mít na cestě s sebou. Na základě předložení tohoto průkazu má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok k poskytnutí nezbytné zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.

Je nicméně nutno počítat i s tím, že za péči může připlácet a že může být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti. Pacient se může setkat s platbou v hotovosti i u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se spoluúčast.

Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou péči se platí podle druhu ošetření, za léky 0%-100% - podle konkrétního typu léku.

Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí plně uhradit. Proto je s ohledem na takovéto případy vždy vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR dodatečné komerční cestovní zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak na spoluúčast, tak na případný převoz zpět do ČR. Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění a zároveň si před odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské dávky z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte místního lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění, a to do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Pro dlouhodobé, např. pracovní pobyty v HU, se doporučuje zařídit si v Maďarsku přímo místní kartičku zdravotního pojištění vydávanou na základě potvrzení vydaného příslušným českým úřadem. 

 

Kontakt na maďarskou státní zdravotní pokladnu:

OEP - NEUF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály)

tel.: +361/3501618

fax: +361/3501638

www.oep.hu

 

Viz rovněž stránky OEP – informace v angličtině „Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary“ - http://www.oep.hu/oepdok/fajlok/e.pdf

  

Kontakt na české Centrum mezistátních úhrad (CMU), které poskytne další informace ohledně zdravotní péče v zahraničí:

Centrum mezistátních úhrad (CMU)

Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59

Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, IČ: 70938393

Email: info@cmu.cz ; www: http://www.cmu.cz/

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České Centrum Budapešť:
Szegfű utca 4.
1063 Budapest VI.
Ředitel tel.: 00361/462 5065
Sekretariát tel./fax: 00361/462 5066
Kontaktní osoba: Michal Černý, ředitel
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu v Budapešti (CzechTrade):
Rózsa u. 61.
1064 Budapest
Tel.: 00361/4625057, mobil: 003630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz (viz zahraniční kanceláře), http://www.czechtrade.org.hu
Kontaktní osoba: Tibor Bial, ředitel

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Integrovaný záchranný systém 112
 • Záchranka 104
 • Nemocnice Kútvölgyi 00361 325 1100
 • Policie 107
 • Požárníci 105
 • Tourinform pro turisty 00361 438 8080
 • Mezinárodní informace o telefonních číslech 199

1.18. Internetové informační zdroje

Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále.

1.19. Adresy významných institucí

Na konci této podkapitoly najdete přílohu č. 1, která obsahuje adresy obchodních a

průmyslových a agrárních komor v HU.

 

Úřad prezidenta

www.keh.hu

Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.

Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381

 

Parlament

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

Tel.: (+36-1)4414000

www.parlament.hu, www.mkogy.hu

 

Úřad vlády

Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.

Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381

www.kormany.hu

 

Ministerstva

 

Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium)

1051 Budapest, József Nándor tér 4.

tel.: (+36-1)7951400, fax: (+36-1)3182570
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

 

Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

tel.: (+36-1)7951700, fax: (+36-1)7950697
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

Ministerstvo rozvoje venkova HU (Vidékfejlesztési Minisztérium)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel./fax: (+36-1)7952000, fax (+36-1)7950200
Internet: www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

 

Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti HU (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

tel. (+36-1)7951000

fax: (+36-1)7950002

Internet: www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium

 

Ministerstvo zahraničních věcí HU (Külügyminisztérium)

 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

tel. (+36-1)4581000, fax: (+36-1)2125918

Internet: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

 

Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)

1055 Budapest, Balaton u. 7-11.

tel. (+36-1)2365111

Internet: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

 

Ministerstvo lidských zdrojů HU (Emberi Erőforrások Minisztérium)

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

 tel. (+36-1)7951200

Internet: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszterium

 

Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium)

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

tel./fax: (+36-1) 4411000, fax (+36-1) 4411437

Intenet: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

Další významné instituce

 

Centrální statistický úřad HU

1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.

tel.: (+36-1) 345 6000

fax: (+36-1) 345 6788

www.ksh.hu

 

Maďarská národní banka

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

tel.: (+36-1) 428 2600

fax: (+36-1) 428 2500

www.mnb.hu

 

Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF)
1013 Budapest, Krisztina körút 39.
tel.: (+36-1)489 9100, fax: (+36-1)489 9102
Internet: www.pszaf.hu

 

Budapešťská burza cenných papírů (Budapesti Értéktőzsde)
Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.

tel.: (+36-1)429 6700, fax: (+36-1)429 6800
Internet: www.bse.hu

 

Hungarian Investment and Trade Agency – Maďarská investiční a obchodní agentura

1055 Budapest, Honvéd u. 20.

tel.: (+36-1) 8726520

fax: (+36-1) 8726699

www.hita.hu

 

Národní daňový a celní úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség  - Správa cel a financí )
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100, fax: (+36-1)4285509
Internet: www.nav.gov.hu

 

Státní pokladna (Magyar Államkincstár)
1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600, fax: (+36-1)266-3869
Internet: www.allamkincstar.gov.hu

 

Vládní agentura pro správu dluhu

(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488, Fax: 36-1-488-9405, 36-1-488-9435
Internet: www.akk.hu

 

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800, fax: (+36-1)4585814
Internet: www.mkeh.gov.hu

 

Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300, fax: (+36-1) 485 8320
Internet: www.hitelgarancia.hu

 

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)

1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

tel.: (+36-1)3124400

fax: (+36-1) 4745534

www.sztnh.gov.hu

 

Agrární marketingové centrum (AMC)
1042 Budapest, Árpád út 51-53.

tel.: (+36-1)450 8800
Internet: www.amc.hu

 

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
1051 Budapest, Nádor u. 28.

tel.: (+36-1)354 4800

fax: (+36-1) 311 1216

Internet: www.birosag.hu

nebo

Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1) 354 3300, fax: (+36-1)312 1729

Internet: www.birosag.hu

 

Maďarský turizmus (Magyar Turizmus Rt.)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
tel.: (+36-1) 488 8700

fax: (+36-1) 488 8600
Internet: www.otthon.hu

 

Podnikatelské svazy:

 

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)

Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

tel: 36-1-474-5100

fax: 36-1-474-5105

Internet: www.mkik.hu

 

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je
Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1) 474 2041

fax: (+36-1) 474 2065

Internet: www.mgyosz.hu

 

z dalších představitelů jsou významnější:

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333, tel./fax: (+361)201 3840

Internet: www.evosz.hu

 

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)
1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.
tel.: (++361) 354 3140, fax: (+361)269 2957

Web: www.iposz.hu

 

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2, fax: (+361)414 2180

Internet: www.vosz.hu

 

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

tel.: (+361) 322 0468, fax: (+361)322 5299
Internet: www.kisosz.hu

 

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)
1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143, fax: (+36-1) 452 8145
Internet: www.freightforwarders.hu

 


Příloha 1  Adresy obchodních a průmyslových a agrárních komor

 

            Na základě zákona CXXI z roku 1999 bylo od 1.10.2000 v Maďarsku členství v komorách nepovinné. V souladu s tímto zákonem dne 31.3.2000 došlo ke sloučení obchodních a průmyslových komor a živnostenských komor. Obchodní a průmyslové komory a agrární komory od 1.10.2000 fungují ve formě veřejnoprávních institucí.

            V r. 2011 došlo ke změně v zákoně o komorách, v důsledku čehož je od r. 2012 zavedena povinná registrace firem u Maďarské hospodářské komory (Hungarian Chamber of Commerce and Industry,  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – MKIK, www.mkik.hu). Všechny firmy (kromě zemědělských) se musejí registrovat dle sídla u odpovídající MKIK a platit příslušný roční poplatek.

 

 

Adresy obchodních a průmyslových a   agrárních komor (aktualizace k září 2012)

Název

Předseda

Tajemník

Referent pro zahraniční vztahy

Adresa

  Telefon

Fax

Internet

E-mail

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Dr .László Parragh

(Dr. Mária Tényiné Stark – ředitelka)

Péter Dunai

Magdolna Baki

1055 Budapest

Kossuth L.tér 6-8.

1/4745100

1/4745105

www.mkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

mkik@mkik.hu

Bács-Kiskun megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

József Gaál

Zsolt Sipos

Anita Tóth

6000 Kecskemét

Árpád krt. 4.

76/501 500

76/501 502

76/501538

www.bkmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

bkmkik@mail.datanet.hu  

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tamás Hódsági

Zsolt Tóth

Csaba Szikszai

5600 Békéscsaba

Penza lkt. 5.

66/324976

 

66/451775

www.bmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tamás Bihall

Tiborné Dudás

Dr. Ilona Szécsiné Bányai

3525 Miskolc

Szentpáli u. 1.

 

46/501 090

 

46/328722

www.bokik.hu    

 

 

 

 

 

 

 

bokik@mail.bokik.hu  

Budapesti Kereskedelmi

és Iparkamara

Kristóf  Szatmári

Ervin Kiss

Dr. Áron Kovács

1016 Budapest

 Krisztina krt.99 .

1/4882 110

1/4882119

www.bkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

bkik@bkik.hu

Csongrád megyei

Kereskedelmi és Iparkamara

Pál Nemesi

Zsuzsanna Oláh

Katalin Kozsuchné Somogyi

6721 Szeged

Párizsi krt. 8-12.

62/554250

 

62/426149

www.csmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

info@csmkik.hu

Fejér megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara

Jenő   Radetzky

Éva Sipos

Csilla ZsoltnéBuda

8000 Székesfehérvár

Hosszúsétatér  4-6.

22/510 310

22/510312

www.fmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

fmkik@fmkik.hu

Dunaújvárosi    Kereskedelmi és Iparkamara

Gyula Králik

Dr. György   Markovics

Dr. Andrea Bocsi

2400 Dunaújváros

Latinovits Z. u. 10.

25/502060

25/502061

 

www.dkik.hu 

 

 

 

 

 

 

 

dkik@dkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Antal Mihalicz

Előd   Dinnyés

Judit Felhelyesné Zubonyai

9021 Győr

Szent István út 10/A

96/520 202

96/520 291

www.gymskik.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

kamara@gymskik.hu  

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Ferenc Miklossy

Dr. Éva Skultéti

Dr. András Kiss

4025 Debrecen

Petőfi tér 10.

52/500 710

52/500 720

www.hbkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

hbkik@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Péter  Bánhidy

Gábor Fülöp

Sándor File

3300 Eger

Faiskola út 15.

36/429 614

36/323 615

www.hkik.hu 

 

 

 

 

 

 

 

hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. András Sziráki

Dr. Zoltán Pintér

István Hekli 

5000 Szolnok

 Verseghy park 8.

56/510 610

 

56/370 005

www.jnszmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

kamara@jnszmkik.hu  

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara

József Juhász

Dr. Tamás Zahorán

Dr. Tamás Zahorán

2800 Tatabánya

Fő tér 36.

34/513 010

34/316 259

www.kemkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

kemkik@kemkik.hu

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. József Polay

Zsófia Varga

Zsófia Varga

8800 Nagykanizsa

Ady Endre u. 1.

93/516670

93/516670

www.nakkik.hu  

 

nakkik@chello.hu

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Péter Tordai

Melinda Mihályné Balázs

Andrea Nyerges

3100 Salgótarján

Alkotmány út 9/a.

32/520 860

32/520 862

www.nkik.hu 

 

 

 

 

 

 

 

nkik@nkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. István Kéri

Dr. Tamás Síkfői  

Anita Hendinger

7625 Pécs

Majorossy I.  u. 36.

72/507 150

72/507 152

www.pbkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

pbkik@pbkik.hu

Pest megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Zoltán Vereczkey

Dr. Lajos Kupcsok

Nóra Toldiné Szép

1056 Budapest

 Váci u. 40. IV. em.

1/3177 666

1/3177 755

1/3177 755

www.pmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

titkarsag@pmkik.hu  

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

József Varga

Kristina Németh

Andrea Kovács

7400 Kaposvár

 Anna u. 6.   I.em  

82/501 012

 

82/501 046

 

 

www.skik.hu

 

 

 

 

 

 

 

skik@skik.hu

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

Vilmos Horváth

Árpád Kováts

Árpád Kováts

9400 Sopron

 Deák tér 14.

99/523 570

99/523572

www.svkik.hu

svkik@t-online.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

László Pekó

Katalin Nagyné Varga

Nóra Katóné  Pusztai  

4400 Nyíregyháza    Széchenyi u. 2.

42/311 544

42/311 750

www.szabkam.hu

 

 

 

 

 

 

 

szabkam@szabkam.hu

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Sándor Fischer

László Hága

László Hága

7100 Szekszárd

 Arany J.u.23-25.   III. em.

74/411 661

 

74/411 456

www.tmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

bereti@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vince Kovács

Sándor Kiss

Sándor Kiss

9700 Szombathely    Honvéd tér 2.

94/506 640 

94/316 936

www.vmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

vmkik@vmkik.hu

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. György   Markovszky

Dr. Istvánné Somogyi

Judit Marácz

8200 Veszprém

 Budapest u. 3.

88/429 008

88/412 150

www.veszpremikamara.com

 

 

 

 

 

 

 

vkik@veszpremikamara.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Ferenc Mazzag

Károlyné Vörös

Renáta Fulérné Werger

8900 Zalaegerszeg

Petőfi u. 24.

92/550 514

92/550 525

www.zmkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

zmkik@zmkik.hu

 

 

Maďarské obchodní a průmyslové komory –   inzerování nabídek a poptávek pro zahraniční subjekty – aktualizace k září   2012

Název komory

Kontaktní osoba

Adresa

  Telefon

Fax

Internet

E-mail

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Attila hajdú

 

1055 Budapest

Kossuth L.tér 6-8.

00361/474 5117

00361/474 5105

www.mkik.hu

 

 

 

 

 

sajto@mkik.hu

 

Bács-Kiskun megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

Orosziné Varga

6000 Kecskemét

Árpád krt. 4.

003676/501 509

003676/501 538

www.bkmkik.hu

 

 

 

 

 

oroszine.zelma@bkmkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zsolt Tóth

5600 Békéscsaba

Penza lkt. 5.

003666/324976

 

003666/451775

www.bmkik.hu

 

 

 

 

 

zsolt.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Ilona Szecsiné Bányai

3525 Miskolc

Szentpáli u. 1.

 

003646/501 876

 

003646/328 722

www.bokik.hu    

 

 

 

 

 

szechi.ilona@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi

és Iparkamara

Petra Pákai

1016 Budapest

 Krisztina krt. 99.

00361/4882 189

00361/4882 119

www.bkik.hu

 

 

 

 

 

 

 

petra@bkik.hu

Csongrád megyei

Kereskedelmi és Iparkamara

Erika Lack

6721 Szeged

Párizsi krt. 8-12.

003662/486 987

 

003662/426 149

www.csmkik.hu

 

 

 

 

 

eenszeged@csmkik.hu

 

Fejér megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara

Csilla Zsoltné Buda

8000 Székesfehérvár

Hosszúsétatér  4-6.

003622/510 316

003622/510 312

www.fmkik.hu

 

 

 

 

 

csilla.buda@fmkik.hu

 

Dunaújvárosi    Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. György   Markovics

2400 Dunaújváros

Latinovits Z. u. 10.

003625/502060

003625/502061

www.dkik.hu 

 

 

 

 

 

dkik@dkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Judit Félhelyesné Zubonyai

9021 Győr

Szent István út 10/A

003696/520 228

003696/520 291

www.gymskik.hu

 

 

 

 

 

 

een@gymskik.hu

felhelyesnejudit@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. András Kiss

4025 Debrecen

Petőfi tér 10.

003652/500 723

003652/500 720

www.hbkik.hu

 

 

 

 

 

kiss.andras@hbkik.hu

 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Enikő Sempergenné Mokri

3300 Eger

Faiskola út 15.

003636/429 612/111 linka

003636/323 615

www.hkik.hu 

 

 

 

 

 

hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara

István Hekli

5000 Szolnok

 Verseghy park 8.

003656/510 629

 

003656/370 005

www.jnszmkik.hu

 

 

 

 

 

istvan.hekli@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Tamás Zahorán

2800 Tatabánya

Fő tér 36.

003634/513 014

003634/316 259

www.kemkik.hu

 

 

 

 

 

kemkik@kemkik.hu

 

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

Zsófia Varga

8800 Nagykanizsa

Ady Endre u. 1.

003693/516 671

063693/516 570

www.nakkik.hu

 

nakkik@nakkik.hu

 

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Andrea Nyerges

3100 Salgótarján

Alkotmány út 9/a.

003632/520 880

003632/520 862

www.nkik.hu 

 

 

 

 

 

nkik@nkik.hu

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Anita Hendinger

7625 Pécs

Majorossy I.  u. 36.

003670/507149

003672/507 152

www.pbkik.hu

 

 

 

 

 

ahendinger@pbkik.hu

 

Pest megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és   Iparkamara

Nóra Toldiné Szép

1056 Budapest

 Váci u. 40. IV. em.

00361/3177377

 

00361/3177 755

www.pmkik.hu

 

 

 

 

 

titkarsag@pmkik.hu

 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Áres Thurzó

7400 Kaposvár

 Anna u. 6.   I.em. 

003682/501 025

 

003682/501 046

 

 

www.skik.hu

 

 

 

 

 

athurzo@skik.hu

 

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

Árpád Kováts

9400 Sopron

 Deák tér 14.

003699/523 570

003699/523572

www.sopronikamara.hu

kovats_arpad@sopronikamara.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Éva Meszáros

4400 Nyíregyháza    Széchenyi u. 2.

003642/311 544

003642/311 750

www.szabkam.hu

 

 

 

 

 

meszaros.eva@szabkam.hu

 

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jenő Hornok

7100 Szekszárd

 Arany J.u.23-25.   III. em.

003674/411664

 

003674/411 456

www.tmkik.hu

 

 

 

 

 

hornok@tmkik.hu

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tímea Szabó

9700 Szombathely    Honvéd tér 2.

003694/506 646 

003694/316 936

www.vmkik.hu

 

 

 

 

 

szabo.timea@vmkik.hu

 

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Judit Marácz

8200 Veszprém

 Budapest u. 3.

003688/429 008

003688/412 150

www.veszpremikamara.com

 

 

 

 

 

maraczj.judit@veszpremikamara.hu

 

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Mária Szekér

8900 Zalaegerszeg

Petőfi u. 24.

003692/550 514

003692/550 514

www.zmkik.hu

 

 

 

 

 

zmkik@zmkik.hu

 

 

 


Kontakty na agrární komory jednotlivých  žup HU (aktualizace k dubnu 2013):

 

V roce 2013 došlo k přejmenování z Agrární komora Maďarska (Magyar Agrárkamara) na Maďarskou komoru agrární, potravinářsko-hospodářskou a rozvoje venkova (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara). Zkráceně Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara).

(z hlediska mezinárodních obchodních vztahů zastupuje všechny agrární komory Maďarsku)

 

Kontakty:

1119 Budapest, Fehérvári út 89 – 95.

Balázs Gyűrffy – celostátní předseda

Tibor Zászlós – tajemník odpovědný za zemědělství

Tamás Éder – tajemník odpovědný za potravinářský průmysl

Imre Hubai (mladší) -  tajemník odpovědný za rozvoj venkova

Miklós Zsolt Kis - tajemník odpovědný za mikro, malé a střední podnikání a zároveň i všeobecný tajemník

T: +361 802 6100, F: +361 802 0600

ugyvez@agrarkamara.hu

www.agrarkamara.hu (momentálně nefunguje, pouze funguje informace ohledně členství)               

 

Parlament přijal zákon č. CXXVI z roku 2012, který určuje, že od 1.8.2012 je povinné členství pro agrární sektor, potravinářský průmysl a pro veškeré účastníky trhu v nové Agrární komoře. Podle toho každá fyzická osoba a hospodářská organizace, která podle zákona provádí agrárně hospodářskou činnost, má za povinnost být členem agrární komory. Jednorázový registrační poplatek na rok 2013 činí 5 000 HUF. Jedná se o tom, že se zavede roční členský poplatek.

Výjimku podle zákona mají ti, kteří:

-       jsou členy Maďarské veterinářské komory,

-       nebo jsou členy Maďarské inženýrské a lékařské komory ochrany rostlin,

-       nebo jsou členy Maďarské některé horské obce,

ale jen tehdy, pokud kromě činnosti spojené se členstvím, neprovádí žádnou další agrárně hospodářskou činnost.

 

Kontakty na župní ředitelství oblastních agrárních komor (platné od března 2013):

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság   

6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Gergely Domján - předseda

T: +3676 497 072

T/F: +3676 481 035

bakamara@t-online.hu 

www.bacsmagrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Baranya Megyei Igazgatóság   

7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.

József Rittlinger - předseda

T: +3672 211 110

F: +3672 227 166

bmagrark@t-online.hu 

www.bmagrar.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság  (došlo ke sloučení ředitelství župy Pest a města Budapešť)

1076 Budapest, Thönköly út 18.

Dr. Péter Mihály - předseda

T/F: +361 210 3426, 322 9078
budapest@agrarkamara.hu 

www.budapesti-agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság   

3529 Miskolc, Csabai kapu 62.

József Taskó - předseda

T: +3646 562 243

F: +3646 304 882

bomak@agrarkamara.hu 

http://members.chello.hu/agrar.kamara

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara -  Heves Megyei Igazgatóság   

3300 Eger, Sas út 60/A

Zoltán Székely - předseda

T: +3636 427 000
T/F: +3636 428 200

hemak@agrarkamara.hu 

www.hemak.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara -  Nógrád Megyei Igazgatóság   

3100 Salgótarján, Hargita körút 37. pf. 24.

József Szandai -  předseda

T/F: +3632 317 579
F: +3632 421 614

nmak@agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Békés Megyei Igazgatóság   

5600 Békéscsaba, Dózsa György út 15.

Dr. László Kulcsár  - předseda

T/F: +3666 443 355

info@bekesmeak.hu 

www.bekesmeak.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság   

5000 Szolnok,  Baross u. 20. III. em.

Imre Csaba Hubai - předseda

T: +3656 420 437

F: +3656 510 181
jnszmak@agrarkamara.hu  

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Csongrád Megyei Igazgatóság   

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.

6701 Szeged, Pf. 947.

Pál Ferenc Kiss - předseda

T: +3662 423 360

F: +3662 423 360- klapka 107

agrarkamara@csmak.hu 

www.csmak.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Fejér Megyei Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Budai u.  9-11.

Tibor Zászlós - předseda

T: +3622 348 451

F: +3622 348 451

fmak@agrarkamara.hu 

www.fejermak.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara –  Somogy Megyei Igazgatóság

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 25.,  Pf. 306.

Dr. Sándor Gombos - předseda

T/F: +3682 310 044

T/F: +3682 512 792

smak@t-online.hu  

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

4400 Nyiregyháza, Arany J. u. 7.

Imre Rácz - předseda

T: +3642 501 131

F: +3642 501 132

szmak@agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Tolna Megyei Igazgatóság

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.

Dr. Árpád Hodházy - předseda

T: +3674 510 030

F: +3674 510 031

tmak@agrarkamara.hu 

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Vas Megyei Igazgatóság

9700 Szombathely, Fő tér 36. p.II.

Dr. István Póczik - předseda

T: +3694 316 930
T/F: +3694 330 069

vasmak@agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.

Sándor Szabó - předseda

T: +3652 503 310

F: +3652 485 689

info@hbmagrarkamara.hu

www.hbmagrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Zala Megyei Igazgatóság

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 24.

Katalin Süle - předsedkyně

T: +3692 511 390
F: +3692 511 389

zamak@agrarkamara.hu

www.zmak.uw.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Veszprém Megyei Igazgatóság

8200 Veszprém, Mártirok útja 11.

Dr. Tibor Radovits - předseda

T: +3688560550

F: +3688560551

vemak@agrarkamara.hu

www.veszprem.agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.

Gergely Németh - předseda

T: +36703902671

gymsak@agrarkamara.hu

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

2890 Tata, Ady Endre út 13. (Zsigmond udvar)

Dr. Zoltán Balogh - předseda

T: +3634587133

F: +3634587132

kemagrar@agrarkamara.hu

.