Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maďarsko budova parlamentu v Budapešti
Maďarsko Maďarsko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1.1.2012 
  (předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság / Republic of Hungary  byl změněn v důsledku přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1.1.2012)
  (pozn.: dále používána zkratka HU)

1.2. Rozloha

 • 93 030 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel

 • 9 879 000 (předběžný údaj k 1.12.2014 ze dne 8.4.2013)

Hustota obyvatel na km2

 • 106,2 (předběžný údaj k 1.12.2014 ze dne 8.4.2013)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva - 15 - 74 let (údaj za období prosinec 2013 2013 až únor 2014, porovnání za stejné období předchozího roku): 4 052,8 tis. (zvýšení o 235,6 tis. osob), míra zaměstnanosti činila 53,2 % (zvýšení o 3,3 %). Počet nezaměstnaných osob mezi 15-74 lety byl 380 tis. osob (snížení o 3 % (123 tis. osob) na úroveň 8,6 %). Koncem února 2014 bylo oficiálně 444 tis. registrovaných lidí bez práce.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

  • Porodnost (poměr narození a úmrtí): 0,70 (leden 2014)
  • Přírůstek obyvatelstva (rozdíl mezi počtem narození a počtem úmrtí na 1000 obyvatel): - 3,8 (leden 2014)
  • Průměrný dosažený věk: 75 let, 71,45 muži, 78,38 ženy (rok 2012 -  novější údaj zatím není k dispozici)
  • Ženy tvoří 52,37 % tj. 5 174 000 žen, muži 47,63 % tj. 4 705 000 mužů (předběžný údaj k 1.12.2014 ze dne 8.4.2013)

1.5. Národnostní složení

 • Maďaři 98,6 %
 • ostatní 1,4 %

Pozn.: Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

1.6. Náboženské složení

Vyjádření, ke které církvi či náboženské společnosti se osoby hlásí, se při sčítání lidu zdrželo 27,2 % obyvatelstva.  

Mezi významné církve patří římskokatolická, ke které se hlásí 51,0 % obyvatelstva, reformovaná (15,9 %), evangelická (3,0 %), pravoslavná (0,2 %) a řeckokatolická (2,5 %). K judaismu (Izraelité) se hlásilo 0,2 %. Ateistů bylo 2,0 %.

Pozn.: Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem v Maďarsku je maďarština. Z cizích jazyků se prosazuje především používání angličtiny, dále pak v obchodní oblasti němčiny vzhledem k úzkým ekonomickým vazbám na Rakousko a Německo, za nimi následuje ruština, rumunština a francouzština.
(pozn.: znalost cizích jazyků v rámci populace je v Maďarsku nicméně na nižší úrovni, než je běžné v západní Evropě).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavním městem a zároveň ekonomickým a politickým centrem Maďarska je Budapešť, kde žije 1,742 mil. obyvatel (údaj k 1.1.2014 - předběžný údaj).

Maďarsko je rozděleno na 19 žup a hlavní město Budapešť, které má zvláštní statut. Od 1.1.2013 platí nové administrativně-správní členění země, které přineslo značné změny v dosavadním systému – vznikly tzv. okresy  (maďarsky „járások“, jsou to územně nižší správní celky než župy). V Maďarsku od roku 2013 funguje 175 okresních vládních úřadů a v hlavním městě 23 obvodních vládních úřadů. Systém maďarských okresů je na webové stránce http://jarasok.com/terkepek/jaras_terkep_magyarorszag02.jpg. Mapa žup je uvedena například na stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Maďarské_župy. Dále je zde 23 velkých měst se župními pravomocemi. Z toho 5 největších měst kromě hlavního města: Debrecen (204 tis. obyvatel), Miskolc (163 tis. obyvatel), Szeged (162 tis. obyvatel), Pécs (148 tis. obyvatel), Győr (129 tis. obyvatel) – údaje k 1.1.2013 (novější údaje nejsou k dispozici).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Forint (HUF) = 100 fillérů (Fillér jako hotovostní platidlo bylo zrušeno, od 1.3.2008 byly zrušeny rovněž mince 1 a 2 Ft). Aktuálně v oběhu mince 5, 10, 20, 50, 100 a 200 HUF, bankovky 500, 1000, 2000, 5000, 10000 a 20000 HUF. Forint byl zakotven jako národní měna i v nové maďarské ústavě platné od 1.1.2012.

Na používání cizích měn v obchodních stycích se vztahují obdobná pravidla jako v ČR. Po devizové liberalizaci z května roku 2001 podle zákona XCIII/2001 může devizový cizinec po dohodě s poskytovatelem služby za tuto službu zaplatit v devizách.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2014:

 • 1. 1. - Nový rok
 • 15.3. - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49
 • 20.4., 21.4. - Velikonoce
 • 1.5. - Svátek práce
 • 8.6., 9.6. - Svatodušní svátky
 • 20. 8. - Den sv. Štěpána, zakladatele státu
 • 23.10. - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989
 • 1.11. - Všech svatých
 • 25. 12. - 1. svátek vánoční
 • 26.12. - 2. svátek vánoční
 • Pokud den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej tak s víkendem do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě. V roce 2014 byl 2.5. den volna a ten se napracoval 10.5., dále bude den volna 24.10. a ten se napracuje 18.10. a volno bude 24.12., což    se napracuje 13.12.

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V rámci státní správy je využíván zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace s úřady.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Tisíciletá historie maďarského národa v soužití s ostatními národy Evropy určila jeho základní chování   v mezilidské komunikaci, a proto i obchodní jednání vychází u Maďarů z evropských norem chování. Samozřejmě jako každý národ, i Maďaři mají svá specifika, která vycházejí z historických zkušeností národa.

Pro obchodní jednání Maďarů je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie a houževnatost. Pokud si Maďar sedne k obchodnímu jednání, očekává, že s partnerem dosáhne dohody. Je ochoten dělat kompromisy, které má ve variantách předem připravené. Pro styl jednání je u Maďara spíše charakteristická konformita a kolektivní spolupráce.

Maďaři jako jednací jazyk rádi preferují svoji mateřštinu. Jsou si vědomi důležitosti cizích jazyků, bohužel znalost cizích jazyků je nižší, než je tomu běžné např. v západní Evropě (mohou se proto vyskytnout někdy jazykové problémy, proto je třeba dopředu ověřit možnost komunikace v cizím jazyce). Z cizích jazyků je nejrozšířenější angličtina (především u mladších generací) a někdy je možné využít i němčinu. Ruština se jako jednací jazyk téměř nevyskytuje.

Používání titulů v oslovování není v Maďarsku příliš rozšířené.

Dochvilnost pro Maďara při jednání bývá zpravidla samozřejmostí. Pokud by dané slovo z různých důvodů nemohlo být dodrženo, Maďar raději podá informaci nebo vysvětlení, eventuálně včas vyvolá nové jednání. Má dobrou znalost trhu, zná zpravidla své konkurenty, cenovou úroveň na trhu pro projednávané zboží, málokdy blufuje, raději logickými argumenty podpoří, proč potřebuje právě takové podmínky pro obchod. Zpravidla má jasné představy do budoucna jak vydobýt na trhu pro projednávané zboží odpovídající místo. Ovšem je na místě tyto představy brát s rezervou neboť podmínky na trhu se neustále mění, partner může někdy záměrně nebo pouze z nedostatku informací přecenit své síly a možnosti. Ve vytváření důvěry dominuje osobní kontakt. Doporučuje se na začátku často partnera navštěvovat a také ho pozvat k sobě.

Maďaři se vyjadřují stručně a jasně, často argumentují. Nedělá jim potíže mluvit o nepříjemných věcech, naopak mají za to, že to pomůže zredukovat problémy vznikající při pozdějším obchodování.

Maďaři preferují v interpersonálních vztazích bližší kontakt. Odstup od partnera považují za projev pohrdání a nedůvěry. Toto chování může zkomplikovat i nadějně vypadající obchodní kontakty. 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pro občany ze zemí EU je v Maďarsku platný jejich Evropský průkaz zdravotního pojištění (modrý průkaz), který je vydáván pojištěncům v členských zemích Evropské unie jejich národní zdravotní pojišťovnou. Pro případ potřeby ošetření v Maďarsku, je proto třeba tento průkaz mít na cestě s sebou. Na základě předložení tohoto průkazu má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok k poskytnutí nezbytné zdravotní péče s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.

Je nicméně nutno počítat i s tím, že za péči může připlácet a že může být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti. Pacient se může setkat s platbou v hotovosti i u lékaře, který nemá smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela bezplatná a platí se spoluúčast.

Léky jsou k dostání v každé smluvní lékárně po předložení receptu vystaveného lékařem. Za stomatologickou péči se platí podle druhu ošetření, za léky 0 % -100 % - podle konkrétního typu léku.

Případný převoz pacienta zpět na území České republiky není zdravotní pojišťovnou hrazen a ten si jej musí plně uhradit. Proto je s ohledem na takovéto případy vždy vhodné mít uzavřeno před odjezdem z ČR dodatečné komerční cestovní zdravotní připojištění. Z něj pak lze (podle rozsahu připojištění) hradit náklady jak na spoluúčast, tak na případný převoz zpět do ČR. Při návštěvě lékaře je potřeba předložit v prvé řadě doklad o tomto komerčním připojištění. Vzhledem k tomu, že i plnění z připojištění může být omezeno (například částkou), doporučuje se při krátkodobých pobytech na území HU kombinaci obou způsobů, tzn. mít u sebe svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění a zároveň si před odjezdem sjednat i cestovní zdravotní připojištění.

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské dávky z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádejte místního lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění, a to do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.

Pro dlouhodobé, např. pracovní pobyty v HU, se doporučuje zařídit si v Maďarsku přímo místní kartičku zdravotního pojištění vydávanou na základě potvrzení vydaného příslušným českým úřadem. 

Kontakt na maďarskou státní zdravotní pokladnu:
OEP - NEUF (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály)
tel.: +361/3501618
fax: +361/3501638
www.oep.hu
Viz rovněž stránky OEP – informace v angličtině „Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary“ - http://www.oep.hu/oepdok/fajlok/e.pdf

Kontakt na české Centrum mezistátních úhrad (CMU), které poskytne další informace ohledně zdravotní péče v zahraničí:
Centrum mezistátních úhrad (CMU)
Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59
Tel: +420 236 033 411; Fax: +420 222 734 951, IČ: 70938393
Email: info@cmu.cz ; www: http://www.cmu.cz/

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České Centrum Budapešť:
Szegfű utca 4.
1063 Budapest VI.
Ředitel tel.: 00361/462 5065
Sekretariát tel./fax: 00361/462 5066
Kontaktní osoba: Michal Černý, ředitel
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu v Budapešti (CzechTrade):
Rózsa u. 61.
1064 Budapest
Tel.: 00361/4625057, mobil: 003630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz (viz zahraniční kanceláře), http://www.czechtrade.org.hu
Kontaktní osoba: Tibor Bial, ředitel 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Integrovaný záchranný systém 112
 • Záchranka 104
 • Nemocnice Kútvölgyi 00361 325 1100
 • Policie 107
 • Požárníci 105
 • Tourinform pro turisty 00361 438 8080
 • Mezinárodní informace o telefonních číslech 199

1.18. Internetové informační zdroje

Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále. 

1.19. Adresy významných institucí

Úřad prezidenta

www.keh.hu
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381

Parlament

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: (+36-1)4414000
www.parlament.hu, www.mkogy.hu

Úřad vlády

Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381
www.kormany.hu

Ministerstva

Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium)

1051 Budapest, József Nándor tér 4.
tel.: (+36-1)7951400, fax: (+36-1)3182570
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

1011 Budapest, Fő u. 44-50.
tel.: (+36-1)7951700, fax: (+36-1)7950697
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Ministerstvo rozvoje venkova HU (Vidékfejlesztési Minisztérium)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel./fax: (+36-1)7952000, fax (+36-1)7950200
Internet: www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium 

Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti HU (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
tel. (+36-1)7951000
fax: (+36-1)7950002
Internet: www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium 

Ministerstvo zahraničních věcí HU (Külügyminisztérium)

 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
tel. (+36-1)4581000, fax: (+36-1)2125918
Internet: www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)

1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
tel. (+36-1)2365111
Internet: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium 

Ministerstvo lidských zdrojů HU (Emberi Erőforrások Minisztérium)

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
 tel. (+36-1)7951200
Internet: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszterium 

Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium)

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
tel./fax: (+36-1) 4411000, fax (+36-1) 4411437
Intenet: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

 

Další významné instituce 

Centrální statistický úřad HU

1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
tel.: (+36-1) 345 6000
fax: (+36-1) 345 6788
Internet: www.ksh.hu

Maďarská národní banka (od 1.10.2013 se zrušil Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF), jeho úkoly převezme MNB)
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

tel.: (+36-1) 428 2600
fax: (+36-1) 428 2500
Internet: www.mnb.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)

1054 Budapest, Szabadság tér 7.
tel.: (+36-1) 474 5100
fax: (+36-1) 474 5104
Internet: www.mkik.hu/en 

Maďarská komora agrární, potravinářsko-hospodářská a rozvoje venkova (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara) - zkráceně Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

1119 Budapest, Fehérvári út 89 – 95.
tel.: ( +36-1) 802 6100
fax: (+36-1) 802 0600
e-mail: info@agrarkamara.hu
Internet: www.nak.hu (jen v maďarštině)

Budapešťská burza cenných papírů (Budapesti Értéktőzsde)

Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.
tel.: (+36-1)429 6700, fax: (+36-1)429 6800
Internet: www.bse.hu

Hungarian Investment and Trade Agency – Maďarská investiční a obchodní agentura

1055 Budapest, Honvéd u. 20.
tel.: (+36-1) 8726520
fax: (+36-1) 8726699
www.hita.hu

Národní daňový a celní úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség  - Správa cel a financí )

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100, fax: (+36-1)4285509
Internet: www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár)

1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600, fax: (+36-1)266-3869
Internet: www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu (Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488, Fax: 36-1-488-9405, 36-1-488-9435
Internet: www.akk.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800, fax: (+36-1)4585814
Internet: www.mkeh.gov.hu

Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)

1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300, fax: (+36-1) 485 8320
Internet: www.hitelgarancia.hu

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)

1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
tel.: (+36-1)3124400
fax: (+36-1) 4745534
www.sztnh.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC)


1042 Budapest, Árpád út 51-53.
tel.: (+36-1)450 8800
Internet: www.amc.hu  

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

1051 Budapest, Nádor u. 28.
tel.: (+36-1)354 4800
fax: (+36-1) 311 1216
Internet: www.birosag.hu

nebo

Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)

1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1) 354 3300, fax: (+36-1)312 1729

Internet: www.birosag.hu

Maďarský turizmus (Magyar Turizmus Rt.)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
tel.: (+36-1) 488 8700
fax: (+36-1) 488 8600
Internet: www.otthon.hu

 

Podnikatelské svazy: 

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)

Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 
tel: 36-1-474-5100
fax: 36-1-474-5105
Internet: www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je
Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1) 474 2041
fax: (+36-1) 474 2065
Internet: www.mgyosz.hu

 

z dalších představitelů jsou významnější: 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333, tel./fax: (+361)201 3840
Internet: www.evosz.hu 

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)

1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.
tel.: (++361) 354 3140, fax: (+361)269 2957
Web: www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)

1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2, fax: (+361)414 2180
Internet: www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
tel.: (+361) 322 0468, fax: (+361)322 5299
Internet: www.kisosz.hu 

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)

1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143, fax: (+36-1) 452 8145
Internet: www.freightforwarders.hu

 

.