Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Německo Potsdam palác Sanssouci
Německo Německo

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Spolková republika Německo (SRN)
 • Bundesrepublik Deutschland (BRD)

1.2. Rozloha

 • 357 127 km2

SRN sousedí s devíti státy, z nichž nejdelší společnou hranici má s Rakouskem (817 km), pak s Českou republikou (812 km), následuje Nizozemí (576 km), Francie (455 km), Polsko (449 km), Švýcarsko (316 km), Belgie (157 km), Lucembursko (136 km) a Dánsko (68 km). Na severu Německo obklopuje Baltské a Severní moře.

Pramen: Spolkový statistický úřad (Destatis)- Statistická ročenka 2012

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel v tis.200620072008200920102011
celkem 82 315 82 218 82 002 81 802 81 752 80 220
muži 40 301 40 274 40 184 40 103 40 140 39 154
ženy 42 014 41 944 41 818 41 699 41 615 41 066

celkového počtu 81,7 miliónů obyvatel je 91,2 % německé národnosti. Přibližně 67 miliónů obyvatel žije (81 %) ve starých spolkových zemích. Nejlidnatější spolkovou zemí je Severní Porýní-Vestfálsko (17,538 mil. obyvatel), následuje Bavorsko (12,398 mil.) a Bádensko-Württembersko (10,487 mil.).

Průměrná hustota obyvatelstva v SRN je 229 obyvatel na km2. Ekonomicky aktivního (práceschopného) obyvatelstva bylo v roce 2010 v Německu přes 41 miliónů

Pramen: Destatis, září 2012

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Počet narozených dětí se v SRN nadále snižuje. Důsledkem toho je negativní přírůstek (úbytek) obyvatelstva v hodnotách okolo 0,1% – 0,2 % (2010 saldo nově narozených vůči úmrtím -2,2 na 1.000 obyv.) ročně. Při tomto vývoji vycházejí statistické prognózy s výhledem do roku 2050 z celkového poklesu počtu obyvatelstva na 65–70 miliónů. Takto relativně nízký je tento úbytek jenom díky přistěhovalectví (od roku 1950 se odhaduje počet přistěhovalců z východní a jihovýchodní Evropy a bývalého Sovětského svazu na 4,4 milióny), které brání poklesu ještě razantnějšímu. Bez něj by se totiž počítalo v roce 2050 s poklesem až na 59 miliónů obyvatel. Nejnižší je počet narozených dětí mezi německým obyvatelstvem v nových spolkových zemích. Řešení nízké porodnosti je v současné době taktéž předmětem rozsáhlých reforem. V celkovém počtu obyvatel (viz 1.3.) převažují ženy.

Věkově po dlouhá léta nejsilněji zastoupena skupina obyvatel mezi 25–45 lety zestárla a její počet klesá (v letech 2009 (22,214 mil.) a 2010 (21,744 mil.)), dnes je již na prvním místě skupina 45–65 let (2009 - 22,504 mil., 2010 - 22,981 mil.). Demografové zdůrazňují alarmující skutečnost, že počet lidí starších 65 let (2009 - 17,032 mil., 2010 - 17,145 mil.) značně převyšuje skupinu mladých mezi 15–25 lety (2009 - 9,385 mil., 2010 - 9,177 mil.) a rovněž počet obyvatel do 15 let klesá (2009 - 10,769 mil., 2010 - 10,669 mil.).

1.5. Národnostní složení

Němci: 90,9 %

Cizinci:   9,1 %

Počet státem uznávaných národnostních menšin
Lužičtí Srbové cca. 60 000
Dánové cca. 50 000
Frízové cca. 12 000
Romové cca. 70 000

 Počty nejsilněji zastoupených cizích národností, v tisících (uvádíme národnosti, jejichž počet přesahuje 100 tisíc v pořadí podle r. 2010)

Turci 1 607
Italové 520
Poláci 468
Řekové 284

Chorvati

223
Rusové 195
Rakušané 175
Bosna a Hercegovina 153

Srbové

 + Srbové a Černohorci z bývalé federace

198

55

Nizozemci 138
Ukrajinci 123
Portugalci 115
Španělé 110
Francouzi 111

Rumuni

Američané USA

159

101

Češi 38
1 Statistika zahrnuje společně občany již neexistujicího Svazu Černé Hory a Srbska.
Pramen: Statistická ročenka 2012, Destatis

1.6. Náboženské složení

katolíci 29,9 %
evangelíci 29,4 %
židé 0,2 %
muslimové 4,6 %
ostatní náboženství 1,8 %
bez vyznání 34,1 %
Pramen: Destatis 09/2013

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • němčina, lokálně dánština, fríština a lužická srbština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Spolková republika Německo se skládá celkem z 16 spolkových zemí, které mají vlastní zemské sněmy a zemské vlády.

název německy název česky hlavní město
Baden-Württemberg Bádensko- Württenbersko Stuttgart
Bayern Bavorsko München
Berlin Berlín Berlin
Brandenburg Braniborsko Potsdam
Bremen Brémy Bremen
Hamburg Hamburk Hamburg.
Hessen Hesensko Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin
Niedersachsen Dolní Sasko Hannover
Nordhrein-Westfalen Severní Porýní-Vestfálsko Düsseldorf
Rheinland-Pfalz Porýní-Falcko Mainz
Saarland Sársko Saarbrücken
Sachsen Sasko Dresden
Sachsen-Anhalt Sasko-Anhaltsko Magdeburg
Schleswig-Holstein Šlesvicko-Holštýnsko Kiel
Thüringen Durynsko Erfurt

 

Administrativní členění čítá:

 • 29 vládních krajů (Regierungsbezirk)
 • 444 okresů a statutárních měst
 • přibližně 14 800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 108 středně velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 49 999 obyvateli.

Hlavní město:

 • Berlín ( 3.443.570  obyvatel)

Další velká města:

 • Hamburk (1.780.748  obyvatel)
 • Mnichov (1.326.807  obyvatel)
 • Kolín nad Rýnem (995.420  obyvatel)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 Euro (€) = 100 centů (c)

Od 1. 3. 2002 platí v Německu pouze Euro, jiné peněžní jednotky se oficiálně nepoužívají.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky se z náboženských důvodů a z důvodu zemského členění částečně liší mezi různými spolkovými zeměmi.

Přehled státních svátků pro jednotlivé spolkové země (I.)
SvátekBádensko
Württembersko
Bavorsko*BerlínBraniborskoBrémy
Nový rok (1.1.) X X X X X
Tři králové (6.1.) X X      
Velký pátek X X X X X
Velikonoční pondělí X X X X X
Den práce (1.5.) X X X X X
Nanebevstoupení Páně X X X X X
Svatodušní pondělí (Letnice) X X X X X
Svátek Božího těla X X      
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)   XX      
Den německé jednoty (3.10.) X X X X X
Den reformace (31.10.)       X  
Všech svatých (1.11.) X X      
Den pokání a modlitby          
Vánoce (25./26.12.) X X X X X

X    zákonem daný státní svátek
XX   zákonný státní svátek v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
*     ve městě Augsburgu je navíc 8. 8. Svátek míru (Friedensfest) zákonným státním svátkem

Přehled státních svátků pro jednotlivé spolkové země (II.)
SvátekHamburkHesenskoMeklenbursko - Přední PomořanskoDolní SaskoSeverní Porýní Vestfálsko
Nový rok (1.1.) X X X X X
Tři králové (6.1.)          
Velký pátek X X X X X
Velikonoční pondělí X X X X X
Den práce (1.5.) X X X X X
Nanebevstoupení Páně X X X X X
Svatodušní pondělí (Letnice) X X X X X
Svátek Božího těla   X     X
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)          
Den německé jednoty (3.10.) X X X X X
Den reformace (31.10.)     X    
Všech svatých (1.11.)         X
Den pokání a modlitby          
Vánoce (25./26.12.) X X X X X

X    zákonem daný státní svátek

Přehled státních svátků pro jednotlivé spolkové země (III.)
SvátekPorýní FalckoSárskoSaskoSasko-AnhaltskoŠlesvicko-HolštýnskoDurynsko
Nový rok (1.1.) X X X X X X
Tři králové (6.1.)       X    
Velký pátek X X X X X X
Velikonoční pondělí X X X X X X
Den práce (1.5.) X X X X X X
Nanebevstoupení Páně X X X X X X
Svatodušní pondělí (Letnice) X X X X X X
Svátek Božího těla X X **     ***
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)   X        
Den německé jednoty (3.10.) X X X X X X
Den reformace (31.10.)     X X   X
Všech svatých (1.11.) X X        
Den pokání a modlitby     X      
Vánoce (25./26.12.) X X X X X X

X    zákonem daný státní svátek
**    Svátek Božího těla je zákonným státním svátkem pouze v obcích, které byly stanoveny saským ministerstvem vnitra. Tyto se nachází v okresu Budyšín (Bautzen) a v západní Lužici
***      v někt. oblastech Durynska

Pracovní doba je flexibilní a regulována pouze sjednanými tarify v jednotlivých odvětvích, pro některé podniky je pracovní doba jednotlivě sjednána. Tarify se liší i podle kvalifikačních skupin zaměstnanců.

Pracovní doba bank:
Pracovní doba bank je rozdílná - obvykle: pondělí – čtvrtek: 9:00 – 18:00, pátek: 9:00 – 13:00

Ve velkých městech existují filiálky velkých bank, které mají v pondělí až pátek otevřeno do 20:00 hod a rovněž v sobotu do 14:00 hod. Pro výběr hotovosti a eventuálně i pro bezhotovostní převody lze využívat bankomaty v samoobslužných zónách.

Prodejní doba:

Prodejní doba velkých obchodních domů a supermarketů je obvykle:
pondělí - pátek 09:30 – 20:00 hod. (některé řetězce, např. Kaufland, do 22:00 hod.)
sobota 09:00 – 18:00/20:00 hod.

Prodejní doba samoobsluh s potravinami je obvykle:
Pondělí – Pátek 08:00 – 19:00/20:00 hod.
Sobota 08:00 – 18:00/20:00 hod.

Ostatní prodejny:
pondělí-pátek 09:00-19:00
sobota 09:00/09:30-14:00

V neděli má většina obchodů zavřeno. Otevřeno bývá jen o státem povolených nedělích (tzv. Verkaufsoffener Sonntag)

Letní prázdniny:

Po dobu letních školních prázdnin lze očekávat v jednotlivých spolkových zemích omezenější provoz úřadů a firem a současně na hlavních trasách (hlavně sever-jih) podstatné zvýšení provozu na komunikacích. Přikládáme přehled školních prázdnin v jednotlivých spolkových zemích ve školním roce 2014/2015, resp. 2015/2016:

 
 

Winter 2015

Ostern2015

Pfingsten2015

Sommer2015

Herbst 2015

Weihnachten 2015

  30.03. - 10.04. 26.05. - 06.06. 30.07. - 12.09.
  *
02.11. - 06.11.
23.12. - 09.01.
  *
16.02. - 20.02.
30.03. - 11.04. 26.05. - 05.06. 01.08. - 14.09. 02.11. - 07.11. 24.12. - 05.01.
02.02. - 07.02. 30.03. - 11.04.
  *
15.05.
  *
15.07. - 28.08.
19.10. - 31.10. 23.12. - 02.01.
02.02. - 07.02. 01.04. - 11.04.
  *
15.05.
16.07. - 28.08. 19.10. - 30.10. 23.12. - 02.01.
02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04.
  *
15.05./26.05.
23.07. - 02.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
30.01. 02.03. - 13.03. 11.05. - 15.05. 16.07. - 26.08. 19.10. - 30.10. 21.12. - 01.01.
  30.03. - 11.04.   27.07. - 04.09. 19.10. - 31.10. 23.12. - 09.01.
02.02. - 14.02. 30.03. - 08.04. 22.05. - 26.05. 20.07. - 29.08. 24.10. - 30.10. 21.12. - 02.01.
02.02. - 03.02. 25.03. - 10.04. 15.05./26.05.
  *
23.07. - 02.09.
19.10. - 31.10. 23.12. - 06.01.
  30.03. - 11.04. 26.05. 29.06. - 11.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 06.01.
  26.03. - 10.04.   27.07. - 04.09. 19.10. - 30.10. 23.12. - 08.01.
16.02. - 21.02. 30.03. - 11.04.   27.07. - 04.09. 19.10. - 31.10. 21.12. - 02.01.
09.02. - 21.02. 02.04. - 11.04.
  *
15.05.
13.07. - 21.08. 12.10. - 24.10. 21.12. - 02.01.
02.02. - 14.02. 02.04. 15.05. - 23.05. 13.07. - 26.08. 17.10. - 24.10. 21.12. - 05.01.
  01.04. - 17.04. 15.05.
  *
20.07. - 29.08.
19.10. - 31.10. 21.12. - 06.01.
02.02. - 07.02. 30.03. - 11.04. 15.05. 13.07. - 21.08. 05.10. - 17.10. 23.12. - 02.01.

 

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Za nejdůležitější se dají považovat:

 • serióznost a spolehlivost
 • vysoká technická úroveň a kvalita výrobků
 • rozumná /resonable/ cena
 • goodwill a nutnost „být přitom" - na veletrzích, vědeckých sympoziích, konferencích, významných společenských akcích atp.
 • navázání osobních kontaktů
 • umění lobbovat, napojit se na aktivity státu /mise atp./
 • mít na trhu registrovanou firmu
 • budování Joint-Venture pro aktivity na místním trhu, event.na třetích trzích
 • členství v roce 2004 registrovaném Sdružení českých firem v Německu /Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V./
 • aktivní využívání státní sítě obchodně-ekonomických zastoupení při ZÚ, GK a zastoupení zahraničních kanceláří agentur CzechTrade, CzechInvest a ČC
 • využívání znalostí specifické mentality partnerů v jednotlivých regiónech SRN
 • aktivní využívání specifik trhů jednotlivých 16 spolkových zemí SRN

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Od 1. 7. 2004 základním průkazem pro bezplatné ošetření v SRN, stejně jako v dalších zemích EU je Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydávaný mateřskou zdravotní pojišťovnou. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Podrobné informace o podmínkách a postupu čerpání místní zdravotní péče českými občany v SRN naleznete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Německu pracují zastoupení českých oficiálních agentur Czechtrade,  Czechinvest, Czechtourism a Česká centra v Düsseldorfu pod jednou střechou v tzv. Českém domě/Konzulátu ČR ;  Česká centra mají zastoupení rovněž v Berlíně a Mnichově,  Czechtourism ve Frankfurtu a v Berlíně.
Internetové adresy:

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

1.18. Internetové informační zdroje


Hlavním portálem německé státní správy je www.bund.de

Státní orgány a instituce:

Evropská problematika:

Hospodářské výzkumné instituty

Spolkové země:

Politicky profilované nadace:

Tisk a média:

Televizní stanice:

Ostatní důležité adresy:

1.19. Adresy významných institucí

Významné adresy (německé průmyslové a obchodní komory, svazy, asociace, zastoupení českých firem v SRN)
Internetový seznam všech profesních, kulturních, zájmových svazů, sdružení, asociací atp. uvádí internetový server www.verbaende.com

Průmyslové a obchodní komory (DIHK, IHK), asociace, průmyslové svazy, sdružení

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Breite Strasse 29 Tel: 030-20 308-0
10178-Berlin-Mitte Fax: 030-20 308 1000

 • www.dihk.de Německý sněm průmyslových a obchodních komor (centrální orgán)
 • www.ihk.de Přehled průmyslových a obchodních komor v Německu (IHK)
 • www.ahk.de Přehled něm. průmyslových a obchodních komor v zahraničí (AHK)

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Strasse 29 Tel: 030-2028-0
10178 Berlin-Mitte Fax: 030-2028 2621
info@bdi-online.de
www.bdi-online.de

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Strasse 29 Tel: 030-2033-0
10178 Berlin-Mitte Fax: 030-2033 1055
info@bda-online.de
www.bda-online.de

IHK-Gesellschaft zur Förderung der Außenwirtschaft und der Untermehmensführung mbH
Breite Strasse 29 Tel: 030-20 308-0
10178 Berlin-Mitte Fax: 030-20 308 2364
info@berlin.dihk.de
www.ihk-gmbh.com

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
Breite Strasse 29 Tel: 030-2028-0
10178 Berlin Fax: 030-2028 2441
info@bdi-online.de
www.ost-ausschuss.de

European Academy Berlin
Bismarckallee 46/48 Tel: 030-895 9510
14193 Berlin Fax: 030-826 6410
eds@eaue.de
www.eab-berlin.de

Bundesverband Deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik e.V.
Strasse der Nationen 12 Tel: 0371-694 9881
09111 Chemnitz Fax: 0371-694 9880
bvdu.cr@abo.freiepresse.de
www.bvdu-cr.de

Kontaktzentrum für Sächsich-Tschechische Wirtschaftskooperation der Industrie- und Handelskammer Dresden
Langer Weg Tel: 0351-2802 0
01239 Dresden Fax: 0351-2802 280
service@dresden.ihk.de
www.dresden.ihk.de

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
Kurfürstenstrasse 129 Tel: 030-212 86-0
10785 Berlin Fax: 030-212 86 240
bauind@bauindustrie.de
www.bauindustrie.de

Deutsch-Tschechische Gesellschaft (DTG)
Jürgen-Ponto-Platz 2 Tel: 069-2631 9354
60329 Frankfurt am Main Fax: 069-2426 7070

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
Unternehmerverband Deutschlands e.V.
Bundesgeschäftsstelle Berlin (pobočky ve všech SZ)
Leipziger Platz 15 Tel: 030-53 32 06 19, -24
10117 Berlin Fax: 030-53 32 06 50
sonja.karger@bvmwonline.de
www.bvmw.org
sonja.karger@bvmw.org

Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V.
Wilhelmstrasse 44 Tel: 0049-30-89688 193 (sekretariát)
10117 Berlin Fax: 0049-30-89688 280
E-mail (sekretariát): info@vtud.org
www.vtud.org

.