Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nizozemsko větrné mlýny
Nizozemsko Nizozemsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem pro školství, kulturu a vědu Nizozemského království

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the State Secretariat for Education, Culture and Science of The Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1999-05-21 Praha
Platnost 21.5.1999

Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemského království

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on the co-operation between the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-10-31 Haag
Platnost 31.10.2001
Publikace č. 2001-12-31 143/2001

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-11-09 Haag
Místo podpisu 2004-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-31 98/2006
Publikace č. 2008-01-29 11/2008

Memorandum o porozumění mezi Federálním výborem pro životní prostředí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království o spolupráci v oblasti životního prostředí

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Environmental Cooperation between the Federal Committee for the Environment of the Czech and Slovak Federal Republic and the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Životní prostředí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-06-22 Dobříš
Platnost 22.6.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi Československou republikou a Královstvím nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1935-06-26 Haag
Platnost 26.6.1935
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily

Název v cizím jazyce Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income and the Provisional Application thereof between the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2004-08-27 Haag
Místo podpisu 2004-06-08 Praha
Platnost
Publikace č. 2006-10-16 96/2006

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Kingdom of the Netherlands relating to the settlement of financial matters
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1964-06-11 Haag
Platnost 10.12.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství Nizozemí

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy vnitra
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1996-05-31 Praha
Platnost 31.5.1996

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků velvyslanectví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1996-07-03 Praha
Místo podpisu 1996-06-19 Praha
Platnost 1.10.1997

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Netherlands concerning Czechoslovak interests affected in the Netherlands by the Netherlands Law No. H 251 of 18th July 1947
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1952-11-28 Praha
Platnost 28.11.1952
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním, konfiskací a národní správou

Název v cizím jazyce Agreement between Czechoslovakia and the Netherlands concerning Netherlands interests affected in Czechoslovakia by nationalisation, confiscation and national administration
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1949-11-04 Praha
Platnost 4.11.1949
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Protocol Amending the Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 2012-10-15 Praha
Platnost
Publikace č. 2013-08-19 58/2013

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands regarding Exchange of Data and Co-operation in Defence Research and Technology
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2000-04-13 Brusel
Platnost 13.4.2000
Publikace č. 2000-05-17 41/2000

Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu československému státu

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1933-03-28 Haag
Platnost 28.3.1933
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of the Netherlands on international road transport
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1998-03-31 Amsterdam
Platnost 1.1.1999
Publikace č. 1999-01-06 2/1999

Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků České republiky při Europolu sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands on the privileges and immunities of the liaison officers of the Czech Republic at Europol
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Výsady a imunity, diplomatické a konzulární styky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2003-12-22 Haag
Platnost 1.12.2004
Publikace č. 2005-02-08 23/2005

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1991-04-29 Praha
Platnost 1.10.1992
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1992-12-14 569/1992

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Provincií Groningen, Nizozemí

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding concluded between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Province of Groningen, the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Zemědělské dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1991-12-20 Groningen
Platnost 20.12.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Kingdom of the Netherlands for Air Services between and beyond their respective territories
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1993-08-11 Praha
Platnost 1.12.1993
Publikace č. 1994-05-13 81/1994

Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding on Co-operation between the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Social Affairs and Employment of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy práce a sociálních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2001-11-13 Praha
Platnost 13.11.2001
Publikace č. 2006-08-31 79/2006

Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands on the export of social insurance benefits
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2001-05-30 Praha
Platnost
Publikace č. 2002-09-03 93/2002

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání prac...

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding between the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Social Affairs and Employment of the Kingdom of the Netherlands on Data Exchange and Cross-Border Cooperation in Combating of F...
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy práce a sociálních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2007-11-28 Praha
Platnost
Publikace č. 2008-01-29 10/2008

Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemskem

Název v cizím jazyce Traité de reglement judiciaire, d´arbitrage et de conciliation entre la Tchécoslovaquie et les Pays-Bas
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Místo podpisu 1929-09-14 Ženeva
Platnost 20.8.1930
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1930-01-01 141/1930

Dohoda mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu

Název v cizím jazyce Agreement between the Federal Ministry of Agriculture and Food of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Kingdom of the Netherlands on co-operation in the field of scientific agricultural research
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1979-08-07 Praha
Platnost 7.8.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1974-03-04 Praha
Platnost 5.11.1974
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1974-12-28 138/1974

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Arrangement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Mutual Cooperation
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1995-09-11 Praha
Platnost 11.9.1995

Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království

Název v cizím jazyce Cultural Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Kingdom of the Netherlands
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1972-08-03 Praha
Platnost 11.5.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1973-08-22 92/1973

Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Název v cizím jazyce Protocol amending the Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, with Protocol
Země a mez. organizace Nizozemsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1996-06-26 Praha
Platnost 11.4.1997
Publikace č. 1997-05-19 112/1997
.