Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovensko Spišský hrad
Slovensko Slovensko

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Slovenská republika

1.2. Rozloha

 • 49 036 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 5 410 836 obyvatel (k 31.12.2012)
 • 110 obyvatel na km2

Celkový počet pracujících osob  se v roce 2012 oproti roku 2011 zvýšil o 0,6 % na 2 329 tis. osob 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Ve 4. čtvrtletí 2012 se v SR narodilo 14 072 živých  dětí a zemřelo 13 493 osob. Přirozený přírůstek obyvatelstva v roce 2012 meziročně klesl o 557 osob na 579 osob. Zahraniční migrací získala SR 2 109 osob. Celkový přírůstek obyvatelstva SR dosáhl 2 688 osob a proti 4. čtvrtletí 2011 vzrostl o 863 osob.   

 

1.5. Národnostní složení

Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem 44 620 osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %.

1.6. Náboženské složení

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi (62 % obyvatel, v porovnání s rokem 2001  úbytek o 6,9 %), 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované křesťanské církvi (2,0 % obyvatel) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel.

Celkově je na Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

V roce 2009 byla  schválena nová  právní úprava pro  státní jazyk. Od 1. září 2009 platí zákon  318/2009 Z.z. o státním jazyku.  

Úředním jazykem je jazyk slovenský (mateřský jazyk pro 83,9 % obyvatel). Druhým nejpoužívanějším jazykem, a to hlavně v jižních oblastech Slovenska, je jazyk maďarský (mateřský jazyk pro 10 % obyvatel). Dalšími používanými jazyky jsou romský , rusínský a český ( pro 0,9 % obyvatel, 48 200 osob).

Podle platného zákona SR o používání jazyků národnostních menšin mohou příslušníci národnostní menšiny používat v úředním styku svůj mateřský jazyk v případě, že jejich počet v obci činní nejméně 20 %. V současnosti probíhají diskuse o snížení hranice 20%  pro  používání jiného než  státního jazyka.

 

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, je SR rozdělena na osm samosprávních krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčanský, Trnavský a Banskobystrický) a 79 okresů. Samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR.

Hlavním městem SR je Bratislava s počtem obyvatel 446 819. K dalším velkým městem patří Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685),) a Banská Bystrica (84 919).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 1.1.2009 se základní peněžní jednotkou stalo euro.

Byl stanoven konverní kurz 30,1260 Sk za euro.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. – Den vzniku Slovenské republiky
 • 5. 7. – Svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje
 • 29. 8. – Výročí Slovenského národního povstání
 • 1. 9. – Den Ústavy Slovenské republiky
 • 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

Dny pracovního klidu

 • 6. 1.
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • 1. 5.
 • 8. 5.
 • 15. 9.
 • 1. 11.
 • 24., 25. a 26. 12.

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hodiny, běžná prodejní doba od 8 do 18 hod., v sobotu a neděli obvykle od 8 do 12 hod. Obchodní domy mají otevřeno v sobotu a v neděli, OD Tesco je otevřen nepřetržitě 24 hodin.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Slovensko nepatří k zemím, vyznačujícími se speciálními zvyklosti při obchodních jednáních. Lze konstatovat, že průběh jednání se nevymyká způsobům uplatňovaným v ČR. Po vstupu SR do EU  se postupne eliminují zvyklosti, kdy sjednané obchodní dohody mnohdy nebyly dodrženy a právní vymahatelnost byla velice nízká. I přesto však  je zejména v oblastech veřejných zakázek   přetrvávající  korupce. Obecně se doporučuje obezřetnost a písemné sjednávání obchodních podmínek.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

K 31. 12. 2005 skončila platnost formuláře E111. Nahrazuje jej evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na dobu pěti let. Občan ČR, tak jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU - E 101 resp. E 102

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z., kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z., o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Bratislava

Hviezdoslavovo nám.8
814 99 Bratislava
P.O.BOX 348
tel.: 00421-(0)2-59203347
e-mail: ccbratislava@czech.cz
web: www.czc.sk

CzechTourism


Hviezdoslavovo nám. 7

811 01 Bratislava 1
tel.: 00421-(0)2-55645064
fax: 00421-(0)2-55645065

(pozn.: CzechTrade ani CzechInvest nemají na Slovensku svá zastoupení.)

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba: 155, 112, 16155
 • Policie: 158, 112
 • Požární služba: 112, 150
 • Informace o telefonních číslech v SR: 1181
 • Informační a dispečerská služba motoristům: 18123, 1815

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Úřad vlády SR
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

Národní rada SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava

Kancelária prezidenta Slovenské republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Ministerstvo zahraničních věcí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

.